Du er her

Hegnsyn

Her finder du information om, hvordan Hegnsynet kan hjælpe, hvis der opstår uenighed om placering af hegn mellem to grunde.

Naboer må normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud; om det skal være en mur, en hæk eller et plankeværk, hvor højt det skal være osv. De kan også aftale, at der ikke skal være hegn.

Hvis to naboer ønsker at opsætte eller ændre et fælleshegn, skal begge normalt betale for hegnet og vedligeholde det. Hvis man ikke kan blive enige om andet, skal det normalt være mellem 1,8 og 2 meter højt. Der kan dog være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter, der skal overholdes.

Hvis der er tale om et hegn, der står langs med skellet og inden for 1,75 meter fra skellet, kaldes det "eget hegn". Et sådant hegn må ikke være til gene for naboen.

 

Ansøg om hegnssyn

Ansøg om hegnsyn 

Læs venligst vejledningen i spørgsmål & svar i punktet "Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig med min nabo om hegnet?"

Hvad siger loven?

Hegnsloven - Lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019

Betænkning om hegnsloven fra 1949

 

Sekretariatsfunktion for Hegnsyn udføres af kommunen, i Teknik- og Miljøcenter, Administration tlf. 5762 6300, teknikogmiljo@ringsted.dk
 

MedlemSuppleant
Thorkild Mølgaard (formand)Jens Nygaard Jensen
Kai BrorsonMette Valentin
Henrik ThomsenRasmus Kaasting

Spørgsmål og svar

 • Hvad gør jeg, hvis min nabo og jeg er uenige om skellets placering?

  Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres grunde er, kan I – mod betaling – få en landsinspektør til at lave en opmåling. .

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig med min nabo om hegnet?

  I første omgang bør du forsøge en at lave en aftale eller et forlig med din nabo om det hegn eller de grene, I er uenige om. En god dialog hvor begge parter først lytter til hinandens synspunkter, og derefter forsøger at snakke om udfordringerne ud fra hinandens synspunkter fører tit til de bedste aftaler, og kan medvirke til et godt naboskab.

  Hvis det desværre ikke er muligt at opnå enighed, skal klageren fremsende en skriftlig anmodning om hegnsyn til Hegnsynets sekretariat, der indkalder til en hegnsynsforretning med mindst otte dages varsel.

  Anmodningen skal indeholde parternes navne, adresser og matrikelbetegnelser for såvel ejeren af naboejendommen som for dig selv. Du skal være opmærksom på, om der er flere ejere af ejendommene, da en hegnssag skal rejses af alle ejere af en ejendom mod alle ejere af naboejendommen.

  Du skal kort give en beskrivelse af de forhold, som du ønsker Hegnsynet skal bedømme, samt hvad du i sammenhængen er uenig med din nabo om. Det er meget vigtigt, at du klart angiver, hvilket resultat du ønsker at opnå med Hegnsynets hjælp.

  Der er yderligere vedledning bag på blanketten begæring om hegnsyn, som findes her på siden. Anmodningen skal ske på blanketten begæring om hegnsyn, som findes her på siden. Anmodningen kan sendes per post til vores adresse, som du finder her på siden. Det kan også sendes på e-mail, e-mailen finder du ligeledes her på siden.

  På hjemmesiderne hegnsyn.dk og hegnsloven.dk kan der læses meget mere om hegnsloven og dens bestemmelser, find link her på siden.

  Foreningen af hegnsyn har udarbejdet pjecen Hegn og et godt naboskab, som i korte vendinger fortæller om hegnslovens bestemmelser, find pjecen her på siden

  Hegnssynet er et uafhængigt nævn og består af tre personer, der er udpeget af kommunen. Kommunen har således ingen instruktionsbeføjelse og kan ikke blande sig i hegnsynets sager

 • Kan vi erstatte hegn i skellet med en bygning?

  Et hegn i skellet mellem to naboer kan erstattes med bygninger – fx garager, drivhuse og skure. Højden på sådanne bygninger må højst være 2,5 meter. Beboelse må ikke være tættere på skellet end 2,5 meter og ikke højere end 8,5 meter.

  Klage over bygninger i skel skal rettes til Team Byg i Teknik- og Miljøcentret. Her kan du også få mere at vide om tekniske byggeregler.

 • Hvad skal jeg betale for en hegnsynssag?

  Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med hegnssyn. En hegnsynssag koster i 2020 1.897 kr. De lokale hegnssyn bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.

  Hvis en part opfylder de nærmere betingelser for at opnå fri proces, kan den lokale statsforvaltning bevilge parten fritagelse for at betale det pålagte vederlag.

 • Hvad omfatter hegnsloven?

  Som naboer må I som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud, men hvis I ikke kan blive enige, skal I bruge reglerne i hegnsloven.

  Hegnslovens almindelige regler anvendes kun, hvis naboer ikke kan blive enige og derfor anmoder kommunens hegnsyn om at træffe en afgørelse.

  Hvis der findes særlige bestemmelser om hegnsforholdet i servitutter eller anden lovgivning, gælder de særlige bestemmelser dog forud for naboernes aftaler og hegnslovens almindelige regler.
   

  Loven omfatter:

  • Fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel.
  • Egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 m.
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen.
  • Grene fra skove.

  Et hegn vigtigste funktion er tydeligt at adskille ejendommene og beskytte dem mod fredskrænkelser samt at beskytte boligejendomme mod gener fra erhvervsejendomme.

  Hegnsfunktionen kan også være at skabe læ.

  Bortset fra reglerne om visse grene omfatter loven ikke fritstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel, som ikke har hegnsfunktion mod nabogrunden. Tvister herom afgøres efter naboretlige regler ved domstolene.

 • Kan jeg klage over Hegnssynets afgørelse?

  Hegnssynets afgørelser kan som hovedregel ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med Hegnsynets afgørelse, kan du skriftligt indbringe sagen for domstolene senest fire uger efter, Hegnssynets afgørelse er meddelt parterne.

  Hegnssager, der er omfattet af hegnsloven, kan som udgangspunkt ikke indbringes for domstolene, før Hegnssynet har truffet afgørelse.

  Parterne kan dog aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at Hegnssynet har behandlet sagen, efter hegnslovens § 43, stk. 1, 2. pkt.  Baggrunden for bestemmelsen er, at parterne i en privatretlig tvist, som kan indbringes for et administrativt nævn, skal have mulighed for at gå direkte til domstolene.

Publikationer

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.04.2020