Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte trafik- og vejprojekter, findes materiale og eventuelle links.


Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link , se under her graver vi.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Nyt erhvervsområde ved Jordemodervej byggemodnes til Buisness Park Ringsted. Læs mere om projektet byggemodning til Buisness Park Ringsted under spørgsmål og svar.
 

Eksterne anlægsprojekter

Arbejder ved Ringsted Station

Læs mere om Fehmernforbindelse og udbygning af spor vest for Ringsted station via dette link Den nye bane København-Ringsted

Igangværende trafik- og vejprojekter

 • Sanering af Fælledvej

  Ringsted kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at separatkloakere og sanere Fælledvej.

   

  Kommunen sanere kørebanen fra Fælledvej 2 til stitilslutningen ved stibro over motorvejen.

  Her ud over separatkloakere Ringsted Forsyning Østergade og Søndervej.

   

  Anlægsarbejderne starter op d. 4. juni 2019 og forventes at vare til ultimo april 2020. Anlægsarbejderne begynder i Fælledvej op mod Eilekiersvej og entreprenøren arbejder sig så ud mod Roskildevej.

   

  Trafikken vil blive omlagt under anlægsarbejderne. Der vil være adgang til de påvirkede boliger fra enten Fælledvej eller Eilekiersvej.

   

  Projektet omfatter: Ny kørebane med ensidigt fald mod nord, langs kantsten og med regnvandsbrønde. Vej bliver 5m bred mod nuværende 3-4m. Der etableres vejbump efter nutidige regler.

   

  PDF icon Tværsnit vejudlæg Fælledvej

   

  Beboerne i nærområdet informeres via nyhedsbreve m.m. Der må forventes afspærret for indkørsler, mens gravearbejder pågår ud for de enkelte ejendomme.

 • Byggemodning til Buisness Park Ringsted

  Ringsted kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at grov byggemodne 1,36 mio. m2 nyt erhvervsområde ved Jordemodervej.

   

  Der etableres nye veje, regnvandsbassiner og der rejses skov.

  Den eksisterende Jordemodervej, på strækningen mellem Øster Ringvej og Knudslund, fjernes og der anlægges ny vej mellem rundkørslen på Øster Ringvej og Knudslund. Der anlægges ny vej op til Jordemodervej 40, fra den nye vej og der anlægges vej der går syd om Knudslund og parrallet med motorvejen.

  Der fældes 10.000 m2 af skoven i Kærup mose op mod Kværkeby Bæk og der plantes 50.000 m2 ny skov, i samarbejde med grundejeren, mellem den nye vej og Kærup Mose. I erhvervsområdets modsatte hjørne, mod motorveje og over mod Kværkeby, plantes der 100.000 m2 skov. De tre ejendomme ved motorvejen rives ned. Der etableres 4 regnvandsbassiner med i alt 95.000 m2 grønne områder og 100 m af Kværkeby Bæk slynges.

   

  Projektet omfatter bl.a.:

  Opsætning af 86 gadelamper

  10.000 m2 skov fælles.

  150.000 m2 skov plantes.

  4 regnvandsbassiner graves.

  100 m å slynges

  21 m faunapassage under vej, langs å

  Etablering af 3 km ny vej.

  Nedlægger 1,2 km gammel vej

  Der plantes 238 vej træer.

  14.000 træer og buske i plantebælter og ved regnvandsbassiner.

  6 bygninger nedrives.

  2,8 km vandledninger.

  5,4 km regnvandsledninger.

  6,4 km spildevandsledninger.

  3 pumpestationer.

  41.400 m2 sås med græs.

   

  PDF icon Plantegning over erhvervsudvikling Jordemodervej

   

  Anlægsarbejderne starter op i juli 2019 og varer ind til december 2020. I anlægsperioden vil Jordemodervej blive spærret for gennemkørsel i en længere periode.

   

  Beboerne i nærområdet informeres via nyhedsbreve m.m.

