Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte trafik- og vejprojekter, findes materiale og eventuelle links.


Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link , se under her graver vi.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Nyt erhvervsområde ved Jordemodervej byggemodnes til Buisness Park Ringsted. Læs mere om projektet byggemodning til Buisness Park Ringsted under spørgsmål og svar.
 

Eksterne anlægsprojekter

Arbejder ved Ringsted Station

Læs mere om Fehmernforbindelse og udbygning af spor vest for Ringsted station via dette link Den nye bane København-Ringsted

Igangværende trafik- og vejprojekter

 • Cykelsti Rusgårds Bakke

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti fra Vigersted til Roskildevej.
  Som led i forundersøgelserne blev der den 31. maj 2016 afholdt borgermøde i Vigersted Forsamlingshus.

  I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en rapport over forundersøgelsen. Du kan her læse rapporten

  Forundersøgelse cykelsti på Rusgaards Bakke

  Da Roskildevej er en statsvej, som bestyres af Vejdirektoratet, har der i forbindelse med forundersøgelsen været en dialog med Vejdirektoratet om cykelstiens tilslutning og krydsning af Roskildevej.

  Ved behandling af sagen i Klima- og Miljøudvalget den 18. maj 2017 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere drøftelser med Vejdirektoratet.

  Drøftelserne med Vejdirektoratet pågår med henblik på endelig beslutning om linjeføringen for cykelstien.

  Når der foreligger beslutning om linjeføringen fastlægges det videre forløb vedrørende projektering og etablering af cykelstien fra Vigersted til Roskildevej.

 • Cykelsti Nordrupvej

  Anlægsarbejderne blev opstartet umiddelbart efter påske 2018 og er nu i fuld gang.
  Arbejderne blev startet ved Nordrup Vestervang og man arbejder sig nu vest på mod Mulstrup.
  Rydning af træer, buske er afsluttet og etablering af dræn, vejkasse for cykelsti samt grøft pågår.

  Anlægsarbejdet med cykelstien forventes færdig 4. kvartal 2018.

 • Renovering af Dagmarsgade (syd) – nyt byrum med cykelstier og hastighedsdæmpning.

  Ringsted Byråd har vedtaget en helhedsplan for Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborgade.

  Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere den sydligste del af Dagmarsgade med nye fortove, cykelstier og forsyningsledninger.

  Anlægsarbejdet er igangsat 23. april 2018 og forventes afsluttet ved Køgevej medio februar 2019.

   

  For at trafikken kan fungere hensigtsmæssigt i omkringliggende gader, er arbejdet hidtil opdelt i etaper.

   

  Den igangværende etape er strækningen mellem Pileborggade og Køgevej.
   

  Etapen fra 16. juli 2018:

  Dagmarsgade etape syd til Køgevej

   

  Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen skyldes hovedsagelig de mange ledninger i jorden, der ikke ligger helt som forventet og ukendte forhold i forbindelse med de gamle og nye tilslutninger til de enkelte ejendomme.

   

  Trafikken er omlagt, mens Dagmarsgade er spærret, da det røde område på kortskitsen fungerer som et arbejdsområde. Der er omkørsel via Køgevej-Prinsensvej-Anlægsvej, hvorfor der også er opsat midlertidige skilte, der vejleder om omkørsel.

   

  Indkørsel til Hyldegården er spærret ved Dagmarsgade, men det er midlertidigt muligt at komme til Hyldegården fra Køgevej via sti parallelt med Dagmarsgade bag Dagmarsgade 63-81.

   

  Der opretholdes gående adgang forbi arbejdsstedet på Dagmarsgade og frem til Bryggerstræde og Hyldegårdsvej.

   

  I etapen indgår udskiftning af spildevandsledninger, vand- og fjernvarmeledninger på Dagmarsgade. Som afslutning anlægges nye fortove, cykelstier og kørebane, når forsyningsledningerne er blevet udskiftet. Endvidere udskiftes vejbelysning og der anlægges p-lommer og plantebede med træer.

   

  Den første del af etapen – fra Pileborggade til Hyldegårdsvej – er den del, der først bliver åbnet igen. Den bliver åbnet for kørsel, når kørebane og cykelstier er asfalteret, og når de enkelte indkørsler er udført og klar til at kunne tåle at blive kørt på. De nye indkørsler skal have tid til at hærdne inden de er klar til at blive kørt på.

   

  Anlægsperioden forventes at være ca. 23. april 2018 – 15. februar 2019 for strækningen mellem Pileborggade og Køgevej.
   

  Det er mulig at se et foreløbigt projekt skilte og afmærkningsplan.

  Parkering. Der kan ikke parkeres på Dagmarsgade på den strækning, der er indrettet til arbejdssted. Ligeledes er der nogle, der ikke har mulighed for at komme til og fra deres ejendom med bil i den periode, hvor del af Dagmarsgade fungerer som arbejdssted.

  Vi henviser i stedet til at parkere på nærmeste offentlige p-pladser. De nærmeste p-pladser er ved vandtårnet, ved ”Irma”, Schandorphsvej eller Køgevej. Se oversigt over offentlige p-pladser.

  Alternativ kan vi formidle kontakt til den private parkeringsplads ved ”Irma”, hvor der er mulighed for at indgå aftale om parkering med ejer.

  Arbejdet i 2018 og begyndelsen af 2019. Der skal udføres meget gravearbejde, for at kunne udskifte vand, fjernvarme og spildevandsledninger og gøre plads til nye cykelstier og fortove. Det kan derfor ikke undgås, at de beboere der bor i nærheden af de pågældende veje, i særlig grad vil blive berørt af arbejdet. Det kan være midlertidige afbrydelser af vand og varme eller besvær med at kunne komme til din bolig på samme vis som du plejer.

  Vi vil dog i god tid løbende informere målrettet til de beboere der i særlig grad berøres. Spørgsmål kan rettes til Ringsted Kommune på tlf. 57 62 63 70 eller e-mail: bkje@ringsted.dk

  I 2019 forventer vi at der udføres det sidste lag asfalt på Dagmarsgade på kørebane og cykelstier. Eventuelle småreparationer, beplantning og skilte- og afmærkning eftergås, hvorefter hele Dagmarsgadeprojektet er afsluttet. Det sidste lag asfalt forventes udført juli-september 2019. 
   

   

 • Eilekiersvej - renovering af den sydlige del 2018/19

  Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere den sydlige del af Eilekiersvej.

  Kommunen renoverer kørebane og fortov fra Bækkevej til stitilslutning ved stibro over motorvejen:

   

  Fig.: Den blå strækning får ny kørebane og fortov


  Anlægsarbejdet afsluttes i perioden 13. - 24. maj 2019. Der udføres bump, hævet flade og det sidste lag asfalt lægges på kørebanen.


  Der bliver trafikomlægninger, mens arbejdet pågår. Der bliver skiltet på stedet, idet der påregnes omkørsel via Fælledvej.


  Projektet omfatter: Ny kørebane, hastighedsdæmpende foranstaltninger, fortov i vestlig side af vejen, græsrabat i østlig side af vejen og ny vejbelysning. endvidere bump og hævet flade. Eilekiersvej bliver skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

  Se vejplan og tværsnit:

  PDF icon foreløbig vejplan Eilekiersvej 

  PDF icon Foreløbig tværsnit Eilekiersvej

  Beboerne i nærområdet informeres nærmere via nyhedsbreve m.m. Der må forventes afspærret i arbejdstiden, mens arbejdet pågår.
   

 • Nørregade klimasikres og får ny kloakering

 • Sanering af Fælledvej

  Ringsted kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at separatkloakere og sanere Fælledvej.

   

  Kommunen sanere kørebanen fra Fælledvej 2 til stitilslutningen ved stibro over motorvejen.

  Her ud over separatkloakere Ringsted Forsyning Østergade og Søndervej.

   

  Anlægsarbejderne starter op d. 4. juni 2019 og forventes at vare til ultimo april 2020. Anlægsarbejderne begynder i Fælledevej op mod Eilekiersvej og entreprenøren arbejder sig så ud mod Roskildevej.

   

  Trafikken vil blive omlagt under anlægsarbejderne. Der vil være adgang til de påvirkede boliger fra enten Fælledvej eller Eilekiersvej.

   

  Projektet omfatter: Ny kørebane med ensidigt fald mod nord, langs kantsten og med regnvandsbrønde. Vej bliver 5m bred mod nuværende 3-4m. Der etableres vejbump efter nutidige regler.

   

  PDF icon Tværsnit vejudlæg Fælledvej

   

  Beboerne i nærområdet informeres via nyhedsbreve m.m. Der må forventes afspærret for indkørsler, mens gravearbejder pågår ud for de enkelte ejendomme.

 • Byggemodning til Buisness Park Ringsted

  Ringsted kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at grov byggemodne 1,36 mio. m2 nyt erhvervsområde ved Jordemodervej.

   

  Der etableres nye veje, regnvandsbassiner og der rejses skov.

  Den eksisterende Jordemodervej på strækningen mellem Øster Ringvej og Knudslund fjernes og der anlægges ny vej mellem rundkørslen på Øster Ringvej og Knudslund. Der anlægges ny vej op til Jordemodervej 40 fra den nye vej og der anlægges vej der går syd om Knudslund og parrallet med motorvejen.

  Der fældes 10.000m2 af skoven i Kærup mose op mod Kværkeby Bæk og der plantes 50.000m2 ny skov, i samarbejde med grundejeren, mellem den nye vej og Kærup Mose. I erhvervsområdets modsatte hjørne, mod motorveje og over mod Kværkeby, plantes der 100.000m2 skov. De tre ejendomme ved motorveje rives ned. Der etableres 4 regnvandsbassiner med i alt 95.000m2 grønne områder og 100m af Kværkeby Bæk slynges.

   

  Projektet omfatter bl.a.:

  Opsætning af 86 gadelamper

  10.000m2 skov fælles.

  150.000m2 skov plantes.

  4 regnvandsbassiner graves.

  100m å slynges

  21m faunapassage under vej, langs å

  Etablering af 3km ny vej.

  Nedlægger 1,2km gammel vej

  Der plantes 238 vej træer.

  14.000 træer og buske i plantebælter og ved regnvandsbassiner.

  6 bygninger nedrives.

  2,8km vandledninger.

  5,4km regnvandsledninger.

  6,4km spildevandsledninger.

  3 pumpestationer.

  41.400m2 sås med græs.

   

  PDF icon Plantegning over erhvervsudvikling Jordemodervej

   

  Anlægsarbejderne starter op i juli 2019 og vare ind til december 2020. I anlægsperioden vil Jordemodervej blive spærret for gennemkørsel i en længere periode.

   

  Beboerne i nærområdet informeres via nyhedsbreve m.m.

 • Renovering af Sct. Hansgade

  Anlægsarbejdet påbegyndes i august 2019 og forventes afsluttet primo 2020. Arbejdet omfatter klimasikring, separatkloakering samt renovering af vand og fjernvarme. I samme forbindelse bliver belægningen i fortovet renoveret og det gøres mere tilgængelighedsvenligt. Kørsel af Sct. Hansgade vil, i den del der arbejdes på, være spærret. fortovet vil dog forblive tilgængeligt i hele anlægsfasen.

   

  For mere information henvises til Forsyningens hjemmeside

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Sidst opdateret

13.08.2019