Du er her

Pladsanvisning

Her finder du information om, hvordan du skriver dit barn op til et dagtilbud i kommunal dagpleje, 0-6-års-institution eller børnehave.

Hvis du vil skrive dit barn op til et dagtilbud i kommunal dagpleje, 0-6-års-institution eller børnehave, skal du benytte Min pladsanvisning.

Ringsted Kommune er opdelt i seks børnepasningsdistrikter. Børnepasningsdistrikterne er de samme som skoledistrikterne. Du bliver som hovedregel opskrevet og tildelt en plads i et dagtilbud i dit eget bopælsdistrikt.

Det er Institutionskontoret, der administrerer opskrivning og visitering af plads til et dagtilbud.

Min Pladsanvisning

Værd at vide om pladsanvisning

 • Opskrivning til dagtilbud i Ringsted Kommune

  Du kan opskrive dit barn på enten garantilisten eller ønskelisten. Du har mulighed for at ønske tre dagtilbud, hvoraf mindst to skal være i dit eget distrikt. Børn bliver optaget på garanti- eller ønskelisten fra ansøgningsdatoen, og det er derfor ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge de opskrevne børn bliver tildelt en plads.

  Du kan ikke overføre dit barns anciennitet fra ventelisten i en anden kommune.

  Min Pladsanvisning

 • Opskrivning på garantilisten

  Oversigt

  Garantiliste
  0 – 2 år og 9 mdr.

  Garantiliste:
  + 2 år og 10 mdr.

  Digitalpladsanvisning

  Både vuggestue i barnets skoledistrikt og Dagpleje skal ønskes.

  Min. 2 børnehaver i barnets skoledistrikt.
  Behovsdato Garanteret en plads på behovsdato, dog tidligst 3 mdr. efter ansøgningsdato. Tidligst når barnet er 30 uger. Garanteret en plads på behovsdato, tidligst 3 mdr. efter ansøgningsdato.
  Opskrivning Hvis du opskriver inden barnet bliver 8 uger, er din opskrivningsdato den dag dit barn er født. Hvis barnet er i kommunal dagpleje, bliver det automatisk opskrevet til børnehave når barnet fylder 2 år.
  Info Oftest er det muligt at tilbyde plads i en af jeres ønsker, men hvis ikke, skal du være indstillet på at tage imod den plads kommunen anviser. Oftest er det muligt at tilbyde plads i en af jeres ønsker, men hvis ikke, skal du være indstillet på at tage imod den plads kommunen anviser.

   

 • Opskrivning på ønskelisten

  Oversigt:

  Ønskeliste:
  0 – 2 år og 9 mdr.

  Ønskeliste:
  + 2 år og 10 mdr.

  Digitalpladsanvisning Hvis enten dagpleje eller vuggestue fravælges. Hvis du ikke er indstillet på at tage andre pladser end de ønskede.
  Behovsdato Tidligst fra barnet fylder 30 uger, dog ingen garanti på behovsdato. Tidligst fra barnet fylder 2 år og 10 måneder, dog ingen garanti på behovsdato.
  Opskrivning Hvis du opskriver dit barn inden barnet bliver 8 uger, er din opskrivningsdato den dag dit barn er født. Barnet kan tidligst opskrives fra 2 års dagen.
  Info OBS. Du er ikke garanteret pasning til dit barn på en bestemt dato, så du skal være indstillet på evt. ventetid. OBS. Du er ikke garanteret pasning til dit barn på en bestemt dato, så du skal være indstillet på evt. ventetid
   

  Til de børn der ikke fik opfyldt 1 prioriteten og fortsat ønsker at stå på venteliste til denne.

  Til de børn der ikke fik opfyldt 1. prioriteten og fortsat ønsker at stå på venteliste til denne.

   

 • Behovsdato

  Behovsdatoen er den dato, du ønsker, at dit barn skal starte (inklusive indkøring). Du skal være opmærksom på, at garantidatoen godt kan være en dato, der ligger senere end behovsdatoen. Du vil tidligst blive tilbudt plads til den behovsdato, som du har angivet ved opskrivning.

