Du er her

Byrådet - 03-02-2020

Byrådet - 03-02-2020

Dato: Mandag den 3. februar 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 22020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 3. februar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen, Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 2 Udpegning af medlem og personlig suppleant til Skatteankenævn 15. Sydsjælland

  SagsID/Sagsnummer: 19/22051
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med det konstituerende møde den 6. december 2017 indstillede Byrådet Elo Jensen som kandidat og Jens Frilund som suppleant til Skatteankenævnet.

   

  Der er lavet ny struktur vedr. skatteankenævnskredse, vurderingskredse og motorankenævnskredse og derfor bortfalder den tidligere indstilling. Byrådet har dog mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet indstiller medlemmer til Skatteankenævn og vurderingsankenævn jfr. Skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3 og 4. Fordelingen af medlemmer til de enkelt kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen og heraf fremgår det, at Ringsted Byråd skal indstille:

   

  • Til Skatteankenævn 15. Sydsjælland 1 kandidat og 1 suppleant

   

  Sydsjælland dækker: Faxe, Køge, Næstved, Stevns og Ringsted.

   

  Skatteankenævnet er den lokale klageinstans for afgørelser foretaget af SKAT.

  En sådan afgørelse vil typisk dreje sig om skatteansættelse. Skatteansættelse er betegnelsen for den årlige fastsættelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af indkomstskat hos personer, dødsboer og selskaber. Skatteankenævnet fungerer på lige fod med henholdsvis vurderings-, motor- og fællesankenævnet.

   

  Funktionsperioden for de nuværende Skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Funktionsperioden for det nye Skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

   

  Ministeriet skriver: ”Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.”

   

  De indstillede kandidater:

  • Skal være valgbare til Ringsted Byråd
  • Skal opfylde habilitets- og og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
  • Have basale IT-kundskaber – det betyder at man skal kunne være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.
  • Udnævnelsen er borgerligt ombud

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger 1 kandidat og 1 suppleant til Skatteankenævn 15. Sydsjælland.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Udsat

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Elo Jensen udpeges som medlem og Jens Frilund udpeges som suppleant.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen, Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 3 Udpegning af medlemmer til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm

  SagsID/Sagsnummer: 19/22063
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der er lavet ny struktur vedr. skatteankenævnskredse, vurderingskredse og motorankenævnskredse og derfor skal Byrådet udpegede 2 medlemmer til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet indstiller medlemmer til Skatte ankenævn og vurderingsankenævn jfr. Skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3 og 4. Fordelingen af medlemmer til de enkelt kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen og heraf fremgår det, at Ringsted Byråd skal indstille:

   

  • Til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm 2 kandidater.

   

  Storstrøm dækker: Faxe, Køge, Næstved, Stevns, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Ringsted.

   

  Vurderingsankenævnet behandler afgøre klager over SKATs afgørelser vedrørende:

  fastsættelse og omberegning af ejendomsværdi og grundværdi

  • fradrag i grundværdien for grundforbedringer
  • hvorvidt en nybygning skal vurderes som færdigbygget
  • en ejendoms benyttelse (benyttelseskode)
  • hvorvidt en ejendom må anses for undtaget fra vurdering
  • udstedelse af værdiforringelseserklæringer

   

  Vurderingsankenævn fungerer på lige fod med henholdsvis skatteanke-, motor- og fællesankenævnet.

   

  Funktionsperioden for de nye Vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022.

   

  Ministeriet skriver: ” Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

   

   

  Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.”

   

  De indstillede kandidater:

  • Skal være valgbare til Ringsted Byråd
  • Skal opfylde habilitets- og og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
  • Have basale IT-kundskaber – det betyder at man skal kunne være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.
  • Udnævnelsen er borgerligt ombud

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger 2 kandidater til Vurderingsankenævn 9. Storstrøm

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Udsat

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Daniel Nørhave og Fiona Titley udpeges.

   

  Ej til stede: Tina-Mia Eriksen, Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 4 Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1854
  Sagen afgøres i: Byrådet
  borgerraadgiverens_halvaarsstatus_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om borgerrådgiverfunktionens virke i perioden fra den 1. august 2019 til 22. januar 2020. Der stilles forslag om at ophæve borgerrådgiverens placering på biblioteket samt, at Byrådet tager stilling til tidspunktet for en opdateringen af funktionsbeskrivelsen.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af anmodning fra Økonomiudvalget har borgerrådgiveren udarbejdet en halvårsstatus til orientering om funktionens virke det sidste halve år. Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020 er vedlagt som bilag 1, der mere uddybende beskriver perioden.

   

  I perioden har 55 borgere og brugere henvendt sig til borgerrådgiveren, hvilket er det samme antal henvendelser som ved afgivelsen af borgerrådgiverens halvårsstatus 2019.

   

  I perioden blev modtaget henvendelser om 111 klageforhold fra borgere og brugere af Ringsted Kommune. Forholdene vedrører i hovedtræk de samme, og fordeler sig på tilsvarende vis, som kunne konstateres ved afgivelsen af borgerrådgiverens årsberetning 18/19.

   

  Fokuspunkter:
  Der er ikke generelle erfaringer, anbefalinger eller henstillinger, som kan indgå i borgerrådgiverens halvårsstatus 2020. I perioden og i tiden op til borgerrådgiverens årsberetning 19/20 vil der være særlig fokus på følgende områder:

   

  • Krav om skriftlige ansøgninger
  • Borgeres tilkendegivelser om frygt for at klage
  • Vejledningsforpligtelsen på tværgående niveau

   

  Fokuspunkterne er valgt på baggrund af flere henvendelser om samme problematikker men på forskellige områder, og de kan ikke udskilles til bestemte afdelinger eller centre. Fokuspunkterne er ikke udtryk for, at borgerrådgiveren har konstateret generelle problemer hermed.

   

  Borgerrådgiverens årsberetning for 19/20 forventes at blive behandlet i september måned 2020.

   

  Behov for at sikre tid til sagsbehandling
  I perioden har borgerrådgiveren oplevet et øget behov for, at der blev sikret tid til sagsbehandlingen og opfølgningen i sagerne. Det skyldes, at der i perioden har været en del øget administrativ sagsbehandling, og at borgerne i højere grad benytter mulighederne for, at borgerrådgiveren deltager som observatør.

   

  Borgerrådgiveren har i en forsøgsperiode holdt lukket for personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne hver fredag i januar måned 2020. Forsøget har været indført for at sikre hurtigere opfølgning i borgernes sager, og det har også forbedret sagsbehandlingstiden. Borgerrådgiveren ser endnu behov for ordningen og vil derfor fortsat have lukket for personlige og telefoniske henvendelser hver fredag, til det ikke længere vurderes nødvendigt.

   

  Det ses også, at borgerne ikke benytter muligheden for at møde borgerrådgiveren i træffetiden på biblioteket. I perioden har borgerrådgiveren modtaget henvendelser fra 3 borgere på biblioteket, og de sidste 16 uger har der ikke været henvendelser i tidsrummet. Arbejdstiden på biblioteket udnyttes ikke optimalt, fordi der ikke kan tages telefonisk kontakt i sagerne i tidsrummet.

  Set i sammenhæng med behovet for at frigive mere tid til sagsbehandlingen foreslår borgerrådgiveren derfor, at beslutningen om placeringen af borgerrådgiveren på biblioteket ophæves.

   

  Placeringen af borgerrådgiveren på biblioteket fremgår af funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiveren i Ringsted Kommune, som blev besluttet af Økonomiudvalget den 6. marts 2018 (punkt 6). Såfremt Byrådet beslutter at ophæve borgerrådgiverens placering på biblioteket, foreslår borgerrådgiveren, at funktionsbeskrivelsen først opdateres i forbindelse med den planlagte evaluering af funktionen ved udgangen af 2020. På denne måde vil ændringer som følge af evalueringen kunne medtages der.

  Inddragelse og høring

  Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020 har ikke været i høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Borgerrådgiveren vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ophæve beslutningen om placeringen på biblioteket, idet der herved frigives mere effektiv sagsbehandlingstid i funktionen.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at:

   

  1. Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020 tages til efterretning
  2. Beslutningen om borgerrådgiverens placering på biblioteket ophæves
  3. Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune revideres i forbindelse med evalueringen af funktionen ved udgangen af 2020

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 5 Evaluering og fortsættelse af bosætningskampagne Ringsted Rykker (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18277
  Sagen afgøres i: Byrådet
  analyser_-_ringstedrykker-kendskab-2017.pdf.pdf analyserapport_afsluttende_evaluering_af_ringsted_rykker_samt_2019_resultater.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag evalueres bosætningskampagnen Ringsted Rykker og der skal træffes beslutning om fremtidig bosætningsindsats.

  Beskrivelse af sagen

  På Økonomiudvalgets møde den 3. april 2017 besluttede udvalget at bevillige kr. 500.000 årligt i

  perioden 2017-2019 fra byudviklingsfonden til markedsføring/branding af Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune.

   

  Bevillingen skulle gå til et samlet koncept, der skulle markedsføre Ringsted som

  bosætningskommune med fokus på:

   

  • Udvikling af markedsføringsmateriale
  • Øget markedsføring via annoncering både digitalt og på print
  • Øget markedsføring via sociale medier
  • Måling af indsatsen.

   

  Økonomiudvalget ønskede desuden en midtvejsevaluering af kampagnen. Midtvejsevalueringen blev taget til efterretning i Økonomiudvalget den 4. dec. 2018.

   

  Kampagnens indhold

   

  Ringsted Rykker kampagnen har været aktiv fra 1. september 2017 og udløber i sin nuværende form med udgangen af december 2019. Kampagnen har primært været rettet mod yngre par på vej til at stifte familie og par og enlige med små børn. I hele perioden har fokus været på at skabe kendskab til Ringsted Kommune som bosætningskommune og på fordelene ved at flytte til Ringsted. Det er sket gennem:

   

  • Kampagnesitet www.ringstedrykker.dk
  • Sociale medier – Facebook og Instagram
  • Medieindrykning (digitale annoncer + enkelte print annoncer)
  • Prøvepakker med information og gode tilbud, som potentielle tilflyttere kan bestille
  • Events og konkurrencer
  • Nyhedsbreve

   

  Resultater - kendskab og synlighed

   

  Kendskabsanalyse

   

  For at kunne se en effekt af kampagnen blev der i august 2017 inden kampagnen gik i gang gennemført en kendskabsanalyse af kendskabet til Ringsted Kommune. Målingen fungerer som 0-punktsmåling for kampagnen.

   

  Analysen målte kendskabet til Ringsted Kommune og omegnskommunerne og er gennemført blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. I oktober 2018 og oktober 2019 er kendskabsmålingen gentaget for at kunne vise en udvikling i kendskabsgrad til Ringsted Kommune.

   

  Kendskabsanalysen viser, at kendskabet til Ringsted Kommune er steget i perioden fra 0-punktsanalysen i 2017 og til målingen i 2019 (se bilag 1 for kendskabsanalysen fra 2017 og bilag 2 for evaluering af Ringsted Rykker kampagnen inkl. Kendskabsanalyse fra 2019).

   

  Det generelle kendskab til Ringsted som attraktiv bosætningskommune er

  steget i løbet af kampagneperioden:

   

  • Generelt kendskab til Ringsted Kommune i 2017 ligger på omkring 20% for de fleste parametre
  • I 2018 og 2019 er det generelle kendskab steget til cirka 35 % og flere af parametrene ligger over 40%
  • I 2019 rangerer ”Ringsted er en familie- og børnevenlig kommune” højest med en score på 48%

   

  Eksponering digitalt

   

  En stor del af Ringsted Rykker kampagnen har været rettet mod digitale platforme, hvor der har været følgende eksponering fra september 2017 til oktober 2019:

   

  • Digitale annoncer, unikke visninger: ca. 5 mio.
  • Facebook, visninger af opslag er set af ca. 2,5 mio. brugere
  • Antal besøg på hjemmesiden www.ringstedrykker.dk: ca. 20.000 
  • Modtagere af prøvepakken bestilt på hjemmesiden og uddelt ved events: ca. 1.000
  • Abonnenter på nyhedsbrev: ca. 600

   

  Events

   

  I løbet af kampagneperioden er der gennemført forskellige events med fokus på at komme i dialog med potentielle tilflyttere. Følgende typer events har været gennemført:

   

  • Kampagner på Ringsted Børnefestival
  • Pendlerkampagne på Ringsted Station
  • Kampagne ved TV Øst løbet
  • Luftguitar konkurrence på Ringsted Festival
  • Flere fotokonkurrencer på Instagram samt konkurrencer i forbindelse med events
  • Intern quiz-konkurrence på kommunens intranet

   

  De events, der har haft størst effekt, er der, hvor kommunen har været direkte i kontakt og i dialog med potentielle tilflyttere. Effekten har bl.a. kunne ses på trafikken på hjemmesiden, bestillinger af prøvepakker og kommentering og likes på Facebook, der har været større op til og efter afviklingen af events.

   

  PR og feedback

   

  På sociale medier har der løbende været aktivitet af mennesker, der interagerer med og kommenterer opslag – særligt på Facebook. Der er overvægt af positive kommentarer på siden.

   

  Kampagnen har ikke haft en direkte PR-indsats, men alligevel har en række lokale og regionale medier omtalt Ringsted som tilflytterkommune og/eller kampagnen specifikt flere gange i kampagneperioden. Der har ikke på noget tidspunkt været kritisk medieomtale af kampagnen.

   

  Hvad har kampagnen betydet for Ringsted som bosætningskommune?

   

  De analyser, der er gennemført i forbindelse med kampagnen samt besøgstal, visninger og interaktion på hjemmeside, digitale annoncer og sociale medier viser at kampagnen har øget den generelle opfattelse af Ringsted som attraktiv bosætningskommune og har skabt øget interesse hos målgruppen for at flytte til Ringsted Kommune.

   

  Prøvepakken kan kun bestilles af borgere, der ikke allerede bor i Ringsted Kommune. De borgere, der har modtaget prøvepakken (og har givet lov til, at kommunen efterfølgende må kontakte dem) har efterfølgende fået et spørgeskema, hvor de har haft mulighed for at svare på, om prøvepakken var interessant for dem og give udtryk for forskellige præferencer ift. flytning.

   

  Undersøgelsen er gennemført tre gange i 2017, 2018 og 2019. Den seneste undersøgelse er sendt ud til 560 bestillere af prøvepakken, heraf har 57 svaret på spørgeskemaet. Undersøgelserne viser bland andet at flere af dem, der har modtaget prøvepakken efterfølgende er flyttet til Ringsted Kommune:

   

  Andel af respondenter bosiddende i Ringsted Kommune da de gennemførte undersøgelsen:

   

  • Undersøgelse fra 2017: ingen af respondenterne bor i Ringsted Kommune
  • Undersøgelse fra 2018: 30% af respondenterne bor i Ringsted Kommune
  • Undersøgelse fra 2019: 25% af respondenterne bor i Ringsted Kommune.

   

  Der er altså ca. en fjerdedel af de respondenter, der har været i kontakt med Ringsted Rykker kampagnen og prøvepakken, der efterfølgende er flyttet til Ringsted Kommune.

   

  Undersøgelsen viser også, at:

   

  • Mere end 40% af respondenterne bestilte prøvepakken fordi de overvejer at flytte til Ringsted Kommune
  • 46% angiver, at de er blevet mere positive overfor Ringsted efter de har modtaget prøvepakken
  • 20% angiver, at de efter at have modtaget prøvepakken er flyttet til Ringsted Kommune
  • Ingen angiver, at de er blevet mere negative over for Ringsted Kommune.

   

  Forslag til fremtidig bosætningsindsats

   

  I forbindelse med kampagnen er der udviklet en række kanaler, koncepter og materialer til kommunikation med og markedsføring over for målgruppen, og der er skabt en stadig voksende følger- og abonnementsbase af mennesker med interesse for Ringsted Kommune som bosætningskommune. Der er derfor lagt et fundament til at fortsætte en bosætningsindsats med ny kampagne. Administrationen kan pege på to fremtidige tilgange:

   

  Forslag 1:

  For at fastholde og styrke den eksisterende kommunikation og markedsføring overfor potentielle tilflyttere samt styrke Ringsted Kommunes position som attraktiv bosætningskommune, planlægges ny bosætningsindsats for de kommende tre år 2020, 2021 og 2022.

   

  På baggrund af erfaringer fra tidligere bosætningsindsatser og city brandet ”Ringsted – midt i mulighederne” udbyder Ringsted Kommune en ny bosætningskampagne. I udbuddet lægges der op til at byder kan vælge, om den kommende kampagne skal tage afsæt i city brandet ”Ringsted – midt i mulighederne eller bygge videre på og nytænker kampagneformatet Ringsted Rykker. Der skal fortsat måles på bosætningsindsatsen. Administrationen anbefaler, at der afsættes kr. 500.000 pr. år fra Byudviklingsfonden over en treårig periode i årene 2020, 2021 og 2022.

   

  Ved forslag 1 afholdes udbudsrunde, hvor interesserede bureauer byder ind på opgaven. Budrunden forventes afholdt i starten af marts 2020 og forventningen er, at et nyt kampagneformat kan lanceres pr. 1. september 2020. Frem til ny kampagne går i luften, fortsættes Ringsted Rykker med mindre intensitet end tidligere dvs. uden onlineannoncering og events. Ligeledes udfases prøvepakkerne i starten af februar.

   

  Forslag 2:

   

  Inden for det eksisterende markedsføringsbudget besluttede Økonomiudvalget i nov. 2018 at afsætte en ramme på kr. 75.000 til bosætning. Inden for denne ramme kan Ringsted Rykker hjemmeside og Facebookside vedligeholdes. I denne version vil det ikke være muligt at videreudvikle kampagneelementer ligesom der heller ikke udvikles nye koncepter, film eller tilbud til potentielle tilflyttere. Digitale annoncer, nyhedsbreve, prøvepakker, events, målinger mv. gennemføres ikke i dette forslag.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Forslag 1

  Finansiering af ny tilflytterkampagne jf. forslag 1 med midler fra Byudviklingsfonden. Administrationen anbefaler, at der afsættes kr. 500.000 pr. år over en treårig periode i årene 2020, 2021 og 2022.

   

  Forslag 2

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af kampagnens forløb og de undersøgelser og målinger, der er lavet i løbet af kampagnen, at bosætningskampagnen Ringsted Rykker har været med til at øge kendskabet til Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune samt har bidraget aktivt til at få flere tilflyttere til at flytte til Ringsted Kommune.

   

  Administrationen vurderer ligeledes, at hvis det positive kendskab til Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune skal bibeholdes og udvides yderligere, vil det være nødvendigt fortsat at føre en proaktiv bosætningskampagne jf. forslag 1.

   

  Fortsættes bosætningsindsatsen udelukkende jf. forslag 2 vil det være vanskeligt at opretholde opmærksomhed hos målgruppen omkring Ringsted som attraktiv bosætningskommune, idet der vil være et markant fald i eksponering af Ringsted som bosætningskommune både digitalt, eventmæssigt og gennem tilbud som eks. prøvepakken. Fraværet af tilbud, nye tiltag og events vil ligeledes gøre det vanskeligere at udvikle attraktivt og relevant indhold til hjemmeside og Facebookside. Fortsættes bosætningsindsatsen jf. forslag 2 er der derfor sandsynlighed for, at færre vælger Ringsted Kommune til, når de står overfor at skulle flytte.

   

  Administrationen vurderer derfor, at hvis kendskabet til Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune skal vedligeholdes og øges, og den positive tilflytning fortsat skal fastholdes og evt. øges bør bosætningskampagnen fortsættes jf. forslag 1.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at evalueringen tages til efterretning.
  2. at Økonomiudvalget afsætter kr. 500.000 pr. år i årene 2020, 2021 og 2022 fra Byudviklingsfonden til udvikling og gennemførelse af ny treårig bosætningskampagnen jf. forslag 1.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Ad. 1 Taget til efterretning

  Ad 2 Anbefales godkendt, idet bevillingen kræver en beslutning i Byrådet.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Godkendt

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 6 Evaluering af beslutning om direktionens størrelse og opgavefordeling (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1239
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_punkt_4_udloeb_af_aaremaal_byraadet_13._maj_2019.pdf bilag_2_-_organisationsdiagram_for_nuvaerende_organisation.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal direktionens størrelse og opgavefordeling evalueres.

  Beskrivelse af sagen

  Den 13. maj 2019 traf Byrådet beslutning om direktionens størrelse og opgavefordelingen mellem direktørerne, samt at denne skulle evalueres primo 2020. På den baggrund blev der umiddelbart herefter slået to direktørstillinger op til besættelse pr. 1. oktober 2019.

   

  På byrådsmødet d. 28. august 2019 blev der truffet beslutning om ansættelse af de to direktører, som begge tiltrådte 1. oktober 2019.

   

  Direktionen er således fuldtallig med fire medlemmer.

  Vurdering

  Det er direktionens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er sket ændringer i forudsætningerne for Byrådets beslutning 13. maj 2019, og at der derfor ikke er anledning til at anbefale en ny model. Den nuværende model vurderes desuden at give en nogenlunde ligelig fordeling af arbejdsopgaver mellem de fire direktører, og sikrer at den enkelte direktør kan have det faglige niveau og den indsigt i de enkelte sager, som forventes af Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Sagen drøftet.

   

  Udvalget anbefaler at fastholde direktionens størrelse, men årligt at evaluere forventninger og opgavefordeling.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 7 Valg af model for trailcenter (genoptaget) (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/21870
  Sagen afgøres i: Byrådet
  ansoegningsskema_-_stoette_til_projektudvikling_for_landsbyklynger_-_ansoegningsskema-aktivitets_og_natur_august_2019.pdf.pdf tilsagn_om_projektudviklingsstoette_-_20191105100154.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges tre modeller for etablering af trailcenter i Ringsted Kommune. Byrådet skal træffes beslutning om, hvilken model der skal arbejdes videre med, hvis der skal etableres et trailcenter.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 vedtaget en hensigtserklæring om, at ”der medio 2019 fremlægges forslag til modeller for et trailcenter, overordnet økonomisk ramme for udvikling og anlæg af modellerne samt procesplan for eventuel etablering af et trailcenter. Der afsættes foreløbig 500.000 kr. til etablering i 2020.”

   

  Administrationen har på denne baggrund undersøgt forskellige modeller for trailcentre bl.a. via dialog med Danmarks Idrætsforbund samt ved besøg hos Silkeborg og Skanderborg Kommuner, der er ved at udvikle nye modeller for trailcentre. Trailcentre er en helt ny form for idrætsfaciliteter til outdoor-idræt i Danmark og kan beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter.

   

  Overordnet set peger en ny analyse af idrætsmulighederne i naturen (Outdooridræt i Danmark) udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund (DIF) på, at Ringsted har forholdsvist meget skov, men i mindre grad vandområder sammenlignet med kommunerne generelt. DIF angiver, at Ringsted Kommune sammen med en række andre kommuner ”skiller sig ud med forholdsvis meget skov uden eller med meget få faciliteter til skovidræt.”

   

  Ringsted Kommune selv fået udarbejdet en analyse af kommunens idrætsfaciliteter i 2016, hvor Idrættens Analyseinstitut kommer med tre hovedanbefalinger, hvoraf den ene handler om natur/udeidræt. Det fremgår således af analysen, at:

   

  ”Naturen er den foretrukne arena for sport og motionsudfoldelse for voksne borgere i Ringsted Kommune. Blandt borgerne ser man stor tillslutning til, at kommunen skal gøre mere for, at naturområder er inspirerende og velegnede til motion og idræt.”

  ”Kommunen kan med relativt få midler imødekomme eller yderligere understøtte en ret stor del af borgernes ønsker. Det kan være via støttepunkter, belysning, underlag, afmærkning, vedligeholdelse, adgang, fællestræninger med instruktør og events mm.”

   

  ”Attraktive naturområder/udeområder og udendørs stier, motionsruter og træningspladser er et større trækplaster end anlagte idrætsfaciliteter som haller, boldbaner, svømmehal og et fitnesscenter. Vil Ringsted Kommune tiltrække folk udefra til kommunen, er det væsentligt at overveje, hvordan man kan formidle mulighederne i kommunen for idræts- og motionsudfoldelse i naturen.”

   

  De seneste år har Ringsted Kommune i forskellige sammenhænge arbejdet med at udvikle mulighederne for udeliv og dermed også udeidræt i kommunen. En række nedslag i dette arbejde er:

   

  2014:  Overtagelse af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø (500 ha)

   

  2016:  Helhedsplan for området ved Gyrstinge og Haraldsted Sø

   Helhedsplan for Kaserne Park

   

  2017: Ringsted Oplevelsessti åbner. 25 km sammenhængende stiforløb

   Helhedsplan for Ringsted Ådal

   

  2018/2019: Hensigtserklæringer vedr. Naturpark Midtsjælland samt trailcenter

   

  Dertil kommer, at der pt. arbejdes med faciliteter og indretning af udearealer til forskellige formål både rekreativt, men også til aktiviteter bl.a. ved Kilden (Gyrstinge Sø), Søsportshjørnet (Haraldsted Sø) samt fx på Kaserneområdet i Ringsted By, hvor der forventes etableret mountainbikespor samt en form for ”udelæringsrum”.

   

  DIF og Lokale- og Anlægsfonden har i perioden 2017-2020 samarbejde med fem kommuner og at udvikle prototyper på danske trailcentre, hvor der etableres både mindre (Bornholm) og noget større trailcentre (Kolding, Silkeborg og Skanderborg). I den forbindelse har DIF og LA-fonden fastlagt følgende minimumskriterier for placering og udformning af trailcentrene samt kriterier for, hvilken formidling og hvilke servicefunktioner et trailcenter som minimum skal rumme:

   

  • Trailcentre skal placeres i knudepunkt for et varieret udbud af stier, ruter, spor gerne afmærkede
  • Trailcentre skal placeres i et interessant terræn, landskab, naturområde
  • Der skal være formidling af ruternes underlag, længde, sværhedsgrad, højdeprofil mv.
  • Der skal være p-plads
  • Der skal være et fælles foreningslokale
  • Der skal være halvtag/overdækket område til ophold, udstræk, maveøvelser mv.
  • Der skal være et godt udbud af relevante servicefunktioner

  Ringsted Kommune er ikke bundet af ovenstående definition af og minimumskriterier for et trailcenter, men både definition og kriterier giver et godt billede af, hvordan trailcentre ses og bygges i andre kommuner i Danmark.

   

  I den videre proces vil der skulle tages stilling til fx brugergrupper, hovedfunktioner, bygningsmasse, servicefunktioner, placering og bygningstype for et trailcenter. En række af de forhold, der vil skulle konkretiseres i de enkelte modeller er:

   

  Brugergrupper

  Idrætsforeninger

  Spejdere

  Selvorganiserede

  Institutioner

  Motionister

  Turister

  Skoler

  Friluftsforeninger

  Naturvejledere

  Sundhedsvejledere

  Hovedfunktioner

  Vandsport

  Skovidræt

  Spejder/friluftsliv

  Formidling

  Undervisning

  Styrketræning

  Fællesspisning

  Udstræk og opvarmning

  Bygningsmasse

  Toilet

  Depot

  Foreningslokale

  Undervisningslokale

  Bad og omklædning

  Træningslokale

  Grejbank

  Overdækket område til udstræk og ophold

  Servicefunktioner

  Vandpost

  Pumpe

  Cykelværksted

  Skylleplads

  Træningsstativ

  Placering

  Knudepunkt

  Ved p-plads

  Ved skov

  Ved vand

  Ved offentlig transport

  Nær skole/anden off. Institution

  Bygningstype

  Nybyg

  Ombyg

  Tilbyg

   

  Administrationen kan med baggrund i ovenstående se tre modeller for etablering af trailcenter eller støttepunkt for udeidræt i kommunen.

   

  • Model 1: Støttepunkt for udeidræt
  • Model 2: Basis trailcenter
  • Model 3: Udvidet trailcenter

  Kort skitseret er der en række forskelle mellem et støttepunkt, et basis trailcenter og et udvidet trailcenter. Overordnet set kan disse beskrives således:

  • Et støttepunkt vil typisk have begrænset funktionalitet og ikke have fx rum/lokale til aktiviteter. Støttepunktet vil typisk have overdækket areal, infotavle, lockers, adgang til vand samt rengøring af cykel og lignende. Det vil være et udgangspunkt for aktiviteter.
  • Et basis trailcenter vil typisk være en mindre bygning med mindre forenings-/aktivitetslokale målrettet en smallere brugergruppe, med færre hovedfunktioner og færre servicefunktioner end et udvidet trailcenter. Det betyder, at et basis trailcenter typisk vil bygges, så det fokuserer på en smallere brugergruppe – at gøre det rigtigt godt for færre.
  • Et udvidet trailcenter vil derimod kunne gøre mere for flere – fx vil der typisk være større og bedre undervisnings- og foreningslokaler samt køkkenfacilitet, så der kan gennemføres mere omfattende undervisning, formidling, foreningsaktivitet mv. En udvidet facilitet vil typisk også have et større indeareal og fx opvarmning og vil dermed kunne bruges året rundt til aktiviteter, mens en basismodel vil have et mindre indeareal og have mere basal opvarmning og dermed ikke kunne anvendes fx til undervisning/formidling i ydersæsoner samt vinterhalvår.

   

  Et støttepunkt og et basiscenter vil typisk have fokus på lokale brugergrupper, mens et udvidet center vil kunne fokusere bredere og dermed også tiltrække besøgende/aktiviteter fx for et samlet naturparksområde (være facilitet/besøgssted i naturpark)

  Inddragelse og høring

  Administrationen vil på baggrund af Byrådets valg af model for trailcenter involvere relevante brugergrupper samt råd/nævn i udformningen af det konkrete projektforslag. Endelig procesplan afhænger af valg af model, men procesplanen vurderes overordnet set at kunne blive:

   

  Sommer 2019

  Valg af model for trailcenter (Byråd)

   

  Oktober 2019

  Budget 2020 – evt. prioritering af midler til trailcenter

   

  1. halvår 2020

  Udarbejdelse af oplæg for valgt model for trailcenter (via arkitekt/rådgiver, brugerinvolvering mv.)

   

  Dialog med fonde/fondsansøgning

   

  2. halvår 2020

  Politisk beslutning om igangsættelse

   

  Udbud af byggeopgave

  1. halvår 2021

  Byggeri

   

   

  Økonomi

  Afhængigt af indhold, brugergrupper, originalitet mv. i et nyt trailcenterprojekt i Ringsted Kommune er det vurderingen, at Ringsted Kommune selv vil skulle finansiere 75 % af et trailcenter, mens der kan arbejdes på at finde fx fondsfinanisering til den resterende del. Nedenstående økonomi er vurderet ud fra beregninger af økonomien ved en række af de trailcenter-projekter, der er under etablering i fx Silkeborg, Skanderborg samt Bornholms Kommune.

   

  Model 1 med et støttepunkt for udeidræt vurderes til at kunne etableres inden for den afsatte ramme på kr. 500.000. Derudover søges fondsfinansiering på kr. 150.000.

   

  Model 2 med et basis trailcenter vurderes anlægsudgiften til at ligge på ca. 1,5 mio. kr. for Ringsted Kommune. Derudover søges fondsfinansiering på kr. 0,5 mio.

   

  Model 3 med et udvidet trailcenter vurderes anlægsudgiften til at ligge på kr. 4,5 mio. kr. for Ringsted Kommune. Derudover søges fondsfinansering på kr. 1,5 mio.

   

  Formidlings- og kommunikationsindsats omkring et projekt vurderes til at være 10 % af den samlede projektøkonomi og dermed hhv. kr. 65.000, kr. 200.000 og 600.000 afhængigt af valgt projekt.

   

  Den løbende driftsøkonomi afhænger af valgt set-up ift. kommunal drift, foreningsdrift, ambitionsniveau for formidlings-/undervisnings- og aktivitetsindsatser i og omkring et trailcenter og dets funktioner. Dette skal belyses nærmere i det videre arbejde.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at alle tre modeller for støttepunkt/trailcenter er mulige at etablere, men at det vil være et godt udgangspunkt for den videre dialog med både borgere, foreninger mv. lokalt samt mulige fonde, at Byrådet træffer en principbeslutning om valg af model ift. administrationens videre arbejde.

   

  Det vurderes, at model 1 med et støttepunkt vil fungere godt for eksisterende brugere af naturområder til udeidræt og at et støttepunkt især vil kunne støtte lokale brugergrupper.

   

  Det vurderes, at model 2 med et basis trailcenter vil give mulighed for at etablere et mindre trailcenter med basale rum og indretning til anvendelse for flere målgrupper inden for idræt, friluftsliv mv. Det vurderes, at brugergrupperne primært vil være lokale.

   

  Det vurderes, at model 3 med et udvidet trailcenter med en større bygningsmasse, opvarmning samt overdækket areal inkl. fx undervisnings- og foreningslokaler samt køkkenfacilitet vil muliggøre mere omfattende undervisning, formidling, foreningsaktivitet mv. Vurderingen er også, at et udvidet center vil kunne fokusere bredere og dermed også tiltrække besøgende/aktiviteter fx for et samlet naturparksområde (være facilitet/besøgssted i naturpark)

   

  I forhold til placering af trailcenter vurderer administrationen umiddelbart, at et støttepunkt eller trailcenter bedst kan etableres i/ved Haraldsted Sø/Vrangeskov ift. at få et varieret udbud af stier, ruter, spor og da en placering her vil ske i et interessant terræn, landskab og naturområde. Administrationen gør opmærksom på, at Ringsted Kommune ikke selv råder over skovareal i området til etablering af et trailcenter, hvorfor der skal indgås aftale med privat eller anden offentlig skovejer.

   

  Ringsted Kommune ejer derimod areal, hvor der kan etableres et støttepunkt fx ved Søsportshjørnet ved Haraldsted Sø, men det kræver bl.a. en nærmere vurdering af vej- og adgangsforhold. Valg af endelig placering vil indgå i det videre arbejde afhængigt af valg af model for støttepunkt/trailcenter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med etablering af trailcenter efter én af tre modeller

  1. Model 1: Støttepunkt for udeidræt inden for rammerne af eksisterende bevilling i 2020 på kr. 500.000 eller
  2. Model 2: Basis trailcenter, hvor der udarbejdes budgetforslag anlæg på kr. 1.000.000 til 2020 samt kr. 200.000 til formidling og kommunikation eller
  3. Model 3: Udvidet trailcenter, hvor der udarbejdes budgetforslag anlæg på kr. 4.000.000 til 2020 samt kr. 600.000 til formidling og kommunikation
  4. For alle tre modeller gælder det, at der udarbejdes konkret årligt driftsbudget til facilitet, formidling mv. i løbet af den konkrete projektudviklingsperiode til budget 2021

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at udvalget ønsker at genoptage sagen primo 2020 med henblik på at frigive midler til et projektforslag.

   

  Der ønskes at få lavet to tilbud.

   

  Et tilbud på et projektforslag for model 1

   

  Et tilbud på et projektforslag for model 1, hvor der er mulighed for senere udvidelse over i model 2 og eventuelt senere model 3

  Supplerende sagsfremstilling

  Ny sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

  X

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Siden Kultur- og Fritidsudvalget behandlende sagen sidst i juni 2019 har landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland ansøgt Lokale- og Anlægsfonden (LOA) og Realdania om projektudviklingsstøtte under deres kampagne ”Mødestedet”.

   

  Administrationen gør derfor opmærksom på, at der er to sager på dagsordenen vedr. helholdsvis trailcenter samt natur/aktivitetshus. Denne sag er en genoptagning af sagen fra juni 2019 med indstilling om beslutning vedr. videre arbejde omkring et kommunalt trailcenter, mens sagen vedr. natur/aktivitetshus handler om, hvorvidt kommunen vil indgå i en dialog med Søskovlandet om et kommende Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov og om de kommunale midler afsat til kommunalt

  trailcenter kan indgå som finansiering i et evt. kommende anlægsprojekt for Søskovlandet.

   

  LOA og Realdanias kampagne ”Mødestedet” er målrettet landsbyklynger og går ud på, at landsbyklyngerne kan søge økonomisk støtte til at udvikle et bedre mødested i klyngen. I materialet bag kampagnen beskrives det, at ”det kan ske ved at bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og omdefinere eksisterende faciliteter, der kan styrke landsbyklyngernes fællesskaber og fritidsliv”.

   

  I Landsbyklyngen Søskovlandet projektansøgning (bilag 1) under overskriften ”Aktivitets- og naturhus - et fælles mødested i naturen” beskrives projektidéen bl.a. på følgende måde:

   

  ”Der arbejdes for et nytænkt udendørs samlingssted - og med en mangeartet brugerflade. Et hus som samlingspunkt for sport og motion i det fri, suppleret med naturlære og de mere stille naturaktiviteter. Et aktivitets- og naturhus som kan være udgangspunkt for mange fællesskaber og aktiviteter, og for alle aldersgrupper - børn voksne og pensionister. Landsbyklyngen vil på baggrund af kortlægning af borgernes ønsker, arbejde for at der kommer nye måder at bruge naturen på, og der er i denne borgerundersøgelse stærke argumenter for at arbejde med opbygning af et nyt mødested. Et mødested som favner og som bidrager aktivt til at mødes i formelle og uformelle former.”

   

  LOA og Realdania har givet tilsagn om at støtte projektudviklingen med kr. 200.000 (bilag 2). Støtten skal bruges på en rådgiver (det kan fx være en arkitekt), som kan hjælpe med at lave en klar projektplan.

   

  Landsbyklyngen Søskovlandet er i opstarten på projektudviklingsarbejdet, der skal resultere i en egentlig projektstøtteansøgning til september 2020. Såfremt den endelige projeltstøtteansøgning nyder fremme vil Landsbyklyngen Søskovlandet kunne få op til 50 % medfinansiering til etablering af aktivitets- og naturhuset dog højest 4,5 mio. kr. inkl. moms.

   

  Administrationen vurderer, at projektidéen fra Landsbyklyngen Søskovlandet som udgangspunkt i vidt omfang er overlappende med tankerne bag et kommunalt trailcenter. Administrationen vurderer desuden, at der vil være gode muligheder for, at en veludviklet projektplan fra landsbyklyngen vil have gode muligheder for at nyde fremme til anlægsstøtte hos LOA og Realdania i en senere fase. Administrationen gør opmærksom på, at der derfor fremlægges selvstændig sag vedr. kommunens dialog om et kommende natur- og aktivitetshus (trailcenter) i Vrangeskov og om de kommunale midler afsat til et kommunalt trailcenter kan indgå som finansiering i et evt. kommende anlægsprojekt for Søskovlandet.

   

  Administrationen vurderer på denne baggrund, at det vil være overlappende, hvis Ringsted Kommune igangsætter projektudviklingsarbejdet på et kommunalt trailcenter før udviklingen af en projektplan for landsbyklyngens ”Aktivitets- og naturhus” er færdiggjort og det endeligt kan vurderes, om tankerne om et trailcenter er indeholdt i landsbyklyngens projektplan.

   

  Direktionen indstiller, at udviklingen af et kommunalt trailcenter sættes i bero.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 8 Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov (KFU, KMU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/1110
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_ringsted_kommune_bakker_op_om_landsbyklynger.pdf bilag_2_realdania_giver_tilsagn_til_udarbejdelse_af_skitseprojekt_til_soeskovlandet.pdf bilag_3_bevillingsbrev_til_skitseprojekt_til_soeskovlandet_fra_helhedspuljen.pdf.pdf bilag_4_valg_af_model_for_trailcenter_kfu_dok_82838-19_v3.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

  X

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om kommunen vil indgå i en dialog med Søskovlandet om et kommende Natur- og aktivitetshus (trailcenter) i Vrangeskov og om de kommunale midler afsat til trailcenter kan indgå som finansiering i et evt. kommende anlægsprojekt for Søskovlandet.

  Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Boligudvalget orienteres om sagen og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller.

  Beskrivelse af sagen

  Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt DGI har igangsat et udviklingsprojekt for at skabe udvikling og identitet i landområderne igennem dannelse af landsbyklynger.

  Fire lokalområder i Ringsted Kommune besluttede sig for at indgå i klyngesamarbejdet. Det drejer sig om Haraldsted/Allindemagle, Jystrup og omegn, Vigersted og Fjellebro-Kværkeby som etablerede landsbyklyngen Søskovlandet i oktober 2017 med støtte fra Ringsted Kommune (Bilag 1).

   

  Siden etableringen har Søskovlandet afholdt stormøder og temagruppemøder samt et specifikt temamøde i februar 2019, hvor omdrejningspunktet var outdoor aktiviteter. På dette møde var der størst opbakning til etablering af et Natur- og aktivitetshus (trailcenter). Søskovlandet besluttede derfor at prioritere etablering af et Natur- og aktivitetshus (trailcenter) i Vrangeskov.

  Prioriteringen tog bl.a. afsæt i at Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt DGI har afsat 50 mio. kr. til etablering af fælles udendørs mødesteder.

   

  Søskovlandet er nu blevet udpeget som ét af 14 projekter, der har mulighed for at søge fondsmidlerne og har på denne baggrund modtaget tilsagn om 200.000 kr. inklusiv moms til udarbejdelse af et skitseprojekt (Bilag 2). Derudover har Søskovlandet fået bevilget midler fra helhedsplanpuljen på 40.000 inklusiv moms til skitseprojektet (Bilag 3).

  På baggrund af skitseprojektet kan Søskovlandet søge om op til 4.5 mio. kr. inklusiv moms i fondsstøtte med en medfinansiering på 50%. Ansøgningsfristen er 1. september 2020.

   

  Samtidig med at Søskovlandet har arbejdet med etablering af et Natur- og aktivitetshus har Byrådet i budget 2019 vedtaget en hensigtserklæring om at undersøgelse modeller, økonomisk ramme samt procesplan for etablering af et trailcenter i Ringsted Kommune. Projektet har samtidig fået bevilget 500.000 kr. til anlægsudgifter. Hensigtserklæringen er placeret i administrationen. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har behandlet en sag, hvor administrationen har undersøgt forskellige modeller for etablering af et trailcenter. KFU besluttede den 18. juni 2019, at udvalget ønskede at genoptage sagen primo 2020 med henblik på at frigive midler til et projektforslag. Byrådet besluttede den 25. juni 2019, at sagen udgik (Bilag 4).

  Administrationen har nu udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til KFU til januar 2020 mødet, hvori det indstilles. at udviklingen af et kommunalt trailcenter sættes i bero.

