Du er her

Dagtilbud 0-6 år

Her finder du information om Ringsted Kommunes dagtilbud på området 0-6 år.

Husk at opskrive til børnehave

Hvis dit barn er indmeldt i den kommunale dagpleje, skal det begynde i børnehave den 1. i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 mdr.

Når du har accepteret en plads i dagplejen, kan du opskrive til børnehave, men anciennitetsdatoen bliver fremrykket til barnets 2 års dag, som er den tidligst mulige dato.

Børn indmeldt i integrerede institutioner vil have en plads fra start til skolealder.

Økonomisk fripladstilskud og udbetaling af indefrosne feriepenge

Feriepenge der søges udbetalt, indgår ikke i beregningen af økonomisk fripladstilskud

Det samme gælder de 1.000 kr. som borgere på sociale ydelser har modtaget

Dagtilbud 0 - 6 års området i Ringsted kommune

Ringsted kommune har en bred vifte af dagtilbud på 0-6-års området.

Vi har tilbud med både aften- og natåbent, så du har den størst mulige frihed til at planlægge dit arbejds- og familieliv.

Der er desuden pasningsgaranti, som betyder, at dit barn er sikret en plads i ét af vores mange dagtilbud.

Du finder mere information om de enkelte tilbud nedenfor.

Husk at du altid kan benytte vores selvbetjeningsløsning på Min Pladsanvisning til opskrivning og udmeldelser af dagtilbud og SFO. Det er også her du skal ansøge om pasning af eget barn, samt økonomisk friplads.

 

Kontakt Pladsanvisningen

 

pladsanvisning@ringsted.dk

Tlf. 57 62 62 20, alle hverdage kl. 10.00-12.00

 

Dagtilbud 0-6 år

 • Ringsted Dagpleje

  Dagplejen i Ringsted er organiseret i ti legestuegrupper. Grupperne er dannet ud fra et geografisk fællesskab. Gruppernes størrelse varierer fra fem til ni dagplejere.
  En dagplejer passer tre-fire børn i eget hjem, hvor kommunen har godkendt de fysiske rammer til børnepasning. Børnene er mellem et halvt år og 2 år og 10 måneder.

  Du kan læse om Ringsted Dagpleje på deres hjemmeside

  Før barnet starter i dagpleje

  Inden barnet starter i dagpleje, besøger forældre og barn dagplejeren. Formålet med besøget er at give forældrene information om dagplejen, samt at give forældre og dagplejer mulighed for at lære hinanden at kende. Herefter arrangeres et indskrivningsmøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejepædagogen deltager. Her laver parterne en plejetidsaftale, og de drøfter de gensidige forventninger. Målet med denne gensidige orientering er at give barnet den bedst mulige start i dagplejen. 

  Råd og vejledning til dagplejere

  Dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejen og giver råd og vejledning til den enkelte dagplejer. Dagplejere har gennemgået et treugers grundkursus, der løbende følges op af diverse relevante kurser og temadage.

  Legestuegrupper og gæstedagpleje

  Dagplejere mødes ca. én gang om ugen i mindre "legestuegrupper", hvor de laver fælles aktiviteter, der varierer efter børnenes alder og årstiden. Samtidig lærer det enkelte barn de andre børn og dagplejere i gruppen at kende. Ved ferie og sygdom hos den faste dagplejer tilstræber vi, at barnet kommer i gæstedagpleje hos én af de andre dagplejere i "legestuegruppen". 

  Åbningstider

  Dagplejere har en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Der er forskellige åbningstider hos dagplejen. De tidligste modtager børn kl. 6:00 om morgenen. De seneste lukker kl. 17:00. Fredag er åbningstiden kortere.

   

 • Dagtilbud i Ringsted Kommune

 • Institutionen med aftenpasning

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aftenpasning, kan vi I Ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Fristedet frem til kl. 19.00 og i Tinsoldaten frem til kl. 20.00

  Læs mere på hjemmesiden

 • 30 timers deltidsplads i dagtilbud

  I Ringsted Kommune har alle forældre mulighed for at vælge en 30 timers deltidsplads i et dagtilbud, enten i en daginstitution eller i dagpleje.

   

  Det er forældrebestyrelsen i dagplejen eller daginstitutionen, der fastlægger principper for forældrenes anvendelse af en deltidsplads. Det kan derfor være lidt forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, i hvilket tidsrum I kan benytte en 30 timers deltidsplads. Du skal derfor tale med lederen i dit barns dagtilbud, hvis du ønsker at vide mere om hvordan og hvornår, du kan bruge deltidspladsen dér.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal på 30 timers deltidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning

   

  Hvis dit barn allerede er indmeldt på en fuldtidsplads, skal du skal være opmærksom på, at ændring til 30 timers deltidsplads i dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil sige, at du skal foretage ændringen senest den sidste dag i en måned, for at 30 timers deltidspladsen kan gælde fra udgangen af den næste måned.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på 30 timers deltidsplads fra det tidspunkt, hvor dit barn er indmeldt i et dagtilbud, skal du vælge deltidsplads, når du accepterer tilbuddet om plads til dit barn.

   

  Hvis du har en 30 timers deltidsplads til dit barn og du har behov for en fuldtidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning. Denne ændring kan ske fra dag til dag. Det betyder, dit barn kan benytte en fuldtidsplads allerede dagen efter du har foretaget ændringen. Vi opfordrer til, at du orienterer lederen i dit barns dagtilbud forinden.

 • Døgnåben daginstitution

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aften- og eller natpasning, kan vi I ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Tinsoldaten

 • Madordning i Bastionen

  Madordningen består af fuld forplejning i løbet af dagen til alle børn i institutionen. Fuld forplejning betyder, at børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Der er ansat en ernæringsassistent i Bastionen, som tilbereder maden til børnene.

  Madordning opkræves 11 måneder om året. Se aktuel pris under takster. Beløbet dækker lønnen til ernæringsassistenten, til råvarer og til ekstraudgifter til vand og el. Beløbet opkræves sammen med betalingen for henholdsvis vuggestue- eller børnehavepladsen. Hvis du får søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til dit barn i Bastionen, får du også nedslag i prisen for madordningen.

  Du er velkommen til at kontakte institutionens leder Kimie Jensen på tlf. 57 61 81 70 og få mere at vide om madordningen, eller du kan læse mere om madordningen på Bastionens hjemmeside.

 • Tilskud - Pasning af egne børn

  Forældre til 0 - 5 årige børn i Ringsted Kommune kan, som alternativ til en plads i et dagtilbud, søge om tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Forældre kan dele den samlede tilskudsperiode pr. barn i to, og forældrene kan dele tilskudsperioden imellem sig, så for eksempel både mor og far får mulighed for på skift at få tilskud til at passe barnet i hjemmet. Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden.

  Betingelser for at få tilskud:
  Den forælder, der søger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller har en arbejdsindtægt.

  Den forælder der søger om tilskuddet, skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, så forælderen kan udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

  Den forælder der søger om tilskuddet, skal have opholdt sig i "riget" i 7 ud af de seneste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne. Forældre som f.eks i en periode på mere end ét år, i løbet af de seneste 8 år, har haft ophold i Grønland eller på Færøerne, kan få tilskud til pasning af egne børn, når de flytter tilbage til Danmark.

  I 2020 kan forældre få 6.685 kr. pr. mdr. til børn under 2 år og 10 måneder og 3.939 kr. pr. mdr., hvis barnet er over 2 år og 10 måneder og indtil skolestart. Tilskuddet udbetales i 12 mdr.

  I 2021 kan forældre få 6.757 kr. pr. mdr. til børn under 2 år og 10 måneder og 3.963 kr. pr. mdr., hvis barnet er over 2 år og 10 måneder og indtil skolestart. Tilskuddet udbetales i 12 mdr.

  Ansøgning til tilskud til pasning af eget barn

 • Søskendetilskud

  Har du mere end et barn i kommunal pasning, får du søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det dyreste pasningstilbud og halv pris for de øvrige børns pladser.

  Der gives søskendetilskud til privat pasning, og til børn i privat institution.

  Søskendetilskud tildeles automatisk.

 • Ansøg om fripladstilskud

  Ansøgning om fripladstilskud

  Hvis du som forælder af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Du kan få betalt dele af eller hele udgiften. Læs mere om ordningen og søg om tilskud på Borger.dk

  Der kan søges fripladstilkud til: Kommunal institution, kommunal dagpleje samt Privat institution.

  PDF icon Vejledning - ansøgning om økonomisk fripladstilskud

   

 • Privat pasningsordning

  Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.


