Du er her

Førtidspension

Personer der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og forsørge sig selv, kan tilkendes førtidspension.


Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Det er din kommune, der vurderer, om din arbejdsevne er nedsat. 

Førtidspension - nye regler (efter 1. januar 2003)

Hvis kommunen startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003 er du på de nye regler. Her på siden kan du orientere dig om regler, procedre mv. hvis du skal have eller har fået tilkendt førtidspension.

Førtidspension - gamle regler (før 31. december 2002)

Hvis kommunen startede din sag om førtidspension før den 1. januar 2003 er du på de gamle regler.

Frem til 31. december 2013 var der mulighed for at skifte fra gammel ordning til ny ordning. Derfor kan du være på ny ordning, selvom kommunen startede din sag om førtidspension før den 1. januar 2003.

Et skift fra den ene ordning til den anden kræver dog et bevidst valg og en aktiv handling.

Derfor kan du, hvis du ikke har foretaget et skifte, regne med skæringsdatoen 1. januar 2003 for, om du er på nye eller gamle regler.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension, men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Klik her for at læse mere om førtidspension

Klik her for at kontakte Udbetaling Danmark

Sådan behandler vi din ansøgning

 • Afklaring af dine muligheder

  Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så du ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så skal dit fremtidige forsørgelsesgrundlag afklares. Det kan fx være fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

  Det er rehabiliteringsteamet, der indstiller til din fremtidige forsørgelse. Inden mødet med teamet skal du i samarbejde med din sagsbehandler udfylde en rehabiliteringsplan. Når din sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, deltager du selv på mødet sammen med din sagsbehandler.

  Rehabiliteringsteamets opgaver

  Rehabiliteringsteamet skal sikre, at du er tilbudt alle relevante indsatser, som kan hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet, og at din sag er tilstrækkeligt oplyst. Når rehabiliteringsteamet har drøftet din sag med dig, udarbejder teamet en indstilling, så der efterfølgende kan træffes afgørelse om hvad der skal ske i din sag. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension, går din sag videre til Pensionsteamet i kommunen, som træffer afgørelse i sagen.

  Du får Rehabiliteringsteamets indstilling oplyst mundtligt i forbindelse med mødet, og du får den efterfølgende tilsendt på skrift. Din sagsbehandler kan vejlede dig om det videre forløb efter mødet.

  Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?

  Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra kommunen og regionen.

  Fra Region Sjælland deltager:

  • En læge (sundhedskoordinator)

  Fra kommunen deltager:

  • En medarbejder fra Arbejdsmarkedscentret, som også er mødeleder
  • En medarbejder fra socialområdet
  • En medarbejder fra sundhedsområdet
  • Hvis du er under 30 år, deltager en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet. En bisidder kan fx være en ven, et familiemedlem eller en repræsentant fra din faglige organisation.

  Hvis du har spørgsmål om rehabiliteringsteamet, bedes du kontakte din sagsbehandler.

 • Hvem træffer afgørelse?

  Når du ansøger om eller er indstillet til førtidspension af rehabiliteringsteamet bliver din sag forelagt Pensionsteamet i Myndighedsenheden.

  Pensionsteamet er en administrativ myndighed i kommunen, som af Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffes afgørelser i sager om førtidspension.

  Pensionsteamet består af Lederen af Myndighedsenheden samt to fagkyndige sagsbehandlere.

  Hvem kan du kontakte?

  Hvis du har spørgsmål til din sag om pension, bedes du kontakte din sagsbehandler i Arbejdsmarkedscentret.

  Hvis du allerede er tilkendt førtidspension, har du mulighed for at kontakte Pensionsteamet, såfremt du har spørgsmål til din førtidspension. Dette kan f.eks. være i forbindelse med løntilskud til førtidspensionister, invaliditetsydelse eller hvilende pension. Du kan enten ringe på telefonnummer 5762 7984 eller skrive via digital post på www.borger.dk  Att. Pensionsteamet.

Pension, hvis du mister din arbejdsevne

Tilbage til arbejdsmarkedet med delvis arbejdsevne

Hvis du delvis har mistet din arbejdsevne, kan du kontakte dit lokale jobcenter. Jobcentret kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du bedst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Måske vurderer jobcentret, at din arbejdsevne ikke er god nok til, at du kan arbejde på normale vilkår eller efter de særlige vilkår, der er en del af alle overenskomster. Jobcentret skal så tilbyde dig et forløb, hvor du kan få forbedret din arbejdsevne. Eller måske kan du komme i fleksjob.

Førtidspension

Du kan søge om førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at du ikke længere er i stand til at forsørge dig selv gennem et job – heller ikke på særlige vilkår som fx via et fleksjob.

Kan jeg få kompensation fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner?

Har du mistet din arbejdsevne helt eller delvist, kan du undersøge, om du kan få udbetalt kompensation for tab af arbejdsevnen gennem din arbejdsmarkedspension eller dine individuelle pensioner.

Bliver du så syg, at der ikke længere er udsigt til, at du kan arbejde, kan du som tjenestemand have ret til udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige grunde, en såkaldt 'svagelighedspension'. Størrelsen af din svagelighedspension er afhængig af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat.

Din arbejdsgiver vil normalt have forelagt din sag for Helbredsnævnet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der tager stilling til, om du ved afsked på grund af sygdom kan få svagelighedspension. Nævnet vurderer bl.a. din sag ud fra oplysninger fra din læge eller eventuelle speciallæger om dit helbred. Du skal selv søge om at få en lovbaseret – social – førtidspension ved siden af.

Kontakt dit pensionsselskab eller din pensionskasse for at få mere at vide om, hvad du kan få udbetalt fra din arbejdsmarkedspension, hvis du ikke længere kan arbejde. Hvis du tidligere har været tjenestemand i staten, kan du få mere at vide i Udbetaling Danmark. Hvis du har været ansat som tjenestemand i en kommune eller region, kan du få mere at vide hos din tidligere arbejdsgiver eller dit fagforbund.

Supplerende opsparing til pension

Der findes forskellige muligheder for, at du kan fortsætte med at spare op til din pension, selvom du ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Som førtidspensionist har du mulighed for at fortsætte indbetaling til den Supplerende arbejdsmarkedspension, SUPP. På den måde sikrer du dig en ekstra indtægt ud over folkepensionen.

Du indbetaler automatisk til ATP Livslang Pension, hvis du modtager førtidspension efter de nye regler fra 1. januar 2003. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Udbetaling Danmark trækker automatisk beløbet fra din førtidspension hver måned. Modtager du førtidspension efter de regler, der var gældende indtil den 1. januar 2003, kan du selv vælge, om du vil betale til ATP Livslang Pension.

Du kan typisk få præmiefritagelse, hvis du har ret til at få en forsikring udbetalt på grund af nedsat arbejdsevne fra en arbejdsmarkedspension eller en individuel pension. Dvs. at størrelsen af din pension ikke bliver mindre, selvom du mister arbejdsevnen og derfor ikke længere betaler til din pensionsordning. Du kan få vejledning om dine muligheder for at få præmiefritagelse i det pensionsselskab eller pengeinstitut eller den pensionskasse, der administrerer din arbejdsmarkedspension.

Det er en god ide at finde ud af, hvordan du er sikret, hvis du mister evnen til at arbejde

Sidst opdateret

14.07.2021