Du er her

Folkeoplysningsrådet - 11-06-2019

Folkeoplysningsrådet - 11-06-2019

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Høring, budget 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/9442
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  I denne sag skal Folkeoplysningsrådet beslutte, om man ønsker at udarbejde høringssvar i forbindelse med budget 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet skal finde besparelser til budget 2020.

   

  Byrådet kender ikke på nuværende tidspunkt det endelige omfang af besparelserne. Det skyldes, at Regeringens Økonomiaftale med KL har indflydelse på kommunens budget. Siden 2013 har Ringsted Kommune hvert år fået et ekstraordinært finansieringstilskud fra Staten. Det håber Kommunen at få igen, men det er ikke sikkert.

   

  Byrådet kan først forvente at få klarhed om kommunen modtager det ekstraordinære tilskud eller ej ved udgangen af juni. Måske endda endnu senere pga. folketingsvalget. Det betyder, at Ringsted Kommune i budget 2020 skal finde besparelser for enten 18 mio. kr. eller 50 mio. kr. afhængig af, om Ringsted Kommune får det ekstraordinære finansieringstilskud fra Staten eller ej.

   

  En del af årsagen til, at Ringsted Kommune på nuværende tidspunkt ved, at der minimum skal findes 18 mio. kr. på budgettet er, at Ringsted Kommune – ligesom mange andre kommuner – har været nødt til at afsætte flere midler til det specialiserede socialområde. Der er i løbet af 2018 sat en række større tiltag i gang for at vende udviklingen på området. Tiltagene forventes at få effekt i 2020, og såfremt udgifterne på området mindskes, vil den budgetmæssige udfordring blive reduceret tilsvarende.

   

  En anden grund til, at der skal findes besparelser skyldes, at Ringsted Kommune har et serviceniveau, der koster mere pr. indbygger end landsgennemsnittet. Samtidig er kommunens indtægter pr. indbygger lavere end i resten af landet. I disse år kommer der flere borgere til kommunen, hvilket er rigtig positivt, men det betyder også, at der skal findes flere penge, hvis serviceniveauet skal fastholdes.

   

  To puljer af forslag

  Byrådet har udarbejdet to puljer af forslag til besparelser. Den ene pulje skal dække det forventede behov på besparelser for omkring 18 mio. kr., som svarer til 1,5 % af serviceudgiftsrammen. Den anden pulje rummer forslag for yderligere 2,0 % af serviceudgiftsrammen og giver sammen med de 18 mio. kr. en samlet besparelse på omkring 50 mio. kr., og skal altså kun i spil, såfremt Ringsted Kommune ikke modtager det ekstraordinære finansieringstilskud fra Staten i 2020.

   

  Det samlede høringsmateriale kan ses på kommunens hjemmeside.

   

  Høringssvar skal sendes til budget@ringsted.dk

   

  Vigtige datoer i budgetprocessen

  • 13. maj: Byrådet sender forslag til budget 2020 i høring
  • 3. juni: Borgermøde om budget 2020 kl. 17.00 på Ringsted Bibliotek. Alle er velkomne
  • 13. juni: Frist for indsendelse af høringssvar
  • 15. august: Økonomiudvalget førstebehandler udkast til budget og sender det i høring
  • 11. september: Frist for indsendelse af høringssvar
  • 7. oktober: Byrådet behandler og beslutter budget 2020

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Folkeoplysningsrådet som tidligere år, bør udarbejde høringssvar.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-06-2019

  Folkeoplysningsrådet fremsender følgende høringssvar til budget 2020:

   

  Folkeoplysningsrådet ønsker at kommentere på budgetudkastet for 2020.

   

  KFU12

  Folkeoplysningsrådet ønsker ikke at rammebesparelsen på 100.000 kroner realiseres, idet folkeoplysningsområdet generelt omfatter rigtig mange af kommunens borgere der er aktive i foreningslivet (frivillige foreninger og voksenundervisningsskoler). Allerede nu kan voksenundervisningen konstatere, at aktivitetsniveauet for 2019 overstiger markant den tilskudsramme der er afsat.

   

  Endvidere udgør det samlede budget på folkeoplysningsrådet en meget lille procentdel af kommunes samlede budget.

   

  Samtidig må det forventes, at kommunens nye borgere (tilflyttere) også ønsker at gøre brug af foreningslivet, ligesom man kan forvente et større behov for lokaletilskud til foreninger i private og lejede lokaler (fx E-sport), hvorfor rådet forventer, at man i årene fremover vil bruge hele den nuværende budgetramme.

   

  SAM09

   

  Folkeoplysningsrådet stiller sig undrende overfor, hvad der måtte ligge til grund for at puljen ikke anvendes, som nævnt i teksten til forslaget.

   

  De folkeoplysende foreninger oplever, at der er behov for en sådan pulje. Foreningerne hører ofte, at målgruppen for puljen ikke kender til dens eksistens.

   

  Det er Folkeoplysningsrådets vurdering at behovet for en sådan pulje er til stede, og Folkeoplysningsrådet skal derfor henstille til at puljen videreføres, og der fremover sættes fokus på synlighed af puljen og uddelingsmetode.

   

  Folkeoplysningsrådet tilbyder at udarbejde enklere retningslinjer, og at paraplyorganisationerne (Spejderne i Ringsted og Ringsted Idrætsunion) administrerer puljen.

   

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning og Per Svendson.

   

   

 • Punkt 2 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  2019-6_bilag_-_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf.pdf bilag_-_ansoegninger.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 350.000 kroner i 2019.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-06-2019

  Til efterretning.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning og Per Svendson.

 • Punkt 3 Ullrs Hird søger om tilskud til rekvisitter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ullrs_hird.pdf.pdf

  Indledning

  Ullrs Hird søger om tilskud til rekvisitter.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen søger om forskelligt udstyr til foreningens aktiviteter.

   

  Foreningen ønsker at anskaffe sig følgende:

   

  3 x Walhalla Saxon Tent (B2,5m*L5m*H2,2m) type BIII á 809,2€ = 18.207 kroner.
  1 x Walhalla Saxon Tent (B2m*L3m*H1,9m) Type III á  473,2€ = 3.549 kroner.
  1 x Fragt = 1.500 kroner.

  MedievalCraft:
  2 x Washtube 15L á 55€ = 825 kroner.

  Jonas-Bigler autentisk håndværktøj, herunder et par af hvert af følgende historisk korrekte arbejdsredskaber: hammer, spader, skovle, træhammere, skærebrædder, arbejdsøkser, flækøkser, løfteåg. Blandet værktøj i alt 8.000 kroner.

  Samlet set udgifter for i alt 32.081 kroner.

   

  Foreningen søger om et tilskud på 12.000 kroner.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-06-2019

  Der ydes max. 12.000 kroner i tilskud, under forudsætning af at det ansøgte udstyr indkøbes. Beløbet reduceres procentvis, såfremt udstyret er billigere i indkøb.

   

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Per Svendson.

 • Punkt 4 Orientering - juni 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/22
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

   

  -          Formand

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-06-2019

  Orientering.

   

   

  Ej til stede: Charlotte Skaaning og Per Svendson.