Du er her

Integrationsrådet - 17-10-2019

Integrationsrådet - 17-10-2019

Dato: Torsdag den 17. oktober 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 32019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Godkendt.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Godkendt.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 2 Valg af Næstformand

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Den hidtidige Næstformand Laura Rossing har valgt at træde ud af Integrationsrådet. 

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til forretningsordenens § 3 vælger Integrationsrådet sin Næstformand blandt sine medlemmer.

  Kandidater til posten bedes tilkendegive deres interesse.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Integrationsrådet vælger en næstformand.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Carli Hækkerup er indstillet og godkendt.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 3 Status på integrationsindsatsen oktober 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  integrationsbartometer_ringsted-1019.pdf.pdf

  Indledning

  Herunder deltager 2 herboende flygtninge på mødet, hvor de vil fortælle om deres oplevelse af at bo i Ringsted Kommune.

   

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver herefter en kort status på den aktuelle integrationsindsats. Et opdateret integrationsbarometer med data fra oktober 2019 for Ringsted Kommune er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Samtale med Omar og Asma om oplevelsen af at komme til Ringsted.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 4 Høring af Ringsted Kommunes Budget 2020-2023

  SagsID/Sagsnummer: 18/17074
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Der er modtaget en høring om Budget 2020-2023 med svarfrist mandag den 21. oktober.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune sender hermed det tekniske budgetforslag samt ændringsforslag til budgettet for 2020 – 2023 i høring.

   

  Om høringsprocessen

  I forbindelse med høringen inviterer Ringsted Kommune alle borgere og interessenter til at indgive høringssvar. Du finder høringsmaterialet på kommunens hjemmeside her.

  Fristen for at indsende høringssvar er mandag den 21. oktober. Du skal sende dit høringssvar til budget@ringsted.dk.

   

  Høringssvarene vil, sammen med de høringssvar vi modtog før sommerferien, indgå i materialet til Byrådets behandling af budgettet og bliver lagt på hjemmesiden.

   

  Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Byrådet tirsdag den 5. november.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at der afgives et høringssvar på mødet.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Det tidligere indsendte høringssvar fastholdes.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 5 Aktiviteter under Integrationsrådets budget 2018, oktober 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Aktiviteter og budgetforbrug behandles som fast punkt på hvert møde.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.150 kr. på Integrationsrådets budget for 2019. Heraf bliver ca. 7.000 kr. anvendt til diæter og mødeforplejning.

   

  Til dato er der i 2019 registret et forbrug på i alt 6.322 kr. Der resterer p.t. enkelte regninger for udlæg til stand på Ringsted Natten, men dette ændrer ikke væsentligt på, at der fortsat står ca.  20.828 kr. på Integrationsrådets budget for 2019.

   

  Der er i 2019 taget følgende beslutninger om aktiviteter:

  • Ringstednatten:
   • Der afsættes en ramme på i alt 5.000 kr. til indkøb af standmaterialer og forplejning på Ringstednatten

   

  • Information om vilkår for ældre:
  • Der er afholdt møde med tyrkiske foreninger torsdag den 16.05. kl. 17-18.

   

  • Besøg af 2 herboende flygtninge på mødet i september – fastholdes på ny mødedato i oktober

   

  • Foreningen Nye Rødder, som er en socialøkonomisk organisation er inviteret til at holde et oplæg om deres indsats overfor traumatiserede flygtninge på mødet den 14. november.

   

  • Virksomhedsbesøg på Greenow og Danish Crown er planlagt, men aftaler er endnu ikke indgået.

   

  Sundhedsplejen for tosprogsfamilier har kontaktet Integrationsrådet om samarbejde. Henrik arbejder videre med kontakten.

  Økonomi

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  • Forslag til åbent arrangement til vidensdeling og inspiration
  • Fortsat udbygge kontakt til etniske foreninger og ældre indvandrere -
  • Samarbejde med sundhedsplejersker – invitation til kommende møde
  • Kontakt til Café Ingeborg for at arrangere information og vejledning om ældrepleje og lignende med rundvisning på KLC eller åbent hus i Ahorn Hallen:
  • Carli: aftaler virksomhedsbesøg i 2020

   

  Aktiviteter for 2020 fastsættes på næste møde.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 6 Orientering og evaluering af Integrationsrådets stand på Ringstednatten

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Gensidig orientering om og evaluering af Integrationsrådets stand på Ringstednatten.

  Beskrivelse af sagen

  Under evalueringen foreslås, at Rådet tager stilling til deltagelse i stand aktiviteter for det kommende år.