   

  Baggrunden er at administrationen vurderer, at projektidéen fra Søskovlandet som udgangspunkt er overlappende med tankerne bag et trailcenter. Administrationen vurderer endvidere, at der er gode muligheder for at en veludviklet projektplan fra Søskovlandet vil have gode muligheder for at nyde fremme til anlægsstøtte hos Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i en senere fase. Afslutningsvist vurderer administrationen at det vil være overlappende, hvis Ringsted Kommune igangsætter projektudviklingsarbejdet på et kommunalt trailcenter før udviklingen af en projektplan for Søskovlandets Natur- og aktivitetshus er færdiggjort og det endeligt kan vurderes, om tankerne om et trailcenter er indeholdt i Søskovlandets projektplan.

   

  Vedtages indstillingen fra administrationen skal der tages politisk beslutning om der skal arbejdes videre med nærværende dagsordenspunkt om at indgå i dialog med Søskovlandet. 

   

  De anlægsmidler som Ringsted Kommune har afsat i budget 2020 kan eventuelt indgå i den samlede finansiering af Søskovlandets projekt. Administrationen anbefaler, at dette afklares endeligt ved en senere sag, når Søskovlandets projekt og finansiering er kendt, men at midlerne indtil da reserveres til formålet. 

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Ringsted Kommune vurderer, at dialog mellem Søskovlandet og Ringsted Kommune om udarbejdelse af et skitseprojekt vil være med til at understøtte Søskovlandets mulighed for etablering af et Natur- og aktivitetshus (trailcenter) i Vrangeskov.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune går i dialog med Søskovlandet om skitseprojekt til et Natur- og aktivitetshus, der også kan indeholde et trailcenter i Vrangeskov frem til ansøgningsfristen 1. september 2020, såfremt sagen om et kommunalt trailcenter sættes i bero.
  2. at de 0,5 mio. kr. som er afsat i kommunens budget foreløbig reserveres til Søskovlandets projekt, betinget af endelig politisk stillingtagen, når der foreligger et projekt.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Til efterretning. Klima- og Miljøudvalget anbefaler at Byrådet peger på både Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget som ansvarlige udvalg for projektet.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 9 Revideret vedtægt for Dagmarasylets Børnehave (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/51
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_vedtaegt_for_den_selvejende_institution_dagmarasylet_nov_2019.docx.pdf bilag_2_forretningsorden.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den selvejende daginstitution Dagmarasylets Børnehave har fremsendt revideret vedtægt til godkendelse i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet godkendte i møde d. 8. oktober 2018 nye driftsaftaler for de selvejende daginstitutioner.

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 14-16 skal en selvejende daginstitution have en vedtægt og en forretningsorden, som sammen med driftsaftalen er grundlaget for den selvejende institution. Vedtægter for selvejende daginstitutioner skal godkendes af Byrådet.

   

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Dagmarasylets Børnehave har nu revideret deres vedtægt fra 1995 i forlængelse af den nye driftsaftale og fremsender den hermed til godkendelse i Byrådet.

   

  Bestyrelsen i et selvejende dagtilbud har jf. Dagtilbudsloven samme indflydelse som bestyrelser i kommunale dagtilbud fx med hensyn til fastsættelse af principper for dagtilbuddets arbejde, anvendelse af en budgetramme, samarbejde mellem hjem og dagtilbud, ligesom bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Derudover har den selvejende daginstitutions bestyrelse et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen. 

   

  Af Dagtilbudsloven og den tilhørende vejledning fremgår det, at vedtægten for et selvejende dagtilbud som minimum:

  • Skal være i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer for dagtilbudsområdet
  • Kan beskrive institutionens formål og idegrundlag
  • Skal beskrive forældrenes ret til indflydelse gennem en forældrebestyrelse
  • Skal beskrive bestyrelsens sammensætning, herunder om medarbejderrepræsentant kan vælges til bestyrelsen
  • Skal beskrive om eventuelle medarbejderrepræsentanter har stemmeret
  • Skal beskrive, hvorvidt der skal være kvalificeret flertal i bestyrelsen i visse spørgsmål og med hvor mange stemmers overvægt
  • Skal beskrive om der er visse spørgsmå, der kræver enighed i bestyrelsen

   

  Bestyrelsen for Dagmarasylet har i overensstemmelse med de gældende regler på området fremsent revideret vedtægt og en forretningsorden. Den reviderede vedtægt for Dagmarasylets Børnehave er vedlagt sagen som bilag 1 og forretningsordenen, med beskrivelse af retningslinjerne for bestyrelsens arbejde er vedlagt sagen som bilag 2.

   

  Den reviderede vedtægt beskriver institutionens overordnede mål og formål, samt beskriver bestyrelsens sammensætning, med et flertal af valgte forældre, medarbejderrepræsentation, valg, stemmeret og valgbarhed. Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen altid vil have et flertal af forældre til børn indskrevet i institutionen, samt at bestyrelsen derudover kan udpege 1-2 udefrakommende medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer skal have en særlig interesse i institutionen og vil have stemmeret.

  Valg til bestyrelsen afholdes i august/september, mens de kommunale dagtilbud afholder valg til bestyrelser i april måned.

  Af forretningsordenen fremgår det, at medarbejderrepræsentanten ikke har stemmeret i bestyrelsen for Dagmarasylets Børnehave, hvorimod medarbejderrepræsentanter i kommunale dagtilbud har stemmeret.

  Vedtægten beskriver tillige bestyrelsens arbejde, tavshedspligt, ansvar og kompetence, - herunder bestyrelsens kompetence til ansættelse og afskedigelse af hhv. leder og personale, bestyrelsens forpligtelse og hæftelse i forhold til institutionens dispositioner samt bestyrelsens beslutning om institutionens nedlæggelse/ophør.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Dagmarasylets reviderede vedtægt og forretningsorden opfylder de formelle rammer for indholdet jf. Dagtilbudslovens bestemmelser og er tillige i overensstemmelse med Driftsaftalen mellem Ringsted Byråd og den selvejende daginstitution Dagmarasylet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Dagmarasylet godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-11-2019

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Sagen tilbagesendes til Børne- og Undervisningsudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede i møde d. 26. november 2019, at sende sagen tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget, idet der er uoverensstemmelser mellem ordlyden i institutionens vedtægter og forretningsorden. Da det alene er vedtægterne for de selvejende dagtilbud, der skal politisk godkendes fremsendes sagen på ny med de reviderede vedtægter for Dagmarasylets Børnehave. Den reviderede vedtægten er vedlagt som bilag 2. Dagmarasylets Børnehave er anmodet om at tilrette forretningsordenen, så der er overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsorden. Dagmarasylets Børnehave sender den tilrettede forretningsorden til administrationen.  

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Dagmarasylet godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-01-2020

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 10 Justeret kvalitetsstandard for plejefamilieforhold (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18977
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2.pdf bilag_1.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet traf d. 4. februar 2019 beslutning om at godkende 51 kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune.

   

  Byrådet skal i denne sag tage stilling til justering af kvalitetsstandard for plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse jf. Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 5 & § 52. stk.3 nr.7 og § 58 (bilag 1)

   

  I den justerede kvalitetsstandard indarbejdes lovændring af d. 1. juli 2019 om nye plejefamilietyper. Endvidere indarbejdes KLs anbefalinger vedr. fast aflønning af plejefamilierne under hele plejeforløbet jf. ”gennemsnitsmodellen”, som det blev formuleret i hensigtserklæring nr. 22 i forbindelse med Byrådets godkendelse af budgetaftale for 2020-2023 d. 5. november 2019. 

   

  Bilag 1 er den justerede kvalitetsstandard for plejefamilieforhold.

  Bilag 2 er den aktuelle kvalitetsstandard for plejefamilieforhold.

  Beskrivelse af sagen

  I kvalitetsstandarden for plejefamilieforhold beskrives de typer af plejefamilier, som Ringsted kommune anvender til børn og unge i aflastning eller anbragt i døgnpleje efter Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 5 & § 52. stk.3 nr. 7 og § 58.
  Endvidere beskrives niveauet for aflønning af plejefamilier samt honorering af øvrige udgifter forbundet med plejeopgaven.

   

  På baggrund af en lovændring om indførelse af nye plejefamilietyper som trådte i kraft 1. juli 2019 og ny vejledning fra KL om aflønning af plejefamilier med ”gennemsnitsmodellen” udsendt d. 21. november 2019, lægger administrationen op til justering af eksisterende kvalitetsstandard, således at begge forhold indarbejdes heri.

   

  Foruden redaktionelle ændringer af sproglig karakter og opsætning, lægger administrationen op til, at følgende to justeringer foretages i kvalitetsstandarden (bilag 1):
   

  1. Om plejefamilietyper

   

  Plejefamilier benævnes i overensstemmelse med de nye typer af plejefamilier, som trådte i kraft ved lov d. 1. juli 2019, herunder:

   

  Almene plejefamilier som er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn med lette til moderate støttebehov.

   

  Forstærkede plejefamilier som er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.

   

  Specialiserede plejefamilier som er plejefamilier, der er godkendt til at have børn og unge i pleje, der har svære støttebehov, der har mere specialiserede behov og/eller viser tegn på mistrivsel, men som samtidig vurderes at have gavn af at bo i familielignende rammer.

   

  De tre plejefamilietyper erstatter den tidligere benævnelse ”almindelig plejefamilie” og ”specialiseret plejefamilie”.

   

  Det er de fem sociale tilsyn der varetager kategoriseringen af plejefamilierne, som følger den konkrete godkendelse af plejefamilierne.
  Allerede godkendte plejefamiliers godkendelse vil blive konverteret til en af de tre nye typer i forbindelse med tilsynsbesøg i 2019 og 2020.


  Ændringen af plejefamilietyperne har udelukkende betydning for vurderingen af hvilke børn og unge den enkelte plejefamilie er godkendt til at have i døgnpleje.

   

  1. Om aflønning af plejefamilier efter ”gennemsnitsmodellen”


  Ved et borgmesterbrev fra den 25. april 2019 udsendt af KL, vejledende anbefalede KL kommunerne at anvende ”gennemsnitsmodellen” ved beregning af honorering af plejefamilier, dog således at det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil overgå til gennemsnitsmodellen. Endvidere at den enkelte kommune, hvis den overgår, har mulighed for at tilpasse honoreringsniveauer til den lokale praksis.

   

  Med den justerede kvalitetsstandard baseres fastlæggelsen af honorering af almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt aflastningsfamilier på KL’s vejledning for ”gennemsnitsmodellen”.

   

  Gennemsnitsmodellen er en model, hvor honorering af plejefamilier fastlægges ud fra en gennemsnitsbetragtning.
  Honoreringen baseres på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvilket betyder, at honoreringen fastholdes på samme størrelse gennem hele anbringelsesperioden.
  Dette betyder at genforhandling af honoreringen som udgangspunkt ikke kan forekomme.

   

  I modellen beskrives 4 niveauer for beregning af vederlag, som er det honorar almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier aflønnes med.

  Honoraret forhandles med udgangspunkt i opgavens forventede omfang og karakter.

   

  Udgangspunktet for vurderingen af den gennemsnitlige plejeopgave er den detaljerede handleplan efter servicelovens § 140 eller § 140a, der udarbejdes af sagsbehandler. 
  Ved fastsættelse af honorering vil Ringsted kommune vurdere plejefamiliens samlede situation og den samlede opgave med andre anbragte børn i familien.

   

  Den faste aflønning af plejefamilierne under hele plejeperioden adskiller sig principielt fra honoreringsmodellen i den aktuelle kvalitetsstandard (bilag 2) hvor plejevederlagets størrelse revurderes ved en halvårlig eller årlig genforhandling med forhandlingskonsulent og sagsbehandler fra Børne- og familierådgivningen eller Ungeenheden.

   

  Ringsted Kommune har allerede fra efteråret 2019 søgt at implementere principperne i ”gennemsnitsmodellen” i forbindelse med genforhandling af eksisterende plejekontrakter med plejefamilierne.

  I de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart har kunnet opnås enighed om niveauet for en gennemsnitlig aflønning, er princippet om halvårlig forhandling bibeholdt.

   

  Der er siden sommeren 2019 ikke indgået nye plejefamiliekontrakter ud fra de gamle principper om forhandling.
  Ringsted Kommune anvender fremadrettet som udgangspunkt gennemsnitsmodellen i alle nye kontrakter med plejefamilier. Der kan i ganske få tilfælde være forhold som gør det umuligt at nå til enighed om en gennemsnitsmodel, eksempelvis hvis barnet står foran en psykiatrisk udredning, der kan synliggøre behov af mere omfattende karakter.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse og høring

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt indarbejde de nye plejefamilietyper i kvalitetsstadarden, for at afspejle definitionerne i den ændrede lov som trådte i kraft d. 1. juli 2019.

  Det er endvidere administrationens vurdering at kvalitetsstandarden skal afspejle gældende praksis i Ringsted kommune, hvor principperne i gennemsnitsmodellen allerede anvendes i forbindelse med forhandling af plejekontrakter med nye plejefamilier og i genforhandling af eksisterende plejekontrakter med plejefamilier.

   

  Kvalitetsstandarderne skal betragtes som retningslinjer og styringsdokumenter, der tydeliggør sammenhængen mellem proces og kvalitet i sagsbehandlingen samt de overordnede politiske målsætninger.

  Dertil skal kvalitetsstandarderne fungere som både et opslagsredskab for medarbejdere, og som information til aktuelle og potentielle plejefamilier om, hvilket niveau for plejefamilieforhold de kan forvente i Ringsted Kommune.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarden for plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse jf. Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 5 & § 52. stk.3 nr.7 og § 58 godkendes i den justerede form.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-01-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-01-2020

  Anbefales godkendt, idet det skal præciseres, at plejevederlag som udgangspunkt afregnes som en gennemsnitsmodel.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 11 Undervisningsoverenskomst med Nebs Møllegård (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20556
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_undervisningstid.docx.pdf bilag_2_fagraekke_med_tilhoerende_timetal.docx.pdf bilag_4_regnskab_og_budget_for_skoledel_2018-2019.xlsb.xlsb bilag_5_revisitations_procedure.docx.pdf bilag_0_undervisningsoverenskomst.docx.pdf bilag_6_fritagelse_for_fag.pdf bilag_7_udtalelse_paa_styrelsens_tilsyn_med_nebs_moellegaard_og_ringsted_kommune.pdf.pdf bilag_8_redegoerelse_stuk.pdf.pdf bilag_9_afslutning_af_styrelsens_tilsyn_med_nebs_moellegaard_og_ringsted_kommune.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal Byrådet tage stilling til godkendelse af en revideret undervisningsoverenskomst mellem den interne skole på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård og Ringsted Kommune. Der skal tages specifikt stilling til skoletilbuddets timeplan og fagrække, personalets kvalifikationer, regnskab og budget for skoledelen samt den psykologiske betjening i forbindelse med skolens revisiterings procedure.

  Beskrivelse af sagen

  Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution med døgnanbringelse drevet af Ringsted Kommune med plads til 24 børn med udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Der modtages børn fra alle kommuner i landet.

   

  En undersøgelse af interne i skoler i Danmark gennemført af Rambøll i 2018, viste at mange elever ikke modtager den undervisning, de har krav på efter folkeskoleloven. På baggrund heraf udmeldte Undervisningsministeriet d. 12. november 2018, at de ville gennemføre tematiske tilsyn med otte tilfældigt udvalgte interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

   

  Nebs Møllegård, Ringsted Kommunes Behandlingshjem med intern skole, var et af de steder, der fik et sådant tematisk tilsynsbesøg af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  (STUK)på vegne af Undervisningsministeriet i januar 2019. Forinden tilsynet rekvirerede Styrelsen dokumentation for skolens praksis i henhold til det relevante retsgrundlag, ligesom de meddelte skolen deres ni fokuspunkter for tilsynet. Disse var følgende:

  1. Overenskomst mellem institution og kommunalbestyrelse
  2. Kommunens tilsynsfunktion og indhold
  3. Undervisningstid
  4. Fagrække og timetal
  5. Procedurer ved fritagelse af elev for et eller flere fag
  6. Personalets pædagogiske og faglige forudsætninger for at varetage undervisningen for målgruppen
  7. Afholdelse af nationale test og folkeskolens prøver
  8. Registrering af elevfravær
  9. Undervisningslokaler

   

  Tilsynets vurderinger

  Efter gennemførelsen af tilsynsbesøget var det Styrelsens samlede vurdering, at undervisningstilbuddet ikke følger bestemmelserne i folkeskoleloven i en række af ovenstående punkter, med undtagelse af pkt. 7 og 9.

   

  Styrelsen vurderede desuden, at den kommunale godkendelse af den interne skole på Nebs Møllegård ikke i tilstrækkelig grad lever op til bestemmelserne i § 15, stk. 1 i bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Disse bestemmelser omhandler, at kommunalbestyrelsen godkender time- og læseplaner, personalets kvalifikationer, den pædagogisk-psykologiske betjening og skolens budget.

   

  Styrelsen henstiller derfor d. 10. juli 2019 til, at den interne skole på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård bliver skærpet gennem en række tiltag fastlagt i en revideret undervisningsoverenskomst mellem skolen og Ringsted Kommune og at Byrådet tager stilling til en godkendelse af den interne skole på Nebs Møllegård.

   

  Ringsted Kommune har siden august 2019 indgået i et samarbejde med ledelsen på Nebs Møllegård om at revidere undervisningsoverenskomsten, så den omfatter aftaler, der er opdaterede i henhold til de nuværende bestemmelser i folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser (Bilag 0). Ringsted Kommune har redegjort for arbejdet med Styrelsens henstillinger i en status tilsendt til Styrelsen d. 16. september.

  I løbet af efteråret er der blevet arbejdet målrettet med overenskomstens tiltag i forhold til skolens praksis. De konkrete initiativer indebærer:

  • At skolen har omstruktureret skoledagens længde, så den undervisningstid, der skal tilbydes på de forskellige klassetrin jf. § 14b i folkeskoleloven (Bilag 1) opfyldes.
  • At skolen fremadrettet har mulighed for at kunne tilbyde fuld fagrække for alle elever jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2 og 3 (Bilag 2).
  • At personalet har både pædagogiske og faglige forudsætninger til at varetage undervisningen for målgruppen jf. bekendtgørelse om specialundervisning § 17, stk. 1 og 2 (Bilag 3).
  • Iværksættelse af ny procedure i forbindelse med re-visitering jf. § 7 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, således at revisitering finder sted på baggrund af en PPV og med inddragelse af Kommunens PPR psykologer (Bilag 5).
  • At skolen overholder en fastlagt procedure, hvis en elev må fritages for et eller flere fag jf. specialundervisningsbekendtgørelsens §13, stk. 1 (Bilag 6).
  • At fravær registreres og følges systematisk op på jf. fraværsbekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2.

   

  Det er aftalt mellem Skolecentret og skoleledelsen på Nebs Møllegård, at undervisningsoverenskomsten skal evalueres og justeres årligt, så denne løbende følger ændret lovgivning. Endvidere, at to årlige tilsyn med skolen, et anmeldt og et uanmeldt, tilrettelægges, så der kan følges op på initiativerne og så de i øvrigt er omfattede af Ministeriets vejledning om god tilsynspraksis på interne skoler og anbringelsessteder.

   

  Som bilag 7,8, og 9 findes i øvrigt udtalelse på baggrund af tilsynet fra STUK i sin helhed, Ringsted kommunes redegørelse samt STUKS afsluttende tilbagemelding.

  Inddragelse og høring

  Udkastet til overenskomst er udarbejdet i tæt dialog mellem Nebs Møllegård og Skolecentret.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Gennem arbejdet med den reviderede overenskomst og via de allerede gennemførte konkrete justeringer på Nebs Møllegårds skole, har Ringsted Kommune taget Styrelsen for Undervisning og Kvalitet’s kritik af undervisningens tilrettelæggelse, indhold og omfang til efterretning.

  Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune efterkommer Styrelsens henstillinger med denne samarbejdsaftale, som lever op til de lovgivningsmæssige krav og skaber rammerne for at opretholde en pædagogisk og faglig undervisningskvalitet, som kan bidrage positivt til elevernes udvikling på Nebs Møllegårds skole.

   

  Processen i forbindelse med udarbejdelse af overenskomsten vurderes endvidere at danne grundlag for et fremadrettet gunstigt samarbejde mellem Ringsted Kommunes Skolecenter og skolen på Nebs Møllegård.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet godkender undervisningsoverenskomsten.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-01-2020

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 12 Oplæg til at gøre Stakhavens Vuggestue til permanent 0-6 års institution (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9599
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_oekonomiske_senarier_for_stakhaven.pdf hoeringssvar_fra_foraeldrebestyrelsen_i_ringsted_kommunale_dagpleje_-_16-01-20_hoeringssvar-stakhavegadegrd.pdf.pdf stakhavens_vuggestues_foraeldrebestyrelses_hoeringssvar.docx.pdf hoeringssvar_fra_bestyrelsen_i_bengerds_boernehus.docx.pdf lmu_dagplejen_hoeringssvar_ang_stakhavegaard.docx.pdf lmu_dagplejen_minimumsbehov_legestue_byen.docx.pdf hoeringssvar_fra_personale_i_stakhavens_vuggestue.docx.pdf hoeringssvar_fra_lmu_i_bengerds_boernehus.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Børne og Undervisningsudvalget besluttede i møde d. 18. november 2019 ikke at lukke Stakhavens Vuggestue, men i stedet få et oplæg med henblik på at gøre institutionen til en permanent selvstændig 0-6 års institution.

