Du er her

Dagtilbud 0-6 år

Her finder du information om Ringsted Kommunes dagtilbud på området 0-6 år.

NYHED

Børnehaveplads til dit barn?

Hvis dit barn er indmeldt i den kommunale dagpleje, skal det begynde i børnehave den 1. i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 mdr.

Tidligere har Pladsanvisningen skrevet alle dagplejebørn op til børnehave, når de blev 2 år, men det gør de ikke mere.

PDF icon se regler for opskrivning

 

Nyt Pladsanvisningssystem

Pladsanvisningen er overgået til nyt IT-system og der vil derfor i en periode kunne påregnes længere behandlingstid end normalt.

Pladsanvisningens hjemmesider er samtidig under opbygning, og der kan være beskrivelser, der ikke er opdateret

 

Institutionskontoret har skiftet navn til Pladsanvisningen den 1. december 2018. Samtidigt vil Min Pladsanvisning være det nye selvbetjeningssystem til opskrivning til dagtilbud, SFO, ændring af tid samt økonomisk friplads-tilskud.

 

Min Pladsanvisning - selvbetjening

 

Kontakt Pladsanvisningen

 

Pr. 1. december: pladsanvisning@ringsted.dk

Tlf. 57 62 62 20, alle hverdage kl. 10.00-12.00

 

 

 

Ringsted Kommune har en bred vifte af dagtilbud på 0-6-årsområdet.

Vi har tilbud med både aften- og natåbent, så du har den størst mulige frihed til at planlægge dit arbejds- og familieliv.

Der er desuden pasningsgaranti, som betyder, at dit barn er sikret en plads i ét af vores mange dagtilbud.

Du finder mere information om de enkelte tilbud nedenfor.

Husk at du altid kan benytte vores selvbetjeningsløsning på Ringsted Kommunes hjemmeside til opskrivning og udmeldelser af dagtilbud og SFO. Det er også her du skal ansøge om pasning af eget barn, samt økonomisk friplads.

 

Dagtilbud 0-6 år

 • Ringsted Dagpleje

  Dagplejen i Ringsted er organiseret i ti legestuegrupper. Grupperne er dannet ud fra et geografisk fællesskab. Gruppernes størrelse varierer fra fem til ni dagplejere.
  En dagplejer passer tre-fire børn i eget hjem, hvor kommunen har godkendt de fysiske rammer til børnepasning. Børnene er mellem et halvt år og 2 år og 10 måneder.

  Du kan læse om Ringsted Dagpleje på deres hjemmeside

  Før barnet starter i dagpleje

  Inden barnet starter i dagpleje, besøger forældre og barn dagplejeren. Formålet med besøget er at give forældrene information om dagplejen, samt at give forældre og dagplejer mulighed for at lære hinanden at kende. Herefter arrangeres et indskrivningsmøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejepædagogen deltager. Her laver parterne en plejetidsaftale, og de drøfter de gensidige forventninger. Målet med denne gensidige orientering er at give barnet den bedst mulige start i dagplejen. 

  Råd og vejledning til dagplejere

  Dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejen og giver råd og vejledning til den enkelte dagplejer. Dagplejere har gennemgået et treugers grundkursus, der løbende følges op af diverse relevante kurser og temadage.

  Legestuegrupper og gæstedagpleje

  Dagplejere mødes ca. én gang om ugen i mindre "legestuegrupper", hvor de laver fælles aktiviteter, der varierer efter børnenes alder og årstiden. Samtidig lærer det enkelte barn de andre børn og dagplejere i gruppen at kende. Ved ferie og sygdom hos den faste dagplejer tilstræber vi, at barnet kommer i gæstedagpleje hos én af de andre dagplejere i "legestuegruppen". 

  Åbningstider

  Dagplejere har en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Der er forskellige åbningstider hos dagplejen. De tidligste modtager børn kl. 6:00 om morgenen. De seneste lukker kl. 17:00. Fredag er åbningstiden kortere.

   

 • Dagtilbud i Ringsted Kommune

 • Institutionen med aftenpasning

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aftenpasning, kan vi I Ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Fristedet

  Her tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 18 og fredag til kl.17.00

  Fra 1. januar 2016 tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 19 og fredag til kl.18.00

  Læs mere på hjemmesiden

 • 30 timers deltidsplads i dagtilbud

  I Ringsted Kommune har alle forældre mulighed for at vælge en 30 timers deltidsplads i et dagtilbud, enten i en daginstitution eller i dagpleje.

   

  Det er forældrebestyrelsen i dagplejen eller daginstitutionen, der fastlægger principper for forældrenes anvendelse af en deltidsplads. Det kan derfor være lidt forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, i hvilket tidsrum I kan benytte en 30 timers deltidsplads. Du skal derfor tale med lederen i dit barns dagtilbud, hvis du ønsker at vide mere om hvordan og hvornår, du kan bruge deltidspladsen dér.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal på 30 timers deltidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning

   

  Hvis dit barn allerede er indmeldt på en fuldtidsplads, skal du skal være opmærksom på, at ændring til 30 timers deltidsplads i dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil sige, at du skal foretage ændringen senest den sidste dag i en måned, for at 30 timers deltidspladsen kan gælde fra udgangen af den næste måned.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på 30 timers deltidsplads fra det tidspunkt, hvor dit barn er indmeldt i et dagtilbud, skal du vælge deltidsplads, når du accepterer tilbuddet om plads til dit barn.

   

  Hvis du har en 30 timers deltidsplads til dit barn og du har behov for en fuldtidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning. Denne ændring kan ske fra dag til dag. Det betyder, dit barn kan benytte en fuldtidsplads allerede dagen efter du har foretaget ændringen. Vi opfordrer til, at du orienterer lederen i dit barns dagtilbud forinden.

 • Døgnåben daginstitution

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aften- og eller natpasning, kan vi I ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Tinsoldaten

 • Madordning i Bastionen

  Madordningen består af fuld forplejning i løbet af dagen til alle børn i institutionen. Fuld forplejning betyder, at børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Der er ansat en ernæringsassistent i Bastionen, som tilbereder maden til børnene.

  Madordning opkræves 11 måneder om året. Se aktuel pris under takster. Beløbet dækker lønnen til ernæringsassistenten, til råvarer og til ekstraudgifter til vand og el. Beløbet opkræves sammen med betalingen for henholdsvis vuggestue- eller børnehavepladsen. Hvis du får søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til dit barn i Bastionen, får du også nedslag i prisen for madordningen.

  Du er velkommen til at kontakte institutionens leder Kimie Jensen på tlf. 57 61 81 70 og få mere at vide om madordningen, eller du kan læse mere om madordningen på Bastionens hjemmeside.

 • Tilskud - Pasning af egne børn

  Forældre til 0 - 5 årige børn i Ringsted Kommune kan, som alternativ til en plads i et dagtilbud, søge om tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Forældre kan dele den samlede tilskudsperiode pr. barn i to, og forældrene kan dele tilskudsperioden imellem sig, så for eksempel både mor og far får mulighed for på skift at få tilskud til at passe barnet i hjemmet. Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden.

  Betingelser for at få tilskud:
  Den forælder, der søger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller har en arbejdsindtægt.

  Den forælder der søger om tilskuddet, skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, så forælderen kan udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

  Den forælder der søger om tilskuddet, skal have opholdt sig i "riget" i 7 ud af de seneste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne. Forældre som f.eks i en periode på mere end ét år, i løbet af de seneste 8 år, har haft ophold i Grønland eller på Færøerne, kan få tilskud til pasning af egne børn, når de flytter tilbage til Danmark.

  I 2019 kan forældre få 6.540 kr. pr. mdr. til børn under 2 år og 10 måneder og 3.848 kr. pr. mdr., hvis barnet er over 2 år og 10 måneder og indtil skolestart. Tilskuddet udbetales i 12 mdr.

  Ansøgning til tilskud til pasning af eget barn

 • Søskendetilskud

  Har du mere end et barn i kommunal pasning, får du søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det dyreste pasningstilbud og halv pris for de øvrige børns pladser.

  Der gives også søskendetilskud til privat pasning, ring til institutionskontoret for information.

  Søskendetilskud tildeles automatisk.

 • Ansøg om fripladstilskud

  Ansøgning om fripladstilskud

  Hvis du som forælder af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Du kan få betalt dele af eller hele udgiften. Læs mere om ordningen og søg om tilskud på Borger.dk

  Der kan søges fripladstilkud til: Kommunal institution, kommunal dagpleje samt Privat institution.

   

 • Privat pasningsordning

  Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

  Hent skema til brug ved ansøgningen
  Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

  Tilskud til privat pasningsordning 2018 2019
  Børn under 2 år og 10 mdr. 6.229 kr 6.173 kr
  Børn på 2 år og 10 mdr. til skolestart 3.791 kr 3.848 kr

  Privat pasningsordning

  Ringsted Kommune godkender de private pasningsordninger og fører tilsyn minimum 2 gange årligt.

   PDF icon Lister over private pasningsordninger i Ringsted kommune

   

 • Familiegruppe og Familiestue

  Familiegruppen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner således, at barnet kan blive gladere og få det bedre i daginstitutionen.

  Tilbuddet er målrettet forældre til børn fra 0-6 år, der ikke trives i daginstitutionen.

  Det er den voksne – både forældre og pædagoger – der altid er ansvarlige for at hjælpe barnet til en bedre trivsel.

  Måske har dit barn  brug for hjælp til at lære:

  ● hvordan man er sammen med andre børn og er en del af et fællesskab på en positiv måde

  ● hvordan man med hjælp fra de voksne klarer situationer, hvor der stilles krav

  ● at blive bevidst om hvad det er dygtig til, og hvordan man kan bruge sine kompetencer i hverdagen i institutionen

  ● hvordan man kan fordybe sig og være koncentreret om en leg eller en aktivitet

  ● hvordan rutinen og hverdagen er i institutionen, så barnet med hjælp fra de voksne kan skabe sig overblik være i det

  Læs mere om Familiegruppen

 • Private institutioner

  Ringsted Kommune har fastsat godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. Kravene til private daginstitutioner er de samme krav som kommunen stiller til de kommunale daginstitutioner. Kommunen skal føre tilsyn med de private institutioner, herunder om institutionen overholder centrale bestemmelser og forsat lever op til godkendelseskriterierne.

  Private daginstitutioner optager selv børn gennem egen venteliste. Du skal dog være opmærksom på, at dit barn skal være skrevet på venteliste til et kommunalt dagtilbud og at du skal kontakte institutionskontoret, hvis du ønsker en plads i en privat daginstitution.  

  Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

  Ringsted Private Skovbørnehave
  Store Bøgeskovvej 30B
  4100 Ringsted
  tlf. 38 10 50 40
  www.ringstedskovborn.dk

  Børnehaven "Lillebjerggård"
  Bjergvej 61, Kværkeby
  4100 Ringsted
  tlf. 20 65 58 10
  Leder: Anne Mette Thomsen

  Femstjernen - afdeling Ringsted (0 - 6 års institution)
  Ole Hansensvej 7
  4100 Ringsted
  tlf. 32 16 55 55
  www.femstjernen.dk

   

 • Geografisk placering af kommunens skoler, dagplejer og dagtilbud

  Kort med placering af dagplejere, dagtilbud og skoler

 • Forskelle på kommunale og private dagtilbud og pasningsordninger

  I Ringsted Kommune er der kommunale, selvejende og private daginstitutioner og der er kommunal dagpleje og private pasningsordninger. I linket finder du et samlet overblik over alle typer af dagtilbud til børn, jævnfør dagtilbudsloven. Her kan du læse mere om forskellene på ordningerne, bl.a. om formål, lokaler, tilskud og forældrenes egenbetaling, forældreindflydelse, pædagogiske læreplaner, tilsyn mm.

  Forskelle på kommunale og private dagtilbud og pasningsordninger

Kontakt: Pladsanvisningen

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag10.00-12.00
 • Tirsdag10.00-12.00
 • Onsdag10.00-12.00
 • Torsdag10.00-12.00
 • Fredag10.00-12.00

Sidst opdateret

29.08.2019