Du er her

Folkeskolereformen

Fremtidens folkeskole foldes ud i de kommende år. Den vil give eleverne en anderledes, mere sammenhængende og fagligt udfordrende skoledag. Skolereformen trådte i kraft i skoleåret 2014/15.

Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes og udvikles gennem tre hovedmål og tilhørende delmål. Disse kan du se nedenfor.

Læs mere om folkeskolereformen i Ringsted Kommune

 1. Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
   
 1. Betydningen af elevernes sociale baggrund skal mindskes i forhold til faglige resultater.

 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år.
   

 1. Tillid og trivsel skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

 • Elevernes trivsel skal øges. 
   

For at sikre de tre hovedmål og de tilhørende delmål, er der udarbejdet flere specifikke indsatsområder:

 • En længere og mere varieret skoledag med fokus på mere og bedre undervisning og læring.
   
 • Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere.
   
 • Få klare mål og regelforenklinger.

På de fire links nedenfor kan du både læse og se film om reformens overordnede rammer, og hvordan de enkelte temaer kan udspille sig i praksis:

En kort beskrivelse af folkeskolen efter indførelse af folkeskolereformen

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen 2013 og aftalegrundlag for folkeskolereformen

Uddybning af målene med folkeskolereformen

 

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om folkeskolereformen

 • Hvad betyder reformen for mit barns hverdag?

  Hvad reformen præcis kommer til at betyde for dit barns hverdag, afhænger af den enkelte skole. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med fokus på faglig udvikling og nye indlæringsmetoder. Det kan fx være lektiehjælp, projektforløb og understøttende undervisning, der giver tid og plads til faglig fordybelse.

  Alle elever skal derudover i gennemsnit have 45 minutters idræt og bevægelse hver dag.

   

 • Hvor mange timer skal mit barn gå i skole?

  Det af hvilket klassetrinnet dit barn går på. Skoleugen vil i gennemsnit have en længde på:

  • 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse.
  • 33 timer for 4. til 6. klasse.
  • 35 timer for 7. til 9. klasse.

  Hvis tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse fravælges, vil skoleugen have følgende længde for eleverne:

  • 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse.
  • 30 timer for 4. til 6. klasse.
  • 33 timer for 7. til 9. klasse.
 • Hvordan kommer en typisk skoledag til at se ud?

  Det vil være forskelligt fra skole til skole. Fælles er dog, at skoledagen fremover indeholder mere motion samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Spørg på din skole, men vær forberedt på, at man ikke har planen klar i detaljer endnu.

 • Hvad betyder den forlængede skoledag for mit barns ”frie” tid?

  Da skoledagen bliver forlænget, betyder det, at eleverne får mindre ”fri” tid og kortere tid i SFO og klub. Til gengæld betyder reformen et større samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv. Den understøttende undervisning byder derfor på nye oplevelser og aktiviteter for eleverne.

  Derudover er der krav om gennemsnitlig 45 minutters motion, idræt og bevægelse om dagen.

 • Betyder det så, at barnet må stoppe til sine fritidsaktiviteter?

  Da de fleste aktiviteter som regel ligger om eftermiddagen efter kl. 16, kan børnene normalt fortsat gå til fritidsaktiviteter på trods af den forlængede skoledag.

 • Vil børnene stadig få lektier for?

  Ja, det vil de. Omfanget bestemmes af den enkelte skole. Mange lektier vil i hverdagen kunne klares i lektiecaféerne, men der vil stadig være lektier, der skal arbejdes med hjemme. Det kan for eksempel være en roman, der skal læses hjemme, eller større skriftlige opgaver/projektopgaver. Skolebestyrelsen kan vedtage lokale principper for lektier.

 • Hvilke fag bliver styrket med folkeskolereformen?

  Engelsk indføres fra 1. klasse. Andet fremmedsprog (tysk eller fransk) bliver obligatorisk fra 5. klasse. Fra 7. klasse kan skolerne tilbyde et 3. fremmedsprog som valgfag. Dansk og matematik styrkes med hver én ekstra lektion om ugen i 4.-9. klasse. I natur/teknik forhøjes det vejledende timetal i 2. og 4. klasse med én lektion.

 • Hvad er understøttende undervisning?

  Som en meget vigtig del af den nye skoledag indfører reformen understøttende undervisning i 2-8 timer (afhængigt af klassetrin) om ugen inkl. tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse. Den understøttende undervisning skal bruges til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med fagene, eller styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Pædagoger fra SFO'en vil være en vigtig del af den understøttende undervisning, men det er stadig lærerne, der har ansvaret for, at eleverne lærer det, de skal.

 • Skal mit barn have gymnastiktøj med hver dag?

  Nej. Alle elever skal have 45 minutters motion og bevægelse hver dag i gennemsnit set over ugen. Motion og bevægelse er andet og mere end den almindelige idrætsundervisning, der fortsætter. Fysiske aktiviteter kan indgå i fx matematik, og motion og bevægelse kan være understøttende undervisning, som fx korte "brain breaks" og i tilknytning til pauser mellem timerne. Skoledagen kan også starte med fx løb eller boldspil.

 • Hvad kommer der til at ske i lektiecaféerne?

  Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, der er tilpasset deres niveau og behov.

  Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

  Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, der har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster m.v., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.

  Eleverne kan, gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb, nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning.

  Skolebestyrelsen kan vedtage lokale principper for lektiehjælp og faglig fordybelse, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever. Tiden til lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, så eleverne kan holde fri, hvis lektiehjælpen fravælges.

 • Skal mit barn bruge lektiecaféen?

  Lektiecaféen er et åbent tilbud til de elever, der ønsker at benytte den. Formen vil blive tilpasset løbende, så den matcher elevernes behov bedst muligt. Tiden til lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne, så eleverne kan holde fri, hvis lektiehjælpen fravælges.

 • Hvad er den åbne skole?

  Skolen skal åbne sig mod det omgivende samfund. Eleverne skal forstå, hvad de er en del af, og de skal få interesse for selv at bidrage. Skolerne forpligtes til at samarbejde med det lokale idræts-, kultur-, og foreningsliv.

   

 • Bliver der tid til fri leg i løbet af skoledagen?

  Ja, der bliver pauser i løbet af skoledagen.

 • Kan mit barn stadig dyrke sin sport eller hobby efter skole?

  Ja. For børnehaveklasse - 3. klasse vil skoledagen typisk ligge fra kl. 8:00–14:00. Eleverne i 4. – 6. klasse vil have skoledage fra kl. 8:00 til 14:00 eller 8:00–15.00. For de ældste elever i 7. – 9. klasse slutter skoledagen senest kl. 16:00, men den typiske skoledag vil ligge fra kl. 8:00 til 15:00. Fordelingen af skoletiden hen over ugen vil variere fra skole til skole, og skolerne er endnu ikke færdige med deres planlægning. Så spørg på din skole, når vi nærmer os sommerferien.

 • Kan jeg tale med en lærer efter skoletid?

  Kontakten mellem skole og hjem skal i udgangspunktet finde sted inden for den almindelige arbejdstid - medmindre andet er aftalt.

 • Hvornår bliver skole-hjemsamtaler og forældremøder holdt?

  Den enkelte skole fastlægger selv sin praksis for afholdelse af skole-/hjemsamtaler og forældremøder – herunder hvornår møderne placeres.

 • Hvem skal undervise mit barn?

  Det vil fortsat være uddannede lærere, der har ansvaret for undervisningen i folkeskolen. Noget af den understøttende undervisning vil blive gennemført af pædagoger fra SFO'en og evt. instruktører fra foreninger, musikskolen m.fl.

 • Hvordan vil lærere og pædagoger supplere hinanden i løbet af skoledagen?

  Skoledagens tilrettelæggelse vil være forskellig fra skole til skole. Lærere, pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer skal bl.a. samarbejde om at varetage den understøttende undervisning. Pædagogernes kompetencer kan for eksempel være særligt relevante, når eleverne har aktiviteter, der vedrører deres alsidige udvikling og trivsel, mens det er lærerne, der skal sikre sammenhæng til den undervisning, der finder sted i de forskellige fag.

  Lærere og pædagoger skal også, som i dag, samarbejde om at sikre et inkluderende undervisningsmiljø for alle elever i klassen.

 • Hvad sker der med morgenpasningen?

  Morgenpasningen kommer umiddelbart til at foregå som hidtil. Det er dog en god idé at henvende dig til barnets fritidsinstitution om eventuelle ændringer i placering.

 • Hvordan bliver der råd til inklusion?

  Implementering af folkeskolereformen forventes ikke at få indflydelse på de økonomiske rammer for inklusionsindsatsen i Ringsted Kommune.

 • Hvordan kommer reformen til at påvirke specialklasser ogspecialskoler?

  Specialskoler og -klasser er som udgangspunkt også omfattet af skolereformen. Skoledagen bliver tilrettelagt fleksibelt, da det er vigtigt at skabe trygge og gode rammer for elever med særlige behov.

  Spørg på dit barns egen skole, hvordan de tilrettelægger den sammenhængende dag.

 • Bliver der fulgt op på, om reformen virker?

  Ja. Der er nedsat et følge- og forskningsprogram, der skal følge implementeringen og effekterne af folkeskolereformen. I den forbindelse vil de danske folkeskoler indgå i en årlig undersøgelse over de næste fem år. Det giver gode muligheder for at følge og evaluere udviklingen hos både elever og lærere.

  I Ringsted Kommune deltager Dagmarskolen og Byskovskolen.

 • Overgangsregler: Hvilke regler gælder for de klassetrin, der ”kommer i klemme” mellem de gamle og de nye timetal – for eksempel elever i 2. klasse i forhold til engelsk?

  Udgangspunktet er, at alle elever fra august 2014 gives det timetal og undervises efter de mål for fag og obligatoriske emner, der på det tidspunkt gælder for de enkelte klassetrin. Det vil sige, at elever, der starter i 2. klasse, gives en ugentlig lektion i engelsk (vejledende timetal). Tilsvarende gives elever, der starter i 6. klasse, to ugentlige lektioner i enten tysk eller fransk (vejledende timetal). Undervisningen skal lede hen mod Fælles Mål for fagene, og der stilles ikke i lovgivningen krav om kompensation for undervisningen i det år, som eleverne på lavere klassetrin vil få efter reformen. Det er således vurderingen, at den mindre undervisning, som disse elever får, vil kunne udjævnes over årene.
  For elever, der i august 2014 begynder i 7., 8. eller 9. klasse, gælder de hidtidigt gældende vejledende timetal for tilbudsfagene tysk eller fransk (hhv. 90, 120 og 120 timer).

  Tilsvarende gælder for elever, der begynder i 8. klasse i forhold til geografi (60 timer), og for elever, der begynder i 9. klasse i forhold til valgfagene sløjd, håndarbejde og hjemkundskab (60 timer).

 • Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling af medarbejderne?

  I skoleåret 2014/15 påbegynder vi et omfattende uddannelsesforløb for pædagogiske medarbejdere (lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere) og vejledere på folkeskolerne i Ringsted Kommune. Målet er at styrke de pædagogiske medarbejderes faglige og pædagogiske forudsætninger med henblik på at sikre alle elevers trivsel og læring i inkluderende fællesskaber.


   

Kontakt: Skolecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 20
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

08.02.2018