   

  Samtidig ønsker Udvalget beskrivelse af muligheder for markedsføring af institutionen samt et oplæg til placering af de nuværende aktiviteter på Frejasvej.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af udvalgets ønske om oplæg til at gøre institutionen på Frejasvej 3 til en permanent selvstændig 0-6 års institution kan Stakhavens Vuggestue enten:

  1. Drives sammen med en eksisterende 0-6 års daginstitution frem til efteråret 2021, eller
  2. der kan ansættes en ny leder til Stakhavens Vuggestue, så den allerede fra marts 2020 bliver et selvstændigt dagtilbud. 

   

  Ad.1. Stakhavens Vuggestue reetableres i en overgangsperiode som 0-6 års institution i samdrift med Bengerds Børnehus. Forslaget indebærer, at:

  • Stakhavens Vuggestue samdrives med Bengerds Børnehus med virkning fra 1. marts 2020. Det betyder, at lederen af Bengerds Børnehus overtager ledelsen af Stakhavens Vuggestue i en afgrænset periode.
  • ”Stakhavens Vuggestue” samtidig gøres en 0-6 års institution, hvilket betyder, at de børn, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i Stakhavens Vuggestue automatisk kan fortsætte i institutionen som børnehavebørn i takt med, at de bliver 2 år og 10 måneder.
  • De to institutioner samdrives under samme ledelse som udgangspunkt frem til oktober 2021, hvor det forudsættes, at der vil være så mange børn indskrevet, at institutionen vil være økonomisk bæredygtig. At institutionen vil være bæredygtig betyder, at der minimum skal være ca. 35 børn indskrevet for at institutionen kan drives som selvstændigt dagtilbud.

   

  Forslaget om samdrift af de to dagtilbud vil helt konkret betyde, at: 

  • Lederen i Bengerds Børnehus har det daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelsesansvar i forhold til børn, medarbejdere og forældre.
  • Lederen vil opholde sig fysisk i Stakhaven flere dage om ugen.
  • Der budgetteres med ledelsestid til opgaven, som Bengerds Børnehus kompenseres for.
  • Ressourcetildelingen og økonomien til de to institutioner holdes adskilt i perioden.   
  • Der er fortsat en forældrebestyrelse i hver af institutionerne og det foreslås, at bestyrelserne holder fælles bestyrelsesmøder i perioden.
  • Medarbejderne i begge dagtilbud fortsætter på samme arbejdsvilkår som hidtil.

   

  De to institutioners profiler supplerer hinanden, da begge institutioner arbejder med musik, kultur og udeliv. Det forudsættes, at medarbejderne holder fællesmøder i samdriftsperioden, og at samdriften således giver et fælles fagligt løft, der udvikler pædagogiske læringsmiljøer for børnene og tillige skaber synergieffekt.

  Medarbejderne kan desuden supplere hinanden i pædagogiske aktiviteter, under sydom/fravær m.m., ligesom der vil være mulighed for at anvende de fysiske rammer på nye måder til glæde for alle børn begge steder.

   

  Bestyrelsen i Stakhavens Vuggestue vil blive bedt om forslag til nyt navn til institutionen, som vil blive forelagt i sag til udvalget.

   

  Ad. 2 En anden mulighed kan være at ansætte en ny leder til Stakhavens Vuggestue allerede i foråret 2020. Det vil være en dyr løsning at ansætte en ny leder til institutionen på nuværende tidspunkt, og der er ikke finansiering til denne udgift på det nuværende rammebudget. 

   

  Fælles for begge modeller

  Dagplejens administration og legestueaktiviteter samt sundhedstjenestens aktiviteter for unge sårbare mødre skal flyttes til andre egnede lokaler for at give fysiske rammer til flere børn i ”Stakhavens Vuggestue” på sigt.

   

  Begge løsningsmodeller vil genere et merforbrug indtil institutionen er bæredygtig, dvs. med ca. 35 børn. Årsagen er, at der skal være tilstrækkeligt med medarbejdere til at dække den fulde åbningstid på 51,5 time om ugen. Lige nu er der indskrevet 10 børn i Stakhavens Vuggestue og der er 3 børn på venteliste, og det børnetal udløser ikke tilstrækkelige ressourcer til at dække udgiften til fire medarbejdere.

   

  Forventningen om, at institutionen på Frejasvej til oktober 2021 har nået et niveau, hvor den kan drives som selvstændig institution, skal ses i lyset af COWI-rapporten fra 2019, som peger på, at der fra efteråret 2021 vil være behov for flere pladser til børnehavebørn i midtbyen, end der er kapacitet til.

  Hvis det viser sig, at udbygningen i Ringsted Kommune kommer til at ske hurtigere, og at der dermed vil være tilstrækkeligt med børn i institutionen forinden, vil institutionen hurtigere kunne gøres selvstændig. 

   

  Markedsføring af den nye Stakhave-institution

  I samarbejde med kommunikationsafdelingen tilrettelægges flere initiativer til branding af den kommende Stakhave-institution. Der er aktuelt ideer til en løbende fortælling på kommunens Facebook-side og i Dagbladet om de enkelte tiltag og milepæle i processen frem til institutionen bliver et selvstændigt dagtilbud. Ringsted Kommune har en vigtig opgave med at profilere tilbuddet over for forældre, der ønsker plads i dagtilbud. 

  Et led i markedsføringen kan være et nyt navn til institutionen, som tydeligt signalerer, at det fremover er en 0-6 års institution.

   

  Fremtidig placering af nuværende aktiviteter på Frejasvej 3

  Der skal findes andre placeringer til de øvrige aktiviteter på Frejasvej 3. Dagplejens administration og legestuefaciliteter kan fortsætte i bygningen til sommeren 2020, da det ikke forventes, at institutionen får fyldt pladserne det første halve år.

   

  Der er mange krav til dagplejens legestuefaciliteter, så der skal grundige analyser til for at finde de mest egnede faciliteter, der samtidig imødekommer kommunens strategi om kloge kvadratmeter og de muligheder den enkelte institution har for at afgive lokaler/faciliteter til dagplejen.

   

  Administrationen arbejder aktuelt på at undersøge placeringsmuligheder for dagplejens administration og legestue i samarbejde med ejendomscentret. I den forbindelse undersøges det, hvilke kommunale ejendomme i midtbyen, der kan være egnede.

  Det er også en mulighed, at dagplejen kan få til huse i den nye institution, der bygges som erstatning for Kastaniehaven. Administration lægger op til at placeringen af Dagplejens administration og legestue, afklares endeligt senest april 2020.

   

  I forbindelse med flytning af dagplejens legestueaktiviteter til en anden lokation, skal der samtidig tages højde for flytteudgifter, etablering af udendørs sovemulighed og legepladsfaciliteter til dagplejebørnene på den nye lokation. Dagplejen forventer at tage de indkøbte udeleg-redskaber med når de flytter. Det skal undersøges, om der skal etableres et ABA-anlæg i liggehallen på Frejasvej til fremtidig brug.

  Administrationen vender tilbage med et konkret oplæg til udvalgets møde i marts 2020.

   

  Sundhedstjenestens aktiviteter for unge sårbare mødre vil fremover komme til at høre sammen med Familiehusets aktiviteter i lokaler på Valdemarskolen.

  Inddragelse og høring

  Forslaget om samdrift af ”Stakhavens Vuggestue” og Bengerds Børnehus skal i høring i begge bestyrelser.

   

  Der indhentes forinden Børne- og Undervisningsudvalgets møde udtalelser fra de to bestyrelser. Udtalelserne er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Det må forventes, at der vil gå nogle måneder før profileringen af den nye Stakhave-institution er slået igennem, og at der dermed er kommet flere børn i institutionen. Det vil betyde, at der også i 2020 vil genereres et merforbrug. Da der skal være medarbejdere til at dække hele åbningstiden på 51,5 time om ugen, vil de nuværende 10 børn i institutionen ikke udløse tilstrækkelige ressourcer til det nødvendige antal medarbejdere. Merforbruget reduceres i takt med, at der kommer flere børn til institutionen.

   

  Hvis Stakhavens Vuggestue i en midlertidig periode samdriftes med Bengerds Børnehus vil det generere et merforbrug i 2020 på ca. 900.000 kr. I dette beløb er der indregnet ca. 200.000 kr. ledelse, som svarer til gns. 12 timer om ugen. Det er mere ledelsestid end der hidtil har været afsat, men det vurderes, at der behov for yderligere ledelseskraft for at nå målet om en selvstændig og bæredygtig institution.

   

  Hvis Stakhavens Vuggestue skal have en selvstændig leder fra marts 2020, vil institutionen generere et større merforbrug, da der skal indregnes en fuld lederløn. Merforbruget er estimeret til 1,1 mio. Dog må det forventes, at en leder i så lille et dagtilbud i nogen udstrækning vil indgå i det pædagogiske arbejde.

  Ovenstående økonomiske senarier er bilag til sagen. 

   

  Demografipuljen finansierer dagtilbud i forhold til det faktiske antal børn og tager ikke højde for driftsformer, der evt. er dyere på grund af institutionens størrelse eller oprettelse af nye institutioner.

   

  Finansiering i efterfølgende år kan være et budgetønskeforslag til budget 2021.

   

  Endelig skal der tages stilling til håndtering af det akkumulerede merforbrug i 2019 i Stakhavens Vuggestue på ca. 530.000 kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

   

  Merforbruget er opstået, fordi de få børn i vuggestuen har udløst ressourcer svarende til ca. 2 fuldtidsmedarbejdere, men for at dække den fulde åbningstid på 51,5 time om ugen, har det været nødvendigt at have 4 medarbejdere ansat. Jf. kommunens budgetmodel til dagtilbudsområdet tildeles ressourcer pr. barn pr. måned. Budgetmodellen er således ikke designet til så små enheder som Stakhavens Vuggestue.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at forslaget om at samdrifte Stakhavens Vuggestue med Bengerds Børnehus er den bedste mulighed for at gøre institutionen på Frejasvej 3 til en bæredygtig og selvstændig 0-6 års institution inden for det kommende 1½ år.

  Administrationen vurderer tillige, at Bengerds Børnehus er så veldreven en institution, med en erfaren stedfortræder og medarbejdere, der kender den pædagogiske praksis og struktur, at lederen uden at påvirke driften i Bengerds, kan bruge ressourcer på at gøre Stakhaven bæredygtig. 

   

  Det vil samtidig være hensigtsmæssigt allerede nu at omdanne vuggestuen til en 0-6 års institution, da 4 af de nuværende indmeldte børn bliver børnehavebørn frem til august 2020. I forbindelse med markedsføringen af det nye dagtilbud ville det være hensigtsmæssigt snarest muligt at finde et nyt navn til institutionen, som tydeligere signalerer, at der er tale om en 0-6 års institution. 

   

  Forventningen om, at det vil tage ca. 1½ år at gøre Stakhave-institutionen til et selvstændigt dagtilbud, skal det ses i lyset af Cowi rapportens befolkningsprognose for 2020. Den peger på en tilvækst af børn i Valdemar–og Dagmardistrikterne fra efteråret 2021 og de kommende år. Dette er dog under forudsætning af, at det forventede boligbyggeprogram i Cowi-rapporten udvikler sig som beskrevet. Hvis boligbyggeprogrammet ændrer sig, vil det få betydning for udviklingen i børnetallene og kapacitetsbehovet for pladser i dagtilbud i kommunen.

   

  Det skal samtidig nævnes, at efterspørgselsoversigten fra medio november 2019 viser, at der lige nu er mange ledige pladser i Dagmarskolens distrikt og det kommende år. Stakhavens Vuggestue og Bengerds Børnehus ligger begge i Dagmarskolens distrikt. I Bengerds Børnehus er der ingen ledige pladser, mens der er mange ledige pladser i Snurretoppen, som også ligger i Dagmarskolens distrikt. Der er 15 ledige vuggestuepladser og 40 ledige børnehavepladser i Snurretoppen og det billede er stort set uændret det kommende år. De mange ledige pladser i Snurretoppen kan måske få betydning for søgningen til den nye Stakhave-institution og i så fald, hvornår den vil være økonomisk rentabel i forhold til søgningen dertil.

   

  Antallet af dagpleje- og vuggestuepladser vil som altid løbende blive tilpasset i forhold til efterspørgslen.

   

  Når den nye COWI-rapport med befolkningsprognosen for 2021 og frem er klar, vil  administrationen på ny fremlægge en analyse af det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet både på kommuneniveau og i de enkelte distrikter. Udfaldet heraf kan få betydning for den forventede tidshorisont for den midlertidige samdrift mellem Stakhave-institutionen og Bengerds Børnehus.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Stakhavens Vuggestue bliver en 0-6 års institution pr. 1. marts 2020
  2. at planen for samdrift mellem Stakhaves Vuggestue og Bengerds Børnehus iværksættes med virkning fra 1. marts 2020, hvor lederen af Bengerds Børnehus bliver leder af begge dagtilbud frem til oktober 2021.
  3. at der i begge institutioner er selvstændige bestyrelser, som holder fælles møder i perioden med samdrift
  4. at udvalget får i mødet i marts 2020 forelagt et forslag til placering af dagplejens administration og legestuegrupper samt tidshorisont herfor.
  5. at det akkumulerede merforbrug i 2019 i Stakhavens Vuggestue på ca. 530.000 kr. håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.
  6. at det forventede merforbrug i 2020 på ca. 900.000 kr. for samdrift af Stakhaven og Bengerds Børnehus indstilles behandlet ved halvårsregnskabet i 2020.
  7. at finansiering af drift af Stakhave-institutionen fra 2021 og i efterfølgende år er budgetønskeforslag til budget 2021.
  8. at afklaring af placeringen af dagplejens administration og legestue sker senest april 2020

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet bilag – høringssvar fra bestyrelser og LMU

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-01-2020

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Der indledes dialog med Dagplejen om den fremtidige proces.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Enhedslisten stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ej til stede

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Direktionens indstilling godkendt efter afstemning

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Per Roos

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Berit Bruun

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ej til stede

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 13 Drift af 10.klasse – muligt samarbejde med ZBC (genoptaget) (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/4220
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_190404-tidsplan-hjemmeside-eud-aftale.pptx.pdf bilag_5_noegletal_for_zbc10_-_aug_2019.pdf.pdf bilag_2_hvor_mange_af_jeres_elever_.udklip_af_kend_din_kommune_2019_printscreen_-_kl_dok_120148-19_v1.docx.pdf bilag_3_tilmelding_til_ungdomsuddannelser_17-19.docx.pdf bilag_4_soegning_til_eud.efter_10._kl._klip_fra_pp.docx.pdf bilag_6_-uddannelsesregnskab_for_odsherred_kommune_-_2018.pdf.pdf bilag_7_uvms_analyse_-_ramboell-qvartz.pdf.pdf.pdf udkast_overenskomst_10_kl_ringsted_14.11.19.docx.pdf udtalelse_til_buu_10_klasse.pdf ny_udkast_driftsoverenskomst_ringsted_10.01.2020.pdf udtalelse_vedr_10_fra_bestyrelsen_campusskolen.pdf udtalelse_vedr._10._fra_cmu-skolecenter.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

  x

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Dette er en genoptagelse af sag med baggrund i Byrådets beslutning af den 08-04-2019, om at fortætte dialogen med ZBC om eventuel indgåelse af driftsaftale omkring driften af 10.klasse. I sagen gives en statusorientering samt indstilling til beslutning om det videre forløb.

  Beskrivelse af sagen

  ZBC-Ringsted henvendte sig til Ringsted Kommune i efteråret 2017, med ønske om at indgå dialog om at drive 10. klasse i Ringsted.

   

  Børne- og undervisningsudvalget drøftede sagen på møde den 10-03-2108 med henblik på en afdækning af, om driften af 10. klasse kan organiseres anderledes for at skabe større kvalitetsmæssig udbytte samt at inddrage erfaringer fra Næstved Kommune, som havde indgået en driftsaftale med ZBC om driften af 10. klasse. I sagen skitseredes en plan for denne afdækning og det blev besluttet, at sagen skulle genoptages, når der forelå en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved.

   

  På Byrådsmødet den 08-04-2019 drøftedes sagen med baggrund i tilsynsrapporter, nøgletal fra ZBC samt indsamlede erfaringer fra andre kommuner, der har indgået driftsaftale med en erhvervsskole. Endvidere blev den i Folketinget netop indgåede aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” præsenteret. Aftalen blev vedtaget af Folketinget den 30-03-2019.

   

  Byrådet besluttede:

  1.at dialogen med ZBC-Ringsted med henblik på eventuel indgåelse af driftsoverenskomst for kommunens 10. klasse undervisningstilbud fortsætter

   

  2.at sagen genoptages, når der foreligger en udmøntningsplan for aftalen benævnt ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” og der er gennemført drøftelser og eventuelle forhandlinger om forslag til en driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/2021 med ZBC-Ringsted.

   

  Der foreligger nu en ministeriel udmøntningsplan (bilag 1), der tidmæssigt beskriver lovproces, udviklings- og analysetiltag, dialoger og afrapportering, og der er drøftelser i gang med ZBC-Ringsted.

   

  Det er en national uddannelsespolitisk målsætning, at alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Med erhvervsuddannelsesreformen blev der yderligere målsat, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9- eller 10. klasse. Og andelen skal op på mindst 30 % i 2025.

   

   I Ringsted Kommune er 84,9 af de unge som forlod folkeskolen i 2017 i gang med en ungdomsuddannelselse 15 måneder efter grundskolen. (Bilag 2 ”Hvor mange af jeres elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. kl?”)

   

  Ringsted Kommune er godt med for så vidt angår andelen af elever, der har valgt en erhvervsuddannelsen (EUD), idet Ringsted Kommune både i 2017 og 2019 lå over landsgennemsnittet for 9. og 10. klasse – og for 10. klasse alene. (Bilag 3 ”Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse i 2017, 2018 og 2019)

   

  De nationale mål for valg af en erhvervsuddannelse på henholdsvis 25 % i 2019 og 30 % i 2025 er dog endnu ikke nået.

   

  I dag har 10. klassecenteret et samarbejde med ZBC-Ringsted om EUD10, der er et forløb, hvor den obligatoriske del af 10. klasse foregår i 10. klassecentret og den valgfrie del foregår på en erhvervsuddannelse – samt om EUX10, der er et forløb, hvor 10. klasse kombineres med 1. del af grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

   

  Ifølge undervisningsministeriet vil flere elever vælge at fortsætte på en erhvervsuddannelse når 10. klasse er placeret på en erhvervsskole. (Bilag 4 ”Søgning til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse”)

   

  Ringsted kommune er forpligtet til at tilbyde den almindelige 10. klasse jf. folkeskolelovens § 19 b-d. Kommunen er endvidere forpligtet til at tilbyde den mere erhvervsrettede eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, ved siden af den almindelige 10. klasse. Kommunen kan indgå driftsaftale om driften af både den almindelige og den erhvervsrettede del med en erhvervsskole. Kommunen kan også indgå en driftsaftale med en erhvervsskole og samtidig fastholde det kommunale tilbud. Nedenfor skitseres de to muligheder i en model 1 og en model2.

   

  Model1

  Både den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede del varetages via en driftsoverenskomst af erhvervsskolen ZBC-Ringsted.

   

  Model2

  10. klasseundervisningen fastlægges som en kombination, hvor den almindelige 10. klasse varetages af Ringsted Kommunes 10.klassescenter og den erhvervsrettede del varetages af erhvervsskolen ZBC-Ringsted via en driftsaftale.

   

  I forbindelse med drøftelserne med ZBC-Ringsted, orienterede ZBC-Ringsted om foreløbige erfaringer og nøgletal fra deres samarbejde med Næstved Kommune (med hvem der er indgået en driftsoverenskomst) følgende:

  • At elevoptaget steg fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18 (hvor ZBC overtog driften af 10. klasse) fra 130 elever til 170 elever – og elevtallet har sidenhen været stabilt på ca. 170 elever.
  • At karaktererne ved afgangsprøverne i 2018/19 målt i forhold til skoleåret 2016/17 (hvor Næstved Kommune selv drev 10. klasse) er steget i skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig matematik og mundtlig engelsk – men faldet i mundtlig dansk og skriftlig engelsk.
  • At andelen af elever, der opnår karakteren 02 i dansk og matematik er steget.
  • At andelen af 10. klasseelever, som søger en erhvervsuddannelse (EUD), er steget.
  • At fraværsprocenten er steget fra 8,9 % i 2017/18 til 9,3 % i 2018/19.
  • At andelen af elever fra 10. klasse, som ikke er uddannelsesparate er steget fra 11.7% i 17/18 til 14,6% i 18/19

   

  Nøgletallene fra ZBC ligger som bilag 5.

   

  Odsherred kommune har erfaring med at henlægge 10. klassen til en erhvervsskole. Af ”Uddannelsesregnskab” fra Odsherred Kommune (bilag 6) fremgår det at søgningen til en erhvervsuddannelse stiger når 10. klasse tages på en erhvervsuddannelsesinstitution stiger. Andelen der søgte erhvervsuddannelse i Odsherred er således mere end fordoblet fra 24% 15/16 til 49% 17/18.

