Du er her

Byggeri

Her finder du information om, hvad du skal gøre, når du skal bygge hus, carport, opføre en tilbygning eller bygge om.

Informationerne i menuen til højre er organiseret med udgangspunkt i emner, der kan understøtte dig i hvordan du skal ansøge, og hvad du skal være opmærksom på, i forhold til din ansøgning, servicemål mv.

Alle ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelse af carport, garage, udhus mv. skal der søges til via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Herefter behandles din ansøgning af team byg og administration i Teknik- og Miljøcentret, og dialogen med dig omkring din sag, vil ligeledes som udgangspunkt ske gennem Byg og Miljø.

Hvis du ønsker at ansøge om erhvervsbyggeri, kan du læse mere konkret om Byggeri til erhverv.

Kontakt

Har du spørgsmål til byggeri vedr. enfamiliehus og dertil hørende til- og ombygning samt carport, garage og lignende, kan du maile til byggesager@ringsted.dk. Husk at oplyse adresse, matrikelnummer og telefonnummer.

Telefonisk kontakt vedrørende byggesager kan ske på 5762 6300 man-torsdag fra kl 13.00 - 15.00 og fredag fra kl 11.00 - 13.00

Generelt vil al statusopdatering af din byggesag fra Ringsted kommune til dig som ansøger ske gennem Byg og Miljø.

 

Byggesagsgebyr 2017

Byggesagsgebyret er pr. 1 januar 2017 afskaffet i Ringsted kommune.
Alle ansøgninger, som kommunen påbegynder sagsbehandling af efter 31. december 2016, er omfattet af den nye ordning, og vil ikke få opkrævet byggesagsgebyr.

Det betyder at hvis der påbegyndes sagsbehandling i 2016 på din indsendte sag, så vil du blive opkrævet selvom der først foreligger en byggetilladelse eller afgørelse i 2017.

Byggeri - generelle oplysninger

 • Hvad koster det at søge byggetilladelse?

  Byggesagsgebyret er pr. 1 januar 2017 afskaffet i Ringsted kommune. 
  Alle ansøgninger, som kommunen påbegynder sagsbehandling af efter 31. december 2016, er omfattet af den nye ordning, og vil ikke få opkrævet byggesagsgebyr.

  Det betyder at hvis der er påbegyndt sagsbehandling i 2016 på din indsendte sag, så vil du blive opkrævet selvom der først foreligger en byggetilladelse eller afgørelse i 2017.

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger hvor fyldestgørende ansøgningsmaterialet er samt kompleksiteten, og af hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er. Det kan anbefales at booke forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, inden du indsender dit bygggeprojekt. Det kan være med til at sikre en mere smidig byggesagsbehandling, da ansøgningsmaterialet kan kvalificeres yderligere inden indsendelse.

  Det kan desuden overvejes om du ønsker at kontakte en rådgiver, og få hjælp til at gøre dit projekt så komplet som muligt. Alt efter dine ønsker til byggeprojekt, vil du måske kunne undgå dispensationer, nabohøringer mv. hvis du bruger nogle timer med en rådgiver, der kan se dit projekt igennem ift. lokalplaner, servitutter, byggelov, skel osv. Du kan læse mere om rådgivere i byggeprocessen på boligejer.dk 

  Du kan herunder se antal uger som ansøgningsmaterialet typisk er om at blive byggesagsbehandlet fra vi modtager ansøgningen, og til du får en afgørelse. Det er dog under forudsætning af, at det er en fuldt oplyst sag, og at der ikke indgår naboorienteringer og dispensationer.

  Plan- og Boligudvalget har godkendt følgende servicemål for byggesager fra de er fuldt oplyste.

  Sagsbehandlingstiden er op til:

  • 5 uger for eksempelvis mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse mv.
  • 7 uger for eksempelvis sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftbygninger, erhvervsbygninger mm.
 • Hvad må jeg bygge uden tilladelse eller anmeldelse?

