Du er her

Byrådet - 04-07-2019

Byrådet - 04-07-2019

Dato: Torsdag den 4. juli 2019 Tid: Kl. 21:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 82019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. juli 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 04-07-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Mazlum Øz og Henrik Kjær

 • Punkt 2 Principiel beslutning om ekspropriering i forbindelse med etablering af gasledning fra Ringsted Syd til Fensmark (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/4304
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1._linjefoering.pdf.pdf bilag_2._servitut.pdf.pdf bilag_3._lodsejerliste_20181130.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  For at afsætte den del af bionaturgassen fra Ringsted Biogas ApS, som ikke kan aftages i Ringsted, ønsker Dansk Gas Distribution (DGD) at etablere en gasledning mellem Ringsted Syd og Fensmark i Næstved Kommune, hvor der vil være stabil afsætning af gassen til Ardagh Glass Holmegaard A/S. I denne sag skal Byrådet tage principiel stilling til, hvorvidt kommunen vil foretage ekspropriation i tilfælde af, at der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem DGD og de grundejere, der bliver berørte af etableringen af gasledningen.

  Beskrivelse af sagen

   DGD har den 3. december 2018 sendt et revideret projektforslag til Ringsted Kommune og Næstved Kommune, med henblik på godkendelse efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Med projektforslaget ønsker DGD at etablere en 18 km lang gasledning fra Ringsted Syd til Fensmark i Næstved Kommune, for at kunne sikre, at der også i sommerhalvåret er afsætning af den bionaturgas, som produceres af Ringsted Biogas ApS. I Fensmark vil Ardagh Glass Holmegaard A/S kunne aftage bionaturgassen, som erstatning for naturgas. Projektforslaget er nærmere beskrevet i sag nummer 3.

   

  Distributionsledningen til Fensmark vil hovedsageligt blive placeret langs en eksisterende naturgasledning, etableret omkring år 1986. Den eksisterende naturgasledning er pålagt et servitutbælte på 5 meter, til hver side af ledningen. Etablering af en ny distributionsledning vil hovedsageligt ske inde for samme servitutbælte, hvorfor der kun i begrænset omfang vil være behov for at pålægge et yderligere servitutbælte. Den konkrete linjeføring fremgår af den røde linjeføring i bilag 1.

   

  Servitutbæltet betyder bl.a., at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte, ikke må bebygges, plantes træer med dybtgående rødder eller ske jordbearbejdning dybere end 60 cm. Bestemmelserne i DGD’s servitut kan ses i bilag 2.

   

  I alt vil den del af ledningsarbejdet, der foregår i Ringsted Kommune, berøre 9 grundejere foruden Dong Distribution A/S, samt ejeren af selve biogasanlægget. I bilag 3 er en liste over samtlige berørte grundejere.

   

  Idet der skal etableres gasledning på privat jord og markarealer, kan det ikke udelukkes, at der vil blive behov for ekspropriation, hvis projektet skal kunne gennemføres. Efter varmeforsyningslovens § 16, kan der foretages ekspropriation, hvis det er af væsentlig betydning for etableringen af et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg, at der etableres nødvendige rørledninger.

   

  DGD forudsætter, at der i forbindelse med godkendelse af projektforslaget, træffes beslutning om ekspropriation. Det vil på alle ejendomme være nødvendigt med indgåelse af aftale omkring struktur- og afgrødeerstatning, da den del ikke er dækket af den eksisterende servitut. DGD ønsker derfor, at ekspropriationstilkendegivelsen skal gælde alle ejendomme involveret i projektet.

   

  Den afgrøde- og strukturerstatning, som grundejerne får udbetalt af DGD, kan kun udbetales skattefrit for grundejer, hvis der er sket ekspropriation eller hvis den frivillige aftale er på ”ekspropriationslignende vilkår”.

   

  For at alle grundejere får udbetalt deres erstatning på lige vilkår, er det derfor nødvendigt, at det fornødne grundlag for ekspropriation er til stede, så DGD kan indgå aftalerne på ”ekspropriationslignende vilkår”. Dette forudsætter, at der foreligger en principiel beslutning om, at Ringsted Kommune vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med en grundejer.

   

  Forløbet i en frivillig aftale er i vidt omfang sammenligneligt med ekspropriationsforløbet, bortset fra at de lovgivningsmæssige krav til tidsfrister, offentlighed og krav om åstedsforretning, ikke gennemføres, som hvis der er tale om en egentlig ekspropriation. Uanset om der bliver foretaget ekspropriationsforretning eller bliver indgået frivillige aftaler, bliver grundejerne behandlet ens.

   

  Ringsted Kommune er som myndighed ikke en part i de frivillige aftaler og skal ikke godkende aftalerne. Såfremt det bliver nødvendigt med ekspropriation, vil ekspropriationsprojektet altid blive forelagt for Byrådet, inden ekspropriationssagen påbegyndes.

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med en eventuel ekspropriation, er der efter åstedsforretning en 3-ugers høringsperiode, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

  Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i varmeforsyningslovens § 16.

