Du er her

Natur- og Vandhandleplaner

Her finder du information om kommunens natur- og vandhandleplaner, der skal følge op på statens Natura2000-planer, Vandplaner og Vandområdeplaner

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Natura 2000-handleplanerne i Ringsted Kommuner er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen og tilgrænsende kommuner. Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer. Miljøstyrelsen har ansvaret for de dele af handleplanerne, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Statens Natura 2000-planer er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man skal behandle naturen, så den kan udvikle sig positivt og sætte en stopper for tilbagegangen i den danske natur.

Se natura 2000-handleplanen for

nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Rådmandshaven, Slagmosen og Porsmosen

nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø 

nr. 158 Allindelille Fredskov 

Læs mere om Natura2000-områder og  Statens Natura 2000-planer på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Vandhandleplaner

Ringsted Kommune skal på baggrund af statens vandplaner udarbejde en kommunal handleplan for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis.

Statens Vandplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, øer, fjorde og grundvand.

Vandplaner (2010-2015)

Staten igangsatte de første vandplaner i 2007, og planen, der gælder frem til udgangen af 2015, forventes vedtaget i slutningen af 2014. Herefter har kommunerne ét år til at udarbejde deres kommunale vandhandleplan, som skal uddybe og prioritere de indsatser, som vandplanen foreskriver.

I 2012 havde Ringsted Kommune et forslag til en kommunal vandhandleplan i høring. Dette forslag blev ikke endeligt vedtaget, inden statens vandplaner blev erklæret ugyldige i december 2012. Alle kommunale vandhandleplaner i Danmark afventer vedtagelse af statens vandplan.

Byrådet har den 5. oktober 2015 vedtaget Ringsted Kommunes Vandhandleplan 2010-2015 som er i høring frem til den 18. november 2015.

Vandhandleplanen beskriver Ringsted Kommunes indsatser på spildevand, grundvand, vandløb og søer i forhold til statens vandplaner. Planen er vedtaget i henhold til miljømålsloven.

Se forslag til vandhandleplan Vandhandleplan 2010-2015

Læs mere om vandplanerne 2010-2015 generelt på Miljøstyrelsen hjemmeside om vandhandleplan 2010-2015

Vandområdeplaner (2015-2021)

Vandområdeplanerne er anden del af statens samlede danske vandplaner. Vandområdeplanerne gælder frem til 2021.

For anden planperiode har kommunerne, med vejledning fra lokale vandråd, bidraget i forhold til at udarbejde forslag til indsatsprogrammet for vandløb. Det drejer sig om konkrete indsatser for at forbedre de fysiske forhold i vandløb, f.eks. genslyngning, udskiftning af bundmateriale, plantning af træer m.m..

Læs her om Vandløbsrestaurering

Som en del af vandområdeplanerne for 2015-21, er der fastsat reduktionsmål for kvælstof og fosfor via vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande.

Læs her om Vådområder

Ligeledes er der udpejet en række søer til sørestaurering for at sike målopfyldelse i søerne

Læs her om Sørestaurering

Læs mere om vandområdeplanerne 2015-2021 generelt på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne for 2015-21

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

05.11.2019