  Hvis du ønsker at ændre dit barns behovsdato, kan du gøre dette telefonisk til Institutionskontoret. Du har mulighed for at ændre behovsdato én gang. Hvis du herefter ønsker at ændre behovsdato, vil dette blive betragtet som en ny ansøgning om optagelse på venteliste. Du vil således få en ny garantidato tre måneder efter din henvendelse.

 • Kommunens dagtilbudsdistrikter

  Kildeskolens distrikt (Allindelille og Gyrstinge samt dele af Bringstrup/Sigersted)

  Vigersteddistriktet (Jystrup, Kværkeby og Vigersted)

  Nordbakkedistriktet (Ørslev, Nordrup, Farendløse og Sneslev)

  Benløsedistriktet (Benløse)

  Valdemardistriktet (Kildemarken, Øster Park, Kaserneområdet, Ringsted Midtby)

  Dagmardistriktet (Ringsted Midtby, Klostermarken, Sdr. Park, Ringsted Mark, Vetterslev-Høm, samt dele af Bringstrup/Sigersted)

  Kort over distrikterne

  For kort over distrikterne, klik her

   

 • Pasningsgaranti

  Der er pasningsgaranti for alle børn med folkeregisteradresse i Ringsted Kommune. Pasningsgarantien gælder for alle børn, der ikke i forvejen er indmeldt i ét af kommunen dagtilbud.

  Pasningsgaranti omfatter alle børn fra de er 30 uger og til de starter i skole. Pasningsgaranti betyder, at barnet er garanteret en plads i ét af kommunens dagtilbud tre måneder efter, at forældrene har opskrevet det på garantiventelisten.

  Hvis du ønsker plads i et dagtilbud til dit barn i direkte forlængelse af barselsorloven, og har du opskrevet dit barn på garantiventelisten senest når barnet er otte uger, er du garanteret en plads fra barnet er 30 uger. Hvis dit barn er mellem 0 år og 2 år og 10 måneder, skal du skrive dit barn op til både dagpleje og en vuggestueplads i en 0-6 års-institution for at være omfattet af pasningsgarantien.

  Pasningsgaranti indebærer, at dit barn tilbydes en plads i ét af Ringsted Kommunes dagtilbud. Dit barn er ikke garanteret plads hos én bestemt dagplejer eller i én bestemt daginstitution.

  Tilbud om plads kan være enten i kommunal dagpleje eller i kommunal eller selvejende daginstitution.
  Vi forsøger altid at tildele barnet en plads nær hjemmet i det dagtilbudsdistrikt, hvor I bor.

  Hvis du fravælger dele af kommunens dagtilbud eller ikke ønsker at tage imod den tilbudte plads, er du ikke længere omfattet af pasningsgaranti. Dit barn kan dog skrives på venteliste på ny med en ny tremåneders garantiperiode til følge.

 • Kriterier for tildeling af plads

  I Ringsted Kommune tildeler vi børn plads i dagtilbud på 0-6 årsområdet ud fra en garantiliste og en ønskeliste. Loven foreskriver, at du ikke har krav på én bestemt plads til dit barn, men at du skal have mulighed for at fremsætte ønske om en bestemt institution.

  I Ringsted Kommune anvender vi opskrivningsanciennitet, hvilket vil sige, at børnene bliver optaget på garantilisten eller på ønskelisten fra ansøgningsdatoen. Det er således ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge børnene på listen tilbydes en plads.

  Det er Institutionskontoret, der administrerer ventelisterne.

  Forudsætningen for at få tilbudt en plads er, at du har skrevet dit barn på ventelisten i henhold til reglerne for opskrivning.

  Vi tilstræber at tildele de ledige pladser så tidligt som muligt, det vil sige én til to måneder, før dit barn skal starte i et dagtilbud. Du får tilbudt plads til barnet til enten garantidatoen (jf. pasningsgaranti), din behovsdato, eller når barnet står først på ventelisten til en plads. Børn til dagpleje/institutioner i eget bopælsdistrikt tildeles en plads først. Børn på garantilisten tildeles en plads før børn på ønskelisten.

