Du er her

Forsøgsordning

Nu slutter forsøget med ny sortering af affald i Sigersted og Kaserneområdet

Affaldsforsøget stopper

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at forsøgsordingen, i hhv. Sigersted og Kaserneområdet, ikke skal fortsætte. Alle deltagere i forsøget skal derfor vende tilbage til den "gamle" ordning.

Forsøget har kørt i ca. 6 måneder og stopper d. 2. december. Gennem forsøget har vi høstet værdifulde erfaringer, som vil komme alle énfamilieboliger til gavn, når den endelige affaldsordning bliver rullet ud i 2018.

Evaluering af forsøget

Deltagerne i forsøget har modtaget et spørgeskema ca. midtvejs i forsøget, som har bidraget til en evaluering af forsøget.  Skraldemændene har også fået udleveret lister, hvor de registrerede forhold om eksempelvis overfyldning af beholdere og våde sække. Denne del af evalueringen viste, at der generelt var stor tilfredshed med den nye ordning, men at der også er behov for at justere på nogle områder:

  • Bioaffald skal indsamles i plastposer frem for papirsposer i køkkenet, da det giver den største tilfredshed blandt brugerne og det er mest hygiejnisk. Poserne bliver sorteret fra på biogasanlægget.
  • Det skal overvejes, om der skal udleveres en spand til bioaffald til køkkenet - og hvis, skal det være en spand med låg, der er lettere at rengøre.
  • Sækken til bioaffald i affaldsstativet udendørs skal være af papir, da den er nemmest at håndtere for skraldemanden.
  • Det skal blive nemmere at sortere plast og plasten skal være mere ren. Det kan ske ved at plastemballager, der er vanskelige at rengøre, må gå til restaffald og ved at gøre informationen bedre.
  • Det skal gøres mere tydeligt, at kassetterne kun er beregnet til småt pap og papkarton, mens stort pap skal på genbrugspladsen.

Som afslutning på forsøget bliver der gennemført telefoninterviews med udvalgte deltagere, for at uddybe svarene fra spørgeskema-undersøgelsen. Det betyder, at der fortsat kan ske justeringer af den nye ordning.

 

Baggrunden for forsøget

Forsøget er et led i at undersøge, om Ringsted Kommune med den nye ordning kan leve op til regeringens målsætning om at genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet i 2022. I dag genanvender vi godt 30 % af husholdningsaffaldet.

Omkring 250 husstande har væet involveret i forsøget, og der blev valgt et område i hhv. by og på land, så eventuelle forskelligheder kom med.

Udgangspunktet i forsøget var, at indsamle flere typer affald i det stativ, der er til rådighed i dag. Det skulle lade sig gøre, fordi man måtte blande affaldet sammen på en ny måde.  I forsøget blev der indsamlet:

  • Bioaffald til biogas
  • Glas, metal og plast til genbrug 
  • Papir og pap til genbrug
  • Restaffald til forbrænding, hvor det bliver til strøm og varme.

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

30.11.2016