Du er her

Byrådet - 02-12-2019

Byrådet - 02-12-2019

Dato: Mandag den 2. december 2019 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 142019_0.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. december 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Der blev stillet forslag om, at behandle punkt 32 som et åbent punkt.

   

  Godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

   

   

  X

  O

  Daniel Nørhave

   

   

  X

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

   

  X

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Punkt 25 og 26 sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget og udgår af dagsordenen.

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

   

 • Punkt 2 Budgetrapport 3 - pr. 30. september 2019 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18479
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetrapport_3_-_2019.pdf_0.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf_0.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer_3._kvt.pdf_0.pdf bilag_4_-_byudvikling_september_19.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 3. kvartal 2019. Rapporten dækker perioden 1. juli til 30. september.

   

  Budgetrapport 3 bygger på det faktiske forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede rengskab for hele året, og den forventede afvigelse er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2019, inkl. Overførsler fra 2018.

   

  Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

  Beskrivelse af sagen

  Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau delt i indtægter og udgifter i bilag 2. I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden fremgår af bilag 4.

   

  Den specificerede anlægsoversigt er ikke med i budgetopfølgningen efter 3. kvartal, fordi administrationen vurdere at oversigten indeholder en række fejl som kan skabe forvirring. Der arbejdes på en ny og mere brugervenlig udgave som indgår i næste budgetopfølgning.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 31,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2018 og andre reguleringer. Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 69,8 mio. kr. hvilket er 38,3 mio. kr. højere end budgetteret.

   

  Det bemærkes at mindreforbrug på 28,7 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 13,2

  mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt

  medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 13,2 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug,

  men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 15,5

  mio. kr. og den reelle forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 26,1 mio. kr.

   

   

  Serviceudgifter

  Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.578,0 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

   

  Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

   

  Finansiering

  Kommunens finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2,253 mia. kr. i 2019, hvilket er 0,7 mio. kr. mere end budgetteret.

   

   

  Skattefinansieret drift

  For den skattefinansierede drift er det samlede korrigerede budget 2,200 mia. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. Som tidligere nævnt bemærkes det at mindreforbruget reelt er 13,2 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020.

   

   

  Økonomiudvalget

  På økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et merforbrug på 3,9 mio. kr. på Ledelse og Personale og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på den Sociale Investeringsfond.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  På Klima- og Miljøudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Skadedyrsbekæmpelse, et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Vejvedligeholdelse. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Vejafvandingsbidrag.

   

  Plan- og Boligudvalget

  På Plan- og Boligudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på Ejendomsstaben.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. På området Skoler forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., på området Dagtilbud til børn forventes der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. På Børn og unge forventes der et merforbrug på 3,4 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Heraf kan de 13,2 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, som betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Hvis der korrigeres for aktivitetsbestemt medfinansiering er det forventede mindreforbrug 13,1 mio. kr.

   

  På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. inklusiv 13,2 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Korrigeres der for aktivitetsbestem medfinansiering er det forventede mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

   

  På Handicap, social og psykiatri forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. På udvalgsbevilling – Myndighedsenheden er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. som primært kan henføres til et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Botilbud og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Personlig støtte og ledsagerordninger.

   

  På Beskæftigelsesområdet forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 7,0 mio. kr. på Beskæftigelse Voksne og 2,9 mio. kr. på Beskæftigelse Unge.

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. på institutionsbevillingerne.

   

  Kultur og Fritidsudvalget

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

   

  Anlæg

  Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 30. september er 69,4 mio. kr. ud af det budget på 248,1 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 28 %.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 30. september 305,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 324,1 mio. kr.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 410,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 95,0 mio. kr.

  og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 31,7 mio. kr.

  Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den

  finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen

  af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der

  fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Investering

  Kommunen har pr. 30.09.19 investeret 357,3 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på 1,10 % på årets 9 første måneder.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 30. september 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,6 mio. kr. De

  samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2018 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede

  tilgodehavender faldet med ca. 2,2 mio. kr. i 2019.

