Du er her

Merudgifter

Hvis du er mellem 18 og 65 år og har en varig nedsat funktionsevne, kan der være mulighed for at få dækket de ekstra omkostninger, du måtte have.

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter. Du kan læse mere om merudgifter og hvordan du søger nedenfor.

Lovgivning

Du kan læse om støtte til merudgifter i paragraf 100 i 'Serviceloven', i 'Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse' samt i 'Voksenstøttevejledningen'.

Selvbetjening

Du kan læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Støtte til nødvendige merudgifter voksne

 • Hvem kan søge om tilskud til merudgifter

  Du kan søge om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter efter Lov om social service § 100, hvis:

  • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen (eller har opsat din folkepension)
  • Og du har en varig eller langvarig nedsat funktionsevne
  • Og konsekvenserne af din funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i din dagligdag
  • Og din funktionsnedsættelse medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger (fx hjælpemidler, bevilget hjælp og støtte, fleksjob)

  Du kan ikke få tilskud til dækning af merudgifter, hvis du modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, medmindre du er bevilget kontant tilskud efter Lov om social service § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service § 96.

  Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

 • Bagatelgrænsen

  For at få tilskud til dækning af merudgifter, skal du have nødvendige merudgifter for minimum kr. 567 pr. måned eller kr. 6.804 om året  (sats for 2021). 
  Hvis dine udgifter ikke overstiger dette beløb, er det ikke muligt for dig at modtage tilskud efter Lov om social service § 100. 

  Hvis der er tale om udgifter til fx medicin, som ikke overstiger ovennævnte beløb, kan du ansøge om enkeltydelse efter Aktivlovens § 82. Dette gøres i Arbejdsmarkedscenteret, og du kan få mere råd og vejledning herom fra Ydelseskontoret på telefon: 57 62 60 50 eller via www.borger.dk.

  Din praktiserende læge kan søge om enkelttilskud på medicinpræparater, hvilket kan betyde, at dine udgifter til medicin bliver mindre. Du skal selv tage kontakt til din læge i forhold til dette.

  Ved beregning af dine merudgifter sammenlignes dine udgifter med de udgifter, som andre personer på samme alder og i samme livssituation som dig, men uden en funktionsnedsættelse har. Det betyder, at det er differencen, som du i så fald vil kunne få dækket.

 • Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

  For at kommunen kan yde tilskud til dækning af nødvendige merudgifter, er det en betingelse, at merudgifterne er en direkte følge af din funktionsnedsættelse og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. 

  Eksempler på merudgifter, som kan være omfattet:

  • Medicin
  • Ekstra vask og tørring
  • Håndsrækninger
 • Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

  Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket merudgifter. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen. Du skal være forberedt på, at du skal fremsende underskrevet fuldmagt til partsrepræsentation eller værgemålsbeskikkelse, hvis du ansøger på vegne af en anden. 

  Du kan både ansøge om løbende udgifter og enkeltstående udgifter. 

  Du skal sandsynliggøre din funktionsnedsættelse og merudgifter. 

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

  Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 567 kr. pr. måned (2021). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 567 kr. og 1.592 kr., får du et standardbeløb på 1.061 kr.
  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.593 kr. og 2.653 kr., får du et standardbeløb på 2.123 kr.
  • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.654 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

  Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.Tilskuddet er skattefrit.

 • Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

  Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

  Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret

 • Husk at søge først

  Der er 16 ugers sagsbehandlingsfrist.  Du kan ikke få udbetalt ydelse, medmindre der træffes afgørelse om bevilling. 

  Hvis du får bevilget løbende merudgiftsydelse, vil du modtage ydelsen med tilbagevirkende kraft fra berettigelsestidspunktet. Berettigelsestidspunktet er den førstkommende første efter modtagelse af ansøgning. 

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Publikationer

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.08.2021