Du er her

Byg og Miljø - information om selvbetjening

Vi har samlet generel information om brugen af Byg og Miljø, forklaring af ansøgningstyper, samt links til de mest anvendte ansøgningstyper

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Ansøgningen eller anmeldelsen skal indsendes digitalt via selvebetjeningsløsningen Byg- og Miljø.

Byg og Miljø er en landsdækkende selvbetjeningsløsning der er udviklet i samarbejde mellem stat og kommunerne.

Du skal bruge NemID for at logge på.

Læs mere om, hvad Byg og Miljø er og samme sted kan du også, i venstre side, finde yderligere information og guides til brug af systemet mv.

Byg- og Miljø guider dig gennem ansøgningsforløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger vi skal bruge til at behandle lige netop dit byggeprojekt. Her kan du også se, om der er en lokalplan eller andre bindinger på din ejendom, der har indflydelse på, hvad du må bygge. Når du skal undersøge tinglysningen for servitutter mv. skal du dog logge på tinglysningen, og også her bruge dit nemID.

Vi har nedenfor listet en række links til de mest anvendte ansøgningstyper, yderligere information om ansøgningstyperne mv.

Hvis du har spørgsmål til de konkrete ting der skal udfyldes i din ansøgning, så henviser vi til nedenstående "spørgsmål og svar om Byg og Miljø", samt vores vejledninger som du kan finde link til i menuen til højre.

Spørgsmål og svar om Byg og Miljø

 • Genveje til de mest anvendte ansøgningstyper

  Du skal som nævnt altid bruge Byg og Miljø til at søge om tilladelser, dispensationer, anmelde byggeri, nedrivninger mv. Du har mulighed for, via forsiden på Byg og Miljø, at vælge en række forskellige byggeprojekter via deres søgefunktion. Det er vigtigt at du vælger den rette, da der er forskellige krav til ansøgningen alt efter hvad der bygges.

  Vi har herunder nogle direkte genveje til de mest anvendte ansøgningsforløb, bemærk at listen ikke er udtømmende - dit projekt kan være et andet end nedenstående.

 • Hvor kan jeg finde mere hjælp til Byg og Miljø

  Selvbetjeningsløsningen videreudvikles løbende, i forhold til lovgivning, optimering af brugervenlighed mv. Senest er der lagt en række "sagsforløb" ind på Byg og Miljø, som du finder i bunden af forsiden.

  Søgefunktionen er blevet optimeret, således at når du eksempelvis skriver carport, eller udhus, så kommer de tilknyttede ansøgningstyper frem i søgefeltet, og du kan vælge det relevante. det bør hjælpe i udvælgelse af det rette projekt. Du kan eventuelt også kigge listen af ansøgningstyper igennem i denne spørgsmål og svar.

  Bemærk at valg af forkert ansøgningstype, ikke kan ændres af kommunen. Der kan derfor desværre opstå behov for at ansøgningen må annulleres, og at du må ansøge igen. Dette vil vi naturligvis orientere om, hvis det skulle blive nødvendigt. Kommunen kan heller ikke ændre på datoer, eller indsendt ansøgningsmateriale, da det udelukkende er dig som ansøger der har adgang til ansøgningsdelen i Byg og Miljø via NemID.

  Ringsted Kommune har lavet nogle vejlednigner til indsendelse af ansøgning, indsende supplerende materiale mv. du finder dem under vejledninger til Byg og Miljø.
  Kombit har også lavet nogle guides til hvordan du bruger Byg og Miljø - dem kan du læse mere om på introduktionssiden til selvbetjeningsløsningen.

 • Liste over ansøgningstyper jeg kan vælge i Byg og Miljø

  Herunder kan du se en lang liste over ansøgningstyper i Byg & Miljø, listet op i alfabetisk rækkefølge.

  Du kan endvidere på forsiden af Byg og Miljø, søge efter den rette kategori, hvor du eks. kan søge på carport, og så kommer de mulige ansøgningstyper relateret til carport frem. 

