Du er her

Integrationsrådet - 26-02-2019

Integrationsrådet - 26-02-2019

Dato: Tirsdag den 26. februar 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 12019.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administration indstiller, at dagsorden godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Godkendt.

   LO kontaktes om deres medlems manglende deltagelse i møderne.

   

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm..

 • Punkt 2 Orientering om status på integrationsindsatsen 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  noegletal_integration_ringsted_feb_2019.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats. Nøgletal for integrationen i Ringsted er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Taget til efterretning, med bemærkning om, at vedtagelsen af  L140 er skandaløs, og at Rådet ser med bekymring på hvilke konsekvenser den nye lovgivning vil få.

   

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 3 Aktiviteter under budget 2019 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Rådet skal på årets første møde godkende regnskabet for 2018 samt fastsætte sine overordnede aktiviteter for 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Regnskab for 2018 samt aktuelt budget for 2019 fremlægges til behandling, herunder kan der fastsættes aktiviteter og afsættes midler til disse i 2019.

   

  Der var i alt 27.100 kr. på Integrationsrådets budget for 2018.

  Regnskabet for 2018 viser, at der er forbrugt i alt 11.209 kr. i 2018, heraf i alt 5.062 til mødediæter, 3.162 til aktiviteter og 1.960 kr. til mødeforplejning. Endelig er der anvendt 480 kr. til ’øvrige’, som omfatter f.eks. udgifter til gaver til oplægsholdere, samt 34 kr. til befordring. De resterende midler på 11,209 kr. er tilbageført til kommunekassen.

   

  Der er ligeledes i alt 27.100 kr. på Integrationsrådets budget for 2019.

   

  Inden for rådighedssummen kan Rådet tage beslutning om at gennemføre et antal arrangementer inden for de områder, der kan rummes inden for Rådets forretningsorden og indsats, herunder f.eks.:

   

  Aktivitetsmuligheder inden for rådets råderum

  • Afholde temamøder og inddrage fagpersoner og konsulenter med relevant viden
  • Nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver
  • Afholde offentlige møder og arrangementer
  • Studieture
  • Besøg hos andre Integrationsråd, virksomheder eller relevante instanser
  • Invitere oplægsholdere eller debattører til rådets egne møder

   

  Mindre aktiviteter som f.eks. at udarbejde udtalelser, høringssvar og pressemeddelelser vil blive varetaget løbende gennem året.

   

  I 2018 er der aftalt et antal aktiviteter, som skal følges op i 2019, herunder:

   

  • Besøg på Lærdansk: er afholdt den 16. januar 2019
  • Deltagelse med stand på Ringsted Natten
  • Print af Integrationsrådets foldere
  • Virksomhedsbesøg i maj: forslag om Danish Crown eller Greeenow
  • Oplæg ved frivilligkonsulent den 26. februar: udsat til senere møde.

   

  Punktet genoptages som fast punkt på hvert møde.

  Økonomi

  Regnskab for integrationsråd, for perioden 1-1-2018 til 31-12-2018

   

   

   

   

  Budget 2018

   

   

                               27.100,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  Omkostninger

   

   

   

   

  Løn

                         5.062,23

   

   

  Øvrige

                            480,00

   

   

  Møder fødevarer

                            510,40

   

   

  Aktiviteter, varekøb

                         3.162,50

   

   

  Møder, forplejning

                         1.960,00

   

   

  Befordring

                               33,98

   

   

   

   

   

   

  I alt

                      11.209,11

                               27.100,00

   

   

   

   

   

  Mindreforbrug

                      15.890,89

   

   

   

   

   

   

  Balance 

                      27.100,00

                               27.100,00

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der fastsættes en plan for Rådets aktiviteter.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Søge om tilbageførsel af uforbrugte midler fra 2018 til afholdelse af møde med henblik på opsamling af viden om god integration for børn og unge: UU, SSP, lærere, københavnske skoler m.v.

   

  Valgte aktiviteter for 2019:

  • Næstved Integrationsråd vil invitere til integrationsrådsnetværksmøde i maj/juni 2019
  • Mona kontakter UU og SSP for at aftale et besøg på integrationsrådsmødet i maj.
  • Foldere: Administrationen printer 50 eks. af hvert sprog til Ringsted Natten
  • Ringsted Natten planlægges på mødet i maj. Arbejdsgruppe udarbejder programforslag med vagtplan: Carli, Merethe.
  • Ældre indvandreres situation ift. Tilbagetrækning, ældrepleje m.v.: Kontakt til tyrkiske og arabiske foreninger: Mazlum, Mona og Hakima
  • Besøg af 2 herboende flygtninge på mødet i september: Carli
  • Virksomhedsbesøg på Greenow og Danish Crown: Laura

   

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 4 Tilsyn med danskuddannelse 2017-2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/12981
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  tilsynsrapport_fra_bdo_-_tilsynsrapport_sprogskole_ringsted_2018.pdf.pdf flygtninge_og_familiesammenfoertes_fravaer_fra_danskundervisning_-_hele-rapporten-inkl-bilag.pdf.pdf kommunernes_tilsyn_med_danskuddannelserne_2016-2018_-_brev_til_kommunerne_om_tilsynsrunden_2016-18.pdf.pdf indberetning_om_tilsyn_med_danskuddannelse_2017-2018.pdf forbrug_af_timer_paa_du3_i_2018_-_du3-statistik.xlsx.xlsx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om danskuddannelse føre tilsyn med udbyderne af danskuddannelse i kommunen. Målgrupperne for danskuddannelse er flygtninge og familiesammenførte udlændinge, udenlandske arbejdstagere og studerende.

   

  Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år indsende en rapport over tilsynet til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og opgaven er delgeret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Rapporten fremlægges til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Tilsynet har til formål at sikre, at danskuddannelsen gennemføres efter reglerne i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Herunder skal tilsynet sikre, at de fysiske rammer er egnede til formålet, at der tilbydes et fleksibelt, relevant og kvalificeret undervisningstilbud, at lærerne opfylder lovens kompetencekrav, og at udbyder opfylder kravene til statistisk indberetning m.v.

   

  Brev om tilsynet fra Styrelsen for international Rekruttering og Integration er vedlagt som bilag.

   

  Ringsted Sorø og kommuner har i samarbejde indgået en kontrakt med Lærdansk Ringsted.

  Ringsted Kommune varetager tilsynsopgaven, som skal afleveres i form af en toårig rapport, dækkende 2017 og 2018.

   

  BDO har udarbejdet en tilsynsrapport, som supplerer kommunens løbende tilsyn, og giver Lærdansk et særdeles god kritik:

   

  Det er tilsynets overordnede vurdering, at Sprogskolen varetager danskundervisningen på en meget kvalificeret måde med afsæt i faglige strukturer og med løbende evaluering af undervisningen. Medarbejderne er fagligt funderede og kursisterne udtrykker stor tilfredshed med undervisningen og sprogskolen som helhed.

   

  Derudover har BDO givet én enkelt anbefaling om at sprogskolen forstærker samarbejdet med jobcenteret omkring hurtigere besked ved praktik, samt at underviserne får bedre kendskab til kursisternes individuelle uddannelses/beskæftigelsesplan. Se bilag.

   

  Det kommunale tilsyn består af tre elementer: et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn, og gennemføres løbende af Ringsted Kommune via styregruppemøder med gennemgang af kvartalsrapporter over kursisternes fremmøde, gennemførselsniveau, årsregnskaber, møder med individuel opfølgning på kursister mellem kursisterne, sagsbehandlere samt undervisere på Lær Dansk. Sorø Kommune inddrages i samarbejdet med Lærdansk på såvel ledelses- som sagsbehandlerniveau.

   

  Samarbejdet mellem Lærdansk og kommunen vurderes at fungere godt og der er et løbende og smidigt samarbejde efter behov mellem sagsbehandlere og undervisere om de konkrete borgere.

  Hele rapporten samt bilag til rapporten er vedhæftet i bilag.

   

  Antallet af kursister har været faldende i tilsynsperioden, både på grund af et falden antal nyankomne flygtninge, men også på grund af ændret lovgivning, som betyder, at der er deltagergebyr på danskundervisning til arbejdstagere, samt en ny administrativ styring af danskundervisningen, hvor kursisterne modtager danskundervisning på en klippekortsordning, som begrænser varigheden af danskuddannelsen.

   

  Det er et mål, at kursisterne så vidt muligt gennemfører en modultest eller en afsluttende prøve hvert halve år. Alle sprogcentre måles på kursisternes gennemførselshastighed, og her har

  Ringsted ift. DU1 og DU2 en hurtigere gennemførselshastighed end landsgennemsnittet, mens den ligger over landsgennemsnittet for DU3:

   

  Uddannelse (2017)

  Landsgennemsnit

  (lektioner)

  Sprogcentrets gennemførselshastighed

  (lektioner)

  DU1

  204

  182

  DU2

  156

  123

  DU3

  113

  267

   

  Ringsteds karaktergennemsnit er en smule lavere end landets:

   

  Uddannelse

  Landsgennemsnit (2017)

  Sprogcentrets karaktergennemsnit

  DU1

  6,1

  5,6

  DU2

  6,7

  6,0

  DU3

  6,7

  6,4

   

  Takstniveauet for Lærdansk i 2017 ligger noget under regions- og landsgennemsnit, hvilket også gør sig gældende i 2018:

   

  Uddannelse

  Landsgennemsnit (2017)

  Kommunens udbyder

  Pct. af landsgennemsnit

  DU1

  31.395

  27.159

  87

  DU2

  18.732

  13.511

  72

  DU3

  15.588

  9.530

  61

   

  Tilsynsrapporten for 2017-2018 er indsendt til Udlændingestyrelsen i december 2018 med forbehold for den politiske godkendelse.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Sorø Kommune og i Integrationsrådet

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at Lærdansk tilbyder en høj faglig kvalitet, gode udslusningsresultater og en god fleksibilitet i samarbejdet til et favorabelt prisniveau. Desuden udviser Lærdansk fleksibilitet i forhold til kursisternes behov for en individuel tilrettelæggelse af undervisningen og undervisningstidspunktet.

   

  Samlet vurderes det, at Lærdansk Ringsted overholder lovgivningen om danskuddannelse samt de

  forventninger til kvalitet og samarbejde, som er fastsat i den indgåede kontrakt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at tilsynsrapporten for danskuddannelse godkendes.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-01-2019

  Godkendt

  Supplerende sagsfremstilling

  Ved behandlingen af sagen den 23. januar 2019 bad Udvalget om en uddybning af den lave

  gennemførselshastighed på Danskuddannelse (DU) 3.

  DU3 er målrettet veluddannende personer med et højt indlæringspotentiale, og afsluttes på

  studentereksamensniveau. Lærdansk i Ringsted har på DU3 en stor overvægt af kvindelige

  kursister fra ikke-vestlige lande med en videregående uddannelse fra hjemlandet. Disse er i målgruppen for dU3, men er fremmede for det danske skolesystem, for latinske bogstaver og for dansk/germansk grammatik og sprogkultur. Kvinderne er familiesammenførte og mødre, og har derfor også dels et højt fravær på grund af børns sygdom og dels afbryder de ofte forløbet pga. barsel. For de kursister, der har en europæisk f.eks. baltisk, baggrund, gælder det desuden, at de ofte har fuldtidsarbejde ved siden af deres danskuddannelse. Se bilag med DU3 statistik fra Lærdansk.

   

  I Hovedstadsregionen er der flere aktører, der tilbyder ’turbodansk’ på DU3 niveau til målrettede kursister, der ønsker et højt indlæringsniveau. Når dette vurderes at være relevant for en integrationsborger, vil Jobcentret henvise til et sådant ’turbo’ tilbud. Dette er dog sjældent, og der er ikke kendte tilfælde i 2018. Dette betyder, at de kursister, der deltager på DU3 i Ringsted, vil være de kursister, der må forventes at have en relativt lav progression med relativt langvarige

  uddannelsesforløb, for at kunne bestå den afsluttende test.

  For at styrke kursisternes progression tilbydes Netdansk, som er tilkoblet en underviser, der vejleder og retter opgaver for netkursisterne. Desuden tilbydes reeksamination, hvor kursisterne får forlænget undervisningstid, for at øge gennemførelsesprocenten, hvilket igen kan forlænge forløbstiden.

   

  Der er i 2018 været i alt 73 kursister på DU3, heraf er 80 pct. kvinder. I alt 3 kurister er under 20 år, mens 10 er over 40 år, og de resterende 60 kursister (73 pct.) er således mellem 20 og 39 år.

  Fraværet er på gennemsnitligt 30 pct.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 5 Orientering om uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018

  SagsID/Sagsnummer: 17/24884
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_orientering_om_uddeling_af_ss18_tilskud_2018.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.  Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2018 til 22. november 2018.

  Beskrivelse af sagen

  Der er indkommet 41 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf 4 har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

  Opgørelsen er foretaget pr. 22. november 2018.

   

  Tilskuddene er fordelt på alle fem indsatsområder.  

   

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Antal tilsagn

  Ældre og ensomme

  14

  14

  Særlig udsatte grupper

  8

  8

  Handicappede

  2

  2

  Patientforeninger

  14

  11

  Integration på tværs af etniske grupper

  2

  2

  Uden for indsatsområder

  1

  0

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  En årlig bevilling

  En årlig bevilling

   

  Der er uddelt kr. 272.349 i alt. Herefter resterer kr.52.651 til uddeling i resten af 2018. Det resterende beløb forventes uddelt.

   

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, via dialog og opsøgende arbejde samt på orienteringsmøder.

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for uddeling af § 18 tilskud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-12-2018

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-01-2019

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Jan V. Jakobsen

  Beslutning i Ældrerådet den 17-01-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 6 Orientering fra øvrige Råd 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden det seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

  18.12.: fællesmøde med Økonomiudvalget: drøftelse af manglende mødelokaliteter i kommunen. Forslag om at foreningerne kan indstille til Puljen til fritidsaktiviteter til børn.

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

  Intet møde

   

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Mødested ungdomsskolen. Der er 6-7 aktive medlemmer. Alle unge 15-25 er velkomne. Emner er f.eks. hvad der skal ske for unge, hvordan skabes fællesskab og ungdomskultur. Der laves idræt. Der laves arrangementer, madklub m.v.

  Der anvendes sociale medier i rekrutteringen. Der mangler et værested for unge.

   

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 7 Orientering fra Formand og Administration 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 8 Eventuelt 1/2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 26-02-2019

  Ingen punkter.

  Taget til efterretning.

  Ej til stede: Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen.