Du er her

Byggeri

Her finder du information om byggetilladelser, links til vejledninger mv.

Generel information om byggeri

Vi har nedenfor forsøgt at samle en række informationer til dig, som ønsker at gå i gang med et byggeprojekt. Uanset om du skal bygge småt såsom udhus, eller carport, eller du laver bebyggelse til bolig og lignende, så er der en lang række ting du bør være opmærksom på. Vi har forsøgt at svare på en række af dem nedenfor.

Har du brug for en rådgiver?

Hvis du skal i gang med et byggeprojekt på din ejendom, kan det være en god idé at inddrage en professionel rådgiver, som kan hjælpe dig med planlægge og gennemføre projektet. Typen af rådgiver afhænger af byggeprojektets art.

På den uvildige hjemmeside Boligejer.dk kan du få mere at vide omkring muligheder, og hvorfor du måske bør overveje at få en rådgiver indover dit projekt. Kommunerne må ikke udøve direkte rådgivning til ansøgere da vi er en myndighed der skal godkende dit byggeprojekt, og henviser derfor til at du overvejer at få tilknyttet en ekstern rådgiver.

Anmeldelse af bygge og anlægsarbejde ifm. støj og støv mv.

Hvis du skal udføre støv-, støj- eller vibrationsfrembringende bygge-/anlægsarbejde, skal du anmelde dette til kommunen mindst 14 dage før påbegyndelse. Du skal anmeldelsesskema og sende det til kommunen. Vi anbefaler også at orientere naboerne til bygge- og anlægsarbejdet forinden og oplyse om, hvornår arbejdet igangsættes og forventes afslutte samt hvornår på dagen arbejdet pågår.

Byggeri - generelle oplysninger

 • Hvad koster det at søge byggetilladelse?

  Byggesagsgebyret er pr. 1 januar 2017 afskaffet i Ringsted kommune. 
  Alle ansøgninger, som kommunen påbegynder sagsbehandling af efter 31. december 2016, er omfattet af den nye ordning, og vil ikke få opkrævet byggesagsgebyr.

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger hvor fyldestgørende ansøgningsmaterialet er samt kompleksiteten, og af hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er. Det kan anbefales at booke forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, inden du indsender dit bygggeprojekt. Det kan være med til at sikre en mere smidig byggesagsbehandling, da ansøgningsmaterialet kan kvalificeres yderligere inden indsendelse.

  Det kan desuden overvejes om du ønsker at kontakte en rådgiver, og få hjælp til at gøre dit projekt så komplet som muligt. Alt efter dine ønsker til byggeprojekt, vil du måske kunne undgå dispensationer, nabohøringer mv. hvis du bruger nogle timer med en rådgiver, der kan se dit projekt igennem ift. lokalplaner, servitutter, byggelov, skel osv. Du kan læse mere om rådgivere i byggeprocessen på boligejer.dk 

  Du kan herunder se antal uger som ansøgningsmaterialet typisk er om at blive byggesagsbehandlet fra vi modtager ansøgningen, og til du får en afgørelse. Det er dog under forudsætning af, at det er en fuldt oplyst sag, og at der ikke indgår naboorienteringer og dispensationer.

  Plan- og Boligudvalget har godkendt følgende servicemål for byggesager fra de er fuldt oplyste.

  Sagsbehandlingstiden er op til:

  • 5 uger for eksempelvis mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse mv.
  • 7 uger for eksempelvis sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftbygninger, erhvervsbygninger mm.
 • Hvad må jeg bygge uden tilladelse?

  I nogle tilfælde kan du bygge eller ombygge uden at du skal søge om tilladelse eller anmelde byggeriet.. Alt byggeri skal dog registres i BBR. Du kan læse mere om hvordan du gør det på Ret min BBR.

  Ændringer i enfamiliehuse uden tilladelser

  • Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som nævnt i Bygningsreglementet kap. 1.3.1, stk. 1, kap 1.3.2, stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3.
   Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring.
  • Udvendige ændringer af huset, f.eks. udskiftning af vinduer og døre. Isoleringskravene i BR15 skal dog overholdes, og du skal undersøge om der er bestemmelser i en lokalplan der beskriver yderligere krav til udskiftning, materialer mv.
  • Ændring og modernisering af køkken, indretning og modernisering af bad og wc
  • Efterisoleringsarbejde
  • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
  • Opsætning af pejse og brændeovne
  • Udskiftning af tag. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Swimmingpools

  Småbygning uden tilladelse

  Læs mere om lovændringen og mulighed for at bygge uden tilladelse på din grund


  Andet uden tilladelse

  • Opsætning af satellitantenner på maks. 1 m i diameter. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Opsætning af hegnsmure på max. 1.80 m. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan eller i hegnsloven

  Nedrivninger samt ændringer og ombygninger som f.eks. ekstra toilet, ekstra badeværelse og lign. skal anmeldes til BBR. Meddelelse sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk .

  Du kan læse om det i Bygningsreglement 2015 kap. 1.6

  Du kan generelt finde yderligere information som du skal være opmærksom på i menupunkterne til højre på siden.

 • Hvilke tegninger skal jeg bruge for at ansøge?

  selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø vil du, efter valg af rette projekt, blive guidet til hvilke tegninger mv. der er behov for at blive tilknyttet til din ansøgning.

  Hvis du ikke kan tegne dem selv, så tag evt. fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. Det kan du gøre på selv små projekter, og det anbefales ift. at opnå en smidigere byggesagsbehandling da selv mindre projekter kan være komplicerede ift. byggelov, og eventuel krydslovgivning til andre områder der skal overholdes.. 

  Tegningerne behøver dog ikke at være professionelle. 

  Vores krav til tegningerne er:

  • At de tydeligt viser, hvad du søger om
  • At de er målfaste - en målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50.

  Herunder er nogle af de mest almindelige tegninger der indgår - og som du vil støde på i Byg og Miljø, alt efter hvilket byggeprojekt du skal i gang med. Men derudover vil koteplan, kloakplan, snittegninger mv. kunne være relevant alt efter dit byggeprojekt.
   

  Plantegning i målestoksforhold. En plantegning viser en bygning set fra oven, i vandret plan.

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • tegningen målsættes med minimum alle udvendige mål herunder dør- og vinduesbredder
  • indretningen af køkken og baderum anføres
  • redningsåbninger markeres og målsættes
  • udhæng skal vises (evt. stiplet)
  • der anføres hvad alle rum anvendes til
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • skorsten, brændeovn og lignende vises
  • ved tilbygning skal de eksisterende forhold klart fremgå

  Plantegning_eksempel

  Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser:

  • bygningen tegnes hvor den ønskes placeret og i den rigtige målstok
  • der vises mål fra bygningen til vej, sti og naboskel
  • der tegnes nordpil samt andre bygninger på ejendommen
  • indkørsel skal vises
  • parkeringsarealer samt indkørsel skal indtegnes
  • jordvolde, skråningsanlæg og støttemure skal vises
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • eventuelle byggelinier indtegnes
  • beregning af bebyggelsesprocent anføres
  • Alle bygningerne på ejendommen
  • De enkelte bygningers anvendelse.

  Situationsplan_eksempel

  Facadetegning i målestoksforhold. En facadetegning viser bygningen set fra siden.

  Tegningsmaterialet skal indeholde bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise:

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • alle facader skal tegnes
  •  alle vinduer og døre tegnes
  • højden på bygningen målsættes til tagryg fra terræn eller niveauplan
  • eksisterende og fremtidige terrænforhold indtegnes, hvis der sker terrænregulering, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Et eventuelt forslag til niveauplan indtegnes
  • der skal anføres facadernes orientering (f.eks. ”Facade mod nord”)

  Facadetegning_eksempel

 • Forhåndsdialog - Book en byggesagsbehandler

  Er du i tvivl om mulighederne, eller ønsker du at drøfte et konkret projekt med kommunen, inden du ansøger? Så kan du booke en byggesagsbehandler til forhåndsdialog via byggesager@ringsted.dk

  Når du booker en forhåndsdialog, skal du i øvrigt fremsende relevante om byggeprojekter.

  Det kunne eksempelvis være:

  • Hvad vil du gerne bygge – og hvad skal det bruges til?
  • Regner du med at terrænregulere?
  • Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund – og hvor store er de?
  • Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan – hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, vil vi gerne have dem inden forhåndsdialogen.
  • Du skal desuden fremsende en situationsplan over din grund, hvor du indtegner skel, alle stående bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri. Det er vigtigt, at du angiver mål på bygningerne og afstande til skel.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

  Hvis du er rådgiver og henvender dig på vegne af en bygherre, skal du sende en fuldmagt fra bygherre.

  Hvordan gør du?

  Du sender en mail hvorefter du vil blive kontaktet med forslag til tidspunkt for forhåndsdialog. 

Byggeriets regler

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter, Byggesag

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Telefontider fremgår til højre Book venligst tid for personlig betjening.

Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag13.00 - 15.00
 • Tirsdag13.00 - 15.00
 • Onsdag13.00 - 15.00
 • Torsdag13.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.05.2021