  Til brug for evt. fremtidige aktiviteter med stand stiller et Rådsmedlem forslag om indkøb af følgende artikler:

   

  • 2 pæne plastskåle
  • 2 teskeer
  • 1 holder til foldere
  • Lyskæde til at sætte på teltet
  • Kabeltromle
  • 3 LED-lys til bordet og 4 LED-lanterner, plus batterier
  • 2 kraftige bærenet/poser
  • Saks
  • Gaffatape

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at

  1. orienteringen og evalueringen tages til efterretning
  2. forslaget om deltagelse i kommende stand aktiviteter og indkøbe godkendes
  3. at Rådet blandt sine medlemmer vælger en eller flere ansvarlige for tilmelding, indkøb og planlægning af aktiviteten.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  • Standmaterialerne er placeret i laden, dog er foldere i rum i Ahornhallen hos Line.
  • orienteringen og evalueringen taget til efterretning
  • indkøb godkendt. Carli er ansvarlig. Udlæg refunderes.
  • Merethe tilmelder til Ringsted Natten
  • 08.11.19: forslag om møde med Tyrkisk Kulturforening på Vibevej er under aftale. Mazlum følger op.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm.

 • Punkt 7 Orientering om kommunekvote for flygtninge i 2020

  SagsID/Sagsnummer: 19/8736
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  landstal_og_regionskvoter_for_2020.pdf.pdf ringsted-0519.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og

  Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og

  Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der orienteres om Udlændingestyrelsens meddelelse om ændret forventning til antallet af asylansøgere i 2019, samt om fordelingen af kvoten for 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Udlændingestyrelsen har meddelt, at landskvoten i 2020 for flygtninge, som har fået midlertidig

  opholdstilladelse (asyl) er fastsat til 600, mens regionskvoten i Region Sjælland forventes at ligge på i alt 108 personer. Herunder er kvoten for Ringsted Kommune i 2018 beregnet til i alt 4 personer.

   

  Fordelingen af flygtninge fastsættes på baggrund af opgørelser over antallet af indvandrere,

  flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i den enkelte kommune. Ringsted modtager på den

  baggrund relativt få flygtninge sammenlignet med flere andre kommuner i regionen.

  Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at kvoten er fastsat på baggrund af et skøn

  over antallet af asylansøgere og anerkendelsesprocenten, og at kvoten derfor kan blive justeret.

  Ringsted Kommune har siden 2013 modtaget følgende antal flygtninge og familiesammenførte

  personer til flygtninge:

   

  År

  Årlig oprindelig kvote

  Antal modtagne flygtninge

  Antal familiesammenførte ægtefæller

  Antal familiesammenførte børn

  2013

  14

  44

  -

  -

  2014

  19

  -

  -

  2015

  61

  54

  10

  22

  2016

  85

  31

  7

  7

  2017

  37

  10

  5

  11

  2018

  28

  5

  3

  0

  2019

  6

  1

  2

  4

  Total

  250

  145

  27

  44

   

  Det bemærkes, at familierne typisk kommer nogle måneder efter den flygtning, de

  familiesammenføres med, så der sker løbende familiesammenføringer til nyankomne flygtninge, men eftersom der er få nyankomne flygtninge, er antallet af familiesammenføringer også reduceret væsentligt i de seneste par år.

   

  Med det nuværende relativt lave antal ankommende flygtninge sker der i 2019 en løbende proces med reduktion af antallet af midlertidige boliger, således at de boliger, der oprindeligt har et andet formål end bolig frigøres først og tilbageføres til deres oprindelige formål. Samtidig fortsætter arbejdet med at anvise flygtninge og deres familier egnede permanente boliger sideløbende med indsatsen for at få flygtningene til at gennemføre deres danskuddannelse og finde job eller uddannelse. Se bilag med Udlændingestyrelsens målinger af resultater af indsatsen.

  Inddragelse og høring

  Integrationsrådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Danskuddannelsesprogrammet og udslusningen af flygtninge til job og uddannelse går godt i Ringsted Kommune, og flygtningene udsluses løbende til permanente boliger. Der er dog fortsat behov for et antal midlertidige og permanente boliger med en husleje, som kan matche den ydelse eller selvforsørgelse, som flygtningene typisk har adgang til.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm

 • Punkt 8 Halvårlig orientering om uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/20451
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_til_orienteringssag_ss18_oversigt_over_ansoegninger_1._halvaar_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.  Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indtil videre er indkommet og afgjort i 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Der er indkommet 20 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf 3 har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

  Opgørelsen er foretaget pr. 12. juni 2018.

   

  Tilskuddene er fordelt på fire ud af fem indsatsområder.  

