Du er her

Skal du bygge garage, udhus mv.

Her følger informationer, links og spørgsmål/svar omkring småbyggeri

Småbygninger omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen.

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

Din bygning skal dog stadig leve op til de samme regler som tidligere, og derfor har vi opdateret vores "Spørgsmål & Svar"-guide længere nede

 

Småhusbyggeri under 50 m²

En kort forklaring på hvilket småhusbyggeri der kræver byggetilladelse?

Hvis det samlede areal på ejendommen af udhuse, garager carporte, drivhuse og overdækket areal. overstiger 50 m² eller ikke kan overholde kravene i byggeretten, skal du søge om byggetilladelse.

Selvom byggeriet er under 50 m², skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri, altså under samme tag.

Både udestuer samt egentlige tilbygninger kræver altid byggetilladelse, da disse byggerier øger beboelsesarealet.

 

I forbindelse med 50 m² reglen, har man valgt at fjerne de to udhuse på max 10 m², som man kunne opføre uden tilladelse.

 

Byggeretten - Garager, carporte, udhuse mm.

Det er muligt at placere mindre bygninger som f.eks. carporte, garager, drivhuse og udhuse nærmere skel end 2,5 m mod nabo eller vej. En lokalplan kan dog angive en anden placering.

Bygningen må dog ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter i skel mod nabo. Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. Det er den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. Se nedenstående illustration:

placering af småbygninger ift skel og højde

a + b = max 12 meter.

Ejer skal derudover være opmærksom på at ejendommens samlede bebyggelsesprocent og reglerne i BR18.

Ejer skal også være opmærksom på, at tagvand skal håndteres på egen grund, og at der kan være tinglyst deklaration eller lokalplan, der foreskriver at andre instanser, skal godkende bygningerne forinden opsætning. ( Beboerforening / grundejerforening m.m.)

Sørg altid for, at dit nye småbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ved at kontakte kommunens team Byg og administration. På OIS.dk kan du altid se hvad der er registreret på din BBR.

Har du yderligere spørgsmål, kig da i nedenstående Spørgsmål & Svar, alternativ log ind på Byg og Miljø med dit NemID, opret en "planmæssig forespørgsel", og stil dine spørgsmål omkring byggeriet, inden du går i gang - så vil din henvendelse blive behandlet af byggesagsteamet.

 

 

Generelt om småbygninger

 • Hvad er småbygninger?

  Småbygninger omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold. I bygningsreglementet skelnes mellem mindre bygninger på 10-50 kvadratmeter og visse småbygninger under 10 kvadratmeter. 
  Der medregnes bl.a.: 

  • Udhus (redskabs, Brændeskur mv.
  • Garage og carport 

  • Drivhus
  • Overdækket terrasse


  Hvad angår pavilloner, udestuer og vinterhaver gælder der andre regler jf. bygningsreglementet. 

 • Hvad må jeg bygge uden tilladelse?

  Du kan som udgangspunkt opføre carport, garage, udhus mm. så længe det samlede areal af disse bygninger ikke overstiger 50 m2, uden at søge om tilladelse.  Hvis det samlede areal af udhuse, garager, carporte overdækninger m.v. er mere end 35 m2 (for rækkehuse 20 m2) skal arealet desuden regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten, hvilket kan betyde, at der skal søges byggetilladelse og i nogle tilfælde dispensation.

  Alt byggeri er omfattet af regler, uanset størrelse. Når du bygger uden tilladelse er det derfor vigtigt, at du selv sørger for at overholde gældende regler og anden lovgivning. Det omfatter også servitutter, bestemmelser i byplanvedtægter mv. omkring bebyggelsens placering og udformning skal ligeledes overholdes. Du kan finde mere information under lokalplaner.
  Du er altid velkommen til at bestille tid hos en byggesagsbehandler, se mere i menuen til højre.

  • Er byggeriet over 50 m2, skal der søges om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tælles med i arealet.

  Gældende for ovenstående er generelt, at du også altid skal huske at meddele ændringer til BBR i kommunen.

 • Inden du går i gang - bygningsreglementet

  Inden du går i gang med at planlægge et byggeri, er det en god ide at orientere sig i det gældende bygningsreglement.

  Når du udregner, hvor meget du må bygge på din grund, skal du anvende det Bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for vedtagelse af en eventuel lokalplan/byplanvedtægt.

  Inden du går i gang med dit projekt er det ofte en god ide at alliere dig med en professionel rådgiver, der har erfaring med at udarbejde ansøgningsmateriale.

  Nogle af de generelle regler (ikke udtømmende) er:

  • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan.
  • Den side af bygningerne, der vender mod skel, må samlet set ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter medregnes til bygningens længde
  • Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel.
  • Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund. 

  Udover de nævnte krav gælder det, at alt byggeri skal udføres og indrettes således, "at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, og sundhedsmæssig henseende".  Disse krav gælder uanset om bygningen kræver byggetilladelse, anmeldelse eller uden videre kan opføres. Det kan betyde, at der kan være krav til materialer og konstruktioner i forholde til de konkrete forhold på stedet, fx kan der afhængigt at udhusets placering i forhold til andre bygninger være krav om brandvæg mod skel.

 • Inden du går i gang - lokalplan, servitutter, byggelinjer mv.

  Dit lokalområde kan være reguleret af en lokalplan eller kommuneplan, der sætter andre grænser for dit byggeri end bygningsreglementet.

  Der kan således være tilfælde, hvor du ikke kan udnytte din byggeret efter byggeloven af planmæssige årsager. Tjek derfor plangrundlaget for eventuelle bestemmelser om småbygninger.

  Din grund kan være underlagt bygge- og beskyttelseslinjer, der sætter grænser for et eventuelt byggeri.

  Du kan undersøge, om der er tinglyst privatretslige servitutter på din ejendom, som kan have betydning for dit projekt. Eventuelle servitutter kan tilgås via den digitale tinglysning.

  Du bør også få undersøgt disse ting inden du ansøger, det kan eventuelt klares som en del af en forhåndsdialog, som du kan aftale tid til hos en byggesagsbehandler se mere om dette i menuen til højre.

 • Bebyggelsesprocent - hvad tæller med?

  Når du beregner bebyggelsesprocenten skal alt som udgangspunkt tælles med. Men når du skal beregne bebyggelsesprocenten, kan du trække op til 35 kvadratmeter af det samlede areal af småbygninger fra det areal, der danner grundlag for beregning af bebyggelsesprocenten (Bemærk: Ved rækkehuse og lign. dog kun 20 kvadratmeter). 

  Vær opmærksom på, at overdækkede terrasser også tæller med i bebyggelsesprocenten på lige fod med carporte, garager udhuse og lign.

   

 • Forhåndsdialog - book en byggesagsbehandler

  Er du i tvivl om mulighederne, eller ønsker du at drøfte et konkret projekt med kommunen, inden du ansøger? Så kan du booke en byggesagsbehandler til forhåndsdialog via byggesager@ringsted.dk

  Når du booker en forhåndsdialog, skal du i øvrigt fremsende relevante om byggeprojekter.

  Det kunne eksempelvis være:

  • Hvad vil du gerne bygge – og hvad skal det bruges til?
  • Regner du med at terrænregulere?
  • Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund – og hvor store er de?
  • Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan – hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, vil vi gerne have dem inden forhåndsdialogen.
  • Du skal desuden fremsende en situationsplan over din grund, hvor du indtegner skel, alle stående bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri. Det er vigtigt, at du angiver mål på bygningerne og afstande til skel.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

  Hvis du er rådgiver og henvender dig på vegne af en bygherre, skal du sende en fuldmagt fra bygherre.

  Hvordan gør du?

  Du sender en mail hvorefter du vil blive kontaktet med forslag til tidspunkt for forhåndsdialog. Disse placeres normalt torsdage mellem kl 14.00 og 16.30.

 • Husk dine naboer

  Det kan være en god idé at tage en snak med dine naboer om dine planer. Det styrker det gode naboskab og imødegår eventuelle problemer senere i processen. Husk at dit byggeri også kan påvirke dine naboer.

  Husk at tage hensyn til dine naboer, mens byggeriet står på. Orienter gerne løbende så dine naboer kender dine byggeplaner og ved, hvad der foregår. Overvej, hvad du kan gøre, for at byggeprocessen bliver mindst mulig generende for dine naboer.

 • Opdatering af din BBR

  Husk at du skal meddele ændringer i forbindelse med din anmeldelse, når det står færdigt. Det kan du læse mere om under Ret min BBR.

  Det er dit lovpligtige ansvar som grundejer at oplysningerne er korrekte i din BBR-opgørelse.

 • Klage over byggesager

  Du og andre parter med klageberettigelse kan klage over en afgørelse i en byggesag.

  Byggeloven
  Statsforvaltningen behandler klager over kommunens afgørelser efter byggeloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af byggelovgivningen, for eksempel byggetilladelse, afslag på byggetilladelse, forbud eller påbud. Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Statsforvaltningen skal have modtaget din klage inden for 4 uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

  Planloven
  Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over kommunens afgørelser efter planloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen, for eksempel lokalplaner, byplanvedtægter eller landzonetilladelser. Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

  Du skal indtaste og sende en eventuel klage elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Klageportalen finder du på klagenævnets hjemmeside, borger.dk eller virk.dk.

  Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

  Klagens indhold
  Vær opmærksom på at din klage skal vedrøre retlige spørgsmål. Det vil sige, at klageinstansen kun kan efterprøve kommunens fortolkning af planloven, byggeloven eller bygningsreglementets bestemmelser og tage stilling til, om kommunen har tilsidesat forvaltningsretlige regler.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter, Byggesag

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Telefontider fremgår til højre Book venligst tid for personlig betjening.

Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag13.00 - 15.00
 • Tirsdag13.00 - 15.00
 • Onsdag13.00 - 15.00
 • Torsdag13.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.05.2021