Du er her

Integrationsrådet - 05-02-2020

Integrationsrådet - 05-02-2020

Dato: Onsdag den 5. februar 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 12020.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Godkendt. Det bemærkes, at Rådet ikke er beslutningsdygtigt.

   

  Ej til stede: Mona Musse, Henrik Kjær, Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 2 Status på integrationsindsatsen februar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  ringsted_integrationsbarometer-0120.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats.

  Et opdateret integrationsbarometer med data for repatriering fra januar 2020 for Ringsted Kommune er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Mona Musse, Henrik Kjær, Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 3 Aktiviteter under Integrationsrådets budget 2020 og regnskab for 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Aktiviteter og budgetforbrug behandles som fast punkt på hvert møde.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.600 kr. på Integrationsrådets budget for 2020. Heraf bliver ca. 7.500 kr. anvendt til diæter og mødeforplejning.

   

  Regnskabet for 2019 viser et forbrug på i alt 13.558 kr. og der er således uforbrugte midler på i alt 13.592 kr. på Integrationsrådets budget for 2019, som kan søges overført til 2020.

   

  Samlet er der er i 2019 gennemført følgende aktiviteter:

  Ringstednatten:

  • Der er indkøbt materialer til stand på Ringstednatten 2020 inden for rammen på i alt 5.000 kr.: I alt 2.519,52 kr. Desuden er der indkøbt 2 beachflag på budgettet for 2018 for i alt 2.360 kr.

  Information om vilkår for ældre:

  • Der er afholdt møde med tyrkiske foreninger den 16.05.
  • Der er afholdt møde i den tyrkiske forening den 8.11. med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet.

   

  Aktiviteter på Integrationsrådsmøder:

  • Besøg af 2 herboende flygtninge, som fortalte om deres møde med Ringsted er gennemført på mødet i oktober
  • Den socialøkonomiske organisation ”Nye Rødder”, holdt oplæg om traumatiserede flygtninge på møde i november.
  • Endelig har Integrationsrådet foreslået Socialforvaltningen, at der anvendes teletolk i kommunikationen med plejehjemsbeboere med sprogvanskeligheder.

   

  Der er i 2019 aftalt følgende kommende arrangementer til senere afholdelse:

   

  • Besøg på Danish Crown og Bønnelykke på et tidspunkt uden for almindelig arbejdstid: Carli
  • Kontakt til den afghanske kvindeforening: Henrik
  • Orientering til etniske foreninger om et kommende arrangement om ældre indvandrere sammen med Socialcentret: Mazlum
  • Rådets midler vil fremadrettet kunne anvendes til f.eks. oplæg om integrationsemner, f.eks. som et offentligt arrangement. Punktet tages op på 1. møde i 2020.
  • Økonomiafdelingen er orienteret om, at Integrationsrådet ønsker at få overført midler fra budget 2019 til budget 2020 til et konkret arrangement med en relevant oplægsholder, f.eks. Ahmat Demir, Khaterah Parwani, eller Aydin Soei.

   

  Formanden stiller yderligere forslag om at Integrationsrådet afholder en Mangfoldighedsdag i 2020.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at

  1. orienteringen tages til efterretning
  2. der fastsættes datoer for besøg på Bønnelykke og Danish Crown
  3. der fastsættes planer for øvrige arrangementer i 2020.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  1. Taget til efterretning.
  2. Besøg på Bønnelykke og Danish Crown: Besøgene udgår, da der ikke kan aftales besøg uden for arbejdstiden
  3. Plan for øvrige arrangementer i 2020:
   1. Kontakt til den afghanske kvindeforening genoptages, da foreningen har skiftet formand: Mazlum
   2. Kontakt til Aktive arabiske mødre: Mona
   3. Der afventes svar fra de arabiske foreninger, Familieklubben på Ahorn Allé og Moskeen om de er interesserede i at afholde et møde i Forsamlingshuset ved blok 2 og 3 på Søndre Park. Der bestilles tolk til mødet. Mazlum
   4. Forslag om oplæg om integrationsemner som et offentligt arrangement genoptages senere i 2020
   5. Forslag om en Mangfoldighedsdag på Torvet en lørdag primo september med boder med alle foreninger, musik, cykelværksted, m.v. En arbejdsgruppe udarbejder oplæg med forslag til program og indhenter vejledning til hvordan der søges m.v.: Mona, Mikail, Mazlum, Victor, Carli