  Hent skema til brug ved ansøgningen, eller ansøg digitalt på Borger.dk. Vælger du den digitale løsning, bedes du sende en mail til pladsanvisning@ringsted.dk, og bede om en bekræftelse når skemaet er modtaget af passeren.

  Som betingelse for udbetaling af tilskud skal kommunen også godkende den aftale om pasning, der indgås mellem forældre og den private passer. På aftalen skal blandt andet fremgå aftaler vedr. fridage og ferie samt opsigelsesvarsler. Aftalen skal mailes til pladsanvisning@ringsted.dk eller sendes via e-boks.
  Forældre skal halvårligt indsende dokumentation på afholdelse af udgiften til den private passer f.eks. via dette PDF icon kvitteringsskema


  Private pasningsordninger baserer sig på en skriftlig pasningsaftale mellem barnets forældre og en privat passer. Der findes to måder at indgå aftale på:
  • Du indgår en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende, der passer dit barn i deres hjem.
  • Du bliver arbejdsgiver og indgår en aftale om pasning i eget hjem, eller flere forældre går sammen og ansætter en privat passer til at passe børnene i et af forældrenes hjem. Der vil være tale om et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold, hvor du får ansvar som arbejdsgiver. Derfor bliver du ansvarlig for lønudbetaling, feriepenge, ATP-bidrag og arbejdsskadeforsikring.

   

  Når tilskud til privat pasningsordning ophører
  Når tilskud til privat pasnings ophører, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder bl.a., at kommunen er forpligtet til at give dit barn en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud. Du skriver dit barn op via Min Pladsanvisning. 

  Ved flytning til anden kommune stopper tilskuddet i Ringsted pr. flyttedatoen. Det er forældrenes eget ansvar at undersøge kriterierne for tilskud til privat pasning i den nye kommune.

   

  Privat pasningsordning

  Ringsted Kommune godkender de private pasningsordninger og fører tilsyn minimum 2 gange årligt.

  PDF icon Liste over private pasningsordninger i Ringsted Kommune

   

   

   

 • Private institutioner

  Ringsted Kommune har fastsat godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. Kravene til private daginstitutioner er de samme krav som kommunen stiller til de kommunale daginstitutioner. Kommunen skal føre tilsyn med de private institutioner, herunder om institutionen overholder centrale bestemmelser og forsat lever op til godkendelseskriterierne.

  Private daginstitutioner optager selv børn gennem egen venteliste. Du skal dog være opmærksom på, at dit barn skal være skrevet på venteliste til et kommunalt dagtilbud og at du skal kontakte institutionskontoret, hvis du ønsker en plads i en privat daginstitution.  

  Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

  Ringsted Private Skovbørnehave
  Store Bøgeskovvej 30B
  4100 Ringsted
  tlf. 38 10 50 40
  www.ringstedskovborn.dk

  Børnehaven "Lillebjerggård"
  Bjergvej 61, Kværkeby
  4100 Ringsted
  tlf. 20 65 58 10
  Leder: Anne Mette Thomsen

  PDF icon Pædagogisk tilsynsrapport Lillebjerggaard

  PDF icon læreplan for børnehaven på Lillebjerggaard - 2020

  Femstjernen - afdeling Ringsted (0 - 6 års institution)
  Ole Hansensvej 7
  4100 Ringsted
  tlf. 32 16 55 55
  www.femstjernen.dk

  PDF icon Pædagogisk tilsynsrapport Femstjernen

   

 • Geografisk placering af kommunens skoler, dagplejer og dagtilbud

  Kort med placering af dagplejere, dagtilbud og skoler

 • Forskelle på kommunale og private dagtilbud og pasningsordninger

  I Ringsted Kommune er der kommunale, selvejende og private daginstitutioner og der er kommunal dagpleje og private pasningsordninger. I linket finder du et samlet overblik over alle typer af dagtilbud til børn, jævnfør dagtilbudsloven. Her kan du læse mere om forskellene på ordningerne, bl.a. om formål, lokaler, tilskud og forældrenes egenbetaling, forældreindflydelse, pædagogiske læreplaner, tilsyn mm.

  Forskelle på kommunale og private dagtilbud og pasningsordninger

Kontakt: Pladsanvisningen

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag10.00-12.00
 • Tirsdag10.00-12.00
 • Onsdag10.00-12.00
 • Torsdag10.00-12.00
 • Fredag10.00-12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

17.11.2021