 • Trafikplan for Ringsted Syd - Etape II

  Etape II er sidste etape for Trafikplan for Ringsted Syd.

  Etape II indeholder følgende delprojekter:

  • Ombygning af krydsene Ahorn Allé / Søndre Parkvej så der skabes en sikker og tryg skolevej.
  • Superstoppested for busser ved Campusskolen etableres. Stoppestedet erstatter dermed stoppestederne ved Søndre Parkvej og ved Ahornhallen.
  • Stivejvisning mellem Campus og stationen, som vil gøre ruten mere synlig og dermed være med til at få flere til at cykle eller gå.
  • Hastighedsdæmpning på dele af Ahorn Allé til 40 km/t samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Derudover arbejdes der hen imod, at lukke enkelte indkørsler til ZBC og Campusskolens p-pladser.
  • Tilretninger på Bengerds Allé, hvor der udføres en kørebaneudvidelse på delstrækningen nord for Eriksvej, frem til adgangsvejen til gymnasiet.
  • Opfriskning af Campuspladsen igennem forskønnelse, særligt omkring området mellem parkeringspladsen og Ahornhallen. Dermed bliver området et mere attraktivt sted at opholde sig.
  • Rydning af beplantning langs Søndre Parkvejs sydlige del, hvor læbæltet langs vejen, eksklusiv kirsebærtræerne, fjernes.

  Der er afholdt borgermøde den 7. august 2019.

  PDF icon Fremlæggelsen fra borgermødet kan ses her

  PDF icon Noter fra borgermødet kan ses her

  Anlægsarbejdet er opstartet og forventes at vare til efteråret 2020. Anlægsarbejdet startede op på campuspladsen og bevæger sig sydpå, nedad Bengerds Allé.

  Status ultimo august 2020

  • Parkeringspladsen foran Campusskolen er færdig.
  • Der er etableret kiss & ride på forsøgsbasis på Campusskolens parkeringsplads.
  • Arbejdet på Campuspladsen pågår.
  • Krydset mellem Ahorn Allé og Ahorn Allé er under ombygning for at få ændret vigepligtsforholdene.
  • Der afsættes kantsten ned langs Bengerds Allé, hvorfor der kan opstå enkelte trafikale gener.
  • Der vil inden længe blive etableret en decideret højresvingsbane ind mod Eriksvej.

   

 • Anlæggelse af Pavillon på Torvet

  Arbejdet med at anlægge en pavillon på Torvet er gået i gang i begyndelsen af november 2020. Pavillonen forventes at kunne tages i brug i slutningen af 2021.

  Visualisering af ny pavillon på Torvet med Sct. Bendts Kirke i baggrunden.

  Pavillonen skal rumme et caféområde og kan for eksempel danne rammen om mindre kulturelle arrangementer eller møder for offentligheden. Samtidig indrammer bygningen Torvet og skaber mere læ på den åbne plads. Bygningen etableres med store glaspartier, der bevarer udsigten til Sct. Bendts Kirke.

  Pavillonen på Torvet vil ligge ved de gamle parkeringspladser ned mod Børsen og ud mod græsplænen.

  Pavillonen kommer til at ligge på de gamle parkeringspladser ud mod græsplænen mod Sct. Bendts Kirke og ned mod vandrenden ved Børsen.

  Overblik over tidsplan

  I begyndelsen af november 2020 blev arbejdsområdet afskærmet, og den eksisterende belægning blev taget af.

  I begyndelsen af november begynder museumsafgravning for at afdække, om der eventuelt forefindes spor eller fragmenter af arkæologisk interesse.

  Når museumsafgravningerne er afsluttet, etableres der byggeplads for opførelse af den nye pavillon.

  Arbejdstiden vil i hele perioden forventeligt ligge inden for almindelig arbejdstid fra kl. 7.00 til 16.00.

  Pavillonen forventes at stå endeligt færdig i slutningen af 2021.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Åbent telefonisk fra kl.10.00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.08.2021