Du er her

Integrationsrådet - 29-11-2018

Integrationsrådet - 29-11-2018

Dato: Torsdag den 29. november 2018 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 42018.docx
 • Punkt 1 Status på integrationsindsatsen 4/2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  integrationsbarometer_okt_2018.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats. Herunder præsenteres Integrationsbarometret, som kan findes på: https://integrationsbarometer.dk/barometer?v=27ba261834d0&municipalities%3Alist%3Aint=329

  Nøgletal for integrationen i Ringsted er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

   

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Orienteringen taget til efterretning.

   

  Det bemærkes, at flygtninge i henhold til loven har ikke ret til ferie og skal deltage i undervisning på danskuddannelsen, også i daginstitutioners- og SFO’ers lukkeperioder, hvor flygtningebørn ikke kan komme i institution.

  Rådet henstiller til en redegørelse og belysning af problemets omfang og en politisk drøftelse af sagen, da flygtningefamilier ikke har det samme netværk, som andre familier.

  Hvis det viser sig, at der er et problem, kan Rådet endvidere vælge at rette en henvendelse til folketinget om sagen, med henblik på at henlede opmærksomheden på flygtningebørns ret til at få ferie.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 2 Mødeplan 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Integrationsrådet skal fastsætte en mødeplan for 4 ordinære møder for det kommende år.

  Beskrivelse af sagen

  Alle møder afholdes i lokale 13 på Nørregade 100 fra kl. 17-19.

  De foreslåede datoer er fastlagt ud fra Byrådets kalender for at sikre, at Integrationsrådets møder ikke overlapper med årets politiske møder.

  Foreslåede datoer:

  • Tirsdag den 26. februar
  • Tirsdag den 28. maj
  • Onsdag den 4. september
  • Torsdag den 14. november.

   

  Alle møder afsluttes med et let måltid.

  Der afholdes møder med Formanden ca. 14 dage forud for det ordinære møde.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at mødeplanen for 2019 godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Godkendt med den ændring, at mødet i maj flyttes til onsdag den 15. maj.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 3 Aktiviteter under budget 2018 4/2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/16512
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  integrationsraadsfolder_paa_arabisk_dok_122976-15_v11.pdf.pdf integrationsfolder_dansk.pdf_dok_122978-15_v1.pdf.pdf integrationsfolder_engelsk.pdf_dok_122980-15_v1.pdf.pdf integrationsfolder_polsk.pdf_dok_122981-15_v1.pdf.pdf integrationsfolder_tigrinya_.pdf.pdf

  Indledning

  Status for forbrug på budget 2018 fremlægges til behandling, herunder kan der fastsættes

  aktiviteter og afsættes midler til disse i den resterende del af 2018.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.100 kr. på Integrationsrådets budget for 2018.

  Status for forbrug på budget 2018 viser, at der er forbrugt i alt 3.977 kr. i 2018, hvoraf der er forbrugt i alt 2.953 kr. til mødediæter og 1.025 kr. til mødeforplejning.

   

  Der resterer således i alt 23.123 kr. i 2018, dog skal udgifterne til indeværende møde fratrækkes den aktuelle kassebeholdning.

   

  I henhold til beslutning på mødet den 7. juni, aftales der løbende aktiviteter for det kommende møde. I henhold til foreslået mødeplan for 2019 er næste møde den 26. februar 2019. Det anbefales yderligere, at der lægges en overordnet plan for hele det kommende år.

   

  Afholdte aktiviteter i 2018:

  • Fokus på 2-sprogede børn: oplæg fra 2-sprogskonsulent er afholdt den 06.09.2018
  • Oplæg fra frivilligkonsulent Morten Felding omkring foreninger for indvandrere: er afholdt den 06.07.2018

   

  Forberedte aktiviteter for 2019:

  • Besøg på Lærdansk Ringsted: Er aftalt til den 16.01.2019
  • Oplæg fra frivilligkonsulent Trine Testman omkring det kommunale foreningsarbejde: Er aftalt til næste møde den 26. februar 2019
  • Stand til næste års ’Ringsted Natten’: Arbejdsgruppe med Henrik og Carli er nedsat på mødet den 6. september og udarbejder forslag til mødet i november
  • Kontakt til andre integrationsråd: Merethe

