Du er her

Helhedsplan for Gyrstinge- og Haraldsted Sø

Ringsted Kommune har overtaget Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. I den forbindelse er der udarbejdet en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne.

genopretningen_af_gyrstinge_soe

I forbindelse med, at Ringsted Kommune i sommeren 2014 overtog Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, blev der igangsat et større projekt.

Det midtsjællandske sølandskab i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø var omdrejningspunktet for dette projekt. Formålet var at udarbejde en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne med stærk fokus på borgerinddragelse.

Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med lodsejere, brugere, organisationer og kommunen, så den lokale forankring og ejerskab til planen er sikret.

Kommunen nedsatte en projektgruppe der skulle komme med udkast til en helhedsplan i 2015.

Kommunen deltog samtidig i et forskningssamarbejde med Københavns Universitet og en række kommuner hvor der er arbejdet med forskellige modeller for fremtidige planløsninger i det åbne land med stærk fokus på borgerinddragelse.  Her kan du læse mere om projektet "Fremtidens landskaber".

Sideløbende med helhedsplanen vil kommunen gennemføre restaureringer af 3 vandløb, idet behovet for pumpe- og slusedrift ophører som følge af den sænkede vandstand i Gyrstinge Sø. Ved Flæbækken og Kyringegrøften omlægges tilløbene til Gyrstinge Sø uden om pumpestationerne, så der bliver åbne vandløb med faunapassage til søen. Ligeledes etableres der ved afløbet fra søen til Ringsted Å, et åbent  forløb gennem stemmeværket.

Du kan høre biolog Eilif Byrnak fra Ringsted Kommune fortælle om naturgenopretningen ved Gyrstinge og Haraldsted søer i denne podcast. Interviewet er lavet af Øhavsmuseet i samarbejde med Københavns Universitet som afslutning på projektet Fremtidens Landskaber.

Idéfasen til helhedsplanen for søerne - ca 30 ideer blev indsendt

I idefasen, som løb frem til 8. marts 2015, kunne alle borgere og foreninger komme med deres bud på vigtige værdier og interesser, som de ønskede inddraget i helhedsplanen for søerne.

For at få mange synspunkter og ideer frem tog kommunen initiativ til en debat- og foredragsrække og workshop i januar/februar om bl.a. kultur- og naturværdier, samt friluftaktiviteter omkring søerne.

Foredragene blev arrangeret i samarbejde med Ringsted Folkeuniversitet og Københavns Universitet med oplægsholdere fra bl.a. Friluftsrådet, Kulturstyrelsen og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Foredragene kom bl.a. ind på kultur- og naturværdier, friluftaktiviteter og kulturlandskabet omkring søerne.

Workshoppen sidst i februar 2015 resulterede i en god debat og mange spændende forslag, der alle blev taget med i det videre arbejde med helhedsplanen for søernes fremtidige udvikling og beskyttelse.

Helhedsplan for søerne

Efter idéfasen sendte Ringsted Kommune et udkast til Helhedsplan for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø i høring i 8 uger, fra d. 14. september 2015 til d. 9. november 2015.

Der var lagt op til mange spændende aktiviteter og faciliteter ved Haraldsted Sø, mens der ved Gyrstinge Sø var der lagt vægt på beskyttelselse, men også adgang til at opleve de store naturværdier, herunder det store fugleliv, der findes på søen.Udkastet til Helhedsplan for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø kan ses her Udkast til helhedsplan for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø.

Se den endelige Helhedsplan for Haraldsted sø og Gyrstinge sø

Naturplan for Gyrstinge Sø

Se naturplanen for Gyrstinge Sø her   Naturplan for Gyrstinge Sø 

 Folder om Gyrstinge Sø.

 

Materiale fra foredrag og workshop

 • Foredragsrække

  Alle foredrag er gratis.

  Dato

  Tema

  14. januar kl. 18.30 – 21.00

  Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø. Hvordan kan vi opleve og beskytte dem?

  Foredraget inviterer til debat om, hvordan naturværdierne skal forvaltes i fremtiden og kommer ind på søernes naturværdier set gennem en biolog og botanikers briller.

  Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.

  Slides fra foredraget

  Naturværdier resultater på spørgeskema fra foredraget

  19. januar kl. 18.30 – 21.00

  Helhedsorienteret friluftsplanlægning

  Foredraget inviterer til debat om fremtidens friluftsliv søerne, og handler om de aspekter, der er vigtige at inddrage når man planlægger for friluftsliv, og de synergieffekter man kan opnå ved at tænke helhedsorienteret.

  Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.

  Slides fra foredraget

  Friluftsliv resultater på spørgeskema fra foredraget

  28. januar kl. 18.30 – 21.00

  Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø.

  Foredraget er et strejftog forbi de mange fortællinger i kulturlandskabet omkring søerne – fra de royale kulturmiljøer til sporene efter den lille husmands historie. Foredraget inviterer til debat om, hvordan disse miljøer kan forvaltes.

  Foredraget finder sted på VUC Ringsted, Ahornvej 1.

  9. februar kl. 18.30 – 21.00

  Skovenes forvaltning i fremtidens klima

  Foredraget lægger op til debat om fremtidens skovforvaltning og handler om, hvordan skovene påvirkes af klimaforandringer, og hvad det kommer til at betyde for fremtidens skovforvaltning og dermed også skovene omkring søerne.

  Foredraget finder sted på Rønnedevej 9, mødelokale 1.

   

 • Workshop

  26. februar kl. 19.00

  Workshop

  Efter velkomst fra udvalgsformand Klaus Hansen og indlæg fra projektleder Eilif Byrnak vil der lægges op til debat om centrale emner for søernes fremtidige benyttelse og beskyttelse: Skov og naturinteresser, friluftsaktiviteter og rekreativ benyttelse, samt kulturinteresser og anvendelse af de fysiske anlæg omkring søerne.

  Workshoppen finder sted I Ringsted Kongrescenter.

  Workshoppen er gratis.

Publikationer

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.09.2020