Du er her

Vandløb og vedligeholdelse

Vandløb er reguleret af vandløbsloven. Vandløbsloven sikrer, at vandløb kan benyttes til afledning af vand samt at de vedligeholdes og benyttes på en måde, der tager hensyn til miljøet.

Ønsker du at ændre på et vandløb ved fx at ændre dets forløb, anlægge en bro eller lignende, kræver det en tilladelse fra Ringsted Kommune, uanset om vandløbet er privat eller offentligt. Hvis du vil ændre et vandløb, skal du altså søge om tilladelse til at regulere vandløbet.

2m bræmmer

Bestemmelsen om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven § 69 og gælder for alle vandløb som er naturlige eller højt målsatte. 2 meter bræmmen er jordstykket langs et vandløb og det måles fra vandløbets kant. I 2 meter bræmmen må der ikke må dyrkes, jordbehandles, plantes, terrænreguleres eller hegnes. Bestemmelsen gælder også for søer over 100 m2.

Krav om dyrkningsfrie randzoner placeret udenfor evt. 2 meter bræmme blev ophævet i 2016 så det nu er frivilligt om randzonerne opretholdes. Læs evt. mere om randzoner langs vandløb og søer på Landbrugstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk.

Vedligehold af vandløb

Visse vandløb skal vedligeholdes. Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, og private vandløb vedligeholdes af de enkelte borgere, der ejer vandløbet. For både offentlige og private vandløb er det de enkelte bredejere, der ejer vandløbet. Kommunen ejer derfor ikke de offentlige vandløb.

Spørgsmål vedrørende vedligeholdelsen

Henvendelser vedrørende spørgsmål til vedligeholdensen af de offentlige vandløb, stilles til Teknik- og Miljøcenter på mail vandloeb@ringsted.dk eller tlf.nr.: 57626262

Offentlige vandløb vedligeholdes med grødeskæring - oftest to gange årligt.

I Ringsted Kommune er det en vandløbsentreprenør, der udfører grødeskæringen.

Grødeskæring er beskrevet i regulativerne for de enkelte vandløb, som du kan finde her: Vandløbsregulativer. Der er nye regulativer på vej. Du kan nemt se deres status her: www.mitvandloeb.dk.

Perioden hvor der grødeskæres er vejledende for det planlagte arbejde og der kan løbende ske ændringer. 

Udover grødeskæring, sker der hvert år kontrolopmåling af udvalgte vandløbsstrækninger med henblik på oprensning.

Læs mere om kontrolopmåling af vandløb her 

 Guidelines til kontrolopmåling af vandløb

Guidelines til kontrolopmåling af vandløb - uden bilag

 

Vandløbsregulativer

For hvert af de offentlige vandløb er der udarbejdet vandløbsregulativer.

Du finder vandløbsregulativerne her

 

Vandløbsvedligeholdelse og vandløbsreguleringer - spørgsmål og svar

 • Hvad og hvordan beskærer entreprenøren i offentlige vandløb?

  Ved vedligeholdelsen bliver vandplanterne beskåret i et omfang, hvor vandløbets evne til at aflede vand bibeholdes, og der tages hensyn til de naturmæssige forhold. Denne vedligeholdelse kalder man også for grødeskæring. Grødeskæringen bliver primært udført manuelt med le, men det kan være nødvendigt at udføre den maskinelt på steder, hvor forholdene gør det svært af udføre manuelt.

 • Hvordan skal jeg håndtere afskåret grøde/beplantning?

  Du har pligt til at fjerne afskåret grøde fra vandløbets kant og sprede den afskårne grøde på landbrugsarealer. Udspredningen skal ske mindst 5 meter fra vandløbskanten og i et lag på maksimalt 10 cm.

 • Beskæres kanterne?

  Kantklipning langs vandløbet vil som hovedregel ikke blive udført, da brink/kant- og bredvegetation har en gavnlig effekt for vandmiljøet på grund af skyggeeffekten. Skygge i vandløbet reducerer grødemængden i vandløbet, sænker vandtemperaturen og er gavnligt for vandløbets dyreliv. Skæring af brink – og bredvegetation finder således udelukkende sted, hvor det specifikt er krævet i vandløbsregulativet, eller hvor Ringsted Kommune skønner det nødvendigt af hensyn til de afvandingsmæssige interesser. Dette er i forhold til brinkernes stabilitet eller for at svække uønsket bevoksning, der breder sig til hele vandløbsprofilet. En begrænset skæring kan også gennemføres, hvor det er nødvendigt for udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

   

 • Hvor må entreprenøren færdes?

  Vandløbsentreprenørens mandskab har ret til at færdes på din ejendom.

 • Krav til adgang ved hegn?

  Hegn, el-hegn og lignende må ikke stå i vejen for vedligeholdelsesarbejdet. Hvis hegnet står i vejen eller er til gene for vedligeholdelsesarbejdets udførelse skal hegnet fjernes eller rykkes tilbage. Normalt vil der ved maskinel vedligeholdelse kræves et friholdt arbejdsbælte på 5-8 meter.

 • Hvem skal jeg kontakte med spørgsmål til vedligeholdelsen?

  Spørgsmål til vedligeholdensen af de offentlige vandløb, stilles til Hededanmark på mail FS@hededanmark.dk eller mobil 20317877

 • Ansøgningskema til vandløbsregulering mm.

  Vil du ansøge om en regulering af enten åbne eller rørlagte vandløb, skal der søges om det hos kommunen. Der kan tages udgangspunkt i dette ansøgningsskema, samt naboerklæring hvis der er brug for det. I Pjecen "udarbejdelse af reguleringsprojekter", kan du se hvad der skal til, for at der er tale om en regulering. Find pjecen under Publikationer.

  PDF icon ansøgningsskema

  PDF icon naboerklæring

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

11.11.2020