   

  Det fremgår af en rapport fra Rambøll/Qvarts (bilag 7), at elever der går på en 10. klasseordning, hvor der er et tæt samarbejde med en erhvervsuddannelse også har en stigende tilbøjelighed til at påbegynde en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Dette understøttes af ZBCs nøgletal.

   

  Rapporten viser ligeledes, at elever, der går på en 10. klasseordning med tæt samarbejde med en erhvervsskole udviser en positiv udvikling i deres faglige niveau i matematik, mens der i den faglige udvikling i dansk ikke ses en signifikant udvikling. ZBCs nøgletal viser en positiv udvikling i skriftlig dansk og matematik samt i mundtlig matematik og engelsk, men en negativ udvikling i mundtlig dansk og skriftlig engelsk. ZBC’s nøgletal viser dog, at andelen af elever, der opnår karakteren 02 i dansk og matematik er steget. Der er ikke et entydigt svar på, hvad der sker med fraværsprocenten, når 10. klasse er placeret på en erhvervsskole, men af ZBCs nøgletal fremgår det, at den er steget

   

  Den tidligere omtalte landspolitiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” er som nævnt ved at blive implementeret. Planen indbærer blandt andet nedsættelse af et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokaliteter. Ekspertudvalget har endnu ikke afgivet rapport/anbefalinger – det forventes at ske i foråret 2020.

  Planen indebærer endvidere mulighed for pengepræmie til kommuner og erhvervsskoler ved indgåelse af driftsoverenskomst vedrørende drift af 10. klasseundervisning for hovedparten af kommunens 10. klasseelever.

  Endelig indebærer planen, at undervisningsministeriet udarbejder en vejledning til kommuner og erhvervsskoler til indgåelse af driftsoverenskomst. Denne vejledning er endnu ikke udarbejdet og udsendt.

  Inddragelse og høring

   Ingen. Inden Byrådet træffer en eventuel endelig beslutning om indgåelse af driftsoverenskomst omkring 10.klasse, skal interessenter og aktører på området have mulighed for at komme med en udtalelse.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

  Idet forslag til driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/21 vedrører mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever, kan der ved et elevtal på 50-100 forventes en præmie til ligelig fordeling mellem kommune og erhvervsskole på kr. 1,5 mio. kr. Der er den 01-09-2019 indskrevet 95 elever i 10. klassecentret.

  Vurdering

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at dialogen med ZBC fortsætter, med yderligere specificering af krav til en eventuelt driftsoverenskomst. Krav der skaber tydelige forventninger til

  • de faglige resultater
  • at der arbejdes med elevernes trivselsmæssige udvikling
  • at elever med særlige behov skal håndteres
  • at der skal arbejdes med at mindske fravær/frafald og der skal ske fraværsregistrering samt pædagogisk håndtering af ulovligt fravær
  • at folkeskolelovens uddannelseskrav skal opfyldes, at der skal sikres en institutionsuafhængig vejledning,
  • at der arbejdes ud fra kommunens udviklingsmodel
  • at der udformes mindst 2 linjer – den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede.

   

  I Byrådets behandling af sagen indgik et bilag (Bilag 7 – ”Kommunernes opmærksomhedspunkter ved erhvervsskolers drift af 10. klasse”).  Her opridses tillige en række punkter, der, efter administrationens vurdering, bør medtænkes ved et valg af placering af 10. klasseundervisningen. Bilaget er fremkommet gennem administrationens kontakt med et antal kommuner (Ballerup, Billund, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers og Ringkøbing-Skjern), der i et år eller i en årrække har haft et samarbejde med en erhvervsskole, som via en driftsoverenskomst, har varetaget kommunens 10. klasses undervisning.

   

  Som beskrevet kan der fremadrettet vælges at både den almindelige 10. klasse og den erhvervsrettede del varetages gennem driftsoverenskomst af erhvervsskolen ZBC-Ringsted via en driftsoverenskomst (Model 1). Der kan alternativt vælges at 10. klasseundervisningen fastlægges som en kombination, hvor den almindelige 10. klasse varetages af Campusskolen og den erhvervsrettede af ZBC-Ringsted via driftsaftale (Model 2).

   

  Udvalgsformændene fra Næstved Kommune og Odsherred Kommune inviteres under punktet til at orientere om deres erfaringer med at indgå driftsoverenskomst for 10.klasse med eksterne samarbejdspartnere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at administrationen arbejder videre med at lave et udkast til driftsaftale med ZBC-Ringsted om Model 1 eller Model 2 -  begge med krav til indhold og resultater
  2. at sagen genoptages, når der foreligger udkast til driftsaftale/-overenskomst

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-10-2019

  Ad 1. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med et udkast til en driftsaftale med udgangspunkt i model 2, hvor der ud over krav til indhold og resultater også indarbejdes anbefalingerne omkring 10. klasse fra KLK-rapporten. 

   

  Ad 2. Indstillingen godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Dette er en genoptagelse af sag med baggrund i Børne- og Undervisningsvalget beslutning om at administrationen skulle arbejde videre med et udkast til en driftsaftale med ZBC om driften af dele af 10.klasse. Administrationen har afholdt møde med ZBC og ZBC har fremsendt udkast til driftsaftale.

   

  Beskrivelse af sagen

  ZBC har nu fremsendt udkast til driftsaftale (bilag) hvor der udbydes 3 linjer på ”ZBC10”:

   

  EUD10:
  En linje der henvender sig til elever der ønsker en erhvervsuddannelse og de, der stadig er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse. EUD10 kombinerer skole og praktik, og hvor der arbejdes praksisnært med fagligheden inden for en bred vifte af erhvervsuddannelser. Linjen henvender sig til elever der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne med 02 i dansk og/eller matematik.

   

  GYM10:
  Linje til elever, der er rimeligt afklarede i forhold til, at de gerne vil have en gymnasial uddannelse, og som ønsker at forberede sig bedst muligt, inden de begynder på gymnasiet. På denne linje introduceres eleverne både til de tre gymnasieretninger STX, HHX og HTX samt HF og EUX

   

  EUX10:
  Elever, der er rimeligt afklarede, om de vil på en erhvervsuddannelse og/eller som ønsker at få et forspring på deres ungdomsuddannelse, og dermed får et skoleår med kombination af 10. klasse og grundforløbets 1. del målrettet EUX.

   

  Udover linjerne indeholder udkastet til driftsaftalen en række mål- og indsatsområder samt fokuspunkter:

   

  Mål

  • At flere unge efter 10. kl. søger direkte ind på en ungdomsuddannelse, samt gennemfører denne
  • At flere unge bliver erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse

   

  Fokuspunkter

  • At gøre 10. klasse til begyndelsen på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på grundskolen
  • Arbejde efter Ringsted Kommunes udviklingsmodel
  • Digitale læringsmidler
  • Systematisk feedback til eleverne
  • Globalt udsyn
  • Systematisk arbejde med elevfravær
  • Trivsel – herunder at alle elever får en kontaktperson
  • Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv
  • Markedsføringstiltag overfor de unge

   

   Driftsaftalen lever op til kravene om 10.klasse i folkeskoleloven og forpligter ZBC på:

   

  1. Såfremt ZBC fraviger de af Undervisningsministeriets fastsatte mål og læseplaner, skal mål og læseplanerne godkendes af Ringsted Kommunes Kommunalbestyrelse. ZBC' egne mål og læseplaner sendes til Skolecentret senest 1. maj.

   

  1. ZBC skal efterleve det, der står i deres ansøgning til Ringsted Kommune og som er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  I udkast til driftsaftale fremgår to muligheder for rekruttering af medarbejdere. Gennem virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Ringsted Kommunes 10.klassescenter eller at medarbejderne fra Ringsted Kommunes 10.klassescenter bliver garanteret en jobsamtale hos ZBC, hvis de skulle ønske det. Med den sidste mulighed er medarbejderne ikke garanteret job hos ZBC.

   

  Hvis Ringsted Kommune indgår aftale om at ZBC varetager driften for dele af 10. klasse med udgangspunkt i udkastet som foreligger nu, vil opgaverne omkring Udannelsesvejledning og specialundervisning stadig skulle varetages af Ringsted Kommune.

   

  ZBC har i forbindelsen med udkastet til driftsaftale fået oplyst Ringsted Kommunes udgift pr. elev  som er 52.387 kr. pr. 10. klasse-elev i skoleåret 2019/2020, og har i udkastet taget udgangspunkt i den nuværende udgift.

   

  I udkastet til driftsoverenskomst varetager ZCB undervisningen i deres egne lokaler på Campusområdet i Ringsted.

   

  Inddragelse og høring

  Campusskolens LMU er blevet bedt om at komme med en udtalelse som foreligger som bilag.

  I udtalelsen kommer Campusskolens LMU med følgende opmærksomhedspunkter:

  • Det nuværende tilbud Ringsted Kommune har en høj kvalitet gennem
   • stærkt fokus på samarbejde med forældrene
   • gode relationer til eleverne
   • gode rammer
   • stort fokus på at løfte den enkelte elev fagligt og socialt

   

  Andre opmærksomhedspunkter

  • Det nuværende samarbejde med ZBC har ikke været gavnligt for eleverne trods flere justeringer og man kan med fordel arbejde med indholdet fremadrettet
  • Ønske om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved en eventuel indgåelse af driftsaftale med ZBC

   

   Inden Byrådet træffer en eventuel endelig beslutning om indgåelse af driftsoverenskomst omkring 10.klasse, skal interessenter og aktører på området have mulighed for at komme med en udtalelse.

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

  Idet forslag til driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/21 vedrører mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever, kan der ved et elevtal på 50-100 forventes en præmie til ligelig fordeling mellem kommune og erhvervsskole på kr. 1,5 mio. kr. Der er den 01-09-2019 indskrevet 95 elever i 10. klassecentret.

   

  Med det foreliggende udkast vil udgiften pr. elev være den samme for en elev i Ringsted Kommune og i ZBC10.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at dele af Ringsted Kommunes 10.klasse drives af ZBC for at øge de unges muligheder for at vælge et tilbud der ligger i tættere forbindelse med erhvervsuddannelserne. Det er dokumenteret fra andre kommuner at der sker en markant stigning i tilgang til erhvervsuddannelserne når 10. klasse udbydes i samarbejde med en erhversskole. Administrationen vurderer ligeledes at ZBC med deres forslag til driftsoverenskomst relevant har adresseret de udfordringer som KLK´s ungeanalyse peger på mht. at højne kvaliteten for 10.klasse.

   

  Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at den almene 10.klasse, herunder den gymnasierettede del, fortsat drives af Ringsted Kommune. Det er administrationens vurdering at Ringsted Kommune, stadig har en betydelig opgave i forhold til unge med særlige udfordringer i forhold til uddannelse selv hvis der indgås en driftsaftale med ZBC.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune arbejder videre med driftsaftale med ZBC om driften af EUX10 og EUD10 dele af 10.klasse pr. 1/8 2020 efter gennemført høring
  2. at sagen genoptages på børne- og undervisningsudvalgets møde i januar

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-12-2019

  Ad 1. Anbefales godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Udvalget anbefaler, at der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere

   

   

  V
  Klaus Hansen

  V
  Johnny Dahlgaard

  A
  Mette Ahm-Petersen

  A
  Sadik Topcu

  F
  Britta Nielsen

  K
  Finn Andersen

  O
  Daniel Nørhave

  For

  X

  X

  X

  X

  x

   

  x

  Imod

   

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi 

   

  Ad 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2020

  Ad 1. Anbefales godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Udvalget anbefaler, at der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi.

   

  Ad 2. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2020

  Ad 1. Godkendt efter afstemning, idet det præciseres, at det udelukkende er EUX10 og EUD10, der arbejdes videre med ift. ZBC.

   

  Der indarbejdes virksomhedsoverdragelse af 10. klasses medarbejdere.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

   

  Finn Andersen stemte imod med den begrundelse, at 10. klassecentret skal fungere som en selvstændig enhed med egen ledelse under Ringsted Kommune med selvstændig økonomi.

   

  Ad 2. Godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Dette er en genoptagelse af sag med baggrund i Byrådets beslutning den 13. januar 2020 om at administrationen skulle arbejde videre med et udkast til en driftsaftale med ZBC om driften af den erhvervsrettede dele af 10.klasse og at der skulle gennemføres høring. ZBC har nu fremsendt nyt udkast til driftsaftale og i tillæg til udtalelserne fra det lokale MED-udvalg på Campusskolen har Campusskolens bestyrelse samt Center-MED-udvalget i skolecenteret fremsendt høringssvar.

   

  Beskrivelse af sagen

  ZBC har nu fremsendt nyt udkast til driftsaftale (bilag) hvor der udbydes to erhvervsrettede linjer.

   

  EUD10:
  En linje der henvender sig til elever der ønsker en erhvervsuddannelse og de, der stadig er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse. EUD10 kombinerer skole og praktik, og hvor der arbejdes praksisnært med fagligheden inden for en bred vifte af erhvervsuddannelser. Linjen henvender sig til elever der ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne med 02 i dansk og/eller matematik.

   

  EUX10:
  Elever, der er rimeligt afklarede, om de vil på en erhvervsuddannelse og/eller som ønsker at få et forspring på deres ungdomsuddannelse, og dermed får et skoleår med kombination af 10. klasse og grundforløbets 1. del målrettet EUX.

   

  Ud over linjerne indeholder udkastet til driftsaftalen en række mål- og indsatsområder samt fokuspunkter:

   

  Mål

  • At flere unge efter 10. kl. søger direkte ind på en ungdomsuddannelse, samt gennemfører denne
  • At flere unge bliver erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse

   

  Fokuspunkter

  • At gøre 10. klasse til begyndelsen på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på grundskolen
  • Arbejde efter Ringsted Kommunes udviklingsmodel
  • Digitale læringsmidler
  • Systematisk feedback til eleverne
  • Globalt udsyn
  • Systematisk arbejde med elevfravær
  • Trivsel – herunder at alle elever får en kontaktperson
  • Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv
  • Markedsføringstiltag over for de unge
  • Forældresamarbejde

   

  Udkastet til driftsaftalen indeholder tillige en ambition der beskriver hensigten med ZBC10:

   

  Ambitionen med ZBC10

   

  Mottoet for ZBC10 er: ”Et år du aldrig glemmer”. Vi er et godt alternativ til f.eks. en efterskole, hvor der både er plads til personlig, social såvel som faglig udvikling.

  Ambitionen er, at alle elever efter 10. klasse påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse. Det indebærer bl.a., at alle elever skal opnå adgangsgivende karakterer til den ønskede ungdomsuddannelse med minimum 02 i dansk og matematik. Dette understøttes gennem inspirerende faglige læringsmiljøer og fokus på elevernes trivsel jf. Ringsted Kommunes udviklingsmodel.

   

  Driftsaftalen lever op til kravene om 10.klasse i folkeskoleloven og forpligter ZBC på:

   

  Såfremt ZBC fraviger de af Undervisningsministeriets fastsatte mål og læseplaner, skal mål og læseplanerne godkendes af Ringsted Kommunes Kommunalbestyrelse. ZBC' egne mål og læseplaner sendes til Skolecentret senest 1. maj.

   

  ZBC skal efterleve det, der står i deres ansøgning til Ringsted Kommune og som er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget.

   

  I det nye udkast til driftsaftale sker rekruttering af medarbejdere til ZBC10 gennem virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Ringsted Kommunes 10.klassescenter.

   

  Hvis Ringsted Kommune indgår aftale om at ZBC varetager driften for dele af 10. klasse med udgangspunkt i udkastet som foreligger nu, vil opgaverne omkring Uddannelsesvejledning og specialundervisning stadig skulle varetages af Ringsted Kommune.

   

  ZBC har i forbindelsen med udkastet til driftsaftale fået oplyst Ringsted Kommunes udgift pr. elev som er 52.387 kr. pr. 10. klasse-elev i skoleåret 2019/2020, og har i udkastet taget udgangspunkt i den nuværende udgift.

   

  I udkastet til driftsoverenskomst varetager ZCB undervisningen i deres egne lokaler på Campusområdet i Ringsted.

   

  Inddragelse og høring

  Campusskolens LMU er blevet bedt om at komme med en udtalelse som foreligger som bilag.

  I udtalelsen kommer Campusskolens LMU med følgende opmærksomhedspunkter:

  • Det nuværende tilbud Ringsted Kommune har en høj kvalitet gennem
   • stærkt fokus på samarbejde med forældrene
   • gode relationer til eleverne
   • gode rammer
   • stort fokus på at løfte den enkelte elev fagligt og socialt

   

  Andre opmærksomhedspunkter

  • Det nuværende samarbejde med ZBC har ikke været gavnligt for eleverne trods flere justeringer og man kan med fordel arbejde med indholdet fremadrettet
  • Ønske om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved en eventuel indgåelse af driftsaftale med ZBC

   

  Campusskolens skolebestyrelse udtaler sig (foreligger i sin helhed som bilag):

   

  • Anerkender kommunens behov for at arbejde med at øge antallet af elever der modtager en ungdomsuddannelse
  • At en aftale med ZBC vil give elever mulighed for at vælge det tilbud som passer dem bedst
  • Bekymring for om de to tilbud vil blive så små at kvaliteten vil falde
  • At en del elever vælger 10.klasse for at modnes
  • Anbefaler virksomhedsoverdragelse

   

  Skolecenterets center-MED-udvalg udtaler sig:

   

  • Medarbejdersiden anfører, at det fortsat vil være sådan, at idet undervisning i 10. klasse hører under folkeskoleloven, bør det drives alene af Ringsted Kommune
  • Hvis der indgås en driftsaftale med ZBC er det vigtigt at sikre, at nuværende medarbejdere i 10. virksomhedsoverdrages og bevarer nuværende vilkår.
  • Inden en endelig beslutning i Byrådet bør alle aktører og interessenter inddrages via mulighed for udtalelse og høringssvar.

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

  Idet forslag til driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/21 vedrører mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever, kan der ved et elevtal på 50-100 forventes en præmie til ligelig fordeling mellem kommune og erhvervsskole på kr. 1,5 mio. kr. Der er den 01-09-2019 indskrevet 95 elever i 10. klassecentret.

   

  Med det foreliggende udkast vil udgiften pr. elev være den samme for en elev i Ringsted Kommune og i ZBC10.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer det fortsat hensigtsmæssigt, at erhvervsdelen af Ringsted Kommunes 10.klasse drives af ZBC for at øge de unges muligheder for at vælge et tilbud der ligger i tættere forbindelse med erhvervsuddannelserne. Det er dokumenteret fra andre kommuner at der sker en markant stigning i tilgang til erhvervsuddannelserne når 10. klasse udbydes i samarbejde med en erhvervsskole.

   

  Administrationen vurderer ligeledes at ZBC med deres forslag til driftsoverenskomst relevant har adresseret de udfordringer som KLK´s ungeanalyse peger på mht. at højne kvaliteten for 10.klasse.

   

  Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at den almene 10.klasse, herunder den gymnasierettede del, fortsat drives af Ringsted Kommune. Det er administrationens vurdering at Ringsted Kommune, stadig har en betydelig opgave i forhold til unge med særlige udfordringer i forhold til uddannelse selv hvis der indgås en driftsaftale med ZBC.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune indgår med driftsaftale med ZBC om driften af EUX10 og EUD10 dele af 10.klasse pr. 1/8 2020
  2. at rekruttering af medarbejdere til ZBC10 sker gennem virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Ringsted Kommunes 10.klassescenter.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-01-2020

  Indstilling anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 14 Anlægsbevilling til prioritering og projektering af cykelstier i Ringsted Kommune (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/22491
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_stiprioritering.pdf bilag_2_-_trafiksikkerhedsraasmoede_25._november_2019_-_referat.pdf bilag_3_-_oekonomiark.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

   

  I denne sag skal der tages stilling til hvilke cykelstisprojekter der skal prioriteres i Ringsted Kommune. Cykelstisprojekterne der skal prioriteres, er fra den vedtagne Trafikhandlingsplan 2017. Derudover skal der tages stilling til om der skal gives en anlægsbevilling til projektering af de prioriterede projekter. Den endelige stillingtagen til hvilke projekter skal realiseres sker i en senere fase, bl.a. på baggrund af mulighederne for statslig puljefinansiering.

  Beskrivelse af sagen

  Den tidligere prioriteringsliste af cykelstisprojekter i åbent land var som følger:

   

  1. Bringstrupvej
  2. Bjergvej
  3. Rusgårds Bakke – Værkevadsvej
  4. Nordrupvej

   

  Af de fire ovenstående projekter er Bringstrupvej, Bjergvej og Nordrupvej udført. Projekteringen omkring Rusgårds Bakke er nedlagt jf. beslutningen i Byrådet den 11. juni 2019 – punkt 9, og sendt retur til fornyet prioritering i Trafikhandlingsplan 2017 cykelstiprojektliste.

   

  På baggrund af den gamle prioriteringsliste er udtømt, blev der bevilliget 50.000 kr. til udarbejdelse af ny cykelstisprioriteringsmodel på Byrådsmødet den  25. juni 2019 – punkt 20.

   

  Den nye prioriteringsmodel udregner cyklismepotentialet gennem følgende parametre og dertilhørende vægtning.