   

  Foreslåede budgetændringer

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

  beskrevet i bilag 3

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurdering at det overholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-11-2019

  1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen tiltrådt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Indstillingen tiltrådt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-11-2019

  1. Anbefales taget til efterretning.
  2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-11-2019

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Ad 1: Taget til efterretning.

  Ad 2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Ad 1. Taget til efterretning. Det undersøges, om den Sociale Investeringsfond regnskabsteknisk kan udskilles fra opgørelsen.

   

  Ad 2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Ad 1. Taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Ad 2. Godkendt.

 • Punkt 3 Salg af navneret til Hal A i Ringsted Sportscenter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/16895
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_3_sponsor-_og_reklameregulativ.pdf_0.pdf udbudsbetingelser_navnerettigheder_hal_a_ringsted_sportscenter.pdf_0.pdf tilbud_-_dansk_kabel_tv_-_tilbud_paa_navnerettighed_til_hal_a_ringsted_sportscenter_-_sdevelop_in19100413570.pdf_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Navneretten til Hal A i Ringsted Sportscenter har været udbudt til salg og med denne sag skal der træffes beslutning om eventuelt salg.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommunes sponsor- og reklameregulativ regulerer bl.a. salg af navneret til en kommunal institution og det fremgår det, at ”salg af større og markante reklameflader skal behandles og besluttes i fagudvalg og byråd.”

   

  Ringsted Kommune har de seneste fem år haft solgt navnretten til Hal A på Ringsted Sportscenter i forlængelse af politisk vedtaget sponsor- og reklameregulativ (bilag 1).

   

  Den eksisterende aftale kan ikke længere forlænges, og derfor har navneretten igen været udbudt til salg. Udbudsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 2.

   

  Af udbudsmaterialet fremgår det, at køber med navneretten vil opnå følgende synlighed og eksponering:

   

  • Navn og logo på Hal A’s ydergavl ud mod Sportscentrets hovedindgang. Disponibelt format: bredde 350 cm, højde 750 cm. Formatet kan suppleres med vimpel på toppen af gavlen.
  • Navn og logo på øst og vest gavl inde i Hal A. Disponibelt format pr. gavl: bredde 325 cm, højde 220 cm
  • Navn og logo på alle trykte tavler og elektroniske info skærme i Ringsted Sportscenter, hvor Hal A indgår som navn.
  • Navn og logo over de 3 indgangsdøre til Hal A fra Foyer. Disponibelt format pr. dør: bredde 240 cm, højde 30 cm.
  • Navn på Ringsted Sportscenters hjemmeside, hvor Hal A indgår som navn.

   

  Køber skal overholde bestemmelserne i Ringsted Kommunens reklame- og sponsorregulativ, markedsføringsloven og anden lovgivning i sin udmøntning af navneretten.

  Køber afholder alle udgifter forbundet med produktion, opsætning og implementering af navneretten og skal efterfølgende afholde alle udgifter til vedligeholdelse, nedtagning, renovering, når aftalen udløber.

   

  Køber kan anvende navneretten i virksomhedens PR- og markedsføring og tilkøbe yderligere synlighed (bander mm.) i henhold til gældende retningslinjer for markedsføring i forbindelse med arrangementer i Ringsted Sportscenter. 

   

  Provenuet fra salget vil blive udloddet i henhold til Ringsted Kommunes reklame – og sponsorregulativ. Såfremt købet sker i samarbejde med en forening vil minimum 80 % af salgsprovenuet tilfalde den pågældende forening.

   

  Ved tilbudsfristens udløb fredag den 26. oktober 2019 kl. 12.00 er der indkommet 1 købstilbud (bilag 3). Købstilbuddet er:

   

  Tilbudsgiver

  Pris pr. år

  Forenings-

  Samarbejde

  Dansk Kabel TV

  75.000 kr.

  TMS Håndbold

   

  Et salg af navneretten til Hal A i Ringsted Sportscenter skal ske til markedspris. Markedsprisen er vanskelig at opgøre idet varen (halnavnet) er svær at sammenligne med andre varer. Markedsprisen kan dog også siges at være den højest opnåelige pris ved et udbud. Den eksisterende aftale andrager ligeledes kr. 75.000 årligt.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at tilbuddet fra Dansk Kabel TV lever op til konditionerne angivet i udbudsbeskrivelsen samt kommunens reklame- og sponsorregulativ. På den baggrund vurderer administrationen, at købstilbuddet fra Dansk Kabel TV skal imødekommes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der indgås en 3-årig aftale med Dansk Kabel TV med mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 1 år.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at eventuel forlængelse i 2 x 1 år skal godkendes af Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 4 Ansvar og økonomi for øvecontainer og koncertaktiviteter (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18861
  Sagen afgøres i: Byrådet
  metro_musik_-_metros_vedtaegter_godkendes_med_faa_kommentarer_dok_65654-18_v1.tif_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt ansvar og økonomi for øvecontainer og koncerter fremover skal håndteres af Ringsted Musik- og Kulturskole.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har gennem en lang årrække haft en aftale med Foreningen Metro Musik på to områder:

   

  1. Driften og koordineringen af anvendelsen af Ringsted Kommunes øvecontainer ved Ringsted Kulturhus, herunder administration af brugerne, vedligehold af grej og udstyr og markedsføring af tilbuddet
  2. Koncertaktiviteter i regi af Foreningen Metro Musik hovedsageligt afviklet i Ringsted Kulturhus

   

  Aftalen mellem Ringsted Kommune og Foreningen Metro Musik har været reguleret af årlige aftaler. Budgetmæssigt er der et budget til aftalen med Foreningen Metro Musik på årligt kr. 99.210 (2019-tal).

   

  Foreningen Metro Musik er godkendt som forening under Folkeoplysningsloven og foreningens formål er bl.a. (bilag 1) formuleret som:

  • At skaffe medlemmerne de bedste øvefaciliteter
  • At afholde koncerter ift. at skaffe midler til forbedring af øvelokaler mv.
  • At fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for rytmiske amatørmusikaktiviteter
  • Mv.

   

  I vedtægterne fremgår det desuden, at foreningen ”især vil lægge vægt på amatørmusikere i valget af ’navne’ til koncerter”.

   

  Ringsted Kommune har gentagne gange i løbet af 2019 henvendt sig til Foreningen Metro Musik ift. at indgå aftale om udbetaling af driftstilskud for 2019 både ift. øvecontainer samt aktiviteter herunder foreslået møde ift. fremadrettet drift. Foreningen Metro Musik er ikke vendt tilbage ift. fornyet aftale.

   

  I forhold til drift og koordinering af øvecontaineren har administrationen derfor bedt Foreningen Metro Musik om at tømme øvecontaineren for udstyr, hvorfor den nu fremstår uden udstyr og i en stand, der kræver en grundig rengøring og renovering.

   

  I forhold til koncertaktiviteter har Ringsted Kommune udbedt sig regnskab for 2018 samt aktivitetsprogram for 2019 i forhold til at kunne udbetale tilskud. Ringsted Kommune har ikke modtaget svar fra Metro Musik. Ringsted Kommune har dermed ikke udbetalt driftstilskud til Foreningen Metro Musik for 2019 og har ikke længere en aftale med foreningen vedr. drift af øvecontaineren samt koncertaktiviteter i bl.a. Ringsted Kulturhus.

   

  Administrationen foreslår derfor, at ansvaret for drift af øvecontaineren samt aktiviteter med fokus på rytmisk amatørmusik overgår til Ringsted Musik- og Kulturskole, der også driver Kulturhuset.

