Du er her

Handicaprådet - 21-08-2019

Handicaprådet - 21-08-2019

Dato: Onsdag den 21. august 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Godkendt.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl.

 • Punkt 2 Evaluering af tilgængelighed ved seneste folketingsvalg

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Evaluering af tilgængelighed ved gennemførelsen af Folketingsvalget 2019 i Ringsted Kommune.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  DH har fået kendskab til, at reglerne omkring ledsagelse ved stemmeafgivelse ikke har været fulgt på Borgerservice. Der er sendt en klage til borgmesteren om episoden. Handicaprådet vil tage kontakt til borgmesteren og høre, hvorledes denne håndteres. Handicaprådet bemærker også, at der har været gode oplevelser med at udbrede budskabet om at få fx udviklingshæmmede til at deltage ved valget.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl.

   

 • Punkt 3 Henvendelse vedrørende trafikplan for Ringsted Syd

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  vs_tilgaengelighedsrevision_omkring_projekt_i_ringsted_syd.msg tgr_trin_2_trafikplan_for_ringsted_syd_-_etape_ii_revisor.docx.docx bilag_4_-_hoeringssvar_fra_parkraadet.pdf.pdf bilag_3_-_projektforslag.pdf.pdf trafikplan_for_ringsted_syd_-_stamblade.pdf.pdf.pdf trafikplan_for_ringsted_syd.pdf.pdf.pdf punkt_anlaegsbevilling_til_trafikplan_for_ringsted_syd_etape_ii.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Der er til formanden for Handicaprådet sendt materiale vedrørende ny fase af trafikplan for Ringsted Syd. Formanden ønsker sagen bragt op med henblik på diskussion af et eventuelt høringssvar vedrørende henvendelsen.

   

   

   

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  DH-siden vil afgive et høringssvar.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 4 Principiel opfølgning på høringssvaret om kvalitetsstandard for BPA

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i bl.a. det afgivne høringssvar og beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om ikke at gøre BPA-håndbogen til en del af kvalitetsstandarden, ønsker Handicaprådets formand og DH-siden af Handicaprådet en principiel debat om Handicaprådets adgang til at få svar på spørgsmål, der bliver rejst i høringssvar og i sager af mere principiel karakter, som Handicaprådets medlemmer får kendskab til.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  DH-siden ønsker, at der på Handicaprådets møder gives en mere systematisk tilbagemelding på de pointer og spørgsmål, som Handicaprådet har rejst, fx i sine høringssvar. Der vil fremover blive taget højde for dette ved udarbejdelse af dagsordenen.

   

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 5 Udtalelse fra Borgerrådgiver om praksis i fht. lydoptagelser

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  borgerraadgiver_generel_udtalelse_om_myndighedsenhedens_praksis_om_optagelse_af_moeder_-_generel_udtalelse_om_myndighedsenhedens_praksis_for_optagelse_af_moeder.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Formanden ønsker, at "Generel udtalelse om myndighedsenhedens praksis for optagelse af møder" fra Borgerrådgiveren i Ringsted sættes på dagsordenen.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Handicaprådet ønsker at følge den politiske stillingtagen til borgerrådgiverens udtalelse. Sekretariatet vil undersøge, hvordan en generel udtalelse fra borgerrådgiveren bliver behandlet politisk, og Handicaprådet vil blive orienteret om dette på næste møde.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 6 Budgetproces 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Som konsekvens af folketingsvalg og regeringsskifte er der lagt op til en ændret tidsplan for budgetprocessen. Under dette punkt orientere Handicaprådet om de eventuelle forskydninger for rådets arbejde med budget, høring mm.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Der blev orienteret om, at høringsperioden kommer til at ligge efter 1. behandling i Byrådet den 1. oktober med høringsfrist den 21. oktober.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 7 Invitation til temamøde om tilgængelighed

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  indbydelse_til_temamoede_om_tilgaengelighed.msg

  Beskrivelse af sagen

  Dansk Handicapforbund i Odsherred har inviteret Handicaprådet til et temamøde om tilgængelighed den 19. september 2019. Invitationen er vedhæftet.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Handicaprådets medlemmer blev opfordret til at tilmelde sig, hvis de har mulighed for det. Tilmeldingsfristen er den 1. september.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 8 Ringsted-Natten 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/14
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted-Natten 2019 finder sted fredag 30. august. Som følge af sidste års evaluering vil Handicaprådet også i år deltage i Ringsted-Natten og gerne placeres i Inka-værelset på Rådhuset.

  Under dette punkt diskuteres materialer, tiltag og bemanding i forbindelse med arrangementet.

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Handicaprådet er repræsenteret på Ringsted Natten i Inkaværelset på rådhuset. Handicaprådets medlemmer blev opfordret til at deltage.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 9 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Børnecenterchefen orienterede om:

   

  • Ny legeplads på Solstrålen er indviet
  • Afholdt workshop med bl.a. rådgivning fra Socialstyrelsen om børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet
  • Stormøde for forældre til børn med nedsat funktionsevne afholdes den 27. august 2019. Mødet er arrangeret i samarbejde med dialog-forældregruppen, og vil adressere, hvordan dialogen i de enkelte sager kan blive endnu bedre

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl

 • Punkt 10 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
 • Punkt 11 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 21-08-2019

  Punkter til kommende møder:

   

  • Planlægning af temamøde med Børnecenter og Skolecenter i september, selve temamødet afholdes i november.
  • Temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter i oktober.
  • Orientering om forhandlingskonsulentens arbejde. Det blev besluttet  at lade det indgå i temamødet med Børnecenter og Skolecenter i november.

   

  Ej til stede:

  Alice Morsbøl