Du er her

Trafikfarlige skoleveje

Se oversigt over farlige skoleveje og hvordan udpegningen foregår.

Formålet med retningslinjer for udpegning af trafikfarlige skoleveje er at skabe et ensartet og systematisk grundlag for vurderingen af en skolevejs farlighed.  I vurderingerne indgår de trafikale og udformningsmæssige forhold, samt den faktiske uhelds- og skadesrisiko. Ligeledes indgår børnenes evne til at begå sig i trafikken i forhold til klassetrin.

Se stort kort

Lovgrundlag:
Lov om folkeskolen nr. 593 af 24. juni 2009, § 26
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nr. 25 af 10. jan. 1995, § 1
Cirkulære om sikring af skoleveje 13. april 1978.

Lovens generelle befordringsforpligtigelse:
§ 1.     Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af:
Stk. 1. Elever, der har længere skolevej end:

 • 2,5 km på 0. - 3. klassetrin
 • 6 km på 4. – 6. klassetrin
 • 7 km på 7. – 9. klassetrin
 • 9 km på 10. klassetrin 

Stk. 2. Elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring efter § 1, stk. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. Der henvises til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje. 

Sagsgang ved henvendelser om farlige skoleveje
Det er aftalt mellem Vej- og Ejendomscentret, Skolecentret og politiet:

 • Henvendelser om farlige skoleveje sker til den enkelte skole, der videresender den til Vej- og Ejendomscentret.
 • Vej- og Ejendomscentret kan anmode politiet om at foretage en besigtigelse.
 • Vej- og Ejendomscentret indsamler fakta, der anvendes i vurderingen.
 • Der udarbejdes en fælles vurdering af politiet og Vej- og Ejendomscentret.
 • Vej- og Ejendomscentret sender et samlet svar til den enkelte skole.
 • Vej- og Ejendomscentret registrerer de udpegede strækninger og krydsninger på kort. 

Kriterier til brug for vurdering af skolevejes farlighed
Såfremt de foreligger, indgår følgende forhold i vurderingen af, hvorvidt en vej er trafikfarlig:

 • Årsdøgntrafik (ÅDT)
 • Trafikkens sammensætning, tung trafik over 6 t. > 15 %
 • Kørebane- og rabatbredde
 • Oversigtsforhold
 • Uheldsbelastningen
 • Kørehastighed
 • Faremomenter (faste genstande, skilte m.m.)
 • Fodgænger- og cyklistfaciliteter

Udpegningen beror altid på et individuelt skøn.

Udpegningen inddeles i tre grupper. Trafikfarlig skolevej for elever på 0.-3. klassetrin, for elever på 4.-6. klassetrin og elever på 7.-9. klassetrin. Veje der tidligere er vurderet ud fra gruppen 0.-7. klassetrin, blev ændret til 0.-6. klassetrin i forbindelse med ændring i skolestrukturen i 2012.

Udpegningen er alene beregnet for den langsgående færdsel.

Kriterierne anvendes på strækninger med en maksimal hastighed på 80 km/t og udenfor bymæssig bebyggelse. Vejstrækninger i bymæssig bebyggelse vurderes normalt ikke at være farlige skoleveje. 

Udpegede trafikfarlige vejstrækninger bør løbende genvurderes. Det bør især vurderes om der er sket ændringer med hensyn til vejforhold, trafikmængder og uheld.

Generelt er langsgående færdsel på de overordnede veje i det åbne land normalt at betragte som trafikfarlige for 0.-6. klasse, hvis der ikke er mulighed for at benytte cykelstier.

Krydsninger af veje
Ved krydsningssteder skal den enkelte henvendelse vurderes særskilt. Samtidigt må det forventes, at forældrene har lært barnet at krydse en vej. Vurdering af krydsningssteder gennemføres normalt ved en besigtigelse på stedet. Den foretages af politiet i samarbejde med vejmyndigheden.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Åbent telefonisk fra kl.10.00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

05.07.2021