   

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Ældre og ensomme

  9

  Særligt udsatte grupper

  7

  Handicappede

  1

  Patientforeninger

  2

  Integration på tværs af etniske grupper

  1

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  Årligt tilskud I alt kr. 400.000

   

  Der er uddelt kr. 147.399 i alt. Herefter resterer kr. 177.601 til uddeling i resten af 2019.

   

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler.

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for uddeling af § 18 tilskud.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2019

  Taget til efterretning

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm

 • Punkt 9 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

  SagsID/Sagsnummer: 19/10534
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

   

   

  X

   

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

   

  Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

  Beskrivelse af sagen

  På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

   

  Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede bilag, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

   

  Administrationen foreslår få ændringer i sagsbehandlingsfristerne:

   

  Lov om social pension:

  • Ansøgninger om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg efter reglerne i lovens §§ 14 a – 14 c behandles med to ugers frist af Borgerservice. Personligt tillæg efter lovens § 14 behandles af Arbejdsmarkedscenteret med fem ugers frist. Denne arbejdsfordeling har været gældende i flere år. I forbindelse med den seneste godkendelse af sagsbehandlingsfristerne blev det ved en fejl ændret, så det fremgik, at Borgerservice tog sig af alle de nævnte tillæg. Dette foreslås rettet, så den reelle opgavefordeling afspejles.

   

  Lov om social service (serviceloven):

  • Socialpædagogisk støtte efter § 85. Nuværende frist er tre uger, som foreslås sat op til fem uger med følgende begrundelse. Sagsbehandlingen involverer et møde med borgeren, hvilket på grund af den korte frist medfører, at der skal findes en mødedato indenfor kort tid. Erfaringsmæssigt giver dette ofte vanskeligheder, ikke mindst fordi det tit kan være svært at komme i kontakt med borgeren. Derudover er der tale om et komplekst, skriftligt dokumentationsarbejde, som tager tid. I de fleste tilfælde er det derfor ikke muligt at overholde den nuværende frist på tre uger. 
  • Merudgifter efter § 100. Nuværende frist er 16 uger, som foreslås sat op til 20 uger. Myndighedsenheden anslår, at den nuværende frist overskrides i halvdelen af sagerne. Sagsbehandlingen er helt afhængig af indhentelse af dokumentation fra flere aktører, herunder borger og læger ad flere omgange, idet Ankestyrelsens praksis på området stiller store krav til dokumentationsgrundlaget for afgørelsen.
  • Beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud efter §§ 103 og 104 henholdsvis, som har en sagsbehandlingsfrist på fire uger. I de fleste sager kan der først træffes en afgørelse, når borgeren har gennemført 14 dages praktik i det pågældende tilbud, og forud for dette skal der indgås en aftale med praktikstedet. Inden der kan træffes afgørelse, skal der desuden afholdes møde med borgeren. Der foreslås en differentieret frist på seks uger, hvor der indgår et praktikforløb i vurderingen, og fire uger i de sager, hvor der ikke indgår praktikforløb.
  • Nødkald efter § 112. Nuværende frist er på to uger, som foreslås sat op til fire uger som tidligere. Den nuværende frist er for kort til, at sagsbehandleren kan indsamle relevante data og træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag. I akutte tilfælde har hjemmesygeplejen mulighed for at sætte et akutkald op hos borgeren, som fungerer på samme måde.
  • Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne efter § 141. For nuværende skelnes der mellem ”mindre sager”, hvor fristen er fire uger, og ”komplekse sager”, hvor fristen er 16 uger. I praksis er det naturligt, at handleplanen udarbejdes i forbindelse med, at Myndighedsenheden træffer afgørelsen i den pågældende sag som et led i vurderingen af den hjælp, borgeren har behov for. Den eneste undtagelse hertil er, hvis borgere bor på et krisecenter eller forsorgshjem, hvor det er forstanderen, som har bevillingskompetencen, mens myndighedsenheden skal udfærdige handleplanen. Det foreslås derfor, at fristen ændres til at følge den gældende frist for den pågældende indsats/sagstype, medmindre der er tale om en borger på krisecenter eller forsorgshjem, hvor fristen på fire uger foreslås fastholdt.

   

  Lov om repatriering

  • Hidtil har fristerne for lovens §§ 7, 8 og 10 været anført under ét uden angivelse af typen af hjælpen. Dette foreslås ændret, så der fremgår en frist for hver af ydelsestyperne. Dette vil gøre det mere forståeligt for borgeren at finde fristen for den pågældende ydelsestype. Fristen er uændret 13 uger.

