Du er her

Elever med særlige behov

Ringsted Kommune har en lang række specialiserede tilbud til børn og unge med særlige behov.

I Ringsted Kommune skal alle børn og unge udvikle sig i inkluderende fællesskaber. Derfor har vi en række specialiserede tilbud til elever med særlige behov, som skal sikre, at de har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab så tæt på deres nærmiljø som muligt.

De mange specialundervisningstilbud sikrer samtidig, at de børn og unge, der har brug for specialiseret undervisning, i videst muligt omfang kan få en undervisning, der passer til deres behov.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud nedenfor.

Tilbud til elever med særlige behov

 • Støtte til elever med læse- og skrivevanskeligheder

  I Ringsted Kommune har vi lang og god erfaring med undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder.

  Skolen har ansvar for at stille særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, der er nødvendige i forbindelse med undervisning af en elev med læse- og skrivevanskeligheder, til rådighed. Dette gør skolen i samarbejde med kommunens læsekonsulent og IT-konsulent.

  Elever, der har gavn af et sådant tilbud, får stillet en IT-rygsæk til rådighed og bliver af skolens IKT-personale uddannet i at bruge de tekniske hjælpemidler. Der sikres løbende støtte af såvel elev, lærere samt forældre, således at eleven opnår det maksimale udbytte af hjælpemidlet.

 • Familiehuset i Ringsted

  Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner til et mindre sårbart sted at stå samt styrke forældrene i deres forældreskab.

  Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til familier med børn og unge i alderen 0-22 år i Ringsted kommune. Indsatsen gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

  Familiehusets personale er tværfagligt sammensat med relevant efteruddannelse inden for familieområdet samt unge i særlige udfordringer. Familiehusets medarbejdere samarbejder med barnets institution, skole og netværk, hvis dette er relevant.

  Læs mere om familiehuset i Ringsted

 • Tilbud til elever med neurologiske forstyrrelser

  N-klassen/”Neptun” på Valdemarskolen

  På Valdemarskolen findes n-klassen/”Neptun”. Tilbuddet er opdelt i to grupper, indskoling og mellemtrin. De to grupper arbejder tæt sammen, og flere timer læses sammen, ligesom dagen begynder med en fælles morgensamling.


  Målgruppe for indskolingen i N-klassen

  0.-3. klasse  (max. 15 elever)

  N-klassens indskolingstilbud er for børn med nogle vanskeligheder, som betyder, at de ikke umiddelbart kan begynde i den almindelige skole. Den primære opgave i indskolingen er, indenfor en tidsbegrænset periode på max. 4 år, at finde det skoletilbud, der passer til det enkelte barn. Målet er at afdække, om der er tale om neurologiske problemer og/eller børn med opvækstrelaterede problemer.

  Undervisningen

  29 lektioner pr. uge i 40 uger – skoleugen er på 28 timer, ifl. ny skolereform

  I N-klassens indskoling arbejder vi ud fra en meget fast struktur, stor forudsigelighed og med et fast gennemgående team. Undervisningen foregår i korte sekvenser, er struktureret og bærer præg af en høj grad af forudsigelighed. Eleverne har individuelle arbejdspladser. Der indgår en stor mængde motorisk/fysisk aktivitet.

  Teamet for indskoling og mellemtrin i n-klassen består af 5 lærere, hvoraf to er gennemgående i alle timer. De øvrige voksne har mellem 10 og 20 timer. Alle frikvarterer dækkes af teamet.

  Konferencer m.m.

  Lærere og pædagoger holder konferencer hver 2. uge. I 5-6 konferencer om året deltager N-klassernes psykolog. SFO leder og afdelingsleder deltager efter behov. Disse konferencer planlægges i samarbejde og fordeles over skoleåret, så de dækker N-klassernes personales behov.

  Fritidsdelen for indskolingen

  Én pædagog fra fritidsdelen overlapper hver dag i sidste time.

  Målet i fritidsdelen, Neptun er at understøtte børnene, så de bliver bevidstgjort om egne kvaliteter. Hensigten er, at de igennem den daglige stimulering og understøttelse finder lysten og motivationen til at tilegne sig nye færdigheder.

  Fritidsdelen foregår i samme lokaler som undervisningen, hvor alt er velkendt og trygt. Hverdagen i sfo’en er præget af struktur og forudsigelighed. Denne pædagogik hjælper børnene til en mere overskuelig hverdag med færre konflikter og mere overskud til samvær med de andre børn, legerelationer og andre aktiviteter.

  Børnene støttes i at udvikle empati og sociale kompetencer, kreativitet, fantasi og motoriske færdigheder samtidig med, at de støttes i at lære impulskontrol.

  Målgruppe for mellemtrinnet i N-klassen

  4.-6.klasse (max 6-8 elever)

  N-klassens mellemtrin er et skoletilbud til normaltbegavede børn med svingende funktionsniveauer og børn med neurologiske vanskeligheder. Fælles for disse børn er, at de kun kan fungere i en lille og overskuelig gruppe.

  Undervisningen

  31 lektioner pr. uge i 40 uger – skoleugen er på 30 timer, ifl. ny skolereform.

  Undervisningen foregår i korte sekvenser og er meget struktureret. Undervisningen bærer præg af høj grad af forudsigelighed. Undervisningen er organiseret med gruppe- og individuelt arbejde. Børnene arbejder efter behov ved individuelle arbejdspladser og guides via ”sociale historier”.

  På mellemtrinnet i n-klassen planlægges undervisningen som tidligere nævnt af det sammen gennemgående lærerteam, som også arbejder i indskolingen. De dækker alle klassens timer.

   
  Konferencer m.m.

  Lærerne holder konferencer hver 2. uge. I 5-6 lektioner om året deltager N-klassernes psykolog. Disse konferencer planlægges i samarbejde og fordeles ved skoleåret, så de dækker personalets behov.

  Fritidsdelen

  Målet i fritidsdelen, Opalen er at understøtte børnene, så de bliver bevidstgjort om egne kvaliteter. Hensigten er, at de igennem den daglige stimulering kan spejle sig i andre børn, øve sociale kompetencer og få sproglig stimulering. Derudover har de mulighed for at lege og være sammen med jævnaldrende fra andre klasser. De øver motoriske færdigheder på værkstederne, i boldspil, ved at cykle og ved andre udendørs aktiviteter. De lærer at tage stilling til at forvalte deres egen fritid. Der er mange tilbud på Opalen, f.eks. kan børnene komme på forskellige ture. Til turene skal der meldes til eller fra, men det er også her, at der er en voksen, når der er brug for det.

 • Tilbud til elever med tale-, høre- og/eller bevægehandicap

  Tilbuddet findes på Byskovskolen - Centerafdeling Asgård

  Målgruppen er elever med svære tale- og sprogvanskeligheder, herunder kommunikationshandicap og/eller et bevægehandicap. Eleverne er potentielt normalt begavede. Begge elevgrupper har specifikke indlæringsvanskeligheder og viser tydelig spredning med hensyn til motoriske, kognitive, perceptuelle, praktiske færdigheder samt følelsesmæssig og social modenhed.

  Fysiske rammer

  Asgårdsskolen er en centerskole, hvilket vil sige, at det er en distriktsskole for elever i Benløse med en centerklasserække med elever fra store dele af Sjælland. Idéen med Asgårdsskolen har fra starten været integration, hvorfor børn med et fysisk handicap kan bevæge sig overalt. Rammerne er løbende ændret og justeret, så det ”indre liv” fortsat lever op til en moderne og fleksibel folkeskole, der tager udgangspunkt i det enkelte barn, uanset om eleven er indskrevet i en distriktsklasse eller en centerklasse.

  Personalesammensætning

  Pædagogisk ledelse, lærere (flere med special- eller diplomuddannelse), talepædagoger, IT-vejledere, udskolingslærere (kurator), fysioterapeuter, ergoterapeuter, PAS-konsulenter, psykolog, omsorgspersonale, pædagogmedhjælpere, pædagoger. Derudover er der også administrativt personale og servicepersonale.

  Hverdag & traditioner

  Helheden skabes på tværs af klasserne i hele skolens dagligdag, hvor bygningsfællesskab, aktiviteter og faglige fællesforløb giver en hverdag, hvor både distrikts- og centerelever henter mange fordele af både faglig og social karakter. Skolen har tradition for fælles emne-, tema- og projektdag, fælles idræts-, motions- og stævnedage samt skovtur og skolefest.

  Formål og primær opgave

  Idéen med Asgårdsskolen har fra starten været at skabe et miljø, hvor elever med handicap kan få et særligt tilrettelagt undervisnings- og behandlingstilbud, samtidig med at de indgår i et skolefællesskab med elever uden handicap. Vi ønsker at styrke elevens alsidige faglige og personlige udvikling i forhold til en optimering af en samfundsmæssig inkludering.

  Visitation/optagelse

  Asgårdsskolen er selvvisiterende, hvorfor indstillinger sendes direkte til skolen. Visitationsudvalget består af skolelederen, centerkonsulenten, skolens psykolog samt afdelingslederen for ergoterapien/fysioterapien. Ved den årlige revisitering rådgiver visitationsudvalget barnets hjemkommune om barnets fortsatte skolegang.

  Lovgrundlag og pris

  Asgårdsskolen er et undervisningstilbud under Folkeskoleloven. Centereleverne modtager specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20. stk. 2. Tilbuddet er et 29 timers helhedsundervisningstilbud, hvor eleven tilbydes et undervisningstilbud og en behandling, der mere eller mindre er ”skræddersyet” til den enkelte elev. Prisen er differentieret og taksterne beregnet på 5(6) elevkategorier, der er beskrevet nærmere på skolens hjemmeside.

 • Tilbud til elever med autismespektrum-forstyrrelser

  Ringsted Kommune har et tilbud til denne gruppe elever på henholdsvis Vigersted Skole og Benløse Skole.

  Vigersted Skole A-huset

  Målgruppe

  A-huset på Vigersted Skole tilbyder undervisning og specialpædagogisk fritidstilbud til normaltbegavede børn med autismespektrum-forstyrrelser.

  Fysiske rammer

  A-huset har lokaler, dels på selve skolen, dels i ”den gamle inspektørbolig” på Snekkerupvej, der grænser direkte op til skolen.

  Personalesammensætning

  Der er minimum to lærere og to pædagoger tilknyttet hver børnegruppe, der består af op til seks børn. A-huset har en afdelingsleder, der er ansvarlig for den daglige pædagogiske og administrative ledelse af det samlede tilbud. Der er tilknyttet psykologer til A-huset.

  Hverdag & traditioner

  Hver elev har sit individuelle dags-/ugeskema. Igennem systematisk tydeliggørelse og strukturering af de fysiske omgivelser, tid, indhold og krav, øger man muligheden for, at eleverne kan tilegne sig ny viden og færdigheder. Når det vurderes, at en elev vil have gavn af at være i en almindelig klasse i ét eller flere fag, integreres eleven.

  Formål og primær opgave

  A-husets overordnede formål er at hjælpe eleverne til:

  - at udvikle sociale kompetencer;

  - at få så høj grad af selvstændighed som muligt;

  - at kende og kunne bruge forskellige kompensationsformer i forhold til eget handicap;

  - at få selvtillid og selvværd i kraft af egne evner.

  Visitation og optagelse

  PPR og sagsbehandler i hjemkommunen henviser børnene.

  Der skal foreligge en grundig og tværfaglig (pædagogisk, psykologisk og lægelig) udredning. Udredningen skal konkludere, at der er tale om en forstyrrelse inden for det autistiske spektrum.

  Lovgrundlag & pris

  Undervisning i alle folkeskolens fag i henhold til Folkeskoleloven og Ringsted Kommunes styrelsesvedtægt. Timetallet er på alle klassetrin minimum det timetal, som de øvrige elever på skolen har. Eleverne integreres i skolens øvrige klasser i et væsentligt omfang. Elever i de ældste klasser sendes i praktik. Undervisningen foregår i specielt indrettede basislokaler og i skolens faglokaler.

  Takstbeløb: 339.743 kr. årligt pr. elev, svarende til 930 kr. pr. dag.

  Et specialpædagogisk fritidstilbud efter skoletid af normaltbegavede elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

  Takstbeløb: 154.760 kr. årligt pr. barn, svarende til 424 kr. pr. dag.

  Byskovskolen K-klassene

  Målgruppe

  K-klasserne på Byskovskolen er et skoletilbud for børn/ elever, der har behov for en fast, tydelig, struktureret, forudsigelig og konsekvent pædagogik. Mange af eleverne har en autismediagnose. Elever med andre problemstillinger kan også optages. Der stilles ikke krav om diagnose. Alle elever i K-klasserne har behov for social træning.

  Fysiske rammer

  K-klasserne er placeret på Byskovskolen afd. Benløse, Præstevej 19, Benløse. Byskovskolen er en folkeskole med specialklasser.

  Der er SFO for elever i K-klasserne (K-SFO).

  Personalesammensætningen

  Skolen er stor og kompleks. Dette afspejler sig i personalesammensætningen.

  Hverdag og traditioner

  Eleverne i K-klasserne deltager på lige fod med de andre elever i skolens hverdag – i det omfang de magter det.

  Formål og primær opgave

  Undervisningen er vidtgående specialundervisning, der tager hensyn til elevernes sociale vanskeligheder og til den særlige kommunikationsform, disse elever har behov for (eleverne tænker meget konkret). Pædagogikken bygger på struktur, overblik, forudsigelighed og ros. Der anvendes anerkendende pædagogik. Der arbejdes på at bibringe eleverne en hensigtsmæssig forståelse af almene sociale situationer. Der undervises i almindelige skolefag og social træning.

  Visitation og optagelse

  Elever optages i K-klasserne for ét år ad gangen.

  Skole: Afdelingsleder Leif Dysted Jensen, ledy@ringsted.dk.

  SFO: SFO-leder Birgit Lindqvist, bli@ringsted.dk, eller afdelingsleder Tanja Bieger Jørgensen, tabj@ringsted.dk.

 • Ådalskolen

  Ådalskolen er en specialskole. Skolen har p.t. 79 elever i alderen 6-18 år og er beliggende i Ringsted Syd i naturskønne omgivelser nær Ringsted Å. Skolen blev indviet i 1965 og flyttede i 2002 til nye og moderne bygninger, der opfylder de indretningsmæssige krav, som elever, forældre og personale har til en specialskole.

  Målgruppe og lovgrundlag

  Ådalskolen er en kommunal folkeskole i Ringsted. Skolen kan modtage elever fra alle kommuner. Ådalskolen tilbyder specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Udgangspunktet for arbejdet er Folkeskolelovens § 20.2. Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
  Ådalskolen tilbyder undervisning af børn med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med ASF (AutismeSpektrumForstyrrelser) eller tilgrænsende problematikker og problemstillinger, når eleven er visiteret til undervisning inden for §20.2, samt elever med ekstraordinære behov for støtte og helhed i deres hverdag.

  Hverdag og traditioner

  Ådalskolen har en særlig atmosfære, der mærkes, når man besøger skolen. Atmosfæren udspringer af mødet mellem barnet og de voksne, traditionerne og hverdagen. Skolens værdigrundlag beskriver dette og kan læses på skolens hjemmeside.

  Eleverne møder i skole kl. 8:15, og dagen slutter henholdsvis kl. 12:15, 14:00 og 15:15. Derefter går mange af eleverne i SFO, der deler lokaler med Ådalskolen.

  Naturoplevelser, ekskursioner og besøg uden for skolen er en vigtig del af skolens hverdag. Skolen har egne busser til brug for hverdagens transport. Der tilbydes svømning én gang om ugen. Dertil kommer fysiske aktiviteter, musisk/kreative fag og fællessamlinger samt traditionelle skolefag. IT indgår som en naturlig del af skolens daglige arbejde.

  Personalet

  Personalet på Ådalskolen er skolens vigtigste ressource. Ådalskolen gør meget ud af, at personalepolitikken afspejler dette. Skolen afholder hvert år studiedage for personalet. Personalet er organiseret med tværfaglige teams, og der arbejdes målbevidst med intern kompetenceudveksling.

  Personalet består af 1 skoleleder, 1 adm.afd.leder, 1 pædagogisk afd.leder, 20 lærere, 22 pædagoger, 24 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 psykolog, 1 IT-vejleder samt 1 praktisk medhjælper.

  Formål

  Det er skolens mål at give den enkelte elev de bedste forudsætninger for at udvikle sig og udnytte egne muligheder og evner for derigennem at opnå tilfredshed og en meningsfuld tilværelse. Det gør man ved at fremme elevernes:

  • intellektuelle og kommunikative udvikling;
  • følelsesmæssige og sociale udvikling;
  • kreative og musiske udvikling;
  • fysiske og motoriske udvikling.

  Visitation og optagelse

  Læs mere om visitation og optagelse på Ådalskolens hjemmeside

   

 • Ådalskolen tilbyder søskendekurser

  Ådalskolen i Ringsted afholder søskendekursus for børn i alderen 9-16 år som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap.
  Når der er et barn med særlige behov i familien betyder det ofte at hverdagen for søskende er anderledes end for de fleste jævnaldrende.
  Nogle kan føle sig overset, andre har udfordringer med at forstå adfærden ved deres bror eller søster.

  På et søskendekursus mødes søskende med andre jævnaldrende børn som forstår og kender til det der tales om. Børnene er i et frirum, hvor de kan tale og dele tanker, følelser og erfaringer.

  Søskende oplever:

  -at være en del af et fællesskab.

  -ikke at være alene om sine følelser, og at andre forstår én.

  -at få idéer til handlemuligheder. Fx: "hvad kan jeg gøre, når jeg bliver ked af det, forvirret eller bekymret”?

  -at få viden om handicap og andre funktionsnedsættelser.

  Læs mere om Ådalskolens Søskendekurser, og find datoer for kurserne, på
  bloggen om søskendekurser.

 • Familieklasser

  Har dit barn behov for at blive bedre til:

  ● at omgås kammerater og blive en positiv del af et fællesskab

  ● at lære hvordan man klarer situationer, hvor der stilles krav

  ● at blive bevidst om hvad man er dygtig til, og hvordan man kan bruge sine kompetencer i hverdagen i klassen

  ● at fordybe sig og være koncentreret om en aktivitet

  ● at forstå klassens regler og normer

  Så er Familieklassen måske noget for jeres Familie

Publikationer

Kontakt: Skolecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 20
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

20.07.2021