Du er her

Natur- og Vandhandleplaner

Her finder du information om kommunens natur- og vandhandleplaner, der skal følge op på statens Natura2000-planer, Vandplaner og Vandområdeplaner

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Natura 2000-handleplanerne i Ringsted Kommuner er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen og tilgrænsende kommuner. Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer. Miljøstyrelsen har ansvaret for de dele af handleplanerne, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Statens Natura 2000-planer er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man skal behandle naturen, så den kan udvikle sig positivt og sætte en stopper for tilbagegangen i den danske natur.

Se natura 2000-handleplanen for

nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Rådmandshaven, Slagmosen og Porsmosen

nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø 

nr. 158 Allindelille Fredskov 

Læs mere om Natura2000-områder og  Statens Natura 2000-planer på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Vandhandleplaner

Ringsted Kommune skal på baggrund af statens vandplaner udarbejde en kommunal handleplan for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis.

Statens Vandplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, øer, fjorde og grundvand.

Vandplaner (2010-2015)

Staten igangsatte de første vandplaner i 2007, og planen, der gælder frem til udgangen af 2015, forventes vedtaget i slutningen af 2014. Herefter har kommunerne ét år til at udarbejde deres kommunale vandhandleplan, som skal uddybe og prioritere de indsatser, som vandplanen foreskriver.

I 2012 havde Ringsted Kommune et forslag til en kommunal vandhandleplan i høring. Dette forslag blev ikke endeligt vedtaget, inden statens vandplaner blev erklæret ugyldige i december 2012. Alle kommunale vandhandleplaner i Danmark afventer vedtagelse af statens vandplan.

Byrådet har den 5. oktober 2015 vedtaget Ringsted Kommunes Vandhandleplan 2010-2015 som er i høring frem til den 18. november 2015.

Vandhandleplanen beskriver Ringsted Kommunes indsatser på spildevand, grundvand, vandløb og søer i forhold til statens vandplaner. Planen er vedtaget i henhold til miljømålsloven.

Se forslag til vandhandleplan Vandhandleplan 2010-2015

Læs mere om vandplanerne 2010-2015 generelt på Miljøstyrelsen hjemmeside om vandhandleplan 2010-2015

Vandområdeplaner (2015-2021)

Vandområdeplanerne er anden del af statens samlede danske vandplaner. Vandområdeplanerne gælder frem til 2021.

For anden planperiode har kommunerne, med vejledning fra lokale vandråd, bidraget i forhold til at udarbejde forslag til indsatsprogrammet for vandløb. Det drejer sig om konkrete indsatser for at forbedre de fysiske forhold i vandløb, f.eks. genslyngning, udskiftning af bundmateriale, plantning af træer m.m..

Læs mere om vandløbsrestaureringer her Vandløbsrestaurering

Som en del af vandområdeplanerne for 2015-21, er der fastsat reduktionsmål for kvælstof og fosfor via vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande.

Læs mere om vådområder her Vådområder

Ligeledes er der udpejet en række søer til sørestaurering for at sike målopfyldelse i søerne

Læs mere om vådområder her Sørestaurering

Læs mere om vandområdeplanerne 2015-2021 generelt på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne for 2015-21

Sidst opdateret

12.03.2019