   

  Endvidere foreslår administrationen følgende nye frist:

   

  Lov om social service (serviceloven) – hjemviste sager:

  I forbindelse med en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) er der indsat en ny § 3 a, hvoraf bl.a. følger, at de frister, som kommunalbestyrelsen har fastsat, også gælder, når en sag efter serviceloven hjemvises fra Ankestyrelsen. Dette betyder, at hvis udfaldet af en klagesag på servicelovs-området, som er behandlet af Ankestyrelsen, er, at Ankestyrelsen hjemviser sagen til fornyet sagsbehandling og afgørelse hos kommunen, skal kommunen behandle sagen igen efter den fastsatte frist på det pågældende sagsområde. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager Ankestyrelsens hjemvisning. Hvis kommunen f.eks. har vedtaget en frist på to uger på det pågældende servicelovs-område, løber der dermed en ny frist på to uger fra modtagelsen af hjemvisningen. Lovgivningen giver mulighed for, at kommunen kan fastsætte kortere sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager.

   

  Administrationen foreslår, at det under fristerne for lov om social service tilføjes, at sager der hjemvises af Ankestyrelsen, afgøres med den samme frist, som gælder for den pågældende sagstype.

   

  Opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne

  Ved den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne i Byrådet den 5. februar 2018 blev det oplyst, at der ville ske en opfølgning på fristerne samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfristerne for 2019.

   

  Følgende er oplyst fra de enkelte afdelinger:

   

  Borgerservice:

  Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Sagsbehandlerne deler opgaveporteføljen således, at de ældste sager altid tages først, og sagsbehandlingstiden holdes derved under den gældende frist. Ved risiko for fristoverskridelse – eksempelvis ved sygdom eller spidsbelastningsperiode – er der opgavedeling med resten af Borgerservice, hvilket der føres ledelsesmæssig kontrol med.  

   

  Arbejdsmarkedscenter og Ungeenheden:

  Overordnet set overholdes sagsbehandlingsfristerne. I det omfang sagsbehandlingsfristerne i konkrete sager ikke kan overholdes, orienteres borgeren om det og om begrundelsen for overskridelsen. Borgeren informeres samtidig om, hvornår sagen er færdigbehandlet.

   

  Børne- og Familierådgivningen:

  Som udgangspunkt overholder Børne- og Familierådgivningen sagsbehandlingsfristerne. Det kan nogle gange være nødvendigt at forlænge fristen, hvilket borgeren vil få besked om.

  Det gælder blandt andet sagsbehandlingsfrister vedrørende:

  • Ansøgning om merudgifter til forsørgelsen af et barn med nedsat funktionsevne jf. Lov om Social Service § 41, hvor der er en sagsbehandlingsfrist på otte uger.
  • Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste jf. Lov om Social Service § 42 med en sagsbehandlingsfrist på otte uger.
  • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. Lov om Social Service med en sagsbehandlingsfrist på fire måneder.

   

  Årsagerne til forlængelse af fristen kan være:

  • Afventning af lægeattest/hospital
  • Afventning af statusudtalelse fra dagtilbud, skole og øvrige relevante samarbejdspartner
  • Afventning af afholdelse af det tværfaglige dialogmøde.

   

  Børne- og Familierådgivningen er opmærksomme på, at enkelte borgere har givet udtryk for manglende tilbagemeldinger fra afdelingen. Ledelsen i Børne- og Familierådgivningen har et skærpet fokus på dette, og der arbejdes målrettet på, at Børne- og Familierådgivningen overholder sagsbehandlingsfristerne og styrker orienteringen til borgerne omkring deres sagsforløb. Arbejdet omkring dette vil blive uddybet i Børne- og Familierådgivningens kvartalsorientering, som vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget i oktober 2019.   

   

  Socialpsykiatrien:

  Fristerne overholdes, og det tilstræbes, at der træffes afgørelse i løbet af tre til fem hverdage.

   

  Myndighedsenheden

  Myndighedsenhedens fagsystem er sat op til, at sagsbehandlere registrerer sagsbehandlingstider. Det har dog siden december 2018 ikke været muligt at trække rapporter på disse data i systemet, hvorfor ledelsen ikke har kunnet anvende denne ledelsesinformation i denne afrapportering.

   

  Myndighedsenheden foretager kvalitetssikring fire gange årligt, hvor der gennemgås sager på forskellige områder stikprøvevis. I den forbindelse følges der op på, hvorvidt afgørelserne er truffet indenfor sagsbehandlingsfristerne. Opfølgningen sker derudover i den daglige dialog mellem sagsbehandlere og ledelse.

