Du er her

Hegnssyn

Her finder du information om, hvordan Hegnssynet kan hjælpe, hvis der opstår uenighed om placering af hegn mellem to grunde.

Naboer må normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud; om det skal være en mur, en hæk eller et plankeværk, hvor højt det skal være osv. De kan også aftale, at der ikke skal være hegn.

Hvis to naboer ønsker at opsætte eller ændre et fælleshegn, skal begge normalt betale for hegnet og vedligeholde det. Hvis man ikke kan blive enige om andet, skal det normalt være 1,8 meter højt. Der kan dog være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter, der skal overholdes.

Hvis der er tale om et hegn, der står langs med skellet og inden for 1,75 meter fra skellet, kaldes det "eget hegn". Et sådant hegn må ikke være til gene for naboen.

 

Ansøg om hegnssyn

Ansøg om hegnssyn

 

Hvad siger loven?

Hegnsloven - Lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007

Vederlag til hegnssynsmænd

Foreningen af hegnsyn i Danmark

Betænkning om hegnsloven fra 1949

MedlemPartiSuppleantParti
Thorkild Mølgaard (formand)VJens Nygaard JensenV
Kai BrorsonFMette VallentinF
Henrik ThomsenIRasmus KaastingI

Spørgsmål og svar

 • Hvad gør jeg, hvis min nabo og jeg er uenige om skellets placering?

  Bliver du uenig med din nabo om, hvor skellet mellem grundene går, kan du - mod betaling - få en landinspektør til at finde skellet og vise det på stedet.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig med min nabo om hegnet?

  I første omgang bør du forsøge at lave en aftale eller et forlig med din nabo om det hegn eller de grene, I er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte kommunens hegnssyn og bede om at få foretaget et hegnssyn. I brevet til hegnssynet skal du beskrive, hvem du klager over, hvad problemet er, og hvad du ønsker, at der skal gøres ved problemet.

  Når Hegnssynet har modtaget en henvendelse fra en borger, der ønsker at klage over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besigtigelse. Hegnssynet er et uafhængigt nævn og består af tre personer, der er udpeget af kommunen. Kommunen har således ingen instruktionsbeføjelse og kan ikke blande sig i hegnsynets sager.

  Hegnssynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om et frivilligt forlig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør Hegnssynet sagen.

 • Kan vi erstatte hegn i skellet med en bygning?

  Et hegn i skellet mellem to naboer kan erstattes med bygninger – fx garager, drivhuse og skure. Højden på sådanne bygninger må højst være 2,5 meter. Beboelse må ikke være tættere på skellet end 2,5 meter og ikke højere end 8,5 meter.

  Klage over bygninger i skel skal rettes til Team Byg i Teknik- og Miljøcentret. Her kan du også få mere at vide om tekniske byggeregler.

 • Hvad skal jeg betale for en hegnsynssag?

  Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med hegnssyn. En hegnsynssag koster pt. i alt 1.855 kr. De lokale hegnssyn bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.

  Hvis en part opfylder de nærmere betingelser for at opnå fri proces, kan den lokale statsforvaltning bevilge parten fritagelse for at betale det pålagte vederlag.

   

 • Hvad omfatter hegnsloven?

  Som naboer må I som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud, men hvis I ikke kan blive enige, skal I bruge reglerne i hegnsloven.

  Hegnslovens almindelige regler anvendes kun, hvis naboer ikke kan blive enige og derfor anmoder kommunens hegnsyn om at træffe en afgørelse.

  Hvis der findes særlige bestemmelser om hegnsforholdet i servitutter eller anden lovgivning, gælder de særlige bestemmelser dog forud for naboernes aftaler og hegnslovens almindelige regler.
   

  Loven omfatter:

  • Fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel.
  • Egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 m.
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen.
  • Grene fra skove.

  Et hegn vigtigste funktion er tydeligt at adskille ejendommene og beskytte dem mod fredskrænkelser samt at beskytte boligejendomme mod gener fra erhvervsejendomme.

  Hegnsfunktionen kan også være at skabe læ.

  Bortset fra reglerne om visse grene omfatter loven ikke fritstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel, som ikke har hegnsfunktion mod nabogrunden. Tvister herom afgøres efter naboretlige regler ved domstolene.

 • Kan jeg klage over Hegnssynets afgørelse?

  Hegnssynets afgørelser kan som hovedregel ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med Hegnsynets afgørelse, kan du skriftligt indbringe sagen for domstolene senest fire uger efter, Hegnssynets afgørelse er meddelt parterne.

  Hegnssager, der er omfattet af hegnsloven, kan som udgangspunkt ikke indbringes for domstolene, før Hegnssynet har truffet afgørelse.

  Parterne kan dog aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at Hegnssynet har behandlet sagen, efter hegnslovens § 43, stk. 1, 2. pkt.  Baggrunden for bestemmelsen er, at parterne i en privatretlig tvist, som kan indbringes for et administrativt nævn, skal have mulighed for at gå direkte til domstolene.

Publikationer

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

23.11.2018