   

   

  Trafiksikkerhed

  Tryghed

  Vægtning

  80 %

  20 %

  Parametre

  Antal cyklistuheld

  Trafikmængde (ÅDT)

  Skiltet hastighed

  Målt hastighed

  Forventet antal skoleelever og andre cyklister

  Typen af eksisterende og ny cykelinfrastruktur

   

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 24. oktober 2019, at udsætte prioriteringen af de fremtidige cykelstisprojekter i Ringsted Kommune, for at sende sagen i høring ved trafiksikkerhedsrådet. Cykelstisprojekterne tager udgangspunkt i den udarbejde prioriteringsrapport (bilag 1).

   

  Trafiksikkerhedsrådet har drøftet sagen på deres seneste møde, den 25. november 2019 (bilag 2) og anbefalet at der arbejdes videre med følgende projekter, i prioriteret rækkefølge, i Ringsted By og Benløse samt i åbent land og landsbyer.

   

  Ringsted By og Benløse

  Projekt i Trafikhandlingsplan 2017

  Lokalitet

  Cyklisme-

  potentiale

  51

  Dampmøllekrydset

  62,2

  17

  Køgevej, fra Dagmarsgade til Fuglebakken

  40,8

  31

  Haslevvej i Ringsted, fra rundkørslen til Rønnedevej.

  37,3

  43

  Teglovnsvej

  26,2

  Nyt projekt

  Smålodsvej

  27,8

  Nyt projekt

  Fluebæksvej

  23,9

   

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler, at Smålodsvej og Fluebæksvej tilføjes stiprioriteringsmodellen. Cyklismepotentialet for de to stiønsker fremgår af ovenstående tabel. Derudover anbefaler trafiksikkerhedsrådet, at Smålodsvej prioriteres til fremtidig projektering, på baggrund af den fremtidige udstykning ved Langagergård.

   

  Åbent land og landsbyer

  Projekt i Trafikhandlingsplan 2017

  Lokalitet

  Cyklisme-

  potentiale

  93

  Gyrstingevej, fra Holbækvej til Gyrstinge

  45,3

  111

  Egemosevej, fra Slettebjergvej i Jystrup til Rute 14

  13,4

  96

  Bakkegårdsvej, fra Ørslevvester til Gyrstinge

  10,0

  130

  Tvindelstrupvej – Langagervej, fra Haslevvej til Farendløsevej

  5,7

  132

  Farendløsevej, fra nr. 39 til Kløvermarken

  5,0

   

  Derudover anbefaler trafiksikkerhedsrådet, at Slettebjergvej reduceres i længden på stiønsket, til at gå fra Egemosevej til Bymarken, hvor stiønsket tidligere var fra Egemosevej til toppen af bakken ved vandværkstårnet (når Slettebjergvej svinger til højre mod syd).

   

  I finansloven for 2020 er der afsat en pulje på 50 mio. kr. til fremme af cyklisme. Puljen målrettes kommunale cykelprojekter, med en kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften.

  Der kan på den baggrund igangsættes projektering af flere cykelstisprojekter, så der kan ansøges om flere projekter til puljen. En anden fordel ved, at der projekteres på flere projekter ad gangen, er at der erfaringsmæssigt kan opnås en billigere pris.

   

  Tidsplan

  Beslutter Byrådet, at finansieringen gives som foreslået, er tidsplanen som følger.

  Udbud – 1. kvartal

  Projektering – 2. og 3. kvartal

  Politisk behandling af projekterne – 4. kvartal.

  Inddragelse og høring

  Sagen har været drøftet i Trafiksikkerhedsrådet, på deres seneste møde den 25. november 2019.

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at der arbejdes videre med de fremlagte projekter, som fremgår af afsnittet, beskrivelse af sagen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til projektering af de screenede projekter. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til Cykelstier – rammekonto, anlæg 221.

  Det fremgår også af økonomiarket (bilag 3).

  Der vil herefter være 3 mio. kr. tilbage af rådighedsbeløbet i 2019 på anlæg 221. I perioden 2020 – 2023 er der et rådighedsbeløb på 10 mio. kr./år.

  Vurdering

  På baggrund af trafiksikkerhedsrådets anbefaling har administrationen screenet i alt fem stiønsker i Ringsted By og Benløse, samt fem stiønsker i åbent land og landsbyer. Administrationen har følgende kommentarer til de enkelte projekter.

   

  Ringsted By og Benløse

  Lokalitet (projekt fra Trafikhandlingsplan 2017)

  Kommentar

  Administrationens vurdering

  Dampmøllekrydset

  (51)

  Det er begrænset hvad der kan gøres uden det går ud over afviklingen af biltrafikken. Der kan muligvis laves tryghedsfremmende tiltag i stedet.

  Bør udgå indtil planer omkring dampmøllen er bedre kendt

  Køgevej, fra Dagmarsgade til Fuglebakken

  (17)

  Afmærkningen kan optimeres og der undersøges om der kan etableres en cykelsti i tilpas bredde i samme ombæring

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

  Haslevvej i Ringsted, fra rundkørslen til Rønnedevej

  (31)

  Afmærkningen kan optimeres og der undersøges om der kan etableres en cykelsti i tilpas bredde i samme ombæring

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

  Teglovnsvej

  (43)

  Udfordringerne og mulighederne ved etablering af en 2-1 vej skal undersøges nærmere. Eventuelt med en parkeringslomme i den ene side.

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

  Smålodsvej

  (Nyt projekt)

  Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at stiønsket tilføjes den samlede pulje af stiønsker samt, at dette stiønske prioriteres.

  Stiønsket går fra den nye udstykning ved Langagergård, i krydset mellem Fluebæksvej og Smålodsvej.

  Det planlægges, at stiønsket skal forbindes med stisystemet ved Byskovskolens to afdelinger.

  En videre projektering vil afklare de forskellige muligheder for det endelige tracé.

   

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

   

   

  Administrationen vurderer, at stiønskerne for Køgevej, Haslevvej og Teglovnsvej ikke har de store projekteringsomkostninger. De vil dermed, med stor sandsynlighed, være klar til ansøgning ved den kommende cykelstipulje som udbydes af Vejdirektoratet.

   

  Åbent land og landsbyer

  Lokalitet (projekt fra Trafikhandlingsplan 2017)

  Kommentar

  Administrationens vurdering

  Gyrstingevej, fra Holbækvej til Gyrstinge

  (93)

  Umiddelbart mulighed for etablering af cykelsti på strækningen. Der skal indgå en dialog omkring stiønskets afslutning ved Gyrstinge med lokalrådet samt Kildeskolen.

  Kræver videre projektering

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

  Egemosevej, fra Slettebjergvej i Jystrup til Rute 14

  (111)

  Cykelsti kan umiddelbart etableres fra Slettebjergvej til Egemose By. Fra Egemose By til Rute 14 kan etablering af en cykelsti være et problem. Optimering af 2-1 vej på denne delstrækning kan være en mulighed.

  Kræver videre projektering

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

   

  Selvom projektet slutter ved Rute 14, skal der gøres opmærksom på, at der kan være en udfordring med en sikker krydsning af rute 14, som er en statsvej.

  Bakkegårdsvej, fra Ørslevvester til Gyrstinge

  (96)

  Alternativ rute langs Høvestensvej og Hedemosen bør undersøges. Stiønsket bør ses i samspil med stiønsket langs Gyrstingevej, da disse måske kan mødes, såfremt den alternative rute vælges.

  Kræver videre projektering

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

  Tvindelstrupvej – Langagervej, fra Haslevvej til Farendløsevej

  (130)

  Flere udfordringer på denne strækning, f.eks. er der flere huse helt ud til eksisterende vej. Det bør undersøges om stien skal følge vejens forløb eller om den skal udføres i et særskilt tracé.

  Kræver videre projektering

  En cykelsti langs Tvindelstrupvej og Langagervej vil give mening for beboerne langs de to veje. Der er dog allerede etableret cykelstier langs Farendløsevej, Haslevvej og Nordrupvej, hvorfor det vurderes at, skolebørn udenfor Tvindelstrupvej og Langagervej allerede har mulighed for at benytte de etablerede stier.

  Det anbefales ikke, at arbejde videre med dette projekt.

  Farendløsevej, fra nr. 39 til Kløvermarken

  (132)

  Afmærkning på eksisterende 2-1 vej, samt skiltning foreslås optimeret.

  Det anbefales, at der arbejdes videre med dette projekt.

   

  I det åbne land vurderer administrationen, at stiønsket ved Farendløsevej har en kompleksitet som Køgevej, Haslevvej, hvorfor der ikke vil være de store projekteringsomkostninger ved dette projekt.

  Administrationen vurderer, at der bør igangsættes en skitseprojektering af stiønskerne ved Gyrstingevej, Egemosevej samt Bakkegårdsvej.

   

  Administrationen vurderer, at der bør igangsættes skitseprojektering på de i alt otte anbefalede stiønsker. Skitseprojekterne vil kunne bruges til at søge Vejdirektoratets cykelstipulje.

  Når skitseprojekteringerne, for de stiønsker med flere tracéer (cykelstiernes mulige linjeføringer i terrænet) er udarbejdet, vil de blive fremlagt politisk, så et endeligt tracé kan udvælges.

  De enkelte stiønskers realisering afhænger af de endelige tracéers udformning samt den tilhørende økonomi og et evt. tilsagn fra cykelstipuljen.

  Administrationen anbefaler, at der ved politisk behandling udvælges et til to skitseprojekter, som der udarbejdes detailprojekter på, så kommunen har projekter der kan realiseres, hvis der gives afslag på cykelstipuljen. De otte skitseprojekter giver administrationen en god base for fremtidige cykelstipuljer fra Vejdirektoratet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at rådighedsbeløbet finansieres af midler fra cykelstisrammekontoen på 0,95 mio. kr.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til finansiering af skitseprojektering af stiønskerne ved Køgevej, Haslevvej, Teglovnsvej, Smålodsvej, Farendløsevej, Gyrstingevej, Egemosevej samt Bakkegårdsvej.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Ad 1 og 2 anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker beregning efter prioriteringsmodellen fremlagt i forbindelse med anlægssagen, hvor kun objektive faktorer indgår.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 15 Anlægsbevilling til projektering af Roskildevej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20810
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_oekonomiark.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

   

  I denne sag skal der tages stilling til om der skal gives en anlægsbevilling til projektering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej, fra Holbækvej til Præstevej.

  Beskrivelse af sagen

  Roskildevej er et samarbejdsprojekt mellem Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune, idet Roskildevej skal separat kloakeres, klimatilpasses, samt trafiksaneres og forskønnes.
   

  I budget 2015 afsatte Byrådet 5 mio. kr. til trafiksanering og forskønnelse af Roskildevej. På daværende tidspunkt var projektet afgrænset til at gå fra Holbækvej til rundkørslen ved Tofteåsvej. Derudover fik trafiksanerings- og forskønnelsesprojektet tilført 1 mio. kr. jf. beslutning i Byrådet den 6. oktober 2014 – punkt 8, så det samlede rådighedsbeløb udgjorde 6 mio. kr.

   

  Klimatilpasning af Roskildevej blev godkendt på byrådsmødet den 7. december 2015 – punkt 10, og efterfølgende blev klimatilpasningsprojektet godkendt af forsyningssekretariatet i efteråret 2016. Siden har klimatilpasnings-, trafiksanerings- og forskønnelsesprojektet på Roskildevej, kørt som et samlet projekt.

  Spildevandsprojektet er kørt sideløbende med de øvrige projekter, dog med en særskilt rådgivning.

   

  Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning udbød til projektering et samlet projekt for klimatilpasning, trafiksanering og forskønnelse af Roskildevej i 2017.
  I 2018 fremkom et projektforslag som ikke var realiserbart inden for de økonomiske rammer af klimatilpasningsprojektet, samt trafik- og forskønnelsesprojektet. Ringsted Forsyning prøvede derfor, i samarbejde med administrationen, at søge nye løsninger på projektet. De nye løsninger viste sig umiddelbart at kunne være realiserbare, men krævede et nyt EU-udbud. Af denne grund blev der på byrådsmødet den 4. februar 2019 – punkt 15 fremlagt en sag til politisk orientering om projektets stade.

   

  byrådsmødet den 25. juni 2019 – punkt 26 blev det besluttet, at trafiksanerings- og forskønnelsesprojektet skulle udvides, så det gik fra Holbækvej til Præstevej. Dermed fik Roskildevej samme projektafgrænsning som klimatilpasnings- og spildevandsprojektet, samt at der laves trafiksaneringstiltag på halvdelen af Smålodsvej. På samme byrådsmøde blev det ligeledes besluttet at tilføre projektet 14,5 mio. kr.

   

  Tidsplan

  Der har i 2019 kørt en EU-udbudsproces, for et samlet klimatilpasnings-, trafiksanerings-, byrumsforskønnelses- og spildevandsprojekt.

  EU-udbudsprocessen for rådgivning er nu ovre og projekteringen opstartes primo 2020.

   

  Tidsplanen er, på nuværende tidspunkt, som følger:

  Projektering 2020

  EU-Entreprenørudbud 2021

  Anlægsfase 2021-2023

   

  Økonomi

   

  Økonomien i rådgivningsfasen fordeles ud fra nedenstående tabel.

  Rådgiver

  900

  Internt honorar

  300

  Afholdelse af borgermøde

  50

  Buffer til uforudsete udgifter

  750

   

   

  I alt

  2.000

  Tabel 1 – Oversigt over forventet forbrug, i hele 1.000 kr.

  Såfremt bufferen ikke bruges i rådgivningsfasen, overføres den til udførselsfasen.

  Inddragelse og høring

  Der vil i løbet af projekteringen blive indkaldt til borgermøde. Den præcise dato aftales med rådgiveren på projektet.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 2 mio. kr.

  Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til Vejprofil, Roskildevej – Anlæg 207.

  Økonomiarket (bilag) viser den samlede økonomi for anlæg 207 – Vejprofil, Roskildevej

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en anlægsbevilling på 2 mio. kr. vil være dækkende for en kommende projektering samt udgifter til borgerinformation og internt honorar.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at rådighedsbeløbet finansieres af midler fra ”Renovering af vejprofil – Roskildevej” på 2 mio. kr.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til finansiering af projektering samt internt honorar af trafiksanerings- og byrumsforskønnelsesprojektet på Roskildevej

   

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Ad 1 og 2 Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 16 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indkøb af affaldsbeholdere (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19178
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_-_forbrug_paa_anlaegskonto_311_pr._14-11-2019.pdf.pdf bilag_1_-_oekonomiskema_vedr._tillaegsbevilling.xlsx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal tages stilling til forøgelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af nedgravede affaldsbeholdere til Kildemarken III, Søndre Parkvej 5-43 / Ahorn Allé og Margrethegården.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald fremgår det, at der for ejendomme med mere end ca. 70 boligenheder er mulighed for, at indgå aftale med Ringsted Kommune om at benytte nedgravede containere.

   

  Denne mulighed ønsker Ringsted Almene Boligselskab og Boligselskabet Sjælland at benytte sig af.

   

  Ringsted Almene Boligselskab ønsker at etablere affalds-øer med nedgravede beholdere ved Søndre Parkvej 5-43 / Ahorn Allé 2-44 og Kildemarken III i foråret 2020, og Boligselskabet Sjælland ønsker den nedgravede affaldsløsning i Margrethegården.

   

  De nedgravede beholdere skal erstatte de traditionelle containere med hjul.

   

  Ved Søndre Parkvej / Ahorn Allé skal der etableres 8 affalds-øer og i Kildemarken III skal der etableres to. Hver affalds-ø indeholder 4 nedgravede beholdere: 5 m3 til restaffald, 3 m3 til madaffald, 5 m3 til papir/pap og 5 m3 til metal/glas/plast.

   

  I Margrethegården skal der etableres 3 affalds-øer med i alt 14 nedgravede beholdere.

   

  Ringsted Kommunes brugerfinansierede renovationsordning skal afholde udgiften til indkøb af beholderne, mens boligselskaberne skal betale for etableringen.

   

  Den samlede udgift til indkøb af beholderne er ca. 2 mio. kr.

   

  I driftsbudgettet for kommunens renovationsordning, er der ikke indlagt udgifter til indkøb af nedgravede beholdere. Udgiften til dette skal derfor lånefinansieres.

   

  Den 5. februar 2018 besluttede Ringsted Byråd at afsætte rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. og frigive anlægsbevilling til udrulning af den nye affaldsordning, herunder til indkøb af affaldsbeholdere. Det blev samtidig besluttet at finansiere dette ved låneoptagelse.

   

  Af de 7,3 mio. kr. er der brugt ca. 6,37 mio. kr. Af bilag 2 fremgår det, hvad de 6,37 mio. kr. er brugt på.

   

  Ud af de 7,3 mio. kr. resterer der et rådighedsbeløb på ca. 0,93 mio. kr. Den brugerfinansierede renovationsordning har således brug for at få hævet rådighedsbeløbet med 1,1 mio. kr. for at kunne indkøbe de nedgravede beholdere til de tre bebyggelser.

   

  Administrationen har pt. ikke modtaget flere ønsker om nedgravede affaldsløsninger.

   

  Såfremt der fremadrettet indkommer nye ønsker om nedgravede løsninger, vil administrationen igen forsøge at pulje disse for at minimere antal politiske sager.

   

  Der er etableret nedgravede løsninger i Sct. Jørgensgården og i Benediktegården. Hvert sted er der blevet etableret fire affalds-øer. Beholderne i Sct. Jørgensgården blev taget i brug d. 10. september 2019, mens beholderne i Benediktegården blev taget i brug d. 14. oktober 2019.

   

  De nedgravede affaldsløsninger kan bl.a. ses ved Nørregade 112 og Vestervej 14.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Udgiften til de nedgravede affaldsbeholdere til Søndre Parkvej / Ahorn Allé, Kildemarken III og Margrethegården er:

   

  Søndre Parkvej/Ahorn Allé

  32 stk. á 37.412,10 kr.

  1.197.187 kr.

  Kildemarken III

  Margrethegården

  8 stk. á 37.412,10 kr.

  14 stk. á 37.412,10 kr.

  299.297 kr.

  523.769 kr.

  I alt

   

  2.020.253 kr.

   

  Tilbage af rådighedsbeløbet på Anlæg – Renovation er:

   

  Rådighedsbeløb

  7.300.000 kr.

  Forbrugt

  6.372.619 kr.

   

  927.381 kr.

   

  Rådighedsbeløbet søges hævet med 1,1 mio. kr.:

   

  Udgift til nedgravede beholdere til Søndre Parkvej/Ahorn Alle, Kildemarken III og Margrethegården

   

  2.020.253 kr.

  Resterende rådighedsbeløb

  927.381 kr.

   

  1.092.872 kr.

   

  Jf. lånebekendtgørelsen kan Ringsted Kommune låne til anlægsudgifter, som afholdes i regi af renovationen. Ringsted Kommune anvender Kommunekredit til optagelse af lån. De første 7,3 mio. kr. blev finansieret ved lånoptagelse med en løbetid på 10 år, og det vil være oplagt at finansiere de 1,1 mio. kr. på samme måde. Der henvises til økonomiskema i bilag 1.

   

  Udgifter til renter og afdrag vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2021.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de nedgravede affaldsbeholdere er gode løsninger i områder med etageboliger, såvel af æstetiske som pladsmæssige årsager.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. At der gives et yderligere rådighedsbeløb til udgifter på 1,1 mio. kr., der finansieres ved låneoptagelse hos Kommunekredit.
  2. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 1,1 mio. kr. i form af låneoptagelse hos Kommunekredit.
  3. At der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter og indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene.

   

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Ad 1-3: Anbefales godkendt, med præcisering af at området er takstfinansieret.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 17 Overførsel af midler fra fortovsprojekter til anlægsfonden (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14334
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om der skal overføres ubrugte midler fra anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  I budget 2018 og 2019 blev der afsat midler til henholdsvis renovering af det nordlige fortov langs Køgevej, mellem Dagmarsgade og Kaserne Allé, samt anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej.

  Projekterne blev udbudt under et samlet udbud. Begge anlæg er nu færdige og afventer 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 272 – Renovering af fortov på Køgevej, er der en restøkonomi på omkring 40.000 kr. Beløbet tilsidesættes til 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej, er der en restøkonomi på ca. 790.000 kr.

  Det er et stort beløb at have stående på et afsluttet anlæg, som afventer 1 års gennemgang.

  Administrationen foreslår derfor at flytte 700.000 kr. fra anlægget til anlægsfonden. Der er ca. regninger tilbage for op mod 50.000 kr. Dermed er der det samme beløb til begge anlæg ved 1 års gennemgang.

   

  Efter 1 års gennemgang vil der blive udarbejdet et anlægsregnskab for begge anlæg.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Administrationen foreslår, at der flyttes et rådighedsbeløb på 700.000 kr. fra anlæg 296 til anlægsfonden. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende på anlægget.

  Saldo for anlægsfonden er pr. 17. december 2019 5,3 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ved at flytte 700.000 kr. fra anlæg 296, til anlægsfonden vil give mulighed for, at øvrige projekter kan få gavn af disse, såfremt der viser sig et behov for dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  X

   

   

  X

  X

  X

  X

  Imod

   

  X

  X

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Britta Nielsen fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget anvendes til etablering af yderligere fortov i Ørslev.

   

  Forslaget er ikke godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Per Flor fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget overføres til fortovspuljen.