   

  Øvecontainer

  Det foreslås derfor at øvecontaineren reetableres med fortsat placering ved Kulturhuset, så den kan genaktiveres, samt at Musik- og Kulturskolen i første omgang overtager driften med det mål at afsøge muligheden for, at driftsdelen på sigt helt eller delvist kan overgå til en anden relevant forening.

   

  Musik- og Kulturskolen kan selv forestå den nødvendige rengøring og indvendige istandsættelse af containeren, men kan ikke dække omkostninger til nyindkøb af udstyr/instrumenter samt etablering af elektronisk låsesystem, som er en forudsætning for at kunne administrere øve-containerens anvendelse.

   

  Ringsted Musik- og Kulturskole kan reetablere øvecontaineren for kr. kr. 56.400,- i henhold til dette budget:

   

    

   Brutto

  Netto

  Montering af nye låse

                             12.500,00 kr.

                             10.000,00 kr.

  Trommesæt incl. Bækkener

                             10.000,00 kr.

                               8.000,00 kr.

  Elklaver + stativ

                             10.000,00 kr.

                               8.000,00 kr.

  Basforstærker

                               7.000,00 kr.

                               5.600,00 kr.

  2 Guitarforstærkere

                               8.000,00 kr.

                               6.400,00 kr.

  Powermixer

                               7.000,00 kr.

                               5.600,00 kr.

  PA-højtalere

                               6.000,00 kr.

                               4.800,00 kr.

  4 mikrofoner + stativ

                               6.000,00 kr.

                               4.800,00 kr.

  2 monitors

                               4.000,00 kr.

                               3.200,00 kr.

  I alt

   

                             56.400,00 kr.

   

  Reetableringen forventes at kunne gennemføres i løbet af vinteren 2019/2020.

   

  Koncertaktiviteter

  Det foreslås ligeledes, at det hidtidige tilskud til Foreningen Metro Musik overgår til Ringsted Musik & Kulturskole, som dermed overtager ansvar og økonomi ift. at understøtte følgende formål:

  • At fremme vilkår for det rytmiske amatørmusikmiljø i Ringsted gennem at afvikle kultur-, netværk-, og koncertaktiviteter inden for dette område i Ringsted.
  • At afvikle kultur- og koncertaktiviteter i Ringsted med fokus på bred præsentation af genrer inden for rytmisk musik.
  • At understøtte initiativer med fokus på ovenstående områder fra musikforeninger med tilknytning til Ringsted.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen lægger op til, at budget på kr. 99.210 afsat til aftale med Foreningen Metro Musik overføres fra udvalgsbevillingen til kulturelle opgaver og arrangementer til institutionsbevillingen for Ringsted Musik- og Kulturskole, fælles formål.

  Vurdering

  Det vurderes, at øvecontaineren fortsat kan være et værdifuldt aktiv for Ringsteds unge amatørmusikere, og at den kan bidrage positivt til udviklingen af Ringsted Kulturhus og til at understøtte kulturlivet i Ringsted.

  Det vurderes, at der fortsat er behov for at understøtte og styrke Ringsteds rytmiske amatørmusikmiljø og at dette med fordel kan ske gennem målrettede kultur- og koncertaktiviteter med dette fokus – herunder oplagt bl.a. i Ringsted Kulturhus qua dets format og en naturlig synergi med aktiviteter i Kulturhusets øvecontainer. Dette vurderes at kunne bidrage positivt til såvel udviklingen af Kulturhuset som til unge- og kulturlivet i Ringsted.

  Det vurderes endvidere at en række nyere og/eller lidt smallere genrer inden for rytmisk musik for nuværende er underrepræsenteret i det samlede udbud af kultur i Ringsted og at en understøttelse af koncertaktiviteter med dette fokus kan berige og bidrage positivt til det samlede kulturudbud i Ringsted Kommune samt bidrage positivt til udviklingen af nye vækstlag inden for rytmisk musik.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Musik- og Kulturskole overtager ansvar for drift af øvecontainer samt kulturelle/koncertaktiviteter som beskrevet i sagen
  2. at budget på kr. 99.210 afsat til aftale med Foreningen Metro Musik fra 2019 og fremover overføres fra udvalgsbevillingen til kulturelle opgaver og arrangementer til institutionsbevillingen for Ringsted Musik- og Kulturskole, fælles formål

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Godkendt med en præcisering om, at det samlede afsatte driftstilskud for 2019 tildeles Musik- og Kulturskolen med henblik på at indrette øvecontaineren.

 • Punkt 5 Kunststrategi for Ringsted Kommune (KFU, PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/5262
  Sagen afgøres i: Byrådet
  opsamling_paa_gruppedroeftelser_borgermoedet_om_kunststrategi_sept_2019.pdf udkast_kunststrategi.pdf udkast_vedtaegter_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx.pdf udkast_forretningsorden_for_ringsted_kommunes_billedkunstraad.docx.pdf udkast_retningslinjer_anlaeg.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  x

  x

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forslag til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunst i anlægsprojekter.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har med budget 2019 afsat kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt kr. 300.000 til kunst i anlægsbyggerier i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune ansøgte og fik efterfølgende tildelt støtte fra Statens Kunstfond til udarbejdelse af en kunststrategi for Ringsted Kommune.

  Administrationen har gennemført samarbejdet med den kunstfaglige konsulent og processen for udarbejdelsen af kunststrategien, herunder en mindre kunstfestival som en del af Ringsted Natten samt borgermøde i september 2019 for at få input til udarbejdelsen af kunststrategien (se bilag 1 for overordnet opsamling).

   

  På denne baggrund foreligger der nu oplæg til

  1. Ringsted Kommunes kunststrategi (bilag 2)
  2. Vedtægter (bilag 3) og forretningsorden (bilag 4) for Ringsted Kommunes billedkunstråd
  3. Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier (bilag 5)

   

  Kunststrategien

  Kunststrategien er udarbejdet i forlængelse af kommunens vision ”midt i mulighederne” samt kultur-, fritids- og frivillighedspolitikkens overskrift om at skabe ”puls, sjæl og samarbejde”.

   

  Kunststrategien indeholder formål og hovedprincipper for arbejdet med kunst i Ringsted Kommune og bærer overskriften ”Kom med på opdagelse i kunstens indflydelsesrum”. Hensigterne er overordnet formuleret, at:

   

  • Kunsten skal gøre, at offentlige rum er mere end kun fysiske rammer
  • Kunsten må godt ’larme’ og ’forstyrre’ øjet lidt
  • Kunsten skal være både event og værk

   

  Hovedprincipperne sætter rammerne for, hvad der skal tages i betragtning ved anskaffelse og etablering af kunst i det offentlige rum.

   

  Vedtægter og forretningsorden for Ringsted Kommunes billedkunstråd

  På det åbne borgermøde i september 2019 blev det angivet, at en ”styregruppe” eller lignende gerne måtte forestå det videre arbejde og udvælgelse af konkrete kunstværker og kunstaktiviteter.

   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der nedsættes et uafhængigt billedkunstråd som i mange andre kommuner.

   

  Der er derfor udarbejdet vedtægter samt forretningsorden for et billedkunstråd. Vedtægterne indeholder bl.a. formål, kompetencer, sammensætning, valg og økonomi for billedkunstrådet. Det er angivet, at billedkunstrådet arbejder inden for en enhver tid gældende kunststrategi. Desuden er det meningen, at billedkunstrådet selvstændigt kan igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget på kr. 250.000 årligt til kunst i det offentlige rum samt at driftsudgifterne til billedkunstrådet også håndteres af denne ramme.

   

  Administrationen vil søge støtte til billedkunstrådets arbejde hos Statens Kunstfond, men dette kan først ske fra 2020. Pt. kan der søges kr. 50.000 årligt i støtte til kommunale billedkunstråds arbejde, og forventningen er at denne ramme er mulig til drift af billedkunstrådet.

   

  Retningslinjer for kunst ved anlægsbyggerier

  Der er desuden udarbejdet retningslinjer for puljen på kr. 300.000 årligt til kunst ved anlægsbyggerier. Retningslinjerne angiver, at billedkunstrådet har en rådgivende funktion ift. kunst ved kommunale anlægsbyggerier, men at denne pulje administreres af Ringsted Kommune selv.

  Inddragelse og høring

  Der har været gennemført inddragelse bredt af borgerne omkring Ringsted Natten samt på borgermøde i september 2019.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at processen omkring udarbejdelsen af kunststrategi mv. med gennemførelsen af dels en mini-kunstfestival samt borgermødet har givet gode input til retning for det videre arbejde med kunst i det offentlige rum i Ringsted Kommune. Dette er søgt afspejlet i oplæggene i sagen i forhold til fx et bredere syn på kunst som både værk og event.

   

  Processen vurderes desuden at have givet nyttige erfaringer i forhold til gennemførelsen af kunstevents samt formidlingen af kunst, der kan anvendes i kommunens videre arbejde med udfoldelsen af en kunststrategi.

  Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at oplæggene til kunststrategi, vedtægter og forretningsorden for billedkunstråd samt retningslinjer for kunstpulje ved anlægsbyggerier sætter retning for det fremtidige arbejde med kunst i Ringsted Kommune.

   

  Administrationen vurderer desuden, at nedsættelsen af et billedkunstråd vil skabe en fagprofessionel ramme og organisering omkring det videre arbejde der bl.a. også vil være fordelagtig i fremtidige ansøgninger om fx yderligere fondsstøtte til kunstprojekter i kommunen.

   

  Endeligt vurderes det, at retningslinjerne for kunst ved anlægsbyggerier skaber klarhed over rolle- og ansvarsfordeling omkring denne pulje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Kunststrategien godkendes
  2. at vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet godkendes
  3. at retningslinjer for puljen til kunst i anlægsbyggerier godkendes

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingerne godkendt med den bemærkning, at billedkunstrådets sammensætning udvides med en borgerrepræsentant. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om, hvordan vedtægterne for billedkunstrådet kan tilpasses dette til Økonomiudvalgets møde.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler desuden, at indledningen ændres til ”Ringsted Kommunes Kunststrategi vil med kunst gøre offentlige rum til mere end kun fysiske rammer. Kunst kan være værker og events, og kunst godt må ’larme’ og ’forstyrre’ lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Administrationen foreslår, at vedtægterne for billedkunstrådet tilrettes i forlængelse af nedenstående:

   

  Billedkunstrådets sammensætning ændres fra fem medlemmer til seks medlemmer. Rådet udvides med en repræsentant for borgerne (bosiddende i kommunen), der indkaldes ved annoncering i dagspressen. I ansøgningen om pladsen som repræsentant for borgerne i Ringsted Kommune skal ansøger kort redegøre for sin interesse for/kendskab til billedkunst, og hvad vedkommende særligt er inspireret af i Ringsted Kommunes kunststrategi. Borgerrepræsentanten kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange, dvs. 8 år i alt. Fraflytter borgerrepræsentanten Ringsted Kommune medfører det tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-11-2019

  Taget til efterretning

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Taget til efterretning efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Lars Tegl Rasmussen stemmer imod p.g.a. sammensætningen af billedkunstrådet, og at billedkunstrådets arbejdsområde er for snævert.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revurdering af Billedkunstrådets sammensætning.