  I nogle tilfælde kan du bygge eller ombygge uden at du skal søge om tilladelse eller anmelde byggeriet.. Alt byggeri skal dog registres i BBR - også bygninger under 10 m². Du kan læse mere om hvordan du gør det på Ret min BBR.

  Ændringer i enfamiliehuse uden tilladelser

  • Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som nævnt i Bygningsreglementet kap. 1.3.1, stk. 1, kap 1.3.2, stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3.
   Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring.
  • Udvendige ændringer af huset, f.eks. udskiftning af vinduer og døre. Isoleringskravene i BR15 skal dog overholdes, og du skal undersøge om der er bestemmelser i en lokalplan der beskriver yderligere krav til udskiftning, materialer mv.
  • Ændring og modernisering af køkken, indretning og modernisering af bad og wc
  • Efterisoleringsarbejde
  • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
  • Opsætning af pejse og brændeovne
  • Udskiftning af tag. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Swimmingpools
  • Bemærk nye regler for garager, carporte, udhuse og overdækkede terrasser under 35 m² for fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse samt under 20 m² for række-, kæde-, og klyngehuse. Du skal være opmærksom på at dette kun gælder for den første bygning på under 35 m² som ikke medregnes til bebyggelsesprocenten (fradragsreglen). Bygger du endnu en bygning hvor det samlede areal af bygninger (garager etc.) overstiger de 35 m², uanset om bebyggelsesprocenten overskrides eller ej, skal dette fortsat anmeldes til kommunen. Læs Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning om nye regler for anmeldelse af garager. Du skal også være opmærksom på at den samlede længde i skel ikke må overskride 12 m og må ikke placeres nærmere vej og sti end 2,50 m (BR15). Der kan også være en vejbyggelinje eller en lokalplan der forskriver noget andet.

  Småbygning uden tilladelse

  Småbygning på højst 10 m2, når de opfylder nedenstående

  • Maksimalt 2 småbygninger på grunden
  • Maksimalt 2,50 m i højden
  • Minimum 2,50 m til andre bygninger på grunden
  • Læs mere i Bygningsreglement kap. 2.2.3.5


  Andet uden tilladelse

  • Opsætning af satellitantenner på maks. 1 m i diameter. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Opsætning af hegnsmure på max. 1.80 m. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan eller i hegnsloven
  • Nedrivning af garager, carporte og udhuse på under 50 m2, samt småbygninger på under 10 m2.

  Nedrivninger samt ændringer og ombygninger som f.eks. ekstra toilet, ekstra badeværelse og lign. skal anmeldes til BBR. Meddelelse sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk .

    Du kan læse om det i Bygningsreglement 2015 kap. 1.6

 • Er det en anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse?

  Nogle byggerier kan godkendes efter en anmeldelse til kommunen, mens andre kræver en byggetilladelse. Men uanset om byggeriet blot skal anmeldes eller det kræver en byggetilladelse, så må du ikke begynde at bygge, før du har sendt et projekt til godkendelse hos kommunen – det skal gøres via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. På selvbetjeningsløsningen skal du vælge den konkrete slags byggeprojekt som du ønsker at udføre, og du bliver herefter guidet gennem de krav og den dokumentation der skal tilknyttes projektet.

  Ved anmeldelsessager må du gå i gang med at bygge, hvis kommunen ikke har reageret inden 14 dage efter fremsendelse af byggeprojektet. Du skal dog være opmærksom på at du stadig skal overholde gældende lovgivning på området.

  I forbindelse med dit byggeri, skal du altid være opmærksom på anden lovgivning. Det kan blandt andet være i forhold til:

  Tinglyste servitutter herunder byplanvedtægter, Lokalplaner, Bygge- og beskyttelseslinjer, Fredninger, Vejlovgivningen, Planloven , Udstykningsloven, Landbrugsloven, Naturbeskyttelsesloven mv.

   

  Nedenstående gælder kun for simpelt byggeri under Bygningsreglement 2015, BR15. Det vil sige byggeri ved fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse og sommerhuse.

  Hvornår skal du have byggetilladelse, før du begynder at bygge?

  • Enfamiliehus.
  • Rækkehus, kædehus og dobbelthus.
  • Stuehus.
  • Tilbygninger til ovennævnte.
  • Udestuer og vinterstuer, uanset om de er opvarmede eller ej.
  • Kviste, karnapper, og lignende hvorved husets etageareal udvides.
  • Væsentlige anvendelsesændringer, f.eks. når en garage eller et udhus ønskes indrettet til beboelse.
  • Garager, carporte og udhuse 50 m2
  • Tilbygning til garager, carporte og udhuse når det samlede areal bliver over 50 m2.

   

  Hvornår kræves der byggeanmeldelse, før du begynder at bygge?

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på mellem 35 og 50 m2 for fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse.
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på mellem 20 og 50 m2 for række- kæde- og klyngehuse.
  • Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygning ligger inden for ovennævnte grænser.
  • Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig, skal der ansøges om tilladelse. Nedrivningen skal ske under hensyntagen til nabogrunde. Nedlæggelse af en bolig kræver tilladelse efter Boligreguleringsloven.
  • Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m. Der kan være regler i en lokalplan der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.

  Du kan læse mere om byggeriets regler på Energistyrelsens hjemmeside om bygningsreglementet.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt en byggesagsbehandler på byggesager@ringsted.dk med dine spørgsmål til et konkret projekt.

 • Hvilke tegninger skal jeg bruge for at ansøge?

  selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø vil du, efter valg af rette projekt, blive guidet til hvilke tegninger mv. der er behov for at blive tilknyttet til din ansøgning.

  Hvis du ikke kan tegne dem selv, så tag evt. fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. Det kan du gøre på selv små projekter, og det anbefales ift. at opnå en smidigere byggesagsbehandling da selv mindre projekter kan være komplicerede ift. byggelov, og eventuel krydslovgivning til andre områder der skal overholdes.. 

  Tegningerne behøver dog ikke at være professionelle. 

  Vores krav til tegningerne er:

  • At de tydeligt viser, hvad du søger om
  • At de er målfaste - en målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50.

  Herunder er nogle af de mest almindelige tegninger der indgår - og som du vil støde på i Byg og Miljø, alt efter hvilket byggeprojekt du skal i gang med. Men derudover vil koteplan, kloakplan, snittegninger mv. kunne være relevant alt efter dit byggeprojekt.
   

  Plantegning i målestoksforhold. En plantegning viser en bygning set fra oven, i vandret plan.

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • tegningen målsættes med minimum alle udvendige mål herunder dør- og vinduesbredder
  • indretningen af køkken og baderum anføres
  • redningsåbninger markeres og målsættes
  • udhæng skal vises (evt. stiplet)
  • der anføres hvad alle rum anvendes til
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • skorsten, brændeovn og lignende vises
  • ved tilbygning skal de eksisterende forhold klart fremgå

  Plantegning_eksempel

  Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser:

  • bygningen tegnes hvor den ønskes placeret og i den rigtige målstok
  • der vises mål fra bygningen til vej, sti og naboskel
  • der tegnes nordpil samt andre bygninger på ejendommen
  • indkørsel skal vises
  • parkeringsarealer samt indkørsel skal indtegnes
  • jordvolde, skråningsanlæg og støttemure skal vises
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • eventuelle byggelinier indtegnes
  • beregning af bebyggelsesprocent anføres
  • Alle bygningerne på ejendommen
  • De enkelte bygningers anvendelse.

  Situationsplan_eksempel

  Facadetegning i målestoksforhold. En facadetegning viser bygningen set fra siden.

  Tegningsmaterialet skal indeholde bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise:

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • alle facader skal tegnes
  •  alle vinduer og døre tegnes
  • højden på bygningen målsættes til tagryg fra terræn eller niveauplan
  • eksisterende og fremtidige terrænforhold indtegnes, hvis der sker terrænregulering, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Et eventuelt forslag til niveauplan indtegnes
  • der skal anføres facadernes orientering (f.eks. ”Facade mod nord”)

  Facadetegning_eksempel

Sidst opdateret

13.04.2017