Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte projekter finder du materiale og eventuelle links.

Vej- og Trafiksikkerhedsprojekter

Ringsted Byråd har vedtaget en helhedsplan for Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborgade.

Helhedsplan kan ses her:  trafiksikkerhed og byrumsforbedring i Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborggade.

Byrådet har i januar 2018 besluttet at renovere resten af Dagmarsgade, ca. fra Bryggerstræde til Køgevej efter samme princip som det nuværende projekt udføres, med nye cykelstier, fortove og p-pladser, når Ringsted Forsyning, har udskiftet forsyningsledninger på strækningen.
 

Informationsmøde om anlægsarbejde på Dagmarsgade

Den 23. april begynder Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune arbejdet med at udskifte forsyningsledninger og ombygge vejen. Ringsted Forsyning og Ringsted kommune holder informationsmøde om arbejdet. Mødet foregår:

 • Onsdag den 18. april kl. 19:00 – 20:30 på Rønnedevej 9 (De tekniske centre).

På mødet vil projektledere fra både Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune være til stedet for at svare på spørgsmål, ligesom der vil være mulighed for at hilse på den kommende entreprenør.

Vi vil fortælle mere om den konkrete tidsplan, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til de arbejder, der skal udføres inde på de enkelte ejendomme i forbindelse med udskiftning af forsyningsledninger.

Anlægsarbejdet opdeles i etaper

Arbejdet opdeles i etaper, så hele strækningen vil ikke blive berørt af anlægsarbejdet på samme tid. Dagmarsgade bliver fortsat spærret for gennemkørende trafik fra 23. april til medio november 2018.

Inden december 2018 forventer vi at være færdige med ombygning af Dagmarsgade helt til Køgevej. Dog forventer vi, at der i 2019 udføres det sidste afsluttende lag asfalt på kørebane og cykelstier.

Det er således i år sidste etape af Dagmarsgade, hvor der udføres ombygning af gaden.

 

Renovering af Dagmarsgade 2017 og 2018 – nyt byrum med cykelstier og hastighedsdæmpning.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere en del af Dagmarsgade med nye fortove, cykelstier og forsyningsledninger.

Anlægsarbejdet er igangsat 15. maj 2017 og færdiggørelse af den sidste etape mellem Schandorphsvej og Bryggerstrædet, er midlertidig stillet i bero på grund af frost. Anlægsarbejdet skulle oprindelig have været færdig i december 2017, men er af flere årsager forsinket.

For at trafikken også kan fungere hensigtsmæssigt i omkringliggende gader, er arbejdet opdelt i etaper.

 

Den igangværende etape er strækningen mellem Schandorphsvej og Bryggerstræde.

Den igangværende etape er vist med fuld rød og den kommende med stiblet:

Trafikken er omlagt, mens Dagmarsgade og Pileborggade er spærret, da hele området fungerer som et arbejdsområde, hvor der ikke er gennemkørsel. Der er omkørsel via andre veje i nærområdet, hvorfor der også er opsat midlertidige skilte, der vejleder om omkørsel.

Der opretholdes gående adgang forbi arbejdsstedet på alle veje i og ved arbejdsområdet.

I den igangværende etape mangler der at blive etableret kørebane, fortov og cykelstier samt plantebede.


Anlægsperioden for den igangværende etape skønnes p.t. til ca. 20. april 2018, idet jorden skal være optøet inden arbejdet kan færdiggøres på forsvarlig vis.

Pileborggade er åben til og fra Sct. Hansgade, mens kørsel til og fra Bryggerstræde sker fra syd via Dagmarsgade. Nærmeste offentlige p-pladser er ved vandtårnet, ved Irma eller Schandorphsvej.

Det er muligt at se et foreløbigt projekt på linket skilte og afmærkningsplan.

Der skal udføres meget gravearbejde, for at kunne udskifte vand, fjernvarme og spildevandsledninger og gøre plads til nye cykelstier og fortove. Det kan derfor ikke undgås, at de beboere der bor i nærheden af de pågældende veje, i særlig grad vil blive berørt af arbejdet. Det kan være midlertidige afbrydelser af vand og varme eller besvær med at kunne komme til din bolig på samme vis som du plejer.

Vi vil dog i god tid løbende informere målrettet til de beboere der i særlig grad berøres. Spørgsmål kan rettes til Ringsted Kommune på tlf. 57 62 63 70.


Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link , se under her graver vi.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Ingen igangværende.

 

Eksterne anlægsprojekter

Arbejder ved Ringsted Station

Læs mere om Fehmernforbindelse og udbygning af spor vest for Ringsted station via dette link Den nye bane København-Ringsted

Igangværende vejprojekter

 • Cykelsti Rusgårds Bakke

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti fra Vigersted til Roskildevej.
  Som led i forundersøgelserne blev der den 31. maj 2016 afholdt borgermøde i Vigersted Forsamlingshus.

  I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en rapport over forundersøgelsen. Du kan her læse rapporten

  Forundersøgelse cykelsti på Rusgaards Bakke

  Da Roskildevej er en statsvej, som bestyres af Vejdirektoratet, har der i forbindelse med forundersøgelsen været en dialog med Vejdirektoratet om cykelstiens tilslutning og krydsning af Roskildevej.

  Ved behandling af sagen i Klima- og Miljøudvalget den 18. maj 2017 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere drøftelser med Vejdirektoratet.

  Drøftelserne med Vejdirektoratet videreføres i efteråret 2017 med henblik på endelig beslutning om linjeføringen for cykelstien.

  Når der foreligger beslutning om linjeføringen fastlægges det videre forløb vedrørende projektering og etablering af cykelstien fra Vigersted til Roskildevej.

 • Cykelsti Nordrupvej

  Åstedsforretning

  Ekspropriation af rettigheder til anlæg af cykelsti fra Mulstrup til Nordrup

  For at forbedre trafiksikkerheden på Nordrupvej har Ringsted Kommune den 11. december 2017 besluttet at der i 2018 skal anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Nordrupvej fra Haslevvej i Mulstrup til Nordbakkeskolen i Nordrup. Etableringen af cykelstien forudsætter, at der erhverves areal fra en række tilstødende ejendomme.

  På de ejendomme hvor det ikke har været muligt at opnå frivillige aftaler om etablering af cykelstien har Ringsted Kommune besluttet at søge de nødvendige rettigheder m.v. erhvervet ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. dec. 2014). Ekspropriationen gennemføres efter de regler og procedurer, som fremgår af vejlovens kapitel 10.

  I den anledning afholdes åstedsforretning:
  -    Torsdag den 22. februar 2018, klokken 13.30

  på ejendommen beliggende Nordrupvej 7:

  -    Matr. nr. 22c og 7a Mulstrup By, Nordrupøster
   

  Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal som berøres af vejanlægget, samt andre som har en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. De berørte lodsejere indvarsles ved særskilt brev.

  Arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan ligger til gennemsyn hos Ringsted Kommune, Veje og Parker, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted fra den 23. januar 2018.

   

  Anlægsarbejdet med cykelstien forventes udført i 2. og 3. kvartal 2018.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Sidst opdateret

13.04.2018