 • Punkt 6 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af fosforvådområde Gørlev Mose (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14635
  Sagen afgøres i: Byrådet
  baggrundsnotat_-_indhold_forundersoegelse_og_andel_i_hovedvandoplandet_goerlev_mose.docx.pdf kopi_af_skabelon_til_oekonomiafsnit_anlaeg_vaadomraade_goerlev_v2.xlsx.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forundersøgelse at et muligt fosforvådområde i oplandet til Haraldsted Lillesø. Det er kun såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om midler til forundersøgelsen, at forundersøgelsen blive igangsat.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrund:

   

  Etablering af et fosforvådområde er et af flere tiltag i de statslige Vandområdeplaner med det overordnede mål at forbedre det danske vandmiljø.

   

  Et fosfor-vådområde betyder, at der etableres arealer langs vandløb opstrøms søer, hvor der er behov for at reducere udledningen af fosfor. Ved periodevis at oversvømme arealer langs vandløb, vil der deponeres og tilbageholdes en stor del af den fosfor, der er bundet til partikler, som derved fjernes fra vandløbet inden udløb i en sø.

   

  Vandområdeplanerne er Danmarks instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Disse statslige vandområdeplaner fastsætter miljømål for de målsatte vandområder og indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås.

  I praksis er det kommunernes opgave og ansvar at udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne, hvorfor Ringsted kommune, som en del af hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er forpligtiget til at forundersøge og efterfølgende realisere egnede projekter fra indsatsprogrammet, der er beliggende i Ringsted kommune.

   

  Ringsted Kommune har i den forbindelse, i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, udpeget mulige projektområder til forundersøgelse i hovedvandoplandet, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde de fastlagte mål fra staten, om fosforfjernelse til søer med indsatsbehov. 

   

  Planlægningen af indsatser i hovedvandopland er er løbende proces, dvs. hvis et undersøgt område opgives, skal kommunerne inden for et hovedvandopland, pege på nye potentielle områder der skal undersøges, så det samlede mål kan nås.  Siden vandplanperiodens start i 2016, er to projekter i hhv. Ringsted og Næstved kommuner blevet forundersøgt og realisering opgivet, med baggrund i hhv. en for lav fosforreduktion (Vigersdal Å i Ringsted Kommune) og tekniske forhold (Næstved Kommune).

   

  I arbejdet med udpegning af nye potentielle fosforvådområder, har administrationen i Ringsted kommune bl.a. peget på dette ca. 80 ha store projekt, der vil kunne føre til en fosforfjernelse på ca. 400 kg/år i oplandet til Haraldsted Lillesø der har et indsatsbehov på 1626 kg/år.

   

  For Gørlev Mose er der tale om en strækning af Ringsted Å, hvor vandløbet er udrettet i en ådal/moseområde, hvor det vurderes at en retablering af vandløbet med slyngninger, vil kunne skabe de ønskede vådområder og dermed fosforfjernelse fra vandet i vandløbet, inden vandet lede ud i de nærliggende næringsbelastede søer Gørlev Sø og Haraldsted Lillesø.

   

  Indholdet af en forundersøgelse, samt beskrivelse af Ringsted Kommune som part i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er nærmere beskrevet i bilag 1.

   

  Ringsted Kommune har den 2. september 2019 ansøgt om midler til at få forundersøgt et muligt fosforvådområde Gørlev Mose.

   

  Omkostningerne dækker udgifter til konsulentydelse, samt interne honorarer. Landbrugsstyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, hvilket betyder at forundersøgelsen vil kunne gennemføres i løbet af 2020, såfremt Landbrugsstyrelsen giver tilsagn til det ansøgte.

   

  Kommunen kan opnå finansiering af projekter under vandområdeplanerne via tilskudsordninger der administreres af Landbrugsstyrelsen.

   

  Kommunen forventer at få ét år til at gennemføre forundersøgelsen fra tilsagn gives. Derfor fremlægges sagen nu, så forundersøgelsen kan igangsættes umiddelbart efter modtagelse af tilsagn.

   

  Figur 1Kort med angivelse af forventet projektareal til fosforvådområde Gørlev Mose, langs Ringsted Å

   

  Procesplan