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 4 Orientering om uddeling af tilskud til frivilligt social arbejde i 2019

  SagsID/Sagsnummer: 18/20451
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_oversigt_over_ansoegninger_ss18_01.01.19-02.12.19.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  x

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres udvalget om hvilke ansøgninger, der er indkommet og afgjort i perioden fra 1. januar 2019 til 2. december 2019 i forhold til §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde.

   

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Fritidsudvalget uddeler hvert år § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet gives i

  henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende. Afgørelse om §

  18 tilskud træffes administrativt i Erhverv-, Fritids og Kommunikationscentret med efterfølgende

  halvårlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I 2019 er der indkommet 49 ansøgninger om § 18 tilskud, hvoraf 7 har fået afslag. De øvrige ansøgninger har modtaget helt eller delvist tilskud. Begrundelser for modtagelse af tilskud og for afslag af tilskud fremgår af bilag.

   

  Opgørelsen er foretaget pr. 2. december 2019.

  Tilskuddene er fordelt på alle fem indsatsområder.

   

  Ansøgningernes fordeling på indsatsområder:

   

  Indsatsområde

  Antal ansøgninger

  Antal tilsagn

  Ældre og ensomme

  15

  13

  Særlig udsatte grupper

  16

  14

  Handicappede

  3

  3

  Patientforeninger

  12

  11

  Integration på tværs af etniske

  grupper

  1

  1

  Uden for indsatsområder

  2

  0

  Misbrugsområdet ved Café Dagmar

  En årlig bevilling

  En årlig bevilling

   

   

   

  Der er uddelt kr. 380.360 i alt. Beløbet er højere end det budgetterede 325.000 kr. Dette har været muligt, fordi der har været tilbagebetalinger i løbet af året, og der har været et mindre forbrug på andre budgetposter.

   

  Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler

  såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, via dialog og opsøgende arbejde samt på

  orienteringsmøder.

   

  Inddragelse og høring

  Efter udvalgets behandling af sagen, sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd,

  Integrationsråd og Frivilligråd.

   

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for

  uddeling af § 18 tilskud. Administrationen vurderer, at de gennemførte aktiviteter i forlængelse af tilskuddene understøtter og videreudvikler det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune ikke mindst i forhold til at gøre en konkret forskel for målgrupperne. Tilskudsmodtagerne nævner i deres tilbagemeldinger bl.a. at tilskuddene netop gør, at der kan gennemføres fx en udflugt, et foredrag, en sommerlejr, en rådgivning, en ny aktivitet mv.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-12-2019

  Til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Integrationsrådet udtrykker undren over en bevilling fra 01.07.2019 til DSB pensionistforening til en sommerudflugt i 2020.

   

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 5 Orientering fra øvrige Råd februar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden

  Integrationsrådets seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Victor Skånning Thomsen

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 6 Orientering fra Formand og Administration februar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  brev_fra_raadet_for_etniske_minoriteter.docx julehilsen_og_aarsberetning_2018_fra_raadet_for_etniske_minoriteter_-_adegrsberetning_2018_raadet_for_etniske_minoriteter.pdf.pdf julehilsen_og_aarsberetning_2018_fra_raadet_for_etniske_minoriteter_-_julehilsen_2019_til_repraesentantskabet.endelige.pdf.pdf svar_fra_social-_og_sundhedscentret_vedr._henvendelse_om_teletolk.pdf

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Svar fra Social- og sundhedscentret vedr. henvendelse om anvendelse af teletolk på plejehjem er vedhæftet som bilag.

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.

 • Punkt 7 Eventuelt februar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 05-02-2020

  Ingen punkter.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Merethe Pedersen, Monica S. Nielsen.