  • Anlæg og indretning af legeplads, motions- og sportsredskaber
   Tilføj aktivitet, hvis du vil anlægge eller indrette en legeplads eller opstille motions- og sportsredskaber
   .
  • Antenner - ny, individuel behandling Tilføj aktivitet, hvis du vil opsætte en antenne.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 1
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx kontor m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 2
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx skole, institution m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 3
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx koncertsal, forsamlingslokale m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 4
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx boliger m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 5
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx kro, kollegie, hotel m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Anvendelsesskift til brandmæssig anvendelseskategori 6
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre anvendelse til fx ældrebolig, vuggestue, fængsel, hospital m.v., jf. bygningsreglementets kap. 5.1.1, stk. 1.
    
  • Energirenovering
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave energiforbedringer.
    
  • Etablering af ny sø, vandhul eller regnvandsbassin
   Vil du fx etablere en ny sø, et vandhul eller et regnvandsbassin?
    
  • Etablering af solcelle- og solvarmeanlæg
   Tilføj aktivitet, hvis du vil etablere et solcelleanlæg eller solvarmeanlæg.
    
  • F-gas-tanke på indtil 1.200 gasoplagsenheder
   Tilføj aktivitet, hvis du vil oprette et anlæg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke på indtil 1.200 gasoplagsenheder.
    
  • Ikke væsentlig ombygning i boligenhed
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave ombygninger eller andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, der alene vedrører ændringer inden for den enkelte enhed, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner.
    
  • Ikke væsentlig ombygning i erhvervsenhed på maks. 150 m²
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en enkeltstående ombygning eller anden forandring i en erhvervsbebyggelse, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m², og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner eller flugtvejsforhold.
    
  • Ikke væsentlig ombygning i traditionelt kontorbyggeri
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en enkeltstående ombygning eller anden forandring i et traditionelt kontorbyggeri, som alene vedrører ændringer inden for én eller flere kontorenheder, som hver især udgør selvstændige brandmæssige enheder.
    
  • Væsentlig ombygning og andre forandringer - energiforbrug
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave ombygninger eller andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.
    
  • Inddækning/lukning af altan
   Vil du inddække en åben altan?
    
  • Indvendig ombygning af betondækningsgrav
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en indvendig ombygning af en betondækningsgrav.
    
  • Indvendig ombygning af erhvervsenhed over 150 m²
   Tilføj aktivitet, hvis du vil udføre indvendig ombygning af én eller flere erhvervsenheder med et samlet areal over 150 m².
    
  • Indvendig ombygning af etageboligenhed over 150 m² 
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave indvendig ombygning i en etageboligenhed over 150 m².
    
  • Indvendig ombygning af sikringsrum
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave indvendig ombygning af et sikringsrum.
    
  • It-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opstille it-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater m.v.
    
  • Kolonihavehuse og campinghytter
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ny-/om- eller tilbygge et kolonihavehus eller en campinghytte.
    
  • Master - ny, individuel behandling
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opstille en mast eller ændre på en eksisterende mast.
    
  • Master og antenner - ny, samlet behandling
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opsætte en mast med antenner.
    
  • Matrikulære sager
   Tilføj aktivitet, hvis du ønsker at udstykke, lægge matrikler sammen m.v.
    
  • Mindre facadeændringer
   Hvis du vil lave mindre facadeændringer, fx pudsning af facade eller udskiftning af udvendige materialer mv.
    
  • Nedrivning af byggeri
   Vil du nedrive et enfamiliehus, et etagebyggeri, erhvervsbyggeri, avls- og driftsbygning mv.?
    
  • Nedrivning af garage, carport, skur mv.
   Hvis du vil nedrive en garage, carport, udhus, drivhus eller lign. i tilknytning til et enfamiliehus eller sommerhus.
    
  • Ny altan eller ændring af altan
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opsætte en ny altan eller ændre en eksisterende.
    
  • Ny indretning af ubebyggede arealer
   Tilføj aktivitet, hvis du vil indrette et ubebygget areal, fx et grønt anlæg m.v.
    
  • Ny indretning iht. anvendelseskategorier
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre på indretningen baseret på den brandmæssige sikkerhedsrisiko (bygningsreglementets kap. 5.1.1).
    
  • Ny tilbygning til øvrigt byggeri
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til øvrigt byggeri.
    
  • Ny-, om- og tilbygninger af småbygninger under 50 m²
   Vil du ny-, om- eller tilbygge en garage, carport, udhus eller lign.?
    
  • Ny-/om- og tilbygninger af småbygninger på max 10 m²
   Hvis du vil opføre en ny småbygning på max 10 m² eller ændre en eksisterende.
    
  • Ny-/om- og tilbygninger af småbygninger under 20 eller 35 m²
   Hvis du vil ny-/om- eller tilbygge en garage, carport, udhus og lign. Det totale areal af småbygninger på grunden, inkl. dét du vil bygge, må være max 35 m² ved et enfamiliehus, dobbelthus eller sommerhus eller max 20 m² ved et rækkehus.
    
  • Nybygning af andre konstruktioner
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge fx en tribune, støttemur, vindmølle uden for landzone, regnvandsbassin m.v.
    
  • Nybygning af etageboliger
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge etageboliger.
    
  • Nybygning af fritliggende enfamiliehus
   Vil du bygge et hus med kun én bolig til helårsbeboelse?
    
  • Nybygning af industri- og lagerbygninger i én etage m.v.
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge en ny industri- eller lagerbygning i én etage m.v.
    
  • Nybygning af småbygninger over 50 m² eller ikke overholder byggeretten
   Hvis du vil bygge en ny garage, carport, udhus, skur, drivhus m.v., der enten er over 50 m² eller som ikke overholder byggeretten (jf. Bygningsreglementets kapitel 2.2). Nybygning af øvrigt byggeri Hvis du vil opføre fx en restaurant, café, biograf, erhvervs- eller etagebyggeri.
    
  • Nybygning med blandet bolig og erhverv
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opføre en ny bygning med blandet bolig og erhverv. 
    
  • Nybygning til erhverv
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge en ny erhvervsbygning, herunder kontorer, skoler, institutioner m.v.
    
  • Nye avls- og driftsbygninger som ikke er staldbygninger
   Hvis du vil bygge en ny landbrugs- eller driftsbygning, som ikke er en staldbygning beregnet til dyr. Det kan fx være maskinhus, foderlade m.v. 
    
  • Nye brandtekniske anlæg
   Tilføj aktivitet, hvis du vil etablere nye brandtekniske anlæg.
    
  • Nye eller ændrede tekniske installationer
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave nye tekniske installationer (herunder varmepumper) eller ændre eksisterende.
    
  • Nye køkkenforhold
   Tilføj aktivitet, hvis du vil indrette nye køkkenforhold.
    
  • Nye staldbygninger
   Hvis du vil bygge en ny bygning til dyrehold, fx stalde til heste, grise, køer, pelsdyr eller fjerkræ.
    
  • Nye tagterrasser/ændring af tagterrasser
   Tilføj aktivitet, hvis du vil anlægge en ny tagterrasse eller ændre en eksisterende.
    
  • Nye toilet- og badeforhold
   Tilføj aktivitet, hvis du vil indrette nye bade- og toiletforhold.
    
  • Nyindretning af parkeringskælder
   Tilføj aktivitet, hvis du vil nyindrette en parkeringskælder.
    
  • Nyt dobbelthus
   Vil du bygge et dobbelthus med to boliger ved siden af hinanden?
    
  • Nyt sammenbygget enfamiliehus med mere end to boliger (herunder rækkehuse, klyngehuse m.v.)
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge rækkehuse, klyngehuse el.lign. (men ikke dobbelthuse).
    
  • Nyt sommerhus
   Vil du bygge et nyt sommerhus?
    
  • Om- og tilbygninger til avls- og driftsbygninger som ikke er staldbygninger
   Tilføj aktivitet, hvis du vil om- eller tilbygge en avls- og driftsbygning, som ikke er en staldbygning beregnet til dyr. Avls- og driftsbygninger, som ikke er staldbygninger, er fx maskinhus, foderlade m.v.
    
  • Om- og tilbygninger til industri- og lagerbygninger i én etage m.v.
   Tilføj aktivitet, hvis du vil om- eller tilbygge én eller flere industri- eller lagerbygninger i én etage m.v.
    
  • Om- og tilbygninger til mindre bygninger på over 50 m²
   Hvis du vil om- eller tilbygge en garage, carport, udhus, skur, drivhus m.v.
    
  • Om- og tilbygninger til staldbygninger
   Tilføj aktivitet, hvis du vil om- eller tilbygge til én eller flere staldbygninger til dyr.
    
  • Opstilling af midlertidige konstruktioner, som ikke er certificerede
   Tilføj aktivitet hvis du vil opstille midlertidige konsruktioner, herunder telte, scener, tribuner, portaler, gangbroer.
    
  • Opsætning af skiltepylon
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opsætte en skiltepylon.
    
  • Planmæssig forespørgsel
   Hvis du har generelle spørgsmål til et byggeri eller anvendelsen af et byggeri (herunder lokalplaner mv.), skal du vælge denne aktivitet. Bemærk at en planmæssig forespørgsel ikke nødvendigvis udløser en tilladelse, men at svaret udelukkende er vejledende.
    
  • Sammenlægning af boliger
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lægge boliger sammen. 
    
  • Satellitantenner med diameter over 1 m
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opføre en satellitantenne med en diameter på over 1 m.
    
  • Satellitantenner med en diameter på højst 1 m og CE-mærkede tagantenner
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opføre en satellitantenne med en diameter på højst 1 m eller en CE-mærket tagantenne.
    
  • Simpel ombygning
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en ombygning eller forandring af et enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus og lign., der ikke medfører udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring.
    
  • Til- og ombygning af sommerhus
   Tilføj aktivitet, hvis du laver en tilbygning til et sommerhus, og/eller hvis du laver anden ombygning, som udvider etagearealet.
    
  • Tilbygning til andre konstruktioner
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til andre konstruktioner, fx tribune, støttemur, vindmølle uden for landzone, regnvandsbassin m.v.
    
  • Tilbygning til bygninger med blandet bolig og erhverv
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til en bygning med blandet bolig og erhverv.
    
  • Tilbygning til dobbelthus
   Hvis du vil lave en tilbygning til et dobbelthus, fx tagetager, kviste, karnapper, udestuer, hævede terrasser m.v.
    
  • Tilbygning til erhverv
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til erhverv, fx kontor, skole, institution m.v.
    
  • Tilbygning til etageboliger Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til en etagebolig.
    
  • Tilbygning til fritliggende enfamiliehus (herunder anneks, terrasser og udestue m.v.)
   Hvis du vil lave en tilbygning til et fritliggende enfamiliehus, fx tagetager, kviste, karnapper, udestuer, annekser, hævede terrasser m.v.
    
  • Tilbygning til sammenbyggede enfamiliehuse med mere end to boliger (herunder rækkehuse, klyngehuse m.v.)
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en tilbygning til et rækkehus, klyngehus el.lign. (men ikke et dobbelthus), fx tagetager, kviste, karnapper m.v.
    
  • Tilgængelighed
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave indretninger til personer med nedsat funktionsevne, fx ramper.
    
  • Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder
   Tilføj aktivitet, hvis du vil bygge et nyt tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder.
    
  • Udvendige ombygninger og forandringer 
   Ny tagkonstruktion, vinduer, skiltning mv., eller en udvendig ombygning, der ændrer i den bærende konstruktion.
    
  • Vindmøller i landzone
   Tilføj aktivitet, hvis du vil opføre en vindmølle i landzone.
    
  • Væsentlig indvendig ombygning af erhvervsenhed under 150 m²
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en indvendig ombygning af en erhvervsenhed under 150 m², som medfører ændringer i bærende konstruktioner og/eller flugtvejsforhold og/eller fælles konstruktioner som fx afløb, vand eller ventilationer.
    
  • Væsentlig indvendig ombygning af etageboligenhed under 150 m²
   Tilføj aktivitet, hvis du vil lave en indvendig ombygning af en etageboligenhed under 150 m², som medfører ændringer i bærende konstruktioner og/eller flugtvejsforhold og/eller fælles konstruktioner som fx afløb, vand eller ventilationer. 
    
  • Ændring af ventilationsanlæg 
   Tilføj aktivitet, hvis du vil ændre et eksisterende ventilationsanlæg. 
    
  • Åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser ved enfamiliehuse og sommerhuse 
   Tilføj aktivitet, hvis du vil anlægge et åbent