Du er her

Støtte og rådgivning for børn og unge

Ringsted Kommune tilbyder mange former for støtte og rådgivning til familier, børn og unge.

Har du brug for rådgivning om for eksempel familieforhold eller dit barns trivsel og udvikling, kan Ringsted Kommune hjælpe med forskellige typer af rådgivning og støtte.

Værd at vide om støtte til børn og unge

 • Muligheder for støtte til børn med særlige behov

  Hvis jeres barn har brug for særlig støtte, har kommunen pligt til at hjælpe. Kommunen kan bl.a. tilbyde:

  • praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
  • familiebehandling
  • etablering af døgnophold og aflastningsordninger
  • økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet
  • formidling af praktiktilbud
  • økonomisk støtte i visse situationer

  Inden kommunen kan tilbyde yderligere støtte end rådgivning og vejledning, skal den undersøge barnets forhold. Undersøgelsen skal bl.a. omfatte barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold og sundhedsforhold. Undersøgelsen skal være afsluttet senest efter fire måneder og føre frem til en konklusion om, hvad barnet har brug for.

  Den eller de, der har forældremyndigheden over barnet, skal som udgangspunkt samtykke og deltage i undersøgelsen. Kommunen har dog mulighed for at gennemføre en undersøgelse uden samtykke. Kommunen kan desuden vælge at få barnet indlagt på en institution eller sygehus, hvis den frygter, at  barnets sundhed eller udvikling er i fare. Sidstnævnte kræver dog en afgørelse i kommunens børn og unge-udvalg.

  Du kan læse, hvilke oplysninger myndighederne må udveksle om barnet i pjecen fra Ankestyrelsen. På Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde flere oplysninger om særlig støtte til børn med særlige behov.

 • Børn og unge skal høres

  Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk-/fysisk funktionsevne - høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger – fx om anbringelse uden for hjemmet.

  Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en afgørelse.

  Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod at gennemføre en børnesamtale. Det kan fx være sagens karakter eller barnets modenhed.

 • Frivillig anbringelse uden for hjemmet

  Hvis kommunen vurderer, at der er behov for at anbringe et barn uden for hjemmet, kan den eller de, der har forældremyndigheden, vælge frivilligt at give sit samtykke til anbringelsen. Så kaldes anbringelsen for frivillig

  Indehaveren af forældremyndigheden skal være informeret om årsagen til anbringelsen og formålet med den. Der skal også være en handleplan for anbringelsen.

  Når en kommune beslutter at anbringe et barn uden for hjemmet, fortsætter den med at have ansvaret for barnets anbringelse - også selv om forældrene flytter til en anden kommune.

  Kommunen beregner, om forældrene selv skal betale et beløb, når et barn anbringes uden for hjemmet. Forældrebetalingen beregnes efter forældrenes indkomst.

 • Forældre og unge har ret til advokathjælp

  Kommunen skal tilbyde den forælder, der har forældremyndigheden, gratis advokathjælp i sager om tvangsmæssige foranstaltninger. Det samme tilbud skal gives unge over 12 år.

  Forældre uden del i forældremyndigheden skal have et tilbud om gratis advokathjælp, når hans eller hendes sag vedrører:

  • afbrydelse af samvær
  • brev- og telefonkontrol

  Du kan læse om reglerne om advokathjælp i servicelovens § 72.

 • Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

  Hvis der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan anbringelse uden samtykke komme på tale. Det kan ske af følgende grunde:

  • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
  • vold eller andre alvorlige overgreb
  • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  • adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.

  Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

  Beslutning om anbringelse uden samtykke

  Sagsbehandleren i kommunen laver en indstilling til kommunens børn- og ungeudvalg, som skal vurdere, om der er grundlag for at anbringe et barn uden samtykke.

  Kommunen bestemmer, hvor barnet skal anbringes og kan fastsætte nærmere vilkår for samvær og kontakt. Kommunen tager også stilling til, om barnet har behov for egentlig behandling.

 • Alle har underretningspligt

  Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare. Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen. Da du som underretter ikke bliver part i sagen, får du ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

  Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

  Du kan kontakte kommunen på den måde du vil. Du kan udfylde en blanket, skrive et brev eller en e-mail, ringe, møde frem osv. Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

  Se mere i boksen "Selvbetjening".

  Kommunen skal undersøge forholdene

  Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

  Ankestyrelsen kan også handle

  Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

  Rådgivning om underretning

  Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Sidst opdateret

12.07.2021