   

  Yderligere forslag som ikke er taget op i 2018 er følgende:

  • Opfordre Byrådet til at tage diskussion op om integration bredt for at udarbejde en vision for integration som led i den samlede vision
  • Virksomhedsbesøg
  • Integrationsrådets foldere til evt. genoptryk: er vedlagt i bilag

   

  Punktet er et fast punkt på hvert møde.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at :

  1. Der fastsættes en overordnet plan for aktiviteter for det kommende år
  2. Besøg på Lærdansk Ringsted den 16. januar 2019 godkendes
  3. Oplæg fra frivilligkonsulent Trine Testman den 26. februar 2019 godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Folderne genoptrykkes internt på godt papir med 50 – 100 stk.

   

  Ringsted Natten Stand 30.08.19: Pavillon, 2 beachflag med trykt tekst og borde, stole samt foldere opstilles. Grafisk forslag udarbejdes i overensstemmelse med kommunens standard.

  Der afsættes midler til standen ud fra udarbejdede forslag inden for en ramme på 10.000 kr.

   

  Formanden træffer afgørelsen og midlerne anvendes i indeværende år.

   

  Besøg hos andre integrationsråd: besøg i Næstved på en aftalt dato for de, der kan deltage. Merethe arrangerer en aftale.

   

  Vision for integration: Henrik samler eksempler på visioner og sagen sendes ud som oplæg til næste møde.

   

  Laura undersøger muligheder for virksomhedsbesøg.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm..

 • Punkt 4 Integrationspris 2019(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 18/20792
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
 • Punkt 5 Beskæftigelsesplan 2019 og Resultatrevision 2017

  SagsID/Sagsnummer: 18/5758
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  hoeringssvar_vedr._beskaeftigelsesplan_2019_-_20181122_dh_hoering_beskaeftigelsesplan.pdf.pdf udkast_til_beskaeftigelsesplan_2019_til_samu.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. december godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

  I henhold til delegationsplanen er kompetencen til behandling af beskæftigelsesplanen uddelegeret til kommunens Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesplanen skal i henhold til loven beskrive en plan for det kommende år med udgangspunkt i ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål, samt indeholde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år. Resultatrevision for 2017 er derfor udarbejdet som et bilag til beskæftigelsesplanen.

   

  Udkast til Beskæftigelsesplan 2019

  Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med fokus i ”hvad vi vil” og ”hvad vi arbejder med”, i beskæftigelsesindsatsen. Det er hensigten, at planen fremtræder handlingsorienteret og målrettet og dermed bliver mere anvendelig i indsatsen.

   

  Beskæftigelsesplanen beskriver kort udfordringer og indsatser på de væsentligste indsatsområder, som er omfattet af de aktuelle ministermål og lokale mål for 2019.

  De foreslåede mål er dels kvalitative og dels kvantitative, på de områder, hvor der forventes at være tilgængelige data. Resultaterne at indsatsen vil blive målt via den centrale benchmarking og måling, som gennemføres af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR.

   

  Beskæftigelsesplanen er i 1. halvår 2018 blevet drøftet med i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. De afgivne bemærkninger er inddraget i udarbejdelsen, og planen er videre drøftet med Rådet samt med Arbejdsmarkedscentrets medarbejdere og medarbejdsorganisationen i 2. halvår. På baggrund af disse drøftelser fremsættes planen nu til politisk behandling.

   

  Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er vedhæftet som bilag.

   

  For år 2019 har Beskæftigelsesministeren udmeldt 7 vejledende ministermål, som er inddraget i de lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats:

  1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
  4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. 
  5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
  6. Udsatte ledige skal have en indsats
  7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  De nævnte målområder er alle omfattet af indsatsen under de indsatsområder, som er omtalt i beskæftigelsesplanen.

  Beskæftigelsesplanen er udformet ud fra et forandringsperspektiv, med udgangspunkt i de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet, udvalgte målområder for hvad kommunen vil opnå i indsatsen, og endelig eksempler på, hvordan der arbejdes med at opnå de opstillede mål. Beskrivelsen er ikke udtømmende og har til formål at angive de overordnede indsatsområder, som kan omfatte forskellige metoder og tilgange til borgere og virksomheder.

   

  Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af tidligere års forebyggende indsats, med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere, og en rehabiliterende og jobrettet indsats tilpasset den enkelte borgers aktuelle behov, hvor fokus er på praktik og jobnær opkvalificering af borgerne inden for områder med behov for arbejdskraft. Erfaringerne fra indsatsen i de foregående år samt resultaterne fra resultatrevisionen danner baggrund for prioriteringen af indsatsen og fordelingen af ressourcer på de enkelte indsatsområder.

   

  Der vil i 2019 blive sat yderligere fokus på en beskæftigelsesfremmende indsats overfor borgere med nedsat funktion pga. handicaps. Denne indsats vil blive iværksat i forbindelse med kommende centralt udmeldte puljer, som forventes bl.a. at give støtte til f.eks. systematisk screening af borgere, samarbejde med handicaporganisationer og virksomheder og kompetenceudvikling af medarbejdere.

   

  Dansk Handicapforbund og Integrationsrådet har afgivet høringssvar, som er vedhæftet som bilag.

   

  Resultatrevisionen er en opgørelse af de målbare resultater af årets ministermål og af de lokale mål. Resultaterne af indsatsen i 2017 viser en positiv udvikling på flere områder, men viser også, at de vægtigste målgrupper består af personer med behov for en særlig intensiv indsats, og at denne indsats fortsat skal intensiveres, for at disse borgere kan komme i job eller uddannelse, og dermed opnå en større eller mindre grad af selvforsørgelse. Denne indsats er langsigtet og ser med de seneste målinger i 2018 ud til at give gode resultater. Derudover vil den nye kommunale ungeindsats blive iværksat i 2019 sammen med den nye forberedende grunduddannelse til unge, hvilket også vil være et af de væsentligste fokusområder i indsatsen for 2019.

   

  Det bemærkes, at der fortsat mangler en opdatering af flere centrale målinger, på bl.a. ministermål om unge samt flygtninge i jobindsats.dk, som er det officielle måleapparat for kommunernes beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeriet oplyser i november 2018, at ungemålet pga. ressourcemæssige årsager først vil blive opdateret i september 2019.

   

  Resultatrevisionen for 2017 er udarbejdet som bilag til selve Beskæftigelsesplanen.

  Inddragelse og høring

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, Integrationsrådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udkastet til Beskæftigelsesplan beskriver udvalgte udfordringer, mål og indsatser, der forventes at tegne beskæftigelsesindsatsens kerneområder i 2019. Det vurderes, at forslaget omfatter de overordnede områder, der skal adresseres i indsatsen og de overordnede arbejdsmetoder, som erfaringsmæssigt forventes at give de bedste resultater for borgere og virksomheder, og som samtidig giver rum til løbende at tilpasse indsatsen et de enhver tid opståede akutte udfordringer, der måtte opstå i løbet af det kommende år.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste par år har bidraget til at især de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet, er kommet i job, mens der fortsat skal ydes en indsats overfor borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, herunder f.eks. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og nyankomne flygtninge. Resultaterne af denne indsats kan allerede nu ses i de aktelle ledighedstal, og forventes at kunne verificeres når data for 2017 og 2018 bliver tilgængelige.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkastet til Beskæftigelsesplan 2019 samt Resultatrevision 2017 godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Planen kan være mere konkret på integrationsområdet i det kommende år, herunder uddyb-ning af konkrete tiltag og indsatsen på integrationsområdet.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm..

 • Punkt 6 Orientering fra øvrige Råd 4/2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden

  det seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Frivilligrådet: orientering på næste møde. Ved afbud kontaktes stedfortræder.

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 7 Orientering fra Formand og Administration 4/2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  mail_fra_fsoa_til_integrationsraadet.docx

  Indledning

  En mail fra ’Landsforeningen Social Anstændighed’ er vedhæftet til orientering.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

   Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 8 Eventuelt 4/2018

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 29-11-2018

  •  Lokalforeningen Mødrehjælpen Ringsted er netop stiftet.
  • Information om et psykiatrisk tilbud til flygtninge.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.