Du er her

Handicaprådet - 15-04-2020

Handicaprådet - 15-04-2020

Dato: Onsdag den 15. april 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Godkendt

 • Punkt 2 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Orientering om den videre politiske behandling af sager, som Handicaprådet havde til høring i

  februar og marts 2020 og andre punkter med relevans for Handicaprådet.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Der blev orienteret om følgende:

   

  • Hjælpemidler: Der udarbejdes et budgetforslag vedr. kvikskranke til budgetprocessen 2021
  • Kvalitetsstandarder vedr. hjælpemidler: Kvalitetsstandarderne er godkendt, men med bemærkning om at det i hver enkelt kvalitetsstandard bør indgå som en del af selve teksten, at kvalitetsstandarder kun er et vejledende udgangspunkt for, hvad borgerne kan forvente sig på det konkrete område, og at alle afgørelser hviler på en konkret og individuel sagsbehandling.
  • Landdistriktspolitik: Handicaprådet afgiver høringssvar inden den 17. april 2020.  
 • Punkt 3 Høring af Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  kvalitetsstandard_for_supervision_efteruddannelse_og_faglig_stoette.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender hermed vedhæftede kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier i Ringsted Kommune i høring.

   

  Kvalitetsstandarden er blevet behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 17.02.20 og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19.02.20. Dagsordenspunktet kan tilgås på kommunes hjemmeside: https://ringsted.dk/kommunen/dagsordner-og-referater 

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på områderne supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier. 

   

  Kvalitetsstandarden skal endvidere fungere som et opslagsredskab for medarbejdere og som information til kommunens aktuelle og kommende plejefamilier om rammerne for supervision, efteruddannelse og faglig støtte.

   

  I lyset af de tiltag der aktuelt er iværksat grundet Coronavirussen, er høringsfristen forlænget til den 30. april 2020.

   

  Høringssvar skal sendes til hoeringssvar-Bornecen@ringsted.dk 

   

  Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget genoptager sagen på udvalgenes møder i juni 2020.

   

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller til Handicaprådet at beslutte, om de vil indsende et høringssvar til kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  DH-siden af Handicaprådet fremsender et høringssvar.

 • Punkt 4 Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge

  SagsID/Sagsnummer: 20/4283
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_bek_nr._535_af_2._maj_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som et led i at implementere gældende lovgivning skal byrådet behandle administrationens forslag til kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med frivillig anbringelse af børn og unge i alderen 0-22 år.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af Børne- og Socialministeriet bekendtgørelse BEK nr. 535 af 2. maj 2019. (Bilag 1):

  • At forældre har pligt til at bidrage til udgifterne i forbindelse med anbringelse af børn og unge (under 18 år) uden for hjemmet, i forhold til indkomstgrundlaget.
  • At kommunen opkræver den unge (18-22 år) betaling for døgnophold og udslusningsophold.

   

  Administrationen skønner, at opkrævning af egenbetaling ikke sker i fuldt omfang. Således sker dette kun i 2 frivillige helårsanbringelser ud af potentielt ca. 84 for BFR og UE.

   

  Forslag til kvalitetsstandard

  • At der ved alle frivillige anbringelser skal træffes afgørelse om egenbetaling. Der skal også træffes afgørelse, hvis forældrene eller den unge ikke skal betale.
  • At kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1), under følgende kriterier:
    

  Med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering:

  • At opholdet har et udpræget behandlingssigte og har afgørende betydning for barnet eller den unges fortsatte udvikling, sundhed eller trivsel.
  • At der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge.
  • At forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge.
  • At krav om forældrebetaling vil medføre at familien samlet set bringes i en mere udsat social position.
  • At krav om forældrebetaling vil virke kontraproduktivt i forhold til anbringelsens formål.

   

  §7 omhandler muligheden for i særlige tilfælde helt eller delvist at fritage for egenbetaling såfremt:

  • Opholdet har et udpræget behandlingssigte
  • Fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten.
  • Der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontrakten med barnet eller den unge.
  • Den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet, eller
  • Forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge

   

  Der foreslås en overgangsperiode på 6 måneder i forbindelse med allerede igangsatte frivillige anbringelser.

   

  Procedure
  Procedure for egenbetaling vedrørende frivillig anbragte børn 0-18 år

  Nedenstående procedure forslås anvendt:

  • Rådgiver informerer forældrene om reglerne for egenbetaling
  • Rådgiver indhenter samtykke til indhentning af økonomiske oplysninger (indkomstgrundlag) til brug for beregningen.
  • Rådgiver får oplysning om forældrenes indtægter via Institutionskontoret.
  • Rådgiver foretager beregning, printer oversigten ud og journaliserer i ESDH systemet DUBU
  • Rådgiver træffer afgørelse om egenbetaling
  • Rådgiver skriver et afgørelsesbrev.
  • Opkrævning af egenbetaling påbegyndes.


  Beregningen af forældrebetalingen er indkomstafhængigt og beregnes via Schultz beregningsmodul. http://forbet.lovportaler.dk/


   

  Procedure for egenbetaling vedrørende unge i efterværn mellem 18-22 år

  Nedenstående procedure forslås anvendt:

  • Rådgiver informerer den unge om regler om egenbetaling
  • Rådgiver får økonomiske oplysninger fra den unge (kopi af lønseddel).
  • Rådgiver forholder sig til det rådighedsbeløb den unge må og bør have og eventuel opsparing.
  • Rådgiver skriver et afgørelsesbrev.
  • Opkrævning af egenbetaling påbegyndes.

   

  Beregningen af egenbetalingen skal foregå efter § 12 i Børne- og socialministeriet bekendtgørelse BEK nr. 535 af 2. maj 2019 (Bilag 1)

  Der bør tages udgangspunkt i, at den unge har et rådighedsbeløb svarende til S.U.

  Inddragelse og høring

  Kvalitetstandarden foreslås sendt til høring hos Børne- og Familierådgivningens LMU, Ungeenhedens LMU, Sundhedstjenestens LMU, Handicaprådet og Dialoggruppen i Ringsted Kommune. Dialoggruppen er en gruppe forældre til børn med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden ikke vil forringe kommunens tilbud om frivillig anbringelse for udsatte børn og unge, i det tilbuddet vil være det samme som tidligere.

  Administrationen vurderer, at implementeringen af kvalitetsstandarden vil medføre et besparelsespotentiale imellem 500.000 – 800.000 kr. årligt på frivillige anbringelser for udsatte børn- og unge 0-22 år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ”Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge” sendes til høring hos Børne- og Familierådgivningens LMU, Ungeenhedens LMU, Sundhedstjenestens LMU, Handicaprådet og Dialoggruppen i Ringsted Kommune.
  2. at sagen genoptages på mødet i juni 2020.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  DH-siden af Handicaprådet har følgende bemærkninger:

  • At kommunalbestyrelsen kun i ganske særlige tilfælde gør brug af muligheden for at fritage fra hovedreglen om, at der skal ske egenbetaling jf. § 7 i BEK nr. 535 af 2. maj 2019”: Handicaprådet mener, at ”kun i ganske særlige tilfælde” er overflødig i sætningen og foreslår, at dette slettes.
  • Handicaprådet ønsker, at det kun skal være gældende fremadrettet ved frivillige nyanbringelser.

   

 • Punkt 5 Lokal håndtering af COVID-19

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  DH-siden af Handicaprådet har ønsket, at der kommer et punkt på dagsordenen vedrørende lokal håndtering af COVID-19 med orientering, mulighed for at stille opklarende spørgsmål og en meningsudveksling om COVID-19-situationen lokalt.

   

  Håndteringen af COVID-19 indbefatter mange beslutninger, der i særdeleshed vedrører mennesker med handicap. En stor del af gruppen er indbefattet i sundhedsmyndighedernes definition af særligt udsatte grupper.

   

  Ikke mindst de sidste dages udmeldinger om gradvis kontrolleret oplukning af Danmark rejser mange relevante spørgsmål, som DH-siden ønsker, at Handicaprådet bliver orienteret om og inddraget i.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Social- og Sundhedschefen orienterede om:

  • Der er indført besøgsforbud på plejecentre og botilbud. Der sikres kontakt med pårørende gennem fx Facetime, Skype, telefonopkald mm
  • Der er etableret sengeafsnit til hjemsendte patienter fra sygehusene på Værkstedet Regnbuen
  • Der er tidligere konstateret flere tilfælde af Corona-virus blandt beboerne i et af bo-afsnittene på Bengerds Huse. Der har desuden været et dødsfald
  • Ansatte inden for social- og misbrugsområdet laver opsøgende arbejde telefonisk og virtuel behandling
  • Der udleveres ugepakker med rugbrød og pålæg til udsatte borgere. Maden er beregnet, så den sikrer den rette ernæring, og ikke kræver køleskab til opbevaring
  • Behandlingsgaranti i forhold til misbrug overholdes
  • Café Ingeborgs særlige medarbejdere er sendt hjem, men er i tæt kontakt med de ordinære medarbejdere.

   

  Børnechefen orienterede om:

  • Der er tilbud om nødpasning. Det har været anvendt af mellem 30-60 børn
  • Der er iværksat ugentlige telefonopkald til forældre, og det har givet en god kontakt
  • Solstrålen har tidligere været lukket, da en medarbejder havde været i kontakt med en corona-smittet. Institutionen åbnede igen efter en uge på baggrund af myndighedernes ændrede anbefalinger
  • Alle dagtilbud udarbejder en genåbningsplan ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Det går godt med at skaffe værnemidler til brug i dagtilbuddene
  • Sundhedsplejen har haft god kontakt til forældre via telefon. Der har været åben konsultation på Hækkerupsvej ved behov
  • Familiehuset har haft daglig kontakt med familierne og understøttet overvåget samvær i det fri
  • Der har været færre underretninger fra dagtilbud og skoler

   

  På baggrund af orienteringen er der følgende bemærkninger fra DH-siden af Handicaprådet:

  • De er glade for Administrationens orientering
  • De har savnet orientering om situationen undervejs
  • Der ønskes større fokus på at orientere pårørende, så de ikke får information gennem presse
  • Der er stor ros og tak for den tætte kontakt, der har været mellem Børnecentrets medarbejdere og forældre
  • Der ønskes fremadrettet fokus på, hvordan man sikrer behandling til de børn, som modtager fysioterapi eller ergoterapi
  • Der ønskes et fast punkt på Handicaprådets dagsorden vedr. status på COVID-19 i Ringsted og senere en evaluering af forløbet, herunder erfaringsudveksling.

   

 • Punkt 6 Afsnit om handicapområdet i dagsordensskabelon

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med at Handicaprådet havde Politik for voksne med særlige behov til høring på rådets møde den 8. oktober 2019, indgav Handicaprådet følgende høringssvar:

   

  ”(…) DH-siden af Handicaprådet opfordrer til, at der i dagsordensproduktioner udvikles et afsnit, hvor der redegøres for konsekvenser for handicapområdet.”

   

  Sagen er efterfølgende blevet behandlet af fagudvalg og byrådet, som den 2. december 2019 besluttede ”(…) at det undersøges, om der i en forsøgsperiode i dagsordensproduktioner udvikles et afsnit, hvor der redegøres for konsekvenser for handicapområdet.”

   

  På mødet ønskes en dialog om Handicaprådets oplevelser, behov og tanker til, hvordan Byrådets beslutning bedst muligt kan imødekommes. 

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Punktet udsættes til det møde, hvor direktør Kasper Sonne deltager.

 • Punkt 7 Planlægning af temamøde med Børnecenter

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 14. januar 2020 at planlægge fire temamøder med relevante centre og enheder i administrationen i 2020, herunder et temamøde med Børnecenter. Temamødet kommer på dagsordenen til Handicaprådets møde den 12. maj 2020.

   

  Som en del af planlægningen kan Handicaprådet udvælge emner og spørgsmål, som temamødet kan tage udgangspunkt i. Ved Handicaprådets drøftelse i januar blev der bl.a. nævnt, at temamødet med Børnecenter kan have fokus på børn i udsatte positioner.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Handicaprådet ønsker stadig fokus på børn i udsatte positioner, fx anbragte børn og deres overgang til voksenområdet. Yderligere ønsker kan eftersendes til Børnecenterchefen.

 • Punkt 8 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Formanden orienterede om:

  • Rammeaftale: Møde i slutningen af april er aflyst, og et nyt er endnu ikke rammesat.

   

 • Punkt 9 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  • Det Centrale Handicapråd og Center for Offentlig Kompetenceudvikling skulle afholde temadag for kommunale handicapråd på Musholm i Korsør den 21. april 2020. Temadagen er udskudt på ubestemt tid på grund af coronavirus.

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Intet yderligere til punktet.

 • Punkt 10 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Maj 2020:

  • Temamøde med Børnecenter

   

  Afventer fysisk møde i Handicaprådet:

  • Tilgængelighed på torvet
  • Præsentation af direktør Kasper Sonne

  Beslutning i Handicaprådet den 15-04-2020

  Fast punkt: Status på COVID-19 i Ringsted.

   

  Næste møde i maj afholdes muligvis også som digitalt. Dette aftales med formanden.