Du er her

Kvalitetsstandarder

Her kan du finde Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder, som definerer, hvilket serviceniveau du kan forvente, hvis du får hjælp fra kommunen.

I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvilket service- og kvalitetsniveau, som du kan forvente i Ringsted Kommune.

Kvalitetsstandarderne definerer, hvilken hjælp du kan forvente og er berettiget til i forhold til loven.

Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtagne og revideres én gang om året.

Der er følgende kvalitetsstandarder i Ringsted Kommune:

Afløsning og aflastning

Aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Boligindretning

Borgerstyret personlig assistance/BPA

Botilbud, længerevarende

Daghjem for demente

Daghjem for ældre borgere med fysisk handicap

Forebyggende hjemmebesøg

Forsorgshjem

Hjemmesygepleje

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Klippekort

Kvindekrisecentre

Ledsagelse

Madservice med udbringning

Merudgifter

Midlertidigt ophold i botilbud

Midlertidigt ophold uden for hjemmet

Nødkald

Omsorgstandpleje

Opsøgende socialt arbejde

Personlig pleje og ernæring, for borgere uden for plejecenter

Plejecentre

Praktisk hjælp, for borgere uden for plejecenter

Social behandling for stofmisbrug

Socialpædagogisk støtte

Støtte til køb af bil

Træning

Visitation til handicapegnede boliger

Visitation til plejeboliger

Sidst opdateret

11.01.2017