   

  Forslaget blev ikke godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

  Ej til stede

  X

   

  X

  X

  Imod

   

   

   

  x

   

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 18 Anlægsregnskab trafikplan syd – etape 1 (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14237
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_anlaegskab_trafikplan_syd_etape_1.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges anlægsregnskab for trafikplan syd – etape 1.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 24. juni 2015 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,175 mio. kr. til skitseprojekt og overslagsberegning.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 12, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering.
  • Byrådet den 11. april 2016 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 8,375 mio. kr. til udførsel af etape 1:
  1. Krydset Søndervang / Søndre Parkvej
  2. Krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej
  3. Krydset Søndervang / Næstvedvej
  4. Cykelstier på Søndervang
  5. Cykelstier på Søndre Parkvej.
  • Klima - og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 pkt. 5, hvor der blev besluttet at udsætte delprojekt kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej til etape 2.
  • Byrådet den 6. juni 2017 pkt. 17, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 2,135 mio. kr. til

  at dække de konstaterede merudgifter i etape 1.

  • Byrådet d. 11. juni 2018 pkt. 31, hvor det blev besluttet at acceptere den af rådgiveren tilbudte kompensation.
  • Klima - og Miljøudvalget den 19. september 2019, hvor det blev besluttet at etablere steler mellem cykelsti og fortov for at umuliggøre bilkørsel. Der blev samtidigt disponeret 0,050 mio. kr. for etape 2 til gennemførsel af dette tiltag.

   

  Trafikplan syd etape 1 blev gennemført i 2017 – 2018, dog blev det besluttet at krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej skulle udgå af etape 1 for gennemførsel sammen med den sydligere etape 2.

   

  Anlægsregnskabet fremlægges først nu, da en række forskellige yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag er gennemført i perioden 2018 – 2019:

   

  Efter projektets afslutning viste en trafiksikkerhedsrevision, trafiktælling og hastighedsmåling, samt erfaringer modtaget fra borgere og brugere af strækningen, følgende problemstillinger:

  • Nedsatte oversigtsforhold fra flere sideveje.
  • Uhensigtsmæssig trafikantadfærd på cykelsti og sideveje.
  • Der blev kørt med for høj hastighed på Søndre Parkvej.

   

  Problemerne med de nedsatte oversigtsforhold, samt den uhensigtsmæssige trafikantadfærd, blev imødegået ved at etablere rumleriller på fortovsdelen af fællesstien ligesom der blev gennemført en informationskampagne.

   

  Problemerne med den høje hastighed blev imødegået ved at etablere i alt 3 sæt pudepump i gummi. Administrationen modtog efterfølgende flere henvendelser om grov hensynsløs kørsel, hvor billister, for at undgå fartpumpene, var kørt ind på fællesstien, med det resultat at gående og cyklister skulle springe til side for at undgå at blive påkørt. Det blev derfor besluttet at etablere steler mellem fortov og cykelsti for at umuliggøre bilkørsel. Steler blev etableret primo december 2019, hvorefter etape 1 betragtes som afsluttet.

   

  Økonomisk oversigt

  Anlæg 154, Trafikplan syd – etape 1
  Hele 1.000 kr.

  Anlægs-
  bevilling

  [B]

  Forbrug
   

  [A]

  Afvigelse
   

  [B - A]

  Anlægsbevilling 24. juni 2015

  175

   

   

  Anlægsbevilling 7. december 2015

  750

   

   

  Anlægsbevilling 11. april 2016

  8.375

   

   

  Anlægsbevilling 6. juni 2017

  2.135

   

   

  Beløb udskilt til etape 2

  -1.700

   

   

  Internt honorar

   

  329

   

  Rådgiver

   

  895

   

  Landinspektør

   

  154

   

  Entreprenør

   

  7.789

   

  Inventar, gadelys, lysregulering m.m.

   

  550

   

  Advokat

   

  20

   

  Udgifter i alt ekskl. kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej

  9.735

  9.737

  -2

  For optimeret økonomisk styring er 1,7 mio. kr. tidligere udskilt til trafikplan syd - etape 2, og beløbet er derfor fratrukket i den samlede anlægsbevilling.

  Det fremgår af skemaet herover at der er et merforbrug på kr. 2.000,- som skyldes udførsel af ekstraordinære trafiksikkerhedstiltag i form af steler.

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Som det fremgår af den økonomiske oversigt herover er der et merforbrug på kr. 2.000,-.

  Som besluttet af Klima – og Miljøudvalget den 19. september 2019, finansernes merforbruget af trafikplan syd etape 2.

  Anlægsregnskab fremgår ligeledes af bilag 1 – anlægsregnskab trafikplan syd, etape 1.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at anlægsregnskabet viser et retvisende billede at økonomien for trafikplansyd etape 1. Som tidligere politisk besluttet, finansernes merforbruget af Trafikplan - syd etape 2.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 19 Opgraderings-pilotprojekt for buslinje 234 (Ringsted-Sorø-Slagelse) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/12429
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_notat_til_kmu-formand_2019-10-23.pdf bilag_2_-_ansoegning_movia_driftsforsoeg_linje_234.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  X

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Region Sjælland har sammen med Movia taget initiativ til et projekt med titlen ”Fremtidens kollektive transport”. Ringsted Kommune opfordres til at medvirke i projektet sammen med andre to kommuner.

  Beskrivelse af sagen

  Projektet har sit udspring i en politisk aftale i Regionsrådet fra foråret 2016 om at stå i spidsen for udviklingen af den kollektive transport i Region Sjælland, sammen med de 17 kommuner og Movia.

  Bilag 1 indeholder et notat til KMU-udvalgsformanden om Regionens initiativ. Ambitionen er høj mobilitet. I korthed går det på to forskellige initiativer:

  1. En samlet optimering af buslinjerne inden for rammerne af den traditionelle kollektive transport.
  2. Test af konkrete mobilitetsløsninger, der øger mobiliteten i områder, hvor der er langt til bus og tog.

   

  I første omgang drejer denne sag sig udelukkende om det 1. initiativ, opgradering af buslinjer. ’

  Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling har den 5. december 2019 godkendt Movia’s ansøgning om et 2-årigt driftsforsøg med buslinje 234 (Slagelse-Sorø-Ringsted). Bilag 2 indeholder Movia’s ansøgning.

   

  Regionen har haft individuelle møder med Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner på embedsmands-niveau. Alle tre kommuner har vist interesse for at medvirke i et opgraderings-pilotprojekt for buslinje 234. Regionen er pt. trafikbestiller for buslinjen. Et led i projektet om ”Fremtidens kollektive transport” er, at denne buslinje og andre linjer tænkes optimeret i samarbejde med de respektive kommuner.

   

  Opgraderingsprojektets indhold

  1. Buslinjen opgraderes til R-bus standard.
   Det vil sige 30 min drift (interval mellem to afgange) på hverdage og 60 min drift aften og i weekender samt natten efter fredag og lørdag.
   Nuværende køreplan har 30 min drift i hverdags-myldretiderne, 60 min drift udenfor hverdags-myldretiderne, 60/120 min drift hverdagsaftener og 120 min drift i weekender.
  2. Vigtige stoppesteder opgraderes med bedre læskure + cykelstativer etc.
   For Ringsted kommunes vedkommende er der enighed om, at stoppestederne på begge sider af Sorøvej i krydset med Bringstrupvej/Sigerstedvej opgraderes.
   Regionen finansierer indkøb af nyt stoppestedsudstyr.
   Ringsted Kommune finansierer opsætning mv. Det vil ske via drift af stoppesteder. Kommunen varetager herefter drift og vedligeholdelse på lige fod med øvrige stoppesteder i kommunen.
  3. Regionen finansierer den udvidede drift i 2 år med start ved køreplanskiftet den 28. juni 2020
  4. De 3 kommuner (Slagelse, Sorø og Ringsted) skal i enighed beslutte at finansiere køreplanudvidelsen efter projektets afslutning ultimo juni 2022. Det vil skulle ske som led i Trafikbestilling 2022, der skal afleveres til Movia i oktober 2021.
  5. Pilotprojektet vil blive evalueret efter knapt 1 år, så erfaringerne kan indgå i de tre kommuners beslutning om fremadrettet at stå for finansiering af køreplanudvidelsen.
   Movia har erfaringer fra andre opgraderinger af buslinjer, hvor køreplanudvidelsen medførte et samlet større passagertal på den enkelte buslinje. Derved blev det ekstra tilskudsbehov mindre end forventet.

   

  Regionen planlægger at arrangere et møde mellem formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Peter Jacobsen og de tre kommuners udvalgsformænd for de udvalg, der har ansvar for den kollektive trafik. Hensigten hermed er at sikre en fælles forståelse om opgraderings-pilotprojektet på det politiske niveau. Det forventes at ske i marts eller april 2020.

  Inddragelse og høring

  Bringstrup-Sigersted Lokalråd vil blive involveret i opgradering af stoppestedet ved Bringstrupvej/Sigerstedvej. Herudover vil Busgruppen blive orienteret om projektet.

  Busgruppen vil blive involveret i fasen for Trafikbestilling 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser pt., men kan medføre en stigning i kommunens samlede tilskudsbehov for busdriften fra 2022.

  Administrationen vil som et led i forslag til Trafikbestilling 2022 udarbejde en sag om, hvordan kommunens eventuelle overtagelse af sin del af opgraderingsprojektet, vil kunne blive finansieret. Byrådet vil skulle tage stilling til en eventuel overtagelse senest i maj 2021 således, at det kan indgå i budgetfasen for budget 2022.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vil være en stor fordel for Ringsted Kommunes borgere at kommunen medvirker i pilotprojektet. En højklasset busforbindelse kombineret med bedre ventemuligheder med cykelstativer vil givetvis få flere til at benytte bussen. Det vil særligt komme borgerne langs Sorøvej til gode.

   

  På længere sigt vil højklassede busforbindelser langs indfaldsvejene til Ringsted by måske reducere behovet for lokale buslinjer, der herefter vil kunne fokusere 100% på skolernes transportbehov.

  Højklassede busforbindelser kombineret med Plustur er måske en vej frem.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune tager imod Region Sjællands opfordring om, på lige fod med Slagelse og Sorø Kommuner, at medvirke i opgraderings-pilotprojektet for buslinje 234 (Ringsted-Sorø-Slagelse).

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Udvalget anbefaler at Ringsted Kommune medvirker i projektet, under forudsætning af at regionen fortsætter med at betale for de regionale buslinjer, også efter pilotprojektets udløb efter to år.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Klima- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 20 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen på Anlægspavillonen (PBU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19117
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  X

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen i Anlægspavillonen.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med et byggesyn efter en vandskade i kælderen på anlægspavillonen, er der konstateret skimmelsvamp i kælderen.

   

  Byggesynet kunne desuden konstatere, at mange af træsøjlerne og træbjælkerne i kælderen fremstår med rådskader.

   

  Byggetilsynet kunne ligeledes konstatere, at store dele af krybekælderen er fyldt op med byggeaffald. Byggeaffaldet stammer fra en tidligere renovering af gulvkonstruktionen.

   

  Rådskaderne skyldes at søjlerne i kælderen er sat direkte på jorden, hvorfor jordfugten uhindret kan trænge op i træet.

   

  Skimmelsvampeangrebet skyldes dels jordfugt samt vandskaden i kælderen.

   

  Skimmelsvampen og rådskaderne i kælderen har bevirket, at store dele af Anlægspavillonen er lukket af for brug.

   

  En skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker koster 475.000 kr. inkl. internt honorar.

   

  Taget på Anlægspavillonen er skiftet i 2019 på anlægspuljen genopretning af bygninger 2019 og ca. halvdelen af vinduerne er skiftet i 2018.

   

  I budget 2018 har Byrådet afsat 1,5 mio. kr. til udskiftning af taget i 2020.

   

  Grundet store huller i tagdugen besluttede Byrådet på Byrådsmødet den 14. januar 2019 at afsætte midler fra anlægspuljen genopretning af bygninger 2019 til udskiftning af taget.

   

  Med en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker i kælderen, mangler der således kun en udskiftning af de sidste vinduer samt lidt murerreparationer og maling af bygningen før den er totalt istandsat.

   

  Murreparationer og udskiftning af resterende vinduer samt skimmelrenovering og renovering af søjler og bjælker i kælderen vurderes at koste ca. 1,5 mio. kr.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Økonomien til renoveringen tages fra det afsatte beløb i budget 2018 til udskiftning af taget i 2020

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker er nødvendig for at Anlægspavillonen kan tages i fuld brug igen.

   

  Det er også administrationens vurdering at med udskiftning af de resterende vinduer og døre samt murreparationer og maling af facaderne, vil Anlægspavillonen fremstå som en meget flot bygning der vil markere indgangen til parken.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kælderen på Anlægspavillonen renoveres for midlerne, afsat til akut genopretning på anlægssagen ”Genopretning af bygninger 2020”.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er ved en fejl blevet publiceret en tidligere version som har manglet gennemskrivning af rettelser, i beskrivelse af sagen, i økonomiafsnit, i vurdering samt i indstilling, hvorfor ny tekst er fremlagt med denne supplerende sagsfremstilling.

   

  Beskrivelse af sagen

  Inden for de seneste år er der udfør følgende arbejder:

   

  Ca. halvdelen af vinduer og døre er skiftet i 2018 for 0,8 mio. kr.

   

  Taget på Anlægspavillonen er skiftet i 2019 for 0,5 mio. kr. på anlægspuljen genopretning af bygninger 2019.

  Med en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker i kælderen, mangler der således kun en udskiftning af de sidste vinduer samt lidt murerreparationer og maling af bygningen før den er totalt istandsat.

   

  Murreparationer og udskiftning af resterende vinduer vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr.

   

  Grundet store huller i tagdugen besluttede Byrådet på Byrådsmødet den 14. januar 2019, pkt. 17, at afsætte midler fra anlægspuljen genopretning af bygninger 2019 til udskiftning af taget.

  I budget 2018 har Byrådet afsat 1,5 mio. kr. til udskiftning af taget i 2020. Idet administrationen vurderer at renoveringen af taget er færdig, skal disse anlægsmidler ikke bruges.

   

  Økonomi

  Rådighedsbeløbet til skimmelsanering og renovering 0,475 mio. kr. finansieres af det allerede afsatte beløb på 1,5 mio. kr. i budget 2018 til udskiftning af taget i 2020. Rådighedsbeløbet søges frigivet ved at der gives en anlægsbevilling (U) på 0,475 mio. kr.

   

  Det resterende rådighedsbeløb på 1,025 mio. kr. foreslås overført til genopretning 2020, alternativt tilføres anlægsfonden.

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at en skimmelrenovering og en renovering af søjler og bjælker er nødvendig for at Anlægspavillonen kan tages i fuld brug igen.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  • at der gives en anlægsbevilling på 0,475 mio. kr. til skimmelsanering og renovering for anlægget ”Udskiftning af tag på anlægspavillon”.
  • at det ikke disponerede rådighedsbeløb på 1,025 mio. kr. overføres til genopretning 2020.
  • at der gives en anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. til genopretning 2020.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Ad 1. Anbefales godkendt

   

  Ad 2-3. Anbefales godkendt, dog således at de resterende midler (1,025 mio. kr.) overføres til færdiggørelse af Anlægspavillonen i 2020, dvs. murværk og udskiftning af vinduer og døre.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 13 januar 2020 punkt 12, Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skimmelsanering og renovering af kælderen på Anlægspavillonen. Under mødet blev der spurgt til hvorfor Plan- og Boligudvalget havde henført til ad 1, 2 og 3 i beslutning, når indstillingen kun var på en linje.

   

  Det har ved nærmere eftersyn vist sig, at sagsfremstillingen og indstillingen til Byrådet ikke var den korrekte version. Det samme gælder behandlingen i Økonomiudvalget den 7. januar. Plan- og Boligudvalgets eftersendte dagsorden til den 16. december 2019 var derimod korrekt.

   

  For at sikre et korrekt beslutningsgrundlag, sendes den samme sag i rigtig version til behandling igen i Økonomiudvalget og Byrådet, med indstillingen fra Plan- og Boligudvalget

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 21 Fremtidig anvendelse af Ridehallen på kasernen (genoptaget) (PBU, KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/5516
  Sagen afgøres i: Byrådet
  billeder_-_ridehallen._regimentet_5_4100_ringsted_-_25._april_2019.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  X

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune vil beholde eller sælge den gamle Ridehal på kasernen beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted, matr.nr. 61t. Ringsted Markjorder.

  Beskrivelse af sagen

  Beslutningen i denne sag kan medføre, at der skal oprettes en sag om salg af kommunens faste ejendom. Denne type sager behandles normalt som lukkede dagsordenspunkter, da de indeholder fortrolige oplysninger. Nærværende sag behandles dog som et åbent punkt, da der ikke gives oplysninger, der kan påvirke en kommende salgssag. En eventuel kommende salgssag vil blive behandlet som et nyt lukket dagsordenspunkt.

   

  Den 6. oktober 2014 besluttede Byrådet (pkt. 19), at Ridehallen beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted, skulle udbydes til salg, da der var modtaget en konkret henvendelse om køb af ejendommen. Handlen blev dog trukket tilbage i 2018.

   

  En ejendom som Ridehallen, har ikke godt af at henstå ubrugt. Det er derfor væsentligt, der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen, således at den ikke ender som en ruin.

   

  Der er to muligheder: Enten afhænder Ringsted Kommune ejendommen, og udbyder den til salg i en offentlig budrunde. Alternativt beholder Ringsted Kommune ejendommen, med henblik på at renovere bygningen og anvende den til et konkret formål.

   

  Bygningen er opført i 1914 og rummer 956 m2 fordelt på 2 store lokaler. Billeder af ejendommen fremgår af Bilag 1.  

  Planmæssigt er ejendommen omfattet af lokalplan 198, Skole i Kasernebyen og er udlagt til offentlige formål, såsom skole, fritids- og kulturinstitutioner samt dertil knyttede funktioner, leje- opholds- og parkeringsarealer. Dette betyder, at ejendommen ikke for nuværende kan benyttes til erhvervs- eller boligmæssige formål. Ønskes ejendommen afhændet, vil det derfor formentligt kræve en ny lokalplan, der kan muliggøre en relevant benyttelse for køber.   

   

  Grundarealet er 2.500 m2. Ejendommen er anvist med rød markering i kortet nedenfor.

   

   

  Den aktuelle offentlige vurdering er 4.400.000 kr.

  Ringsted Kommune købte ejendommen i 2001, som en del af en større handel vedrørende kasernens ejendomme til i alt 29.862.052 kr. Sidenhen er Ridehallen blevet udmatrikuleret. Der findes derfor ikke en eksakt købspris for lige præcis Ridehallen alene.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Som bekendt arbejdes der med at trimme kommunens ejendomsportefølje, og set i dét lys, vil det give god mening af sælge ejendommen, særligt når man tænker på, den ikke pt. i sig selv har nogen praktisk eller anden relevant funktion for Ringsted Kommune.

   

  På den anden side er der tale om en særlig ejendom, som kan forblive i Ringsted Kommunes eje, hvis der kan findes en relevant udnyttelse, hvilket vurderes muligt.

  Det skal dog bemærkes, at ejendommen står over for en omfattende renovering, der bl.a. vil omfatte nyt tag.

   

  Et salg af ejendommen vil harmonere med den overordnede strategi om at tilpasse kommunens ejendomsportefølje.

   

  Udbydes ejendommen til salg, er Ringsted Kommune ikke tvunget til at sælge ejendommen, men kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud. Uagtet om ejendommen sælges eller ej, må der dog påregnes udgifter i forbindelse med udbudsprocessen. 

   

  I tabellen nedenfor er skitseret fordele og ulemper ved henholdsvis at beholde ejendommen eller alternativt at sælge den.

   

  Tabel: Fordele og ulemper ved enten at beholde eller sælge Regimentet 5, 4100 Ringsted 

  Scenarie

  Fordele

  Ulemper

  Ringsted Kommune

  beholder ejendommen

   

  Fremtidig anvendelse styres fuldstændig af Ringsted Kommune.

   

  Det kan sikres, at ejendommen ikke forfalder.

   

   

  Ejendommen kræver en renovering inden for overskuelig tid, som bl.a. omfatter nyt tag.

   

  Fremtidige vedligeholdelse påhviler Ringsted Kommune.

   

  Strategien om af tilpasse kommunens ejendomsportefølje efterleves ikke.

   

  Ringsted Kommune sælger ejendommen

  Der opnås en indtægt ved salg.

   

  Fremtidig renovering og vedligeholdelse påhviler den kommende køber.

   

  Ejendommen får nyt liv.

   

  Ringsted Kommune afhænder en særlig bygning.

   

  Ejendommens fremtidige stand, kan ikke garanteres.

   

  Udbudsprocessen vil medfører omkostninger, uanset om ejendommen sælges eller ej.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at fremtiden for Ridehallen drøftes, og det besluttes om der skal arbejdes videre med en salgssag

  eller

  1. at bevare ejendommen i Ringsted Kommunens ejendomsportefølje, hvilket omfatter en analyse af relevante anvendelsesmuligheder samt udarbejdelse af projekt for renovering af ejendommen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-05-2019

  Der skal laves en supplerende sagsfremstilling.
  Hvis den skal sælges, skal det undersøges hvad der skal til for at den kan sælges.
  Det skal undersøges om der er mulighed for anvendelse af aktiviteter der flyttes fra deres nuværende placering i andre kommunale bygninger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Sagens sendes tilbage til fagudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forudsætninger for et salg

  Ved et eventuelt salg skal ejendommen udbydes til salg i offentligt udbud. Ved et sådant udbud, skal det understreges, at kommunen ikke er forpligtiget til at antage et af tilbuddene, men kan vælge at forkaste dem alle. At gennemføre denne udbudsproces vil være forbundet med samlede omkostninger på ca. 120.000 kr. ekskl. moms uanset, om ejendommen sælges eller ej.

