Du er her

Folkeoplysningsrådet - 08-10-2019

Folkeoplysningsrådet - 08-10-2019

Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_2019-10_oekonomioversigt_for_oktober.pdf bilag_ringsted_if-boksning.pdf bilag_ringsted_sportsfiskerforening.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

   

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 350.000 kroner i 2019.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

   

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Til efterretning.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 2 Ringsted Esport søger om tilskud til udstyr

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ringsted_esport.pdf

  Indledning

  Ringsted Esport søger om tilskud til indkøb af computere.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Esport er en ny forening i Ringsted Kommune. Foreningen er godkendt under Folkeoplysningsloven. Foreningen holder til i lejede lokaler på Tinggade.

   

  Foreningen søger om tilskud til indkøb af nye computere og nødvendigt udstyr som skal bruges til foreningens kernevirksomhed, Esport.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

   

  Totalprisen for udstyret er på 259.812 kroner. Beløbet dækker indkøb af 20 spillestationer. Foreningen søger Folkeoplysningsrådet om et tilskud på 40.000 kroner.

   

  Foreningen anfører i sin ansøgning, at det udstyr som der ønskes indkøbt hverken er meget dyrt eller meget billigt, men et fornuftigt tilbud som sikrer at foreningen kan agere de kommende år.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for tilskud.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Der tildeles 40.000 kroner i tilskud.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 3 Ørslev IF søger om tilskud til rekvisitter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  oerslev_if_-_tilbud_paa_udstyr.pdf.pdf oerslev_if_-_tilbud_fra_toemrer.pdf.pdf oerslev_if_-_ansoegning.pdf.pdf bilag_-_oerslev_if_-_beregning_for_forstaerkninger_i_loftet.pdf.pdf

  Indledning

  Ørslev IF søger om tilskud til rekvisitter til ny aktivitet.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen ønsker at starte Bungee Fly. Foreningen bliver ifølge ansøgningen, landets første forening, der kan tilbyde denne form for motion.

   

  Bungee Fly er en cardiotime med masser af styrke, puls og powerfulde hop. Man har en sele på og hægter sig fast til en elastik, som sidder fast i loftet. Man laver alle øvelser i selen/elastikken, fx går man fra en squart til ned i planke på gulv, hvorefter man hopper op i squart igen.

   

  Loftskonstruktionerne er blevet vurderet af en ekstern konsulent, og beregninger og ansøgning vedlægges som bilag.

   

  Et eventuelt tilsagn vil være forbundet med at Ringsted Kommune har givet tilladelse til at sætte redskaberne op (kræver byggetilladelse). En sådan tilladelse er endnu ikke givet. Endvidere vil et tilskudstilsagn være betinget af, at afledt drift og fremtidig vedligeholdelse af ophæng mm. samt at eventuelle bygningsskader foranlediget af ophæng påhviler foreningen.

   

  Foreningen har fremsendt budget for udgifterne.

   

  Tømrerarbejde

  24.750,00

  16 seler

  30.000,00

  Loftberegning, ekstern konsulent

  6.500,00

  Uddannelse af instruktører

  6.000

  I alt

  67.250,00

   

  Foreningen søger om et tilskud på 40.000 kroner.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne, dog ydes der ikke tilskud til uddannelse.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Der bevilliges 2/3 af det ansøgte beløb fratrukket udgifter til uddannelse, dog max 40.000 kroner. Beløbet er betinget af, at Ringsted Kommune giver tilladelse i henhold til gældende lovgivning.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 4 Folkeoplysningsrådets mødeplan for 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/465
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Folkeoplysningsrådets mødeplan for 2020 skal fastlægges.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen foreslår, at møderne fastlægges på tirsdage som hidtil, og foreslår endvidere, at møderne fastlægges i ugen op til Kultur- og Fritidsudvalgets møder. Det vil sikre, at de anbefalinger som Folkeoplysningsrådet indstiller, vil komme med på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i samme måned.

   

  Der foreslås nedenstående møderækkefølge (der er taget hensyn til diverse skoleferier) med mødestart kl 16.30

   

  Folkeoplysningsrådet

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Tirsdag, den 14. januar 2020

  Tirsdag, den 21. januar 2020

  Tirsdag, den 4. februar 2020

  Tirsdag, den 18. februar 2020

  Tirsdag, den 10. marts 2020

  Tirsdag, den 17. marts 2020

  Tirsdag, den 14. april 2020

  Tirsdag, den 21. april 2020

  Tirsdag, den 12. maj 2020

  Tirsdag, den 19. maj 2020

  Tirsdag, den 9. juni 2020

  Tirsdag, den 16. juni 2020

  Tirsdag, den 11. august 2020

  Tirsdag, den 18. august 2020

  Tirsdag, den 8. september

  Tirsdag, den 15. september 2020

  Tirsdag, den 6. oktober 2020

  Tirsdag, den 20. oktober 2020

  Tirsdag, den 10. november 2020

  Tirsdag, den 17. november 2020

  Tirsdag, den 8. december 2020

  Tirsdag, den 15. december 2020

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Godkendt.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 5 Orientering, oktober

  SagsID/Sagsnummer: 19/22
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Orientering.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 6 Høring, budget 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/9442
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  I denne sag skal Folkeoplysningsrådet beslutte, om man ønsker at udarbejde høringssvar i forbindelse med budget 2020.

   

  Beskrivelse af sagen

  Folkeoplysningsrådet har tidligere indsendt høringssvar i forbindelse med budget 2020-forslaget. Høringssvaret er noteret med kursiv i sagen.

   

  Borgmesteren skriver bl.a. i følgebrevet til behandlingen af budget 2020: ”I dette års budgetproces har der været særligt fokus på at finde mulige effektiviseringer og besparelser. På baggrund af budgetprognose primo 2019 forventedes et finansieringsbehov på 18 mio. kr. eller 50 mio. kr. afhængigt af indhold i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

   

  Økonomiaftalen blev forhandlet på plads den 6. september. På baggrund af aftalen ved vi nu, at der skal findes besparelser for 14,8 mio. kr. for at sikre et budget i balance.

   

  Økonomiudvalget har valgt at fastholde det samlede katalog af finansieringsforslag med henblik på at have det bedst mulige grundlag og handlerum for de kommende budgetforhandlinger.”

   

   

  Om høringsprocessen

  I forbindelse med høringen inviterer Ringsted Kommune alle borgere og interessenter til at indgive høringssvar. Høringsmaterialet kan læses på kommunens hjemmeside her.

  Fristen for at indsende høringssvar er mandag den 21. oktober. Høringssvar skal sendes til budget@ringsted.dk.

   

  Høringssvarene vil, sammen med de høringssvar vi modtog før sommerferien, indgå i materialet til Byrådets behandling af budgettet og bliver lagt på hjemmesiden.

   

  Budgetdialog på Facebook onsdag den 9. oktober


  Der afholdes Facebook budgetdialog onsdag den 9. oktober kl. 19 – 21. Her vil Byrådet sidde klar ved tasterne og svare på spørgsmål og kommentarer vedrørende forslag til kommunens budget for 2020. Chatten er åben for alle interesserede og foregår på kommunens facebookside: http://www.facebook.com/BorgerRingsted/

   

  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Byrådet tirsdag den 5. november.

   

  Folkeoplysningsrådet tidligere fremsendte høringssvar:

  Folkeoplysningsrådet fremsender følgende høringssvar til budget 2020:

   

  Folkeoplysningsrådet ønsker at kommentere på budgetudkastet for 2020.

   

  KFU12

  Folkeoplysningsrådet ønsker ikke at rammebesparelsen på 100.000 kroner realiseres, idet folkeoplysningsområdet generelt omfatter rigtig mange af kommunens borgere der er aktive i foreningslivet (frivillige foreninger og voksenundervisningsskoler). Allerede nu kan voksenundervisningen konstatere, at aktivitetsniveauet for 2019 overstiger markant den tilskudsramme der er afsat.

   

  Endvidere udgør det samlede budget på folkeoplysningsrådet en meget lille procentdel af kommunes samlede budget.

   

  Samtidig må det forventes, at kommunens nye borgere (tilflyttere) også ønsker at gøre brug af foreningslivet, ligesom man kan forvente et større behov for lokaletilskud til foreninger i private og lejede lokaler (fx E-sport), hvorfor rådet forventer, at man i årene fremover vil bruge hele den nuværende budgetramme.

   

  SAM09

  Folkeoplysningsrådet stiller sig undrende overfor, hvad der måtte ligge til grund for at puljen ikke anvendes, som nævnt i teksten til forslaget.

   

  De folkeoplysende foreninger oplever, at der er behov for en sådan pulje. Foreningerne hører ofte, at målgruppen for puljen ikke kender til dens eksistens.

   

  Det er Folkeoplysningsrådets vurdering at behovet for en sådan pulje er til stede, og Folkeoplysningsrådet skal derfor henstille til at puljen videreføres, og der fremover sættes fokus på synlighed af puljen og uddelingsmetode.

   

  Folkeoplysningsrådet tilbyder at udarbejde enklere retningslinjer, og at paraplyorganisationerne (Spejderne i Ringsted og Ringsted Idrætsunion) administrerer puljen.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at Folkeoplysningsrådet som tidligere år, bør udarbejde høringssvar.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-10-2019

  Folkeoplysningsrådet fastholder sit allerede indsendte høringssvar.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær, Charlotte Skaaning og Jannie Seiffert.