   

  Det generelle billede er, at sagsbehandlingsfristerne overholdes i Myndighedsenheden. Der kan være særlige omstændigheder i konkrete sager, som gør, at det ikke er muligt at overholde fristen. Det kan eksempelvis skyldes, at det er vanskeligt at få aftaler med borger eller vanskeligt at få nødvendig dokumentation fra borger eller samarbejdspartnere. Dette gælder særligt på de områder, hvor der jf. ovenfor foreslås at forlænge fristerne, og hvor der er problemer med at overholde fristerne. Ligeledes kan ekstraordinært mange sager på et område periodevis betyde pres på sagsbehandlingsfristerne.

   

  I de få situationer, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, informeres borgeren om dette, og borgeren oplyses om begrundelse herfor samt oplyses en ny frist for, hvornår sagen er færdigbehandlet.

   

  Offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne

  Sagsbehandlingsfristerne skal efter retssikkerhedsloven offentliggøres. Ringsted Kommune offentliggør sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside. Den tidligere omtalte nye § 3 a i retssikkerhedsloven indfører som noget nyt, at fristerne for behandling af sager efter serviceloven skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Således er der ikke på dette område valgfrihed om offentliggørelsesmåden. Dette krav er dog allerede opfyldt, idet alle kommunens sagsbehandlingsfristerne på det sociale område, herunder serviceloven, i forvejen offentliggøres på hjemmesiden. 

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er tale om få ændringer, tilretninger og tilføjelser i forhold til listen med sagsbehandlingsfrister, som blev godkendt i Byrådet den 5. februar 2018.

   

  I forhold til fristen for hjemviste sager fra Ankestyrelsen foreslår administrationen som nævnt at fastsætte fristen til den frist, som gælder/er vedtaget for den pågældende sagstype. Hjemviste sager vil i en del tilfælde kunne behandles hurtigere end denne frist, f.eks. hvis der kun skal foretages få rettelser eller mindre ændringer i vurderingen, fordi den væsentligste del af sagsbehandlingen allerede er udført. I andre tilfælde vil der dog kunne være tale om, at der skal indhentes yderligere materiale fra borgeren eller fra eksterne, hvilket oftest vil gøre det nødvendigt med ny partshøring m.v., og i nogle tilfælde vil der være tale om, at sagsbehandlingen starter helt forfra. Efter administrationens vurdering vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at operere med de samme frister for hjemviste sager.  

   

  Sagsbehandlingen foretages altid hurtigst muligt, og sagsbehandlingsfristerne er derfor ikke et udtryk for, hvor lang tid en sagsbehandling vil komme til at tage, men alene udtryk for den normale maximale sagsbehandlingstid.

   

  Ændringerne inden for lov om social service på Myndighedsenhedens område vurderes at være nødvendige for at afspejle realiteterne, idet det ofte er vanskeligt at overholde de gældende frister på grund af lang sagsbehandlingstid som følge af indhentning af materiale fra borger og eksterne, f.eks. speciallæger og sygehuse, idet planlægning af møder med borgeren i praksis er en udfordring for fristoverholdelsen, og idet ikke mindst Ankestyrelsens praksis på flere områder stiller øgede krav til dokumentationen. For så vidt angår fristen for udarbejdelse af handleplan er det administrationens vurdering, at de nuværende frister ikke afspejler arbejdsgangene i praksis, hvor handleplanen i de fleste tilfælde udarbejdes som et integreret led i sagsbehandlingen afhængigt af den enkelte indsatstype, og at den foreslåede ændring af fristerne stemmer bedre overens med realiterne i den måde, der i praksis på nuværende tidspunkt arbejdes på.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne med de foreslåede ændringer og tilføjelser godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm

 • Punkt 10 Orientering fra øvrige Råd oktober 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden Integrationsrådets seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Stine Fredholm

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Frivilligrådet:

  • Frivillig Fredag afholdt med oplæg om frivillighed i foreninger.
  • Møde 05.09.19: frivillighedsudvalg afholder arrangement uge 43, hvor Carli deltager

  Ungdomsforum:

  • En tættere kontakt til unge fordrer kontakt til de steder, hvor de unge holder til, f.eks.ComputerClubHouse.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm

 • Punkt 11 Orientering fra Formand og Administration oktober 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Formanden orienterede om møde i Rådet for etniske Minoriteter d. 04.09.2019.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm

 • Punkt 12 Eventuelt oktober 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 17-10-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej til stede: Ayan Mona Musse, Hakima Lasham Lakhrissi, Monica S. Nielsen, Stine Fredholm