   

  Mulig anvendelse ved salg

  Området indeholder - udover selve ”Ridehallen” placeret Regimentet 5 - også musikskolen som er placeret på Regimentet 3 og et uudnyttet areal på ca. 13.000 m2 med adresse på Regimentet 1, der er ejet af Ringsted Kommune. Regimentet 1 er udlagt til et eventuelt skolebyggeri.
  Alle 3 adresser ligger inden for lokalplan 198, og anvendes til offentlige formål så som skole, fritids- og kulturinstitutioner samt dertil knyttede funktioner, legearealer, opholdsarealer og parkeringsarealer.

  Lokalplan 198 udlægger ”Ridehallen” som bevaringsværdig, og bestemmer at bygningen ikke kan rives ned eller ændres uden Byrådets tilladelse. En beslutning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning skal annonceres, og vil dermed kunne påklages.

  Bygningen er en del af det tidligere kasernebyggeri, og fortæller sammen med de øvrige bevarede bygninger kulturhistorien om Ringsted som garnisonsby.

  En privat entreprenør har i forbindelse med et tidligere projekt haft til hensigt, at bygningen ”Ridehallen” skulle anvendes til kontor, galleri samt eventuelt café med udeservering.
  En sådan anvendelse vil kræve godkendelse af nyt lokalplantillæg.

  Bygningen vil formentligt kunne anvendes til andre formål som liberalt erhverv, men det vil umiddelbart være meget omkostningstungt og vanskeligt at anvende bygningen til bolig grundet dens udformning og byggetekniske opførselsform.
  I en større plan for boliger i området vil bygningen (med en ombygning) formentlig kunne anvendes til fælleshus med forskelligt indhold, f.eks. samlingssal, køkken, værksteder, opbevaring.

   

  Kommunens fremtidig anvendelse af bygningen

  Ejendommens anvendelsesmuligheder i dag er at sammenligne med en koldhal. Selvfølgelig kan ejendommen varmes op ved helt særlige lejligheder med varmekanoner og lign., men det skal bemærkes, at ejendommen ikke er bygget med henblik på at skulle opvarmes, så det er ikke en løsning, der generelt kan anbefales.

  Det er nærliggende at ejendommen med dens indretning og stand primært anvendes i de varme måneder eller til formål, der ikke kræver stuetemperatur.

   

  Eksempelvis vil rollespilsforeninger og lign. kunne drage nytte af betongulvet, der ikke bliver beskadiget af deres udstyr, som kan være et problem i andre haller og gymnastiksale.


  Af andre eksempler på anvendelse til foreninger og kommunale tilbud kan nævnes:

   

  Institutionsbrug:

  • Koncerter, dramaopsætninger og workshops arrangeret af fx Musik- og Kulturskolen
  • Værksted ved større og/eller pladskrævende billedkunstprojekter i fx Musik & Kulturskolen

   

  Aktivitetsbrug:

  • Street-miljø/rappelling/skatermiljø
  • ”Pop-up” teater
  • Mindre messer
  • Udstillinger inden for områderne kunst, brugskunst, kultur, hobby og fritid
  • Film/foto atelier

   

  Opbevaringsbrug:

  • Opbevaring til foreningers materiel (som kan aflaste Ringsted Sports Center der oplever stigende behov fra foreningerne til opmagasinering).

   

  Årlige omkostninger til grundejerforening, forsikring og ejendomsskatter, er ca. 35.000 kr. Dertil kommer udgifter til løbende vedligeholdelse, elforbrug samt rengøring. De samlede driftsomkostninger afhænger af, hvad bygningen fremadrettet skal anvendes til, men vil forventeligt ikke være under 150.000 - 200.000 kr. årligt, hvilket dog vil skulle kvalificeres efterfølgende.

   

  Ejendommen står de kommende år over for en renovering, der bl.a. vil omfatte nyt tag. Det vurderes umiddelbart, at dette ikke ville kunne gøres for under 1 mio. kr. ekskl. moms.

   

  Vurdering

  Det er administrations vurdering, at Ringsted Kommunes fremtidig anvendelsesmuligheder ikke vil stå mål med den nødvendige fremtidige renovering, ligesom det også vurderes ikke at være rentabelt at omdanne ejendommen til boligformål.

  Derimod er det administrations vurdering, at en privat invester med en mere kommerciel tilgang, vil have mulighed for at lave et rentabelt projekt i de historiske rammer, og dermed er det ikke administrations anbefaling, at ejendommen nedrives.

   

   

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der skal arbejdes videre med en salgssag

  eller

  1. at bevare ejendommen i Ringsted Kommunens ejendomsportefølje, hvilket omfatter udarbejdelse af projekt for renovering og fremtidig anvendelse af ejendommen.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-01-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Ad 1: Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

   

   

  Ej til stede

  X

  X

  X

   

  Imod

  X

  X

   

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Ad 2: Forslaget faldt efter afstemning

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  Ej til stede

   

   

   

  X

  Imod

   

   

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Ad 1. Anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

  Ej til stede

  X

   

   

  X

  Imod

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ad 2. Faldt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

  X

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

   

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Dansk Folkeparti stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget.

   

  Forslaget blev godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Per Roos

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Berit Bruun

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ej til stede

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 22 Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af FGU (PBU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/11176
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag redegøres der for økonomien for etablering af FGU på Campus. Der søges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af FGU.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetforliget for 2019 afsatte Byrådet 9.000.000 kr. til etablering af FGU, herunder var de 3.000.000. kr. afsat til en opgradering af såvel FGU-skolen som Campus skolen.

   

  Byrådet vedtog på byrådsmødet den 8. april 2019 at bevillige 1.200.000 kr. ekstra til FGU, så det samlede rådighedsbeløb til etablering af FGU på Campus var 10.200.000 kr.

   

  Efter licitationen viste de indkomne tilbud af rådighedsbeløbet ikke var stort nok. Byrådet besluttede derfor på yrådsmødet den 25. juni 2019, at bevillige yderligere 920.000 kr.

   

  Ombygningen af Bygning 3A på Campus er nu færdig, og der udestår nu kun færdiggørelsen af koldhallen og flytning af fiskeudstyret fra Haraldsted.

   

  Der har under ombygningen af Campus og FGU vist sig at være flere udfordringer end forudsat. Det forventede anlægsbudget forventes derfor at blive på 11.412.159 kr.

   

  Der er derfor et underskud på ca. 379.000 kr.

   

  Summen af uforudsete udgifter på Campus og på FGU har været i alt 961.835 kr., som overstiger det afsatte beløb til uforudsete udgifter.

   

  De uforudsete udgifter fordeler sig således:

  • Campus: 632.835 kr.
  • FGU: 329.000 kr.

   

  I campusskolens bygninger skyldes merudgifterne bl.a., at det ikke kunne lade sig gøre at etablere et musiklokale i bygning 1 grundet, at ventilationsrørene i bygningen går gennem alle lokaler. Musikken ville derfor forplante sig ud gennem ventilationsrørene til de øvrige lokaler i bygningen. Musiklokalet er derfor flyttet til et depotrum i kælderen i bygning 2.

   

  Det har desuden vist sig at bl.a. gulvene i bygning 2 har været i dårligere stand en forventet, hvorfor der er brugt en del penge til udskiftning af gulve.

   

  Ved nedrivning af væggen i kælderen til det nye fysiklokale viste det sig at gulvene ikke var i samme niveau, hvorfor der skulle oprettes gulve i det nye lokale.

   

  På FGU har det været nødvendigt at investere i et nyt procesudsugningsanlæg, da Campus tog det eksisterende anlæg ned. Dette anlæg har kostet 250.000 kr.

   

  Ved nedtagning af det eksisterende fiskeudstyr på Haraldsted, har det vist sig at fiskekarrene, stativerne mv skal bygges eller afrenses mekanisk for at kunne genanvendes, dette koster yderligere 50.000 kr.

   

  Fødevarestyrelsen har forlangt, at der skal etableres et loft i fællesrummet i bygning 3A, som fungerer som kantine for FGU. Dette loft koster 29.000.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 379.000 kr.

  Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved en anlægsbevilling på 379.000 kr. fra anlægsfonden.

   

  Anlægsbevillingen foreslås overført som rådighedsbeløb på anlæg ”Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt”

  Vurdering

  Administrationen vurderer at det finansieres fra anlægsfonden, da det er i overensstemmelse med anlægsfondens formål.

   

  Det korrigerede budget i anlægsfonden er på 5.323.964 kr. Med et rådighedsbeløb på 379.000 overført til anlægssag Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt, vil der være et korrigeret budget på anlægsfonden på 4.944.964 kr.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling fra anlægsfonden på 379.000 kr.
  2. at der overføres et rådighedsbeløb på 379.000 kr. til anlægsprojektet Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-01-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 23 Begrænsning af støj fra kunstgræsbane i Benløse (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 18/17597
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_partshoeringssvar_til_ringsted_kommune.pdf bilag_2_-_stoejberegninger_-_scenarie_1a_og_2.pdf bilag_3_-_stoejberegninger_-_scenarie_1b.pdf bilag_4_-_stoejberegninger_-_scenarie_3.pdf bilag_5_-_afgoerelse_af_vvm-screening.pdf bilag_6_-_telefonnotat_med_bif.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til hvordan støjen fra kunstgræsbanen i Benløse kan begrænses.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog med budget 2016 at afsætte 3,507 mio. kr. til en kunstgræsbane i Benløse.

   

  Byrådet har den 25. juni 2019 vedtaget at bevillige yderligere 4,143 mio. kr. til kunstgræsbanen.

   

  Da der er tale om etablering af en kunstgræsbane, som kan bruges hele året, samt at der etableres et større lysanlæg, så er der efter miljøvurderingslovens regler lavet en VVM-screening af projektet.

   

  I forbindelse med at VVM-screeningen har været i høring hos de naboer, der vil blive påvirket af støj fra banen, er der indkommet en indsigelse vedrørende støjbelastningen. Bilag 1.

   

  Støjberegninger viser, at støjniveauet er op til ca. 6 dB højere, end de vejledende støjgrænser.

   

  Administrationen har på den baggrund vurderet at der er behov for, at få belyst forskellige muligheder for at nedbringe støjbelastningen af omgivelserne, inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Der fremlægges derfor forslag til forskellige placeringer af banen, med forskellige støjpåvirkning af naboerne.

   

  Byrådet skal således tage stilling til placeringen af banen, og på hvilken måde støjen fra banen evt. skal nedbringes.

   

  Senarie 1, oprindelig placering med støjafskærmning (gul markering på kort):

  1. Der kan monteres et 5,15 meter højt støjhegn (sort markering) rundt om kunstgræsbanen i den side der vender mod naboerne. Et støjhegn ved kunstgræsbanen koster ca.1,0 mio. kr. Der er lavet støjberegninger, der viser et acceptabelt støjniveau med denne foranstaltning. Bilag 2.

   

  1. Der kan placeres et 5,25 meter højt støjhegn i hjørnet af fodboldarealet der vender ind mod naboerne (hvid markering). Denne løsning er ikke prissat, men vurderes at koste mindst 1,0 mio. kr. Der er lavet støjberegninger, der viser et acceptabelt støjniveau med denne foranstaltning. Bilag 3.

   

  Senarie 2, oprindelig placering uden støjafskærmning (gul markering på kort):

  Man kan vælge at se støjen ud fra en proportionalitetsbetragtning, hvor man accepterer en forøget støjbelastning hos naboerne, under henvisning til, at en nedbringelse af støjen er uforholdsmæssigt omkostningsfuld. Denne løsning bør af hensynet til naboerne suppleres med en tidsbegrænset benyttelse af kunstgræsbanen. Bilag 2.

   

  Scenarie 3, ny placering mod sydvest (blå markering):

  Kunstgræsbanen flyttes mod sydvest, fra træningsområdet over på et område med syvmandsbaner. Der er udført støjberegninger på denne model, der viser, at man med en jordvold mod Benløse Byvej (orange markering) kan overholde støjgrænserne. Jordvolden vil også kunne bruges som tilskuer pladser, som er et ønske fra Benløse Idrætsforening. Bilag 4.

   

  Der er udlagt et kloakrør under det foreslåede areal mod sydvest. Dette vurderes ikke at udgøre et problem.

   

  En placering mod sydvest vil også bevirke at banen placeres uden for kirkebyggelinjen, i modsætning til scenarie 1. Kirken har dog ikke indgivet et høringssvar inden klagefristens udløb.

   

  Placeres den nye kunstgræsbane sydvest for den oprindeligt foreslåede placering, kan de 2 syvmandskampbaner i stedet flyttes til træningsbanerne.

   

  Ved vedligeholdelse af kunstgræsbanen kan stien mellem Skolevangen og Benløse Byvej bruges til maskinerne, der skal drifte kunstgræsbanen.

   

  Evt. etablering af opvarmningsareal

  Flyttes kunstgræsbanen mod sydvest med begrænset støjafskærmning, er der inden for budgettet mulighed for at etablere et opvarmningsareal (lilla markering) i forbindelse med kunstgræsbanen, hvilket er et stort ønske hos BIF. Et opvarmningsareal kan etableres for ca. 550.000 kr.

  Opvarmningsareal kan ligeledes etableres inden for budgettet i scenarie 2, hvor der ikke etableres støjafskærmning (ligeledes markeret med lilla). Det skal dog bemærkes at scenarie 2 kan medføre udgifter til efterfølgende etablering af støjafskærmning som følge af en evt klage.

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Figur 1: Placering af kunstgræsbanen i de forskellige senarier.

   

   

  Ved licitationen den 2. oktober 2019 fik Ringsted Kommune nogle rigtig gode tilbud på opgaven. Alle de nævne tiltag til støjafskærmning forventes derfor at kunne afholdes inden for budgettet.

   

  Den billigste entreprenør kom med et bud på 5.272.946 kr.

   

  Rådgiver honorar

  400.000 kr.

  Rådgiver ekstra undersøgelser

  100.000 kr.

  Intern honorar

  200.000 kr.

  Entreprenør

  5.272.946 kr.

  Uforudsete udgifter 10%

  530.000 kr.

  I alt

  6.502.946 kr.

  Bevilling i alt

  7.650.000 kr.

  Rest beløb

  1.147.054 kr.

   

  Inddragelse og høring

  BIF er spurgt til råds omkring eventuel flytning af kunstgræsbanen og har følgende bemærkninger:

  1. Flyttes banen mod sydvest mener BIF bl.a., at der vil blive for lang afstand fra klubhuset (ca. 120 m) Bilag 6.

   

  Forsyningen er spurgt om de har indvendinger mod en placering mod sydvest:

  1. de har ingen indvendinger mod placering af kunstgræsbanen
  2. de er bekymret omkring belastningen fra jordvolden over deres ledninger, men de anser ikke problemet større end, at det kan løses med tekniske foranstaltninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at bibeholdes placeringen på den vedtagne plads, bør der udføres støjbegrænsende tiltag, som angivet i senarie 1. Det vurderes at en dialog omkring udformning af støjhegn skal foretages med naboerne.

   

  Hvis kommunen vælger ikke at etablere en støjafskærmning (scenarie 2), skal det kunne begrundes ud fra en proportionalitetsbetragtning – dvs. at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere en støjafskærmning i relation til miljøeffekten. En beslutning om ikke at udføre nogen støjbegrænsning, skal bygge på oplyst grundlag, herunder at alle mulighederne for at overholde støjgrænserne er undersøgt til bunds, og der skal være foretaget en afvejning mellem hensynet til naboerne og de praktiske/økonomiske forhold, en nedbringelse af støjen vil indebære.

   

  Det er vanskeligt at vurdere, hvor grænsen er for en sådan proportionalitetsbetragtning. Det er imidlertid administrationens vurdering, at sagen kan blive påklaget, og at der er risiko for, at ankenævnet efterfølgende vil pålægge kommunen at iværksætte støjbegrænsende tiltag.

   

  Vælges scenarie 2, må der endvidere påregnes en forlænget sagsbehandlingstid for myndighedsbehandlingen, idet det er administrationens vurdering, at denne løsning medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport), som bl.a. omfatter en offentlighedsfase på minimum 10 - 12 uger. 

   

  Hvis banen flyttes som angivet i senarie 3, er det administrationens vurdering, at det vil sikre et acceptabelt støjniveau hos naboerne. En placering mod sydvest vurderes at være den mest optimale løsning. Løsningen giver også økonomisk mulighed for, at etablere et opvarmningsareal, som er et stort ønske hos BIF. Administrationen har afgjort at der ikke er VVM pligt for en placering i senarie 3. Bilag 5.

   

  En placering mod sydvest vil medføre at Byskovskolens afdeling Asgård vil være tæt på kunstgræsbanen, og at de bevægelseshæmmede elever på skolen vil kunne få gavn af kunstgræsbanen.

   

  Forsyningens bekymring omkring belastningen fra en jordvold kan løses ved udlægning af trykfordelende geonet eller der kan etableres et hul i volden over kloakledningen. I hullet kan der så etableres et støjhegn.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at Senarie 3 vælges, idet banen placeres sydvest for den oprindeligt tænkte placering (blå markering)
  2. at der etableres et opvarmningsareal med infill af kork i forlængelse med kunstgræsbanen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Ad 1: Anbefales godkendt.

   

  Ad 2: Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  Ej til stede

  X

  X

   

  X

  Imod

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Line Lynnerup stillede forslag om, at administrationen undersøger behov for sti med belysning, fra Byskovskolen, afd. Benløse til banen og evt. fra banen til afd. Asgård.

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  X

  X

  Ej til stede

  X

  X

   

  X

  Imod

   

   

   

   

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Tegl Rasmussen stemte imod med den begrundelse, at han mener at udgifter til opvarmningsareal og sti hører til budget 2021.

   

  Udvalget ønsker portalorientering ved ændringer i anlægsprojektet.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Ad 1 og 2. Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 24 Lånoptag i afdeling 1-3 under Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19568
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ansoegning_om_tilladelse_til_pantsaetning_afd._1-2-3.pdf.pdf bilag_2_-_dagsorden_til_afdelingsmoede_2019_for_afdeling_1.pdf.pdf bilag_3_-_dagsorden_til_afdelingsmoede_2019_for_afdeling_2.pdf.pdf bilag_4_-_dagsorden_til_afdelingsmoede_2019_for_afdeling_3.pdf.pdf bilag_5_-_referat_afdelingsmoede_afd._1-3_den_26._august_2019.pdf.pdf bilag_6_-_referat_bestyrelsesmoede_24.9.2019.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Andelsboligforeningen af 1941 søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling 1-3 beliggende Brogade18 – 36 og Sjællandsgade 21-35, se bilag 1.

  Beskrivelse af sagen

  Afdeling 1, 2 og 3 besluttede på det fælles afdelingsmøde den 26. august 2019 at udskifte afdelingernes gadedøre til nye mahognidøre med 3-lags energiglas og at udskifte boligdørene til sikkerhedsdøre i stål, se forslag i bilag 2 - 4 og beslutning i bilag 5. Udskiftningen af dørene ønskes af energi, støj- og kriminalpræventive årsager. Beslutningen er efterfølgende godkendt af bestyrelsen for Andelsboligforeningen af 1941 den 24. september 2019, se bilag 6.

   

  Finansiering og huslejekonsekvenser af projekt:

   

  Realkreditlån foretages med pant i ejendommene og lånene skal derfor i henhold til almenboliglovens § 29 godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

  Vurdering

  Administrationen vurdere at huslejestigningerne er relativt små og at den højere husleje ikke vil give problemer med udlejning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  • at der gives tilladelse til lånoptag på 475 t.kr. i afdeling 1
  • at der gives tilladelse til lånoptag på 305 t.kr. i afdeling 2
  • at der gives tilladelse til lånoptag på 1.045. t.kr. i afdeling 3

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-12-2019

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet i Plan- og Boligudvalget den 16. december 2019 udgik punktet med henvisning til beslutning i Byrådet den 2. december 2019.

   

  Beslutningen der er henvist til er punkt 12 på Byrådets dagsordenen den 2. december 2019 -”Ændret proces for godkendelse af låneomlægninger i Almene boligselskaber”. Byrådet besluttede i dette punkt at delegere kompetencen til at godkende lånomlægninger i almennyttige boligselskaber til administrationen (hvis låneomlægningerne ikke gav anledning til bemærkninger).

   

  Denne sag vedrører optag af nye lån med pant i afdelingernes ejendomme som skal bruges til forbedringer i afdelingerne. Sagen skal derfor behandles politisk, med beslutning i Byrådet.

   

  Optag af nye lån skal altså fortsat behandles politisk. Låneomlægninger uden bemærkninger behandles administrativt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

 • Punkt 25 Lånoptag i afdeling 14 under Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/19578
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_ansoegning_om_tilladelse_til_pantsaetning_i_afd._14.pdf.pdf bilag_2_-_referat_af_afdelingsmoede_afd_14_-_17092019.pdf.pdf bilag_3_-_referat_bestyrelsesmoede_24.9.2019.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling