Du er her

Landzone og ansøgninger

Om landzoner og landzonetilladelser. Se også om du bor i en landzone, og hvordan du søger en landzonetilladelse. OBS: Sagsbehandlingstiden for landzonetilladelser er på 4-6 måneder, så søg i god tid.

Danmarks areal er inddelt i tre områder; byzoner, sommerhusområder og landzonen. Landzonen er defineret som alt der ikke er byzone eller sommerhusområder. I landzonen er Planlovens landzonebestemmelser gældende.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land – også kaldet landzonen - og dermed sikre en klar grænse imellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægning er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med, at egentlig byudviklings sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og for at miljøkonflikter undgås.

Du kan finde Ringsted Kommunes administrationsgrundlaget ved trykke af dette link: PDF icon Administrationsgrundlag for landzone.

I administrationsgrundlaget kan du finde oplysninger om hvordan Ringsted Kommune om proces og praksis for behandlling af ansøgninger om landzonetilladelser.

Administrationsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af Planlovens kapitel 7, der omhandler landzonebestemmelserne, samt Erhvervsstyrelsens Vejledning om landzoneadministration.

Hvordan søger jeg om en tilladelse?

I de fleste tilfælde vil en ansøgning, der kræver landzonetilladelse, også kræve byggesagsbehandling og skal derfor søges igennem Byg og Miljø ansøgningsportal.

Når du søger om byggetilladelse skal du markere, at det ansøgte også kræver en landzonetilladelse. Herefter vil byggesagsmyndigheden automatisk videresende sagen til landzonesagsbehandling.

Kræver projektet ikke byggetilladelse kan du søge ved at sende en fyldestgørende ansøgning til landzone@ringsted.dk eller til Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, Att.: Landzone.

Der er ikke specifikke krav til, hvornår en ansøgning er fyldestgørende og det vil afhænge af det enkelte projekt. Men en ansøgning bør altid indeholde en beskrivelse af det du ønsker at foretage dig, herunder:

  • Motivationen bag det ansøgte projekt
  • Højde, længde, bredde med mere på det ansøgte
  • Materialevalg og farver
  • Situationsplan, gerne som luftfoto hvor du indtegner placeringen af det du søger om.
  • Stedfæstelse på matrikel niveau
  • Kontaktoplysninger
  • Fuldmagt i tilfælde af, at du søger på anden persons ejendom.

Mangler kommunen oplysninger i sagen eller er der tvivlspørgsmål, vil du blive kontaktet af kommunen.Det er kun ejeren af en ejendom, der kan søge om landzonetilladelse til projekter på en given ejendom. Skal du alligevel søge om landzonetilladelse på anden mands ejendom, enten som konsulent eller i forbindelse med et huskøb, skal du skaffe en fuldmagt fra ejer, der giver dig lov til at søge om landzonetilladelse på hans vegne.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på mailadressen landzone@ringsted.dk.  Du kan også kontakte Teknik- og Miljøcentret.

Bor jeg i landzone?

Hvis du er i tvivl, om du bor i landzone, kan du via kortet nedenfor, se om du bor i en af de markerede zoner (byzone, Sommerhuse zone) er der ingen farvet markering er det landzone.

Se større kort

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.07.2021