Du er her

Udvikling af forslag til områdeledelse på 0-16 årsområdet

Politikerne ønsker, at der i perioden fra oktober 2016 til februar 2017 skal udarbejdes et forslag til områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet i en tæt dialog med medarbejdere, forældre og ledere

Budgetaftalen for 2017 indeholder en beslutning om, at der skal arbejdes et forslag til områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet i en tæt dialog med medarbejdere, forældre og ledere med henblik på at der politisk tages endeligt stilling til forslaget med udgangen af februar 2017.

Her finder du materiale om arbejdet med forslaget. Listen med links udbygges efterhånden som nyt materiale bliver udarbejdet.

Her finder du også de nyhedsbreve, som direktør Henrik Harder udsender en gang om måneden fra oktober 2016 til marts 2017.

Alle spørgsmål vedr. arbejdet med at udvikle et forslag til områdeledelse er velkomne.Spørg ledelsen i dit barns skole eller dagtilbud.
Du kan også sende en mail til adressen  ledelsesstruktur@ringsted.dk, så vil styregruppen indenfor en uge levere et svar via nedenstående spørgsmål/svar-liste.

Spørgsmål-svar

 • Hvad er økonomien i denne øvelse?

  I alle tre modeller skabes der et økonomisk råderum ved at reducere på udgiften til administration og ledelse i bestræbelsen på at frigøre flere ressourcer til at bruge tæt på børnene/eleverne. I model 1 og 3 skabes et økonomisk råderum på ca. 4,5 mio.kr og i model 2 et økonomisk råderum på ca. 2,5 mio.kr.

 • Hvor er demokratiet i forhold til områdeledelse?

  Da politikerne i oktober 2016 besluttede, at der skal laves et oplæg til ny organisering og ledelsesstruktur i Ringsted betonede de, at forslaget skulle udarbejdes gennem en bred og involverende proces med de relevante parter på området. Siden har administrationen gennem informationsmøder og idéudviklingsworkshops foreløbig været i dialog med ca. 1.000 deltagere fra forældre- og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere. Inputtene herfra har haft stor betydning for det oplæg, administrationen har udarbejdet til politikerne. Politikerne har deltaget i de to idéworkshops med forældre- og skolebestyrelserne. I høringsfasen, som forventes at foregå fra 6. december til 31. januar 2017, har forældre, medarbejdere og ledere mulighed for at tilkendegive deres holdninger til høringsmaterialet og også mulighed for at udtrykke generelle holdninger eller helt nye ideer til organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Ringsted Kommune. I januar gennemføres yderligere dialogmøder med bestyrelser, medarbejderudvalg og ledergrupperne. I forbindelse med den endelige politiske stillingtagen 28. februar vil der således være et relativt omfattende grundlag at træffe beslutningen ud fra.

 • Hvorfor holder I fast i at gennemføre områdeledelse, når andre kommuner er gået tilbage til andre og bedre former for ledelse?

  Administrationen har besøgt en række kommuner og været i tæt kontakt med yderligere kommuner og læst rapporter mv. for at drage nytte af andres erfaringer med områdeledelse. Erfaringerne er præget af mangfoldighed både med hensyn til hvordan man har grebet områdeledelse an, og hvilke gevinster og udfordringer, der har været undervejs. Det samlede indtryk er, at områdeledelse ser forskelligt ud fra kommune til kommune, og at alle versioner af områdeledelse har stærke og mindre stærke sider – dvs. man kan nok hente inspiration hos andre, men områdeledelse kræver, at en kommune udvikler sin egen model. Administrationen er ikke stødt på kommuner, som har indført områdeledelse og siden gået tilbage til en mere traditionel ledelsesform.

 • Er den administrative leder på fuld tid?

  Ja, i alle tre modeller er den administrative leder på fuld tid, idet personen er leder for administrative medarbejdere for både dagtilbud og skole og herudover selv indgår i den konkrete opgaveløsning.

 • Hvor stor en andel af deres stilling regnes der i forslagets beregninger med, at nuværende ledere og souschefer i dagtilbud anvender på administration/ledelse?

  Udregningen af den enkelte models provenu på dagtilbudsområdet fremkommer ved at beregne forskellen mellem den tildelte ressource i dag og den tildelte ressource, hvis den pågældende model gennemføres. I dag tildeles til alle dagtilbud en fuldtidslederstilling og et souscheftillæg som er delvist afhængig af dagtilbuddets størrelse. I alle tre modeller reduceres tiden til ledelse på den enkelte matrikel og souscheftillægget bortfalder.

 • Har man i Ringsted Kommune undersøgt, hvad områdeledelse kan komme til at betyde for de ansattes sygefravær samt om der er mere længerevarende sygdom i de kommuner, der har indført områdeledelse?

  Administrationen har besøgt en række kommuner og været i tæt kontakt med yderligere kommuner for at drage nytte af andres erfaringer med områdeledelse. Det, vi har hørt, har ikke givet anledning til særlige bekymringer vedrørende på sygefravær eller længerevarende sygdom i forbindelse med områdeledelse.

 • Hvilken betydning har det for elever og forældre, hvis de får længere til ledelse og skolebestyrelse?

  Alle tre modeller i høringsmaterialet bygger på ledelse med reel beslutningskompetence og forældreråd med reel medindflydelse i alle børnehuse/skoleafdelinger. Ambitionen er således, at hverken børn/elever eller forældre kommer til at opleve, at der er længere til ledelse og forældreindflydelse.

 • Er der besluttet områdeledelse for dagtilbud i Nordbakkedistriktet?

  Tidligere i 2016 blev det politisk besluttet, at der skal være områdeledelse i Nordbakkedistriktet på dagtilbudsområdet, dvs. Nordbakkens Børnehus, Det Grønne Børnehus, Sneslev Landbørnehus og Bøgely fra 1. januar 2017. Byrådet har valgt at udskyde gennemførelsen af denne beslutning indtil det er afklaret, om der kommer områdeledelse i hele kommunen. Hvis der ikke indføres områdeledelse i hele kommunen, skal Byrådet tage stilling til, om de vil fastholde beslutningen i forhold til Nordbakkedistriktet på dagtilbudsområdet.

 • Er forberedelsen af områdeledelse så langt fremme, at man snart gennemfører ansættelsessamtaler til kommende lederstillinger?

  Hvis Byrådet den 28. februar beslutter, at der skal indføres områdeledelse, vil der efterfølgende blive ansat områdeledere, faglige ledere og administrative ledere. Processen for hvordan det i givet fald skal ske, drøftes med ledelserne på dagtilbuds- og skoleområdet. De kommende måneder foregår en konkret dialog med lederne på skoleområdet, men ansættelse af ledere - hvis områdeledelse besluttes - vil først foregå efter den politiske beslutning d. 28. februar.

 • Hvilke kommuner har Ringsted Kommune været i kontakt med i forbindelse med udviklingen af oplæg vedrørende områdeledelse?

  Vi har besøgt Holbæk, Skanderborg, Fredericia; haft besøg af Rudersdal og herudover været i kontakt med eller orienteret os om erfaringer med områdeledelse i bl.a. Næstved, Køge og Odsherred.

 • Giver sammenlægning af institutioner/skoler i områder ikke uundgåeligt en længere kommandovej mellem bruger og ledelse samt risiko for, at der bliver gennemtvunget beslutninger i børnehuse/skoleafdelinger, som ikke har forældre med i en bestyrelse?

  I alle tre modeller opereres med en styrket fokusering af ledelsesarbejdet gennem en fordeling af ledelsesopgaver mellem områdeleder, faglige ledere og administrativ leder. Intentionen hermed er bl.a. at både medarbejdere, børn/elever og forældre oplever ledere, som er mere synlige og tilgængelige end hidtil, idet de kan prioritere deres ledelsestid til ledelse af det faglige i det daglige, fordi de skal bruge langt mindre tid på administrative og strategiske opgaver.

  Med hensyn til forældrenes indflydelse lægges der politisk vægt på, at der skabes gode rammer for både bestyrelsessamarbejdet og forældrenes indflydelse i det  enkelte børnehus og den enkelte skoleafdeling. I den politiske sagsfremstilling fremgår det, at der i alle tre modeller både skal være de obligatoriske bestyrelser i dagtilbud og på skoler og lokale forældreudvalg, således at der er forældreudvalg i alle børnehuse og på alle skoleafdelinger. Dette vil betyde, at der er indflydelse i eget børnehus/egen skoleafdeling, samt at der skabes gode vilkår for at engagement og aktiv forældredeltagelse kan bevares og udvikles.

  Sammensætningen af eventuelt kommende bestyrelser er ikke afklaret endnu. Snitfladerne mellem bestyrelse og forældreudvalg skal defineres på en måde, så det enkelte forældreudvalg har reel indflydelse og kan understøtte, at de enkelte børnehuse/skoleafdelinger både kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling til den samlede institution/skole. Sammensætning af bestyrelser samt snitflader og samarbejde mellem bestyrelse og forældreudvalg er nogle af de temaer, som der forhåbentlig kommer ideer til i forbindelse ved Børneforummødet 16. januar og Skoleforummødet 10. januar samt i høringssvar.

 • Hvilke kommuner har Ringsted Kommune været i kontakt med i forbindelse med udviklingen af oplæg vedrørende områdeledelse?

  Vi har besøgt Holbæk, Skanderborg, Fredericia; haft besøg af Rudersdal og herudover været i kontakt med eller orienteret os om erfaringer med områdeledelse i bl.a. Næstved, Køge og Odsherred.
   

 • Giver sammenlægning af institutioner/skoler i områder ikke uundgåeligt en længere kommandovej mellem bruger og ledelse samt risiko for, at der bliver gennemtvunget beslutninger i børnehuse/skoleafdelinger, som ikke har forældre med i en bestyrelse?

  I alle tre modeller opereres med en styrket fokusering af ledelsesarbejdet gennem en fordeling af ledelsesopgaver mellem områdeleder, faglige ledere og administrativ leder. Intentionen hermed er bl.a. at både medarbejdere, børn/elever og forældre oplever ledere, som er mere synlige og tilgængelige end hidtil, idet de kan prioritere deres ledelsestid til ledelse af det faglige i det daglige, fordi de skal bruge langt mindre tid på administrative og strategiske opgaver.

  Med hensyn til forældrenes indflydelse lægges der politisk vægt på, at der skabes gode rammer for både bestyrelsessamarbejdet og forældrenes indflydelse i det  enkelte børnehus og den enkelte skoleafdeling. I den politiske sagsfremstilling fremgår det, at der i alle tre modeller både skal være de obligatoriske bestyrelser i dagtilbud og på skoler og lokale forældreudvalg, således at der er forældreudvalg i alle børnehuse og på alle skoleafdelinger. Dette vil betyde, at der er indflydelse i eget børnehus/egen skoleafdeling, samt at der skabes gode vilkår for at engagement og aktiv forældredeltagelse kan bevares og udvikles.

  Sammensætningen af eventuelt kommende bestyrelser er ikke afklaret endnu. Snitfladerne mellem bestyrelse og forældreudvalg skal defineres på en måde, så det enkelte forældreudvalg har reel indflydelse og kan understøtte, at de enkelte børnehuse/skoleafdelinger både kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling til den samlede institution/skole. Sammensætning af bestyrelser samt snitflader og samarbejde mellem bestyrelse og forældreudvalg er nogle af de temaer, som der forhåbentlig kommer ideer til i forbindelse ved Børneforummødet 16. januar og Skoleforummødet 10. januar samt i høringssvar.

Publikationer

Sidst opdateret

01.02.2017