Du er her

Pladsanvisning

Her finder du information om, hvordan du skriver dit barn op til et dagtilbud i kommunal dagpleje, 0-6-års-institution eller børnehave.

Hvis du vil skrive dit barn op til et dagtilbud i kommunal dagpleje, 0-6-års-institution eller børnehave, skal du benytte Min pladsanvisning.

Ringsted Kommune er opdelt i seks børnepasningsdistrikter. Børnepasningsdistrikterne er de samme som skoledistrikterne. Du bliver som hovedregel opskrevet og tildelt en plads i et dagtilbud i dit eget bopælsdistrikt.

Det er Institutionskontoret, der administrerer opskrivning og visitering af plads til et dagtilbud.

Min Pladsanvisning

Værd at vide om pladsanvisning

 • Opskrivning til dagtilbud i Ringsted Kommune

  Ved opskrivning til dagtilbud kan du vælge at få garanti for pasning til en bestemt dato, som tidligst er 3 mdr. fra ansøgningsdato eller fra barnet er minimum 30 uger. Oftest er det muligt at tilbyde plads i en af dine ønsker, men hvis ikke, skal du være indstillet på at tage imod den plads kommunen anviser.

  Du kan også opskrive dig uden garanti og vente til der bliver plads i det du ønsker.

  Opskriver du dit barn inden det er 8 uger, bliver anciennitetsdatoen rykket til fødselsdagen og du har derfor god tid til opskrivning.

  Du kan ikke overføre dit barns anciennitet fra ventelisten i en anden kommune.

  Ved opskrivning til børnehave kan barnet tidligst få anciennitetsdato på sin 2 års dag.

  Min Pladsanvisning

 • Behovsdato

  Behovsdatoen er den dato, du ønsker, at dit barn skal starte (inklusive indkøring). Du skal være opmærksom på, at garantidatoen godt kan være en dato, der ligger senere end behovsdatoen. Du vil tidligst blive tilbudt plads til den behovsdato, som du har angivet ved opskrivning. Der er mulighed for tidlig indkøring, hvor barnet fast kan besøge institutionen op til indmeldelsesdatoen. Dette aftales med institutionen/dagplejen efter accept af tilbud.

  Hvis du ønsker at ændre dit barns behovsdato, kan du gøre dette på Min Pladsanvisning ved at redigere din nuværende ansøgning under "min side" - "alle sager". Du har mulighed for at ændre behovsdato én gang. Hvis du herefter ønsker at ændre behovsdato, vil dette blive betragtet som en ny ansøgning om optagelse på venteliste. Du vil således få en ny garantidato tre måneder efter din henvendelse.

 • Kommunens dagtilbudsdistrikter

  Kildeskolens distrikt (Allindelille og Gyrstinge samt dele af Bringstrup/Sigersted)

  Vigersteddistriktet (Jystrup, Kværkeby og Vigersted)

  Nordbakkedistriktet (Ørslev, Nordrup, Farendløse og Sneslev)

  Benløsedistriktet (Benløse)

  Valdemardistriktet (Kildemarken, Øster Park, Kaserneområdet, Ringsted Midtby)

  Dagmardistriktet (Ringsted Midtby, Klostermarken, Sdr. Park, Ringsted Mark, Vetterslev-Høm, samt dele af Bringstrup/Sigersted)

  Kort over distrikterne

  For kort over distrikterne, klik her

   

 • Pasningsgaranti

  Der er pasningsgaranti for alle børn med folkeregisteradresse i Ringsted Kommune. Pasningsgarantien gælder for alle børn, der ikke i forvejen er indmeldt i ét af kommunens dagtilbud.

  Pasningsgaranti omfatter alle børn fra de er 30 uger og til de starter i skole. Pasningsgaranti betyder, at barnet er garanteret en plads i ét af kommunens dagtilbud tre måneder efter, at forældrene har opskrevet det på ventelisten med garanti.

  Hvis du ønsker plads i et dagtilbud til dit barn i direkte forlængelse af barselsorloven, og har du opskrevet dit barn med garanti på ansøgningen senest når barnet er otte uger, er du garanteret en plads fra barnet er 30 uger.

  Pasningsgaranti indebærer, at dit barn tilbydes en plads i ét af Ringsted Kommunes dagtilbud. Dit barn er ikke garanteret plads hos én bestemt dagplejer eller i én bestemt daginstitution. Vi forsøger altid at tildele barnet en plads nær hjemmet i det område hvor I bor, til den dato som I har valgt som behovsdato.

  Hvis du fravælger dele af kommunens dagtilbud eller ikke ønsker at tage imod den tilbudte plads, er du ikke længere omfattet af pasningsgaranti. Dit barn kan dog skrives på venteliste på ny med en ny tremåneders garantiperiode til følge.

 • Kriterier for tildeling af plads

  Loven foreskriver, at du ikke har krav på én bestemt plads til dit barn, men at du skal have mulighed for at fremsætte ønske om en bestemt institution.

  I Ringsted Kommune anvender vi anciennitetsdato ved visitering. Denne dato er oftest lig med ansøgningsdatoen, med ved ansøgning før barnet er 8 uger får man anciennitet fra fødslen og ved ansøgning til børnehave får man tidligst anciennitet fra barnets 2 års dag.

  Det er Pladsanvisningen, der administrerer ventelisterne.

  Forudsætningen for at få tilbudt en plads er, at du har skrevet dit barn på venteliste i henhold til reglerne for opskrivning.

  Vi tilstræber at tildele de ledige pladser så tidligt som muligt, det vil sige tre måneder, før dit barn skal starte i et dagtilbud. Du får tilbudt plads til barnet til enten garantidatoen (jf. pasningsgaranti), din behovsdato, eller når barnet står først på ventelisten til en plads.

  I Ringsted Kommune tilstræber vi, at søskende får tilbudt plads i samme institution.

  Pladserne tildeles efter anciennitetsdato og følgende kriterier

  1. Søskende

  2. Børn med højeste anciennitet (typisk børn der står til overflytning til deres oprindelige 1. prioritet)

  3. Børn med garanti for pasning og med ønsker i eget område

  4. Børn uden garanti som vil vente på et bestemt tilbud i eget område

  5. Børn med garanti for pasning, men med ønsker i andet område

  6. Børn uden garanti som vil vente på et bestemt tilbud i andet område

  7. Børn som ikke tilflytter kommunen (og derfor ikke er omfattet af Ringsted Kommunes pasningsgaranti)

   

  På Min Pladsanvisning kan man se et venteliste nr. for barnets placering på ventelisten. Vi gør opmærksom på, at dette nummer alene er beregnet ud fra kriterierne: søskende, garantidato, behovsdato og anciennitetsdato. Da der visiteres efter ovenstående 7 punkter, vil nummeret på ventelisten ikke altid afspejle, hvem der står for tur til en plads.

  Har man behob for aften-/natpasning, vil disse børn prioriteres først, og forældre skal derfor via en blanket kunne dokumentere behovet for udvidet åbningstid. Kontakt venligst Pladsanvisningen ved opskrivning med behov for udvidet tid.

   

   

 • Sådan får du tilbud om plads

  Når dit barn står for tur til at få tilbudt en plads, vil du modtage et tilbud på Min Pladsanvisning, som du skal besvare. Du vil modtage en besked i e.boks om tilbuddet, 

  Du skal være opmærksom på, at der er en svarfrist på seks hverdage i tilbudsbrevet. Hvis du ikke svarer inden fristen, vil pladsen bliver tilbudt til det næste barn på ventelisten.

  Hvis du ikke har fået tilbudt din 1. prioritet, har du mulighed for fortsat at stå på venteliste til din 1. prioritet. 

   

 • Undtagelse fra de generelle visiteringsregler

  Et barn kan undtagelsesvis rykkes frem på ventelisten og få anvist plads før andre børn, hvis særlige pædagogiske eller sociale forhold taler for dette. Særlige behov skal dokumenteres. Dette gælder også behovet for plads i en institution med udvidet åbningstid, fx i Tinsoldaten. I vores vurdering tager vi hensyn til søskendebørn, tvillinger og trillinger, så børnene i videst muligt omfang får tilbudt plads i samme dagtilbud.

 • Tilflyttere til Ringsted Kommune

  Ønsker man plads i Ringsted kommune og enten ikke er tilflyttet endnu eller ønsker en plads over kommunegrænsen, kan man opskrive sit barn på Min Pladsanvisning ved ikke at logge ind med Nemid først.

  Man kan ikke få ancienniteten med sig fra ventelister i andre kommuner.

  Dit barn har ret til at blive i det dagtilbud, barnet er indmeldt i i fraflytningskommunen. Dog skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig.

 • Udmeldelse af dagtilbud

  Udmeldelse af dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vi sige, at du skal udmelde dit barn senest den sidste dag i en måned, for at udmeldelsen kan gælde fra udgangen af den næste måned. Du skal udmelde dit barn på Min Pladsanvisning .

  Hvis du flytter fra Ringsted Kommune, har dit barn ret til at beholde den plads, barnet er indskrevet i, vær dog opmærksom på, at der kan forekomme en merbetaling for pladsen. Du kan kontakte din nye bopælskommune, som vil opkræve forældrebetalingen for pladsen i Ringsted, og som kan oplyse dig om beløbets størrelse. Du skal give både Pladsanvisningen og din nye bopælskommune besked umiddelbart efter flyttedatoen, hvis du ønsker, at din barn skal beholde sin nuværende plads.

  Kommende skolebørn til kommunale skoler udmeldes automatisk fra institutionspladsen med udgangen af april måned i det år, barnet skal starte i børnehaveklasse.

  Hvis dit barn skal starte i et privat dagtilbud, overgår til privat børnepasning eller skal starte i privatskole, har du ansvar for at melde dit barn ud af den kommunale dagtilbudsplads, eller SFO. Du skal vær opmærksom på, at udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den første i en måned.

   

 • Midlertidig udmeldelse på en garantiplads

  Du kan melde dit barn midlertidigt ud af daginstitutionen på en garantiplads, til den 1. i måneden. Perioden skal have en varighed af minimum otte uger og max. 1 år, og du vil være garanteret plads i samme institution ved periodens ophør.

  Du kan også melde dit barn midlertidigt ud af dagplejen på en garantiplads på en periode på minimum otte uger og max. 1 år, men i dette tilfælde vil dit barn ikke være garanteret plads hos samme dagplejer.

  Opstart af den midlertidige udmeldelse, samt evt. ændring af datoen for opstart, skal varsles med minimum en hel måned.

   

 • 30 timers deltidsplads i dagtilbud

  I Ringsted Kommune har alle forældre mulighed for at vælge en 30 timers deltidsplads i et dagtilbud, enten i en daginstitution eller i dagpleje.

   

  Det er forældrebestyrelsen i dagplejen eller daginstitutionen, der fastlægger principper for forældrenes anvendelse af en deltidsplads. Det kan derfor være lidt forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, i hvilket tidsrum I kan benytte en 30 timers deltidsplads. Du skal derfor tale med lederen i dit barns dagtilbud, hvis du ønsker at vide mere om hvordan og hvornår, du kan bruge deltidspladsen dér.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal på 30 timers deltidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning

   

  Hvis dit barn allerede er indmeldt på en fuldtidsplads, skal du skal være opmærksom på, at ændring til 30 timers deltidsplads i dagpleje/institution skal ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil sige, at du skal foretage ændringen senest den sidste dag i en måned, for at 30 timers deltidspladsen kan gælde fra udgangen af den næste måned.

   

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på 30 timers deltidsplads fra det tidspunkt, hvor dit barn er indmeldt i et dagtilbud, skal du vælge deltidsplads, når du accepterer tilbuddet om plads til dit barn.

   

  Hvis du har en 30 timers deltidsplads til dit barn og du har behov for en fuldtidsplads, skal du ændre dette på Min Pladsanvisning. Denne ændring kan ske fra dag til dag. Det betyder, dit barn kan benytte en fuldtidsplads allerede dagen efter du har foretaget ændringen. Vi opfordrer til, at du orienterer lederen i dit barns dagtilbud forinden.

Kontakt: Pladsanvisningen

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag10.00-12.00
 • Tirsdag10.00-12.00
 • Onsdag10.00-12.00
 • Torsdag10.00-12.00
 • Fredag10.00-12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.08.2021