  I Ringsted Kommune tilstræber vi, at søskende får tilbudt plads i samme institution.

  Hvis to børn har samme ansøgningsdato, vil pladsen blive tilbudt det ældste barn.

  Pladserne tildeles efter følgende kriterier:

  1. Børn på garantilisten + søskende.
  2. Børn på garantilisten fra andre distrikter.
  3. Børn på ønskelisten.
  4. Børn på ønskelisten fra andre distrikter.
 • Sådan får du tilbud om plads

  Når dit barn står for tur til at få tilbudt en plads, vil du blive kontaktet af Institutionskontoret via den Digitale Pladsanvisning eller Ringsted Kommunale Dagpleje telefonisk.

  Du skal være opmærksom på, at der er en svarfrist på seks hverdage i tilbudsbrevet. Hvis du ikke svarer inden fristen, vil pladsen bliver tilbudt til det næste barn på ventelisten. Hvis du fx skal på ferie på det tidspunkt, hvor du venter at få tilbudt en plads til dit barn, vil det være en god idé at kontakte Institutionskontoret, inden du tager af sted.

  Accepterer du en plads i det distrikt, hvor I bor, slettes dit barn af garantiventelisten til de øvrige institutioner. Hvis du ikke har fået tilbudt din 1. prioritet, har du mulighed for fortsat at stå på venteliste til din 1. prioritet. Barnet bliver overført til ønskelisten, hvis du ønsker det, og hvis du giver Institutionskontoret besked herom.

  Hvis du tager imod en plads i et andet distrikt end dér, hvor I bor, kan dit barn fortsat stå på venteliste til en plads i jeres eget distrikt.

 • Undtagelse fra de generelle visiteringsregler

  Et barn kan undtagelsesvis rykkes frem på ventelisten og få anvist plads før andre børn, hvis særlige pædagogiske eller sociale forhold taler for dette. Særlige behov skal dokumenteres. Dette gælder også behovet for plads i en institution med udvidet åbningstid, fx i Tinsoldaten. I vores vurdering tager vi hensyn til søskendebørn, tvillinger og trillinger, så børnene i videst muligt omfang får tilbudt plads i samme dagtilbud.

 • Ønske om anden plads end den tildelte

  Hvis dit barn er optaget i et aldersrelevant dagtilbud, har du ikke krav på, at barnet fortsat står på venteliste til et andet tilsvarende tilbud. Du har heller ikke krav på, at dit barn bliver flyttet til et andet aldersrelevant dagtilbud, så længe det dagtilbud, som det er tilknyttet, er beregnet til barnets aldersgruppe.

  Det vil sige, at børn, der fx er optaget i en dagpleje, ikke har krav på at blive flyttet til en vuggestueplads i en 0-6 års-institution. På samme måde har børn ikke krav på at blive opskrevet og flyttet fra én børnehave til en anden i kommunen. Hvis du flytter til et andet distrikt i kommunen, kan barnet blive tilbudt en plads i det nye bopælsdistrikt, hvis du ønsker det.

  I ganske særlige situationer kan et barn flyttes fra ét alderssvarende dagtilbud til et andet grundet ganske særlige omstændigheder i forhold til barnets trivsel, særlige problemer i familien m.m. Det kræver dog altid forudgående dialog mellem forældre og institutionens leder om de oplevede problemstillinger. Der skal desuden gennem en periode have været arbejdet med at afhjælpe problemerne.  En beslutning om flytning af et barn til en anden plads sker altid på baggrund af en dispensation fra kommunen efter forudgående dialog med forældre og institutionsleder.

 • Tilflyttere til Ringsted Kommune

  Er du tilflytter kan du få dit barn prioriteret på ventelisten i det skoledistrikt I tilflytter. Ønsker man plads i kommunen uden at tilflytte, kan barnet prioriteres i det skoledistrikt, der støder op til nuværende bopæl.

  Man kan ikke få ancienniteten med sig fra ventelister i andre kommuner.

  Dit barn har ret til at blive i det dagtilbud, barnet er indmeldt i i fraflytningskommunen. Dog skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig.

 • Udmeldelse af dagtilbud

  Udmeldelse af dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vi sige, at du skal udmelde dit barn senest den sidste dag i en måned, for at udmeldelsen kan gælde fra udgangen af den næste måned. Du skal udmelde dit barn i Digital Pladsanvisning.

  Hvis du flytter fra Ringsted Kommune, har dit barn ret til at beholde den plads, barnet er indskrevet i, forudsat at du betaler eventuelle ekstra udgifter for pladsen. Du skal kontakte din nye bopælskommune vedr. den nye forældrebetaling. Du skal give både Institutionskontoret og din nye bopælskommune besked, hvis du ønsker, at dit barn skal beholde sin nuværende plads.

  Kommende skolebørn til kommunale skoler udmeldes automatisk fra institutionspladsen med udgangen af april måned i det år, barnet skal starte i børnehaveklasse.

  Hvis dit barn skal starte i et privat dagtilbud, overgår til privat børnepasning eller skal starte i privatskole, har du ansvar for at melde dit barn ud af den kommunale dagtilbudsplads. Du skal være opmærksom på, at udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den første i en måned.

  Et barn har kun ret til at modtage tilskud til én plads. Manglende udmeldelse fra dagtilbudsplads samtidig med optagelse i et andet dagtilbud medfører derfor, at du skal betale de ekstra udgifter, der er forbundet med at optage to pladser.

 • Midlertidig udmeldelse på en garantiplads

  Du kan melde dit barn midlertidigt ud af daginstitutionen på en garantiplads, til den 1. i måneden. Perioden skal have en varighed af minimum otte uger og max. 1 år, og du vil være garanteret plads i samme institution ved periodens ophør.

  Du kan også melde dit barn midlertidigt ud af dagplejen på en garantiplads på en periode på minimum otte uger og max. 1 år, men i dette tilfælde vil dit barn ikke være garanteret plads hos samme dagplejer.

  Opstart af den midlertidige udmeldelse, samt evt. ændring af datoen for opstart, skal varsles med minimum en hel måned.

   

 • 30 timers deltidsplads i dagtilbud

  30 timers deltidsplads i dagtilbud

   

  I Ringsted Kommune har alle forældre mulighed for at vælge en 30 timers deltidsplads i et dagtilbud, enten i en daginstitution eller i dagpleje.

   

  Det er forældrebestyrelsen i dagplejen eller daginstitutionen, der fastlægger principper for forældrenes anvendelse af en deltidsplads. Det kan derfor være lidt forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, i hvilket tidsrum I kan benytte en 30 timers deltidsplads. Du skal derfor tale med lederen i dit barns dagtilbud, hvis du ønsker at vide mere om hvordan og hvornår, du kan bruge deltidspladsen dér.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal på 30 timers deltidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning

   

  Hvis dit barn allerede er indmeldt på en fuldtidsplads, skal du skal være opmærksom på, at ændring til 30 timers deltidsplads i dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil sige, at du skal foretage ændringen senest den sidste dag i en måned, for at 30 timers deltidspladsen kan gælde fra udgangen af den næste måned.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på 30 timers deltidsplads fra det tidspunkt, hvor dit barn er indmeldt i et dagtilbud, skal du vælge deltidsplads, når du accepterer tilbuddet om plads til dit barn.

   

  Hvis du har en 30 timers deltidsplads til dit barn og du har behov for en fuldtidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning. Denne ændring kan ske fra dag til dag. Det betyder, dit barn kan benytte en fuldtidsplads allerede dagen efter du har foretaget ændringen. Vi opfordrer til, at du orienterer lederen i dit barns dagtilbud forinden.

Kontakt: Pladsanvisningen

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag10.00-12.00
 • Tirsdag10.00-12.00
 • Onsdag10.00-12.00
 • Torsdag10.00-12.00
 • Fredag10.00-12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.05.2020