Du er her

Brugerråd for Haraldsted Sø

Brugerrådet for Haraldsted Sø er et samarbejdsforum, hvor foreninger, organisationer, ildsjæle og offentlige myndigheder mødes i dialog og samarbejde om benyttelse og beskyttelse af Haraldsted Sø.

Brugerrådet kan inddrages i beslutninger indenfor nærmere definerede rammer af Helhedsplanen for søerne. Det kan f.eks. være i forbindelse med prioritering af opgaver, driftsopgaver, etablering af arbejdsgrupper, kommunikation osv.

Det overordnede mål med at nedsætte et brugerråd er, at borgere, der er brugere af søerne og de tilstødende naturområder, får mulighed for indflydelse på søernes fremtid. En balance mellem benyttelse og beskyttelse af områdets værdier er centrale elementer i alle aktiviteter. Haraldsted Sø er i Helhedsplanen udvalgt som søen med store naturoplevelser og friluftsliv på og ved søen. Brugerrådet skal understøtte dette valg.

Sammensætning

Lokalråd/grundejerforeninger

2 repræsentanter

Friluftsrådet

1 repræsentant

Danmarks Naturfredningsforening

1 repræsentant

Dansk Ornitologisk Forening

1 repræsentant

Skovejerne ved Søen

1 repræsentant

Grønt Råd

1 repræsentant

Søsportsklubberne

1 repræsentant

Lodsejere ved søen

1 repræsentant

Formanden for Klima- og Miljø udvalget

1 repræsentant

Administrationen i Ringsted Kommune

2 repræsentanter

Brugerrådet udpeger 2 ildsjæle, der vælges for et år af gangen.

Kommunen har formandskabet i brugerrådet og står for den overordnede økonomiske og planmæssige styring. Formand for brugerrådet er formanden for det udvalg, som søprojektet hører under. Brugerrådets medlemmer, med undtagelse af de udpegede ildsjæle, er valgt for en byrådsperiode af gangen.

Teknik- og Miljøcentret yder sekretariatsbistand til Brugerrådet. Medarbejdere og ledere i administrationen deltager i møderne efter behov.

Evaluering

Brugerrådet gennemfører hvert andet år en evaluering af arbejdet i Brugerrådet.

Brugerrådets sammensætning m.m.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.11.2020