   

  Ved frivillige aftaler er der ingen høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det fremgår af høringssvarene, at der er en betydelig modstand mod projektet, fra en del af grundejerne. Det er derfor administrationens vurdering, at projektet ikke kan forventes gennemført, som beskrevet i projektforslaget, medmindre der ydes hjemmel til ekspropriation i de tilfælde, hvor DGD ikke kan opnå frivillige aftaler.

  Det er endvidere administrationens vurdering, at ved en evt. tilkendegivelse fra Byrådet om at man er indstillet på at gennemføre ekspropriation, vil der kunne opnås de bedste og mest lige betingelser, for tildeling af erstatninger til grundejerne. Erstatning under ”ekspropriationslignende vilkår” vil således være skattefri for den enkelte grundejer, uanset om der er tale om ekspropriation eller frivillige aftaler.

   

  I de tilfælde, hvor DGD ikke kan indgå en frivillig aftale med en grundejer, vil en evt. ekspropriation skulle forberedes i administrationen og besluttes i Byrådet. Byrådet har således til enhver tid mulighed for at tage endelige stilling til, hvorvidt ekspropriationsforretning skal tages i anvendelse. Selve ekspropriationen vil skulle gennemføres efter bestemmelserne i §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, at Byrådet vil kunne tage ekspropriation i anvendelse, for at sikre en realisering af DGD’s projektforslag, til etablering af en gasledning fra Ringsted Syd til Fensmark, som beskrevet i sag nummer 3.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-03-2019

  Udsat.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-05-2019

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  C
  Finn Andersen

  For

  Ej til stede

  X

  Ej til stede

  X

   

  Ej til stede

   

  Imod

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

  X

   

   

  Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Udsættes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-07-2019

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  C

  Finn Andersen

  For

  Ej til stede

  Ej til stede

  x

  X

  X

  X

   

  Ej til stede

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

  X

   

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen og Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 04-07-2019

  Godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  Ej til stede

  V

  Klaus Hansen

  Ej til stede

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  Ej til stede

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  C

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  Ej til stede

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

   

   

  X

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Mazlum Øz og Henrik Kjær

 • Punkt 3 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af pavilloner til midlertidig husning af Vestervejs Skole på Vibevej 2

  SagsID/Sagsnummer: 19/10001
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til at frigive anlægsmidler til etablering af pavilloner på Vibevej 2 til midlertidig husning af Vestervejs skole.

  Beskrivelse af sagen

  Vestervejs skole skal grundet indeklimaproblemer flyttes til andet permanent sted.

   

  Indtil administrationen har fundet et permanent sted for Vestervejs skole, flyttes Vestervejs skole til midlertidige lokaler i lejede pavilloner, der opsættes på Vibevej 2.

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 25. juni 2019, at Vestervejs Skole skal midlertidigt placeres på Vibevej 2 i lejede pavilloner.

   

  På byrådsmødet den 25. juni 2019 vedtog Byrådet at etableringen af de midlertidige pavilloner mellem finansieres via kassen og at mellem finansieringen på 1,3. mio. kr. tilføres kassen i 2020 fra de afsatte midler fra anlægsprojektet vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der sker en mellem finansiering på 1,3 mio. kr. via kassen.

   

  Mellem finansieringen på 1,3 mio. kr. tilføres kassen i 2020 fra anlægsprojektet vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at med frigivelsen af anlægsmidlerne, så kan Vestervejs skole starte op den 5. august i Pavillonerne på den midlertidige placering på Vibevej 2.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. mellemfinansieret via kassen frigives og at mellemfinansieringen tilføres kassen i 2020 fra anlægsprojektet vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 04-07-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-07-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen og Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 04-07-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Mazlum Øz og Henrik Kjær

 • Punkt 4 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård

  SagsID/Sagsnummer: 18/10851
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til at frigive anlægsmidler til etablering af mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård.

  Beskrivelse af sagen

  Byskovskolen afdeling Asgård fik i 2018 et AT påbud omkring tilvejebringelse af frisk opvarmet udeluft til 7 klasselokaler.

   

  Byrådet har med budget 2019 vedtaget at bevillige 1,772 mio. kr. til mekanisk ventilation af alle 21 klasselokaler på Byskovskolen afd. Asgård

   

  Administrationen har efterfølgende modtaget et tilbuddet på decentral ventilation er på 2,273 mio. kr.

   

  Byrådet har på Byrådsmødet den 25. juni 2019 besluttet at fremrykke udisponeret rådighedsbeløb på 0,081 mio. kr. afsat i 2020 til anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” til mekanisk ventilation på Byskovskolen afdeling Asgård. Samt at finansiere 0,47 mio. kr. fra ” Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019”.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Det manglende rådighedsbeløbet på 0,081 mio. kr. mellemfinansieres via kassen. Mellemfinansieringen tilføres kassen i 2020 fra de afsatte midler til anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler” til mekanisk ventilation på Byskovskolen afdeling Asgård.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at med de ekstra midler på 0,081 mio. kr. kan etableres mekanisk ventilation i alle klasseværelser på Byskovskolen afd. Asgård.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsbevillingen på 0,081 mio. kr. mellemfinansieres via kassen frigives og atmellemfinansieringen tilføres kassen i 2020 fra anlægsprojektet ”Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler”.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 04-07-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-07-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen og Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 04-07-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Mazlum Øz og Henrik Kjær