Du er her

Handicaprådet - 09-06-2020

Handicaprådet - 09-06-2020

Dato: Tirsdag den 9. juni 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Handicaprådet
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Dagsorden godkendt med den ændring, at punkt 10 og 11 ikke behandles på dagens møde, da de to sager forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og Arbejdsmarkedsvalget.

 • Punkt 2 Temamøde med Skolecenter

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet besluttede den 14. januar 2020, at de ønskede et temamøde med Skolecenter.

   

  Temamødet vil have fokus på følgende emner:

  • Inklusion
  • Indsatser for at øge fagligheden på specialområdet
  • Forebyggelse af fravær i de store klasser (herunder også på specialområdet)
  • Samarbejde med Børne- og Familierådgivningen og PPR.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Skolecenterchef deltog under punktet og holdt oplæg om inklusion, indsatser for at øge fagligheden på specialområdet og om forebyggelse af fravær & indsatser i forhold til skolevægring. Børnecenterchefen supplerede med oplæg om samarbejdet mellem Skolecenter, Børne- og Familierådgivningen og Kompetenceenheden (PPR).

 • Punkt 3 Ny Benløsegårdens SFO, orientering om projekt

  SagsID/Sagsnummer: 20/4318
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  bilag_1_-_ny_benloesegaardens_sfo_projektforslag.pdf.pdf

  Indledning

  Denne sag fremlægges med henblik på at få Handicaprådets vurdering af projektforslaget for Ny Benløsegårdens SFO, med særlig med vægt på indretning af planløsning i ny hovedbygning, samt udendørsarealer.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at afsatte rådighedsbeløb til projektet Ny Benløsegårdens SFO. Projektet omhandler nedrivning af den eksisterende hovedbygning, opført i 2 plan og kælder, hvorefter en ny bygning i ét plan opføres og sammenkobles med de bygninger som bevares på grunden. I projektet indgår også en renovering/opgradering af de befæstede arealer på grunden.

   

  Det primære afsæt for projektet tager udgangspunkt i at SFO’en i stor grad benyttes af centerbørn fra Byskovskolens afd. Asgård, hvoraf flere har fysisk handicap. SFO’en har indskrevet ca. 150 børn (opgjort før Corona nedlukning), hvoraf ca. 35 er centerbørn. Ud af centerbørnene er der p.t. 8, som er fysisk handicappede.

   

  Når projektet er gennemført forventes der ikke større ændringer i de generelle indskrivelsestal for institutionen. Dog forventes det at enkelte børn med fysisk handicap, der tidligere ikke har kunnet tilbydes pasning i institutionen grundet tilgængelighedsbegrænsninger, fremadrettet vil benytte SFO’en.    

   

  Vedlagt som Bilag 1 ses Projektforslaget for den nye institution. Generelt projekteres alt nybyggeri efter mindstekrav i gældende bygningsreglement BR18. I nedenstående skema er der beskrevet om udvalgte tilgængelighedsforanstaltninger i projektet, primært for kørestolsbrugere.

   

  Emne:

  Beskrivelse:

  Udearealer – Indkørsel

  De eksisterende udearealer gennemgår en større renovering, hvor bl.a. indkørsel til matriklen udføres med fast belægning.

   

  Nær ny hovedindgang udføres der 3 stk. handicapparkeringspladser for personbiler, samt to pladser for handicapbusser.

   

  Udearealer – Parkeringspladser

  I forhold til eksisterende placering af parkeringspladser på grunden (disse er spredt fordelt på hele matriklen), så samles disse ved enden af indkørselsvejen. Dette primært for at afskærme kørsel væk fra øvrige udendørsområder, hvor børn og pædagoger færdes.

   

  Udearealer – Gårdsplads og passage mellem bygninger

  Den eksisterende gårdsplads renoveres og bliver udført med kørestolsegnet belægning.

  Det sikres at der via gårdspladsen kan opnås niveaufri adgang mellem ny hovedbygning, og de øvrige eksisterende bygninger som bevares.

   

  Udearealer/ stald - Ganglinie

  I den eksisterende stald udstøbes centerganglinien, således at kørestolsbrugere får adgang til at kunne køre i stalden.

   

  Udearealer – Legeplads og have

  I forbindelse med den nye hovedbygning udføres der kørestolsegnet belægning ud til eksisterende bålplads, samt ud på græsarealer via buelinie.

   

  Indvendigt – Indgangsparti og adgang til 1.sal

  I indgangspartiet udføres der niveauadgang til ny hovedbygning, samt til eksisterende opvarmede længebygning (som i dag huser multisal). Der udføres endvidere lift til 1.sal.

   

  Indvendigt - Garderobe

  Garderoben udføres med bredt gangareal og direkte adgang til handicaptoilet.

   

  Indvendigt - Handicaptoilet

  Handicaptoilet udføres med personlift, nivellerbar håndvask og berøringsfrit armatur, samt mulighed for bad.

   

  Indvendigt - Køkken

  I køkkenet udføres der bevægeligt køkkenunderskab, således at placering bliver fleksibelt. Elementet udføres endvidere nivellertbar.

   

   

   

  Fra brugernes side har der i projekteringsforløbet været fremlagt ønsker om at udendørs gangstier etableres med asfalt eller udstøbte stenbelægninger. I det oprindelige projektbudget har disse arealer været beregnet med komprimeret leret grus og andre steder fliser, som bl.a. angives som mindstekrav i bygningsreglementet mht. kørestolsbrugere.

   

  Nedenstående følger billedeksempler på 3 belægningstyper. Asfalt vises ikke, da dette er alment kendt.

   

   Komprimeret leret grus (slotsgrus):

  cid:image001.png@01D635AA.964B2D70

   

   

  35x35 fliser:

  cid:image003.jpg@01D635AA.C2582F80

   

   

  Fuldstøbt stenbelægning:

  cid:image002.png@01D635A9.A2660B30

   

   

  Inddragelse og høring

  Udarbejdelsen af byggeprogrammet for den nye SFO er sket i tæt samarbejde med pædagoger og ledelse fra SFO’en. I arbejdsgruppen er der endvidere deltagelse af ergoterapeut fra Byskovskolens afd. Asgård. Projektet er endvidere blevet forelagt for forældrerepræsentant fra Byskovskolens skolebestyrelse.

   

  Fremadrettet vil projektet løbende blive bearbejdet i samarbejde med brugergruppen.

  Økonomi

  Såfremt der til projektforslaget i Bilag 1 ønskes opgraderinger, vil dette sandsynligvis medføre behov for yderligere finansiering til projektet.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering at projektforslaget imødekommer de grundlæggende behov som har været opstillet som mindstekrav i byggeprogrammet, herunder tilgængelighedsforanstaltninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller til Handicaprådet at;

  1. det fremlagte projektforslag drøftes med særlig hensyntagen til tilgængelighedsforanstaltninger
  2. rådets erfaringer og anbefalinger til belægninger på udendørs gangarealer fremføres

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Skolecenterchefen, projektleder fra Vej- og Ejendomscenter og leder af Byskovskolen deltog under dette punkt, hvor der blev orienteret om proces og indhold i projektforslaget for Ny Benløsegårdens SFO, og hvor Handicaprådets bemærkninger til forslaget blev efterspurgt.

   

  Handicaprådets bemærkninger til projektforslaget under mødet var:

  • Det er væsentligt at finde den rette belægning på gangstierne; her er det formentlig ikke tilstrækkeligt at følge minimumskravene. Handicaprådet kan ikke endegyldigt pege på, hvilken belægning, der er mest hensigtsmæssig.
  • Vær opmærksom på, at trappelift til 1. sal ikke nødvendigvis er en god løsning. En elevator ville være en mere brugervenlig løsning for både børn og personale, og vil sikre en højere grad af tilgængelighed. Inspiration kan måske hentes i Kulturhuset, der har en elevator uden højt elevatortårn.
  • Vær opmærksom på at sikre de bedst mulige indkørselsforhold for busser, gerne så det kan undgås at busserne skal bakke ud.
 • Punkt 4 Opfølgning siden seneste møde

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Orientering om den videre politiske behandling af sager, som Handicaprådet havde til høring i maj 2020 og andre punkter med relevans for Handicaprådet.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Der blev orienteret om, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at indføre en ny høringsprocedure, hvor Handicaprådet vil få tilsendt sager i høring efter udvalgsbehandling. Der vil blive arbejdet videre med at afklare, hvordan proceduren skal være.

 • Punkt 5 Status på COVID-19 i Ringsted

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådet blev på deres møde den 15. april orienteret om den lokale håndtering af corona-virus. I den forbindelse blev det besluttet, at der er et fast punkt på dagsorden vedr. status på COVID-19 i Ringsted, så længe det er aktuelt.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Social- og Sundhedschefen og Børnecenterchefen orienterede om status i fht. Covid-19 og den gradvise genåbning.

 • Punkt 6 Høringssager til Handicaprådet

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  naturmiljoeklimapolitik2020_hoeringsversion.pdf.pdf rammeaftale_levering_af_kompressionsstroemper.pdf.pdf udbudsbilag_2_-_kravspecifikation_-_delaftale_2.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Handicaprådets formand ønsker et punkt på dagsordenen, som indeholder de sager, der er sendt i høring i Handicaprådet. Formålet er, at rådets medlemmer får mulighed for at drøfte sagerne og komme med input, inden der udarbejdes et officielt høringssvar.

   

  På nuværende tidspunkt er der sendt følgende sager i høring i handicaprådet:

  • Genudbud på kompressionsstrømper – høringsfrist den 22.6.2020. Materialet er vedhæftet som bilag.
  • Kvalitetsstandard for forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge – høringsfrist den 30.6.2020. Sagen kan læses på https://ringsted.dk/dagsorden/social-og-arbejdsmarkedsudvalget-20-05-2020 (punkt 10)
  • Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2020 – høringsfrist den 12.7.2020. Politikken er vedhæftet som bilag.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  • DH-siden påtænker ikke at afgive høringssvar på udbud af kompressionsstrømper.
  • I fht. kvalitetsstandard for forældrebetaling har DH-siden afgivet høringssvar tidligere i processen og overvejer, om de vil afgive høringssvar igen.
  • DH-siden påtænker at afgive et høringssvar på høringen af Natur, Miljø- og Klimapolitik.

   

 • Punkt 7 Tilsagn til opførsel af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger, Skema A Arsenalet

  SagsID/Sagsnummer: 20/2721
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_arsenalet_-_ansoegning.pdf.pdf bilag_2_-_skema_a_-_arsenalet_-_udskrevet_18.05.2020.pdf.pdf bilag_3_-_arsenalet_-_seniorbofaellesskab.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal tage stilling til den af Lejerbo (nu Bo-Vita) ved Bo-Vest fremsendte Skema A ansøgning om støtte til nybyggeri af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger til afdeling Arsenalet beliggende på Teglovnsvej 25K, Arsenalet.

  Beskrivelse af sagen

  Tilsagn til støtte af alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder tilsagn på vegne af Staten til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

   

  Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for nybyggeri):

   

  • Skema A: Tilsagn til støttet byggeri. (Påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.). Der er tale om begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er tale om, at kommunen indenfor den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn.

   

  • Skema B: Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages udenfor maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje.

   

  • Skema C: Byggeregnskab. Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje.

   

  Boligorganisationen har 15 måneder fra skema A’s godkendelse til fremsendelse af skema B.

   

  Projektet:

  Projektet defineres som et Seniorbofællesskab og er målrettet seniorer (+55 år) som har lyst til at bo et sted, som understøtter en sund og aktiv livsstil med samvær. De specifikke aktiviteter formuleres og drives af fællesskabet selv. Se bilag 3 for yderligere oplysninger om Bo-Vitas plan for seniorbofællesskabet på Arsenalet.

   

  Etableringen af Afdeling Arsenalet er et samarbejde mellem Bo-Vest og Bo-Vita.

  Afdelingen kommer til at bestå af 17 familieboliger og 16 ældreboliger samt et fælleshus som opføres i som tæt-lavt byggeri, se ilag 1.

   

  Der planlægges opført:

   

  Projektet overholder lokalplanens krav.

   

  Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge Skema A, se bilag 2:

   

   

  Svarende til en anskaffelsessum på 21.450 kr. pr. m2 for familieboliger og 27.000 kr. pr. m2 for ældreboliger.

   

  Boligerne finansieres på følgende vis:

   

   

  Huslejeniveauet for boligerne er:

   

   

  Hvis skema B indsendes til godkendelse i et kommende kalenderår, vil maksimumsbeløbet blive reguleret, og anskaffelsessummen dermed forhøjet. Forhøjelsen vil erfaringsmæssigt forventes at udgøre et beløb i størrelsesordenen godt 1 %.

   

  Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår, for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det anslås, at regarantien vil udgøre ca. 65 % af lånet, hvilket indebærer et beløb i størrelsesordenen 46,5 mio. kr.

   

  Anvisning ældreboliger

  Som udgangspunkt er det kommunen, der har anvisningsretten på alle ældreboliger og derfor skal dække tomgangsleje. Bygherren har oplyst, at det vil være muligt at indgå en aftale med kommunen om anvisning til ældreboliger. En sådan aftale indgås efter almenboliglovens § 55, og den vil indebære, at kommunen ikke skal afholde tomgangsudgiften ved manglende udlejning. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indgå en sådan aftale. Aftalen medfører i praksis, at Ringsted Kommune ikke vil have nogen direkte udgifter ved tomgang af ældreboligerne. Ud fra princippet om balanceleje vil det være boligafdelingens øvrige beboere, der kommer til at dække manglende indtægter pga. eventuelt tomgangsleje.

   

  Det er Social- og Sundhedscenteret, der visiterer borgere til handicapegnede boliger i Ringsted Kommune. Der er pt. 70 borgere/par på venteliste til en handicapegnet bolig, hovedsagligt enlige. Social- og Sundhedscentrets erfaring er, at borgere på ventelisten højest kan betale en husleje på 6.500 kr. eksklusive forbrug, hvis de er enlige, og højest 8.000 kr., hvis der er tale om par.

   

  Hvis den handicapegnede bolig ikke kan udlejes til den tiltænkte personkreds, jf. Ringsted Kommunes visitationskrav for handicapboliger, må boligorganisationen gerne udleje boligen til andre. Det bemærkes i den sammenhæng, at alle på ventelisten skal tilbydes det ledige lejemål inden boligen kan udlejes til anden side. Huslejen ved udlejning til ikke visiterede, er den fastsatte husleje for ældreboligen, som er højere end for en familiebolig med samme størrelse.

  Inddragelse og høring

  Ældrerådet og Handicaprådet

  Økonomi

  Der søges i forbindelse med godkendelse af Skema A, om et tilsagn om støtte på 9,015 mio. kr. i Grundkapital lån samt godkendelse af den samlede anskaffelsessum på 82,161 mio. kr.

   

  Der er ikke budgetmæssig dækning til den kommunale andel af anskaffelsessummen på 9,015 mio.kr. Det foreslås bevilliget et kassetræk. Det bemærkes at kommunen har solgt grunden til disse boliger for 12,612 mio. kr.

  Vurdering

  Der skønnes ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen. Det er administrationens vurdering, at projektets mindre centrale placering uden for Ringsted by og det forventede huslejeniveauet vil indebære, at i alt fald de mindste boliger kan lejes ud.

   

  Huslejerne på de 8 største ældreboliger er højere, end administrationen vurderer at borgerne på venteliste til en handicapvenlig bolig kan betale. Administrationen vurderer dog samtidigt, at der er visitationsberettigede borgere uden for ventelisten, som er interesseret i større ældreboliger og som kan betale den højere husleje. Det er administrationens vurdering, at de større ældreboliger passer ind i planstrategien hvoraf det fremgår at kommunen ønsker at tilbyde seniorboliger og bofællesskaber som en del af kommunens boligmasse. Boligselskabet forventer ikke udlejningsproblemer i afdelingen.

   

  Projektets behov for kommunal regarantistillelse er foreløbigt anslået til at udgøre ca. 65 % af lånet. Regarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

   

  Der er administrations vurdering at de gældende støttebetingelser og kravene i den gældende lokalplan er overholdt.

   

  Administrationen forventer at projektets anskaffelsessum vil blive på 82,161mio. kr. vil medføre en udgift til kommunal grundkapitallån på 9,015 mio.kr. Kommunens udgifter forventes at komme til udbetaling 2020 – 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der ydes et tilsagn på grundlag af skema A til nybyggeri af 17 familieboliger og 16 ældreboliger ved afdeling Arsenalet med en anskaffelsessum på 82,161 mio. kr.
  2. at kommunens udgift på 9,015 mio. kr. i kommunalt grundkapital lån finansieres via ved et kassetræk.
  3. at der ydes en kommunal regaranti for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
  4. at lejen på 1.032 kr. pr. m2 i gennemsnit godkendes foreløbigt.
  5. at administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med boligorganisationen efter almenboliglovens § 55, og som fritager kommunen for betaling af tomgangslejen ved ældreboligerne, hvis denne skulle forekomme.
  6. at administrationen bemyndiges til at godkende skema B forudsat, at anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte anskaffelsessum i skema A eventuelt med den årlige regulering af maksimumsbeløbet, og at de gældende støttebetingelser i øvrigt overholdes.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Indstillingen er taget til efterretning.

 • Punkt 8 Ændret tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov

  SagsID/Sagsnummer: 18/15396
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19. februar 2020 en tids- og procesplan for arbejdet med en ny Politik for voksne med særlige behov. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen, og derfor fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med den nye politik godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  De inddragelses-aktiviteter, der skulle finde sted i foråret, er ikke afholdt på grund af covid-19. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at udskyde den planlagte workshop med borgere og interessenter til 2. halvår 2020, under forudsætning af at det på det tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til at minimere smitterisiko. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en vis andel af personer, der er i øget risikogruppe i fht. Covid-19, fx pga. alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke borger- og interessent-inddragelse kan gennemføres i 2. halvår 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, idet det forudsættes, at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslår administrationen derfor følgende muligheder:

   

  1. At udsætte borger- og interessentinddragelse samt de efterfølgende trin i politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022.

   

  1. At administrationen får beføjelse til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt – med udgangspunkt i hvad der er  muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for rammerne af et rimeligt ressourceforbrug til at gennemføre aktiviteterne. Det kan fx være, at der som alternativ kan holdes mindre fokusgruppeinterview med borgere fra kommunens institutioner samt et temamøde internt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, eventuelt kombineret med skriftlige bidrag fra relevante foreninger og organisationer. En sådan løsning vil indebære møder med færre deltagere ad gangen og så vidt muligt også at møder sker mellem personer, der i forvejen har en kontakt med hinanden.

   

  Forslag A vil efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen for hhv. ny Politik for voksne med særlige behov og tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom bliver adskilt.

   

  Ud over en forsvarlig planlægning i forhold til risiko for coronasmitte, skal den videre planlægning af inddragelsesaktiviteter også tage hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for en ny Politik for voksne med særlige behov i 2. halvår 2020. Administrationen vurderer dog også, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter kan afholdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå coronasmitte.

   

  Administrationen vurderer, at det i givet fald vil være mest hensigtsmæssigt at udskyde politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022. Derved undgås det, at der skal ske politisk behandling af en ny politik allersidst i en byrådsperiode eller at politikprocessen kommer til at løbe over to byrådsperioder. Samtidig kan man fastholde, at borger- og interessentinddragelse blandt andet er forankret i en fælles workshop med bred deltagelse, hvilket vurderes at give den bedste kontakt og synergi mellem de forskellige borger- og interessentgrupper og byrådsmedlemmerne.

   

  Hvis politikprocessen udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår 2020.
  2. såfremt det ikke er muligt at afvikle de planlagte inddragelsesaktiviteter i 2. halvår 2020, indstilles det, at borger- og interessentinddragelsen og den efterfølgende politikproces udskydes til næste byrådsperiode.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 9 Ændret tids- og procesplan for tillæg til sundhedsaftalen

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 19. februar 2020 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en tids- og procesplan for arbejdet med et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen. I denne sag fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med tillægget til Sundhedspolitikken godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for ny Politik til voksne med særlige behov, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  Grundet COVID-19 har det ikke været muligt, at gennemføre de planlagte inddragelsesaktiviteter i foråret 2020. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at flytte den planlagte workshop med borgerer og interessenter til 2. halvår af 2020. Dette under forudsætning af, at det på dette tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor det er trygt for alle i forhold til at undgå corona-smitte. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en andel af personer, der har en forhøjet risiko ved COVID-19, fx på grund af alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke inddragelse af borgere og interessenter kan gennemføres i 1. halvår af 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, da det forudsættes at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det fortsat ikke er muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslås det, at administrationen får beføjelser til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår af 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt. Inddragelsen gennemføres så i stedet med udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for et rimeligt ressourceforbrug. Det kan eksempelvis være i form af mindre fokusgruppeinterview og et temamøde internt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, fx kombineret med skriftlige bidrag fra relevante forening og organisationer. En sådan løsning vil indebære, at der er færre deltagere til hvert enkelt møde samt at deltagerne så vidt muligt er personer, der i forvejen har kontakt til hinanden.

   

  Det er også muligt, at adskille udarbejdelsen af tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom fra udarbejdelse ny Politik for voksne med særlige behov og lave en inddragelsesproces kun for denne målgruppe. Formatet vil dog stadig være afhængig af eventuelle begrænsning grundet covid-19.

   

  En alternativ mulighed er at udskyde hele processen til næste byrådsperiode, det vil sige til 2022.

   

  Når inddragelsesprocessen afvikles, vil der i øvrigt så vidt muligt også blive taget hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom i 2. halvår af 2020. Det vurderes, at den oprindeligt planlagte proces vil give de bedste input, dels på grund af den synergi der kan opstå ved at mødes på tværs, dels fordi den proces giver udvalgsmedlemmerne den bedste mulighed for direkte kontakt med målgruppen.

   

  Administrationen vurderer dog samtidig, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter vil kunne holdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå smitte.

   

  Det er administrationens vurdering, at et tilpasset format for inddragelsesprocessen, kan være en mulighed, hvis tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom ønskes udarbejdet inden medio 2021.

  Hvis politikprocessen for Politik for voksne med særlige behov udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår af 2020.
  2. at borger- og interessentinddragelsen for tillæg til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom gennemføres i et andet format, hvis det ikke er muligt, at afholde den planlagte proces. Dette vil samtidig betyde, at processen adskilles fra processen med ny Politik for voksne med særlige behov.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 10 Opfølgning på kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 - hjælpemidler

  SagsID/Sagsnummer: 20/3160
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget
  bilag_1.pdf bilag_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Nærværende sag er en opfølgning på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af sagen om kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 – hjælpemidler, som blev behandlet i marts 2020.

  Beskrivelse af sagen

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 31. marts 2020 besluttede udvalget i forbindelse med drøftelsen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet, at man på et kommende møde ønskede en uddybning af bevilling af ortopædiske hjælpemidler. En medarbejder fra Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenteret vil derfor deltage på udvalgsmøderne med henblik på at uddybe og besvare spørgsmål.

   

  I forbindelse med Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af samme sag var der en drøftelse af, hvorvidt el-scootere skulle have status som et hjælpemiddel. Administrationen skal hertil bemærke, at det følger af Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 fra 2019, at el-køretøjer i forhold til serviceloven som udgangspunkt skal anses for at være et forbrugsgode. Bevilling af forbrugsgoder sker efter servicelovens § 113. Bevilling som et hjælpemiddel efter servicelovens § 112 kan kun ske undtagelsesvist, hvis el-scooteren f.eks. erstatter eller træder i stedet for et egentligt hjælpemiddel, eksempelvis en kørestol.

  Det vil således være i strid med Ankestyrelsens praksis, hvis en kommune vedtager, at el-scootere generelt skal bevilliges som et mobilitetshjælpemiddel. Kommunerne skal følge Ankestyrelsens praksis i sine afgørelser, og dermed er der som udgangspunkt ikke hjemmel i serviceloven til at bevillige el-scootere som hjælpemidler med hele anskaffelsesprisen.

   

  Under udvalgsbehandlingen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet blev der desuden fremsat ønske om belysning af antallet af klagesager fordelt på de forskellige kvalitetsstandarders områder. Der er derfor blevet indhentet statistik fra Ankestyrelsen over deres behandling af klagesager fra Ringsted Kommune i 2019 samt antallet af omgørelser på de §§’er, som kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet omfatter. Tallene er indsat i et skema, som vedlægges som bilag 2. Der er ligeledes indsat cirka-tal for, hvor mange afgørelser kommunen i 2019 har truffet på hjælpemiddel-området til perspektivering af klagetallene.

   

  Der er i alt tale om, at Ankestyrelsen har behandlet 11 klagesager i 2019, hvoraf Ankestyrelsen i to sager har omgjort kommunens afgørelse. I forhold til servicelovens § 113, som vedrører kvalitetsstandarderne for hhv. forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, har Ankestyrelsen behandlet to klager, hvoraf den ene er omgjort. Dette medfører en relativ høj omgørelsesprocent for disse sagstypers vedkommende. Kommunen har truffet i omegnen af 2.500 afgørelser på området i 2019. Når det årlige ”Danmarkskort” over statistik for kommunernes fejl i sagsbehandlingen er offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet, vil der efter sommerferien som vanligt blive forelagt en særskilt sag om Danmarkskortet.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor hjælpemiddel-temaet rettet på baggrund af udvalgenes behandling og godkendelse.

   

  Bilag 2 Skema med ankestatistik for klagesager på hjælpemiddelområdet i 2019 samt cirka-tal for kommunens samlede antal afgørelser.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos hhv. Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er tale om et forholdsvis lille antal klagesager set i forhold til antallet af trufne afgørelser, og at der ikke af tallene kan udledes noget generelt om serviceniveauet for så vidt angår hjælpemiddelområdet. Dette gælder også for så vidt angår kvalitetsstandarderne om forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, selvom disse tegner sig for en omgørelsesprocent på 50 %. Dette med henvisning til det meget lille antal klagesager, hvorved udfaldet af blot en enkelt af Ankestyrelsens afgørelser ville have givet en væsentligt anderledes omgørelsesprocent.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Ikke behandlet, da sagen forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og Arbejdsmarkedsvalget.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 11 Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2020 - socialområdet

  SagsID/Sagsnummer: 20/4698
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_2_0.pdf bilag_1_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 11. november 2019 at ændre proceduren for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarderne på voksenområdet. I overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed den første tredjedel af de reviderede kvalitetsstandarder under temaet ”Socialområdet” til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

   

  Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

   

  Kvalitetsstandarderne er senest vedtaget af Byrådet den 8. april 2019, hvor de blev behandlet samlet.

   

  I henhold til Byrådets beslutning den 11. november 2019 skal samtlige kvalitetsstandarder dog fremadrettet kun behandles samlet i Byrådet én gang i løbet første år i valgperioden, og efterfølgende i fagudvalgene i 3. år i valgperioden. Ændringer ud over de lovpligtige ændringer skal fortsat besluttes af Byrådet. Administrationen er som hidtil bemyndiget til at foretage mindre, nødvendige tilretninger eksempelvis på baggrund af nye principafgørelser og lignende, som vil blive forelagt i forbindelse med den førstkommende politiske behandling. Det blev også besluttet, at kvalitetsstandarderne fremadrettet skal behandles i sektioner under nogle temaer.

   

  2020 er 3. år af valgperioden, og i overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed anden ”bølge” af de reviderede kvalitetsstandarder, som er indenfor temaet ”Socialområdet”, til politisk behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de kvalitetsstandarder, som vedrører socialområdet, samt årsagen til disse.

   

  Kvalitetsstandard for:

  Årsag/bemærkninger til ændringer

  Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år

  Ingen ændringer

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ingen ændringer

  Behandling af personer med alkoholproblemer

  Ingen ændringer

  Beskyttet beskæftigelse

  Ingen ændringer

  Borgerstyret personlig assistance

  Ingen ændringer

  Opfølgning på udarbejdelse af BPA-håndbogen og resultat af brugerundersøgelse forelægges på et særskilt dagsordenspunkt.

  Kontant tilskud (§ 95)

  Ingen ændringer

  Ledsagerordning

  Præcisering af det lovbestemte udgangspunkt om, at nære venner og familiemedlemmer ikke kan ansættes som ledsagere med kommunal aflønning efter § 97.

  Længerevarende ophold i botilbud

  Ingen ændringer

  Merudgifter

  Opdateret i forhold til den faste årlige sats-regulering.

  Midlertidigt ophold i botilbud

  Ingen ændringer

  Ophold på forsorgshjem

  Ingen ændringer

  Ophold på kvindekrisecenter

  Ingen ændringer

  Opsøgende socialt arbejde

  Ingen ændringer

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

  Ingen ændringer

  Social behandling for stofmisbrug

  Ingen ændringer

  Socialpædagogisk støtte

  Ingen ændringer

  Tildeling af handicapegnet bolig

  Ingen ændringer

  Visiteret kørsel til aktivitets- og samværstilbud

  Ingen ændringer

  Visiteret kørsel til beskyttet beskæftigelse

  Ingen ændringer

  Individuel handicapkørsel (Flexhandicap)

  Ingen ændringer

   

  Konkret og individuel vurdering

  På baggrund af den politiske drøftelse af sagen vedrørende kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-området er der i alle kvalitetsstandarderne på socialområdet nu indsat et nyt afsnit om, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering, og at serviceniveauet ifølge kvalitetsstandarden skal fraviges indenfor lovens rammer, når dette konkret er nødvendigt. Afsnittet vil også blive indarbejdet i de øvrige kvalitetsstandarder, såfremt formuleringen godkendes.

   

  Ledsagerordning

  Nære venner og familiemedlemmer kan som udgangspunkt ikke ansættes som ledsagere med kommunal aflønning efter servicelovens § 97. Dette følger af § 97, stk. 4 og skyldes, at formålet med ledsageordningen er, at ordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær tilknytning til brugeren ellers yder som et naturligt led i deres relation.

   

  Dette lovbestemte udgangspunkt foreslås præciseret i kvalitetsstandarden for ledsagerordning, fordi Myndighedsenheden modtager forespørgsler på netop ansættelse af nærtstående som ledsagere.

   

  Ankestatistik

  På baggrund af ønsket fremsat under den politiske behandling af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-området er der indhentet tal fra Ankestyrelsens statistik over klagesager for de af servicelovens bestemmelser, som vedrører kvalitetsstandarderne på det sociale område. Tallene er indsat i et skema, som vedlægges som bilag 2. Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at finde tal for alle kvalitetsstandarder, fordi der ikke på alle områder er klageadgang. Desuden overlapper nogle af tallene fra Ankestyrelsen flere kvalitetsstandarder og §§ uden mulighed for udspecificering. Dette er angivet i kolonnen med bemærkninger i skemaet. Til perspektivering af antallet af klagesager er der endvidere trukket cirka-tal i det omfang systemerne tillader dette for kommunens afgørelser truffet i 2019 på de pågældende områder. Disse tal er ligeledes indsat i skemaet.

   

  Der er i alt tale om, at Ankestyrelsen har behandlet ti klagesager i 2019, hvoraf Ankestyrelsen i tre sager har omgjort kommunens afgørelse. To af omgørelserne vedrører kvalitetsstandarden om merudgifter - § 100, hvilket medfører en relativ høj omgørelsesprocent for denne gruppe sager. Kommunen har truffet i omegnen af 300-350 afgørelser på området i 2019. Når det årlige ”Danmarkskort” over statistik for kommunernes fejl i sagsbehandlingen er offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet, vil der efter sommerferien som vanligt blive forelagt en særskilt sag om Danmarkskortet.

   

  Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

  Tekst skrevet med grønt foreslås tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

  Tekst skrevet med rødt foreslås slettet eller flyttet til andet afsnit.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor socialområdet med markering af de foreslåede tilpasninger/præciseringer.

   

  Bilag 2 Ankestatistik fra Ankestyrelsen indsat i skema med angivelse af lovgrundlag og relevante kvalitetsstandarder.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

   Ledsagerordning

  Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til forventningsafstemningen hos borgeren, at det allerede i kvalitetsstandarden specifikt gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan ansættes ledsagere med meget nær tilknytning til borgeren, idet dette er lovgivningens udgangspunkt, og idet der modtages henvendelser herom fra borgere.

   

  Ankestatistik

  Der kan efter administrationens vurdering ikke udledes noget generelt om serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarderne på socialområdet på baggrund af ankestatistikken, om end omgørelsesprocenten på baggrund af 2 omgørelser ud af 3 klagesager vedrørende merudgiftsydelse er relativ høj. Dette skal efter administrationens opfattelse ses i lyset af, at der er tale om et lidt kompliceret område med mange detaljer, hvor det er nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilke af borgerens udgifter, der ligger indenfor bestemmelsens (§ 100) område, og hvilke som falder udenfor. Ved denne vurdering er det centralt at foretage en sammenligning af, hvilke udgifter en konkret borger med handicap har i forhold til, hvilke udgifter flertallet af personer uden handicap har. Ankestyrelsen efterspørger i disse sager ofte mere dokumentation til belysning af de objektive kriterier for denne vurdering. I de afgørelser, som omgøres, er der typisk tale om, at Ankestyrelsen tiltræder/stadfæster en del af kommunens afgørelse, mens enkelte dele af sagen hjemvises til kommunen til yderligere sagsoplysning og ny afgørelse.

   

  Administrationen vurderer endelig, at kvalitetsstandarderne på socialområdet med de foreslåede tilpasninger og præciseringer lever op til lovgivningen, herunder den aktuelle praksis fra Ankestyrelsen, som den ser ud pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes med de foreslåede ændringer og præciseringer.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Ikke behandlet, da sagen forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og

  Arbejdsmarkedsvalget.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 12 Kvalitetstandard for STU

  SagsID/Sagsnummer: 20/5685
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kvalitetstandard_for_stu.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der fremlægges forslag til kvalitetstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde STU, som er en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov.

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området.

   

  Kvalitetsstandarden skal fungere som et opslagsredskab for medarbejdere, de unge og deres pårørende og som information til kommunens aktuelle og kommende STU-leverandører om rammerne for STU.

   

  Med dette udkast (bilag) lægger administrationen op til fastsættelse af en kvalitetstandard, som nøje følger de i loven fastsatte rammer.

   

  Kvalitetetstandarden fastsætter formål og målgruppe for STU, og forslaget fremsættes i overensstemmelse med styringstrategien og med henvisning til den igangværende budgetproces med en tydelig prioritering af tilbud, der kan etableres og gennemføres inden for kommunes egne rammer. Herudover er det tydeliggjort, at STU-forløb planlægges i tæt samarbejde med den unge, forældrene og UU-Ringsted, samt at det sikres, at den unge oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg inden for de givne rammer. Såfremt det relevante tilbud til den unge findes under kommunens egne tilbud vil dette som udgangspunkt blive anvendt.

   

  Opgaven med vurdering og varetagelse af den konkrete opgave med tilrettelæggelse af STU-forløb er som udgangspunkt uddelegeret til UU-vejlederen, der også varetager samarbejdet samt opfølgningen med den unge og de pårørende. Ved uddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir til den unge, der beskriver de opnåede kompetencer.

  Inddragelse og høring

  Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at Ringsted Kommune med den foreslåede kvalitetstandard giver målgrupperne for STU et overskueligt redskab til forventningsafstemning og planlægning af STU-forløbet for den enkelte unge, hvor der samtidig lægges vægt på, at styringstrategien følges og at den unge inden for denne ramme oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til kvalitetstandard for STU godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet har følgende bemærkninger og input til indholdet:

   

  • Hvem kan få STU?

  Der skal stå grundskolen i stedet for grunduddannelsen.

   

  • Hvad består STU af?

  Der skal fremgå, at de nævnte timetal er pr. år. Desuden bør afsnittet om uddannelsens indhold uddybes så det beskriver:

   

  § 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

  1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,

  2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og

  3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

   

  • Leverandør af STU-forløb

  Det bør fremgå, hvilke leverandører Ringsted benytter sig af; f.eks. “Ringsted Kommunes egne STU-uddannelser samt eksterne STU-tilbud i og uden for Ringsted Kommune.

  at uddannelsesforløbet vælges og planlægges i tæt samarbejde med ...........

   

  • Opfølgning og gennemførelse

  Hvad er kriterierne for, at uddannelsen starter med et afklaringsforløb, henholdsvis at afklaringsforløb fravælges?

  Desuden bør der stå noget om mulighederne for afbrydelse og genoptagelse af uddannelsen f.eks. ved sygdom.

   

  • Øvrige relevante oplysninger

  I stedet for den foreslåede tekst bør det tydeligt fremgå, som loven fortæller:

   

  § 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i uddannelsen.
   

   

  Handicaprådet opfordrer til, at kvalitetsstandarden sendes i høring efter den poltiske behandling i fagudvalgene, da der er kort frist for at afgive høringssvar. Der opfordres desuden til, at der overvejes andre målgrupper i forhold til høringsprocessen, fx relevante forældregrupper.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-05-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-05-2020

  Forslaget til kvalitetsstandard sendes i fornyet høring i Handicaprådet efter indarbejdelse af Handicaprådets forslag.

   

  Det skal præciseres i kvalitetsstandarden, at uddannelsen ikke er kompetencegivende.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Supplerende sagsfremstilling

  Kvalitetstandard for STU er opdateret med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Handicaprådets bemærkninger og sagen sendes i fornyet høring i Handicaprådet inden genbehandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Se bilag.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  DH-siden påtænker at afgive et høringssvar.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 13 Orientering om tilsyn med Bengerds Huse

  SagsID/Sagsnummer: 19/21597
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  tilsyn_styrelsen_for_patientsikkerhed_-_endelig_rapport_bengerds_huse.pdf.pdf bengerds_huse_-_handleplan_for_tilsyn_fra_sfp.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Botilbuddet Bengerds Huse har fået ført tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, som har medført påbud. I denne sag orienteres om tilsynet.

  Beskrivelse af sagen

  Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg i december 2019, og har sendt endelig tilsynsrapport i maj 2020. Rapporten har været udskudt på grund af corona. Rapporten vedlægges som bilag 1.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter Sundhedslovens § 213, og fører tilsyn med sundhedsforhold og den sundhedsfaglige virksomhed på behandlingssteder, herunder bl.a. plejecentre og botilbud. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne efter, hvilken betydning tilsynets fund har for patientsikkerheden. Den mest kritiske kategorisering er ”Kritiske

  forhold af betydning for patientsikkerheden” og den bedste kategorisering er ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

   

  Styrelsen har ved dette tilsyn vurderet, at Bengerds Huse tilhører kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Vurderingen er baseret på fund af mangler i botilbuddets medicinhåndtering, journalføring, indhentelse af informeret samtykke og instrukser.

   

  Ved tilsynet blev identificeret en række forhold omkring medicinhåndtering i Bengerds Huse, der ikke levede op til krav og regler. Fundene var baseret på stikprøver hos to borgere og handlede bl.a. om manglende angivelse af dosis af medicin hos en borger, manglende adskillelse af patienters medicin i køleskab og en uklar medicinliste. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at manglerne udgør en risiko for fejlmedicinering.

   

  Styrelsen konstaterer derudover, at Bengerds Huse ikke levede fuldt op til retningslinjer om journalføring. Styrelsen fandt journalerne usystematiske og fandt at personalet havde svært ved at fremsøge information i journalerne. Styrelsen fremhæver dog, personalet mundligt kunne redegøre for borgernes pleje, behandling og opfølgning mv.

   

  Ved tilsynet blev derudover identificeret enkelte forhold omkring instrukser, hygiejne samt patientrettigheder (informeret samtykke), der ikke efterlevede krav og regler. Forholdet vedrørende hygiejne handlede om, at personale der håndterer medicin, blev observeret med ure, håndsmykker og langærmede trøjer.

   

  På baggrund af tilsynet har styrelsen den 12. maj 2020 givet et påbud til Bengerds Huse om:

   

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instrukser herfor, fra dags dato.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder implementering af instruks herfor, fra dags dato.
  3. at sikre indhentelse af informeret samtykke fra dags dato
  4. at sikre implementering af instruks for ulykkestilfælde og akut sygdom samt implementering af instruks for hygiejne fra dags dato.

   

  Kravene er mere udførligt beskrevet i 13 punkter i tilsynsrapporten. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Det forventes at der kommer nyt tilsynsbesøg inden for de næste 2-3 måneder.

   

  Tilsynsbesøget fandt sted tilbage i december 2019, og Bengerds Huse har i februar 2020 haft udkast til tilsynsrapport og påbud i høring. Bengerds Huse har derfor haft mulighed for at arbejde med problemstillingerne i en periode, og der er siden tilsynsbesøget iværksat indsatser, der skal rette op på alle fejl og mangler påpeget ved tilsynet, jf. den handleplan, der er vedhæftet som bilag 2.

   

  Bengerds Huse har således udarbejdet instrukser for alle områder, der er omfattet af tilsynet. De er sendt til styrelsen, som har godkendt dem, og påbuddet vedrører nu udelukkende implementeringen. Implementeringen er planlagt til uge 25 og 26, hvor en nyansat sygeplejeske gennemgår samtlige instrukser for alt personale. Fremadrettet skal sygeplejersken, i samarbejde med social- og sundhedsassistenter, sikre, at instrukserne for det sundhedsfaglige arbejde overholdes.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anerkender, at nogle af botilbuddets procedurer og særligt den skriftlige dokumentation ikke har levet op til retningslinjerne. Administrationen finder det væsentligt, at instrukser og skriftlige procedurer er i orden, særligt i tilfælde, hvor arbejdet skal varetages af vikarer.

   

  Administrationen vurderer, at Bengerds Huse arbejder målrettet og konstruktivt med de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet.

   

  Administrationen vurderer, at tilsynet har bidraget til at give et kvalitetsløft af opgaveløsningen på det sundhedsfaglige område i Bengerds Huse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet udtrykker bekymring over, at en tidligere beslutning om at ansætte en sygeplejerske på Bengerds Huse tilsyneladende ikke er blevet fastholdt og påpeger et behov for ledelsesmæssigt fokus på at fastholde kvaliteten i tilbuddet i forhold til sundhedsopgaver og medicinhåndtering. 

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 14 Orientering om styringsstrategi på det specialiserede område

  SagsID/Sagsnummer: 18/20911
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_til_orienteringssag_1._halvaar_20_styringsstrategi.pdf bilag_2_til_orienteringssag_1._halvaar_20.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 12. november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område og efterfølgende en tidsplan for udmøntning af strategien. Ifølge tidsplanen vil Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget hvert halve år få en status for udmøntning af styringsstrategien. Der er tidligere givet status i april - juni 2019 samt i november 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Styringsstrategien med de 43 anbefalinger er vedhæftet som bilag 1.

   

  Styringsstrategien skal udmøntes i perioden 2019-2020, og der er nedsat en tværgående styregruppe med ansvar for udmøntning og overholdelse af tidsplanen.

   

  Pr. maj 2020 er der iværksat 22 projekter, der skal sikre at 33 af de 43 anbefalinger bliver opfyldt.

   

  16 af anbefalingerne er nu helt udmøntet, dvs. at arbejdet med dem er afsluttet, mens andre er tæt på at blive afsluttet. Siden seneste orientering om styringsstrategien fra november 2019 er der bl.a. sket følgende:

   

  • Kvalitetsstandarder for plejefamilier er implementeret og vederlagene er genforhandlet, både på børne- og ungeområdet
  • Der er indført ny procedure for visitation til specialundervisning, og ny procedure for visitation til skoletilbud til anbragte børn er undervejs
  • Der er indført ny bogføringspraksis i fht. undervisning af anbragte børn, der sikrer en mere optimal hjemtagelse af statsrefusion
  • Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skolerne har været i høring og er lagt til politisk behandling
  • Forslag til ny organisering af specialundervisning har været forelagt for fagudvalg og er sendt i høring
  • Der er indført systematisk ledelsesinformation på skoleområdet, bl.a. om antal elever i specialskoler
  • Der er indført tættere opfølgning i sager, hvor unge er i efterværn i andre kommuner

   

  Flere af de anbefalinger, der stadig arbejdes med, indgår nu i arbejdet med en styrket og koordineret ungeindsats, eksempelvis styrkede faglige miljøer i grundskolen samt større fagligt fokus på børn med særlige behov i daginstitutioner.

   

  En oversigt over alle igangværende og afsluttede opgaver og projekter i styringsstrategien er vedhæftet som bilag 2.

   

  Udmøntning af styringsstrategien er på nogle områder blevet forsinket af corona-nedlukningen. Administration og ledelse har i en periode været nødt til at prioritere daglige driftsopgaver frem for udviklingsopgaver, og det vanskeliggør opstart af nye projekter, at der ikke kan afholdes fysiske møder.

   

  Forsinkelsen vedrører især den tværgående koordinering og opstart af anbefalingerne under temaet ”Udvikling af tilbudsviften”. Under dette tema skal der arbejdes med, hvilke nye tilbud kommunen skal etablere og hvordan kommunens nuværende tilbud skal ændres, så der skabes det bedste match med de aktuelle behov hos børn, unge og voksne med særlige behov. Der var planlagt fælles opstart og planlægning af projekter under dette tema på et seminar i marts, som måtte udsættes.

   

  Udsættelsen betyder dog ikke, at der ikke arbejdes med nogle af anbefalingerne om at udvikle tilbudsviften i de enkelte centre. Der arbejdes bl.a. med kortlægning af kommunens tilbud på det specialiserede børneområde (0-16 år), med etablering af nyt STU-tilbud i Café Ingeborg og med eventuel etablering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet.

   

  Styregruppen har derudover valgt at udsætte arbejdet med en enkelt anbefaling, nemlig at sikre sammenhæng i kvalitetsstandarderne på tværs af børne-, unge- og voksenområdet. Arbejdet skulle ifølge tidsplanen starte primo 2020, men udsættes cirka et år for at give ro til at implementere de relativt nye kvalitetsstandarder på børneområdet.

   

  På den baggrund kommer arbejdet med at udmønte styringsstrategien til at strække sig ind i 2021.

   

  Udvalgene vi få forelagt næste orienteringssag om styringsstrategien i november eller december 2020.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at arbejdet med at udmønte styringsstrategien skrider godt fremad på de fleste områder, på trods af et afbræk i den almindelige mødeaktivitet og måder at arbejde på.

   

  Administrationen vurderer ikke, at den forsinkede udmøntning af temaet om udvikling af tilbudsviften får mærkbare konsekvenser for borgere eller for kvaliteten i udviklingsarbejdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 15 Orientering om eksterne puljeprojekter på social- og sundhedsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/23680
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 13. maj 2019 en revideret delegationsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det blev besluttet, at fagudvalget skal orienteres hvert halve år om projekter med ekstern puljefinansiering på social- og sundhedsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  I de halvårlige sager orienteres om eksterne puljemidler, som kommunen har søgt og eventuelt også fået tildelt støtte fra siden sidst. Der orienteres også om igangværende puljefinansierede indsatser.

   

  Der er følgende nyt at orientere om siden seneste orientering, der blev givet i december 2019:

   

  • Socialpsykiatrien har i april 2020 fået tildelt knap 6,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projektet ”Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge”. Ringsted Kommune er dermed en af 9 kommuner, der har fået støtte til at udvikle nye, forebyggende, kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Formålet med projektet er at udvikle nye metoder til at styrke den tidlige forebyggelse, så flere psykisk sårbare unge gribes uden for psykiatrien. Målgruppen er unge i alderen 13-25 år uden diagnoser. Projektet består af rådgivende samtaler, individuelle forløb, gruppeforløb og forløb for forældre, og projektet løber over tre år.

   

  • Sundhed & Træning fik i 2019 tildelt 677.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune”. Formålet er at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale for borgere med kronisk sygdom, fx type 2-diabetes, KOL, kræft, hjertekarsygdomme, gigt og rygproblemer. Projektet skal bidrage til at øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Den første fase af projektet er i gang, og her er fokus på borgere med type 2-diabetes. I anden fase skal projektet udvides til også at omfatte borgere med andre kroniske sygdomme. Anden fase er udsat fra april til juni 2020 på grund af corona, men der arbejdes nu med at gennemføre samtalerne som videosamtaler. Det vurderes fortsat muligt at færdiggøre og evaluere projektet inden for projektperioden, som slutter med udgangen af 2020.

   

  • Café Ingeborg fik i december 2019 tildelt 2,9 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet ”Café Ingeborg på hjul”. Projektet løber over 3 år frem til udgangen af 2022. Projektet har til formål at styrke lokale fællesskaber og skabe møder mellem generationer, fx gennem madlavning, fællesspisning eller andre arrangementer. Siden sidst har Café Ingeborg indgået samarbejde med 6 forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd. I februar blev afholdt en skraldeindsamling i samarbejde med Kværkeby landsbyråd og Kværkeby friskole, hvor også idrætsprojektet og beboere fra plejecenter KLC deltog. En del aktiviteter og arrangementer i projektet er udskudt pga. corona. Det gælder flere arrangementer, der var aftalt med de forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd – de må i stedet afholdes senere. Etablering af udekøkken og generationscafé er foreløbigt udskudt, da den skal ligge på plejecenter Solbakken og beboerne her er i øget risikogruppe. Den officielle indvielse af foodtruck og projektet, der skulle have været afholdt den 31. marts, planlægges nu afholdt i september.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser ved eksterne puljemidler behandles ved de kvartalsvise budgetrapporter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de tre projekter er gode eksempler på, hvordan eksterne puljemidler bidrager til at skabe udvikling af nye tilbud til gavn for flere borgergrupper i kommunen:

   

  Socialstyrelsens bevilling til ”Genvejen” gør det muligt at afprøve og udvikle nye, forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge i kommunen. Nordea-fondens midler til ”Café Ingeborg på hjul” gør det muligt at skabe flere lokale aktiviteter og fællesskaber, mens Sundhedsstyrelsens bevilling til systematisk behovsvurdering bidrager til at udvikle og målrette kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at projekt ”Genvejen” understøtter udmøntningen af styringsstrategien for det specialiserede område og ungestyringsstrategien, som Byrådet har vedtaget i hhv. november 2018 og april 2020, idet projektet handler om at udvikle forebyggende og nye indsatser til ungegruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

   

 • Punkt 16 Orientering fra formanden

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Intet til punktet.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

 • Punkt 17 Orientering fra administrationen

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Administrationen orienterede om høringsproces for budget 2021 og at der arbejdes med at afprøve ny belægning på udendørsarealet i daginstitutionen Solstrålen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

   

   

 • Punkt 18 Punkter til kommende møder

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Handicaprådet

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  I løbet af efteråret 2020 skal der et punkt på om boligområdet, hvor Handicaprådet får større indblik i bl.a. antal af og størrelsen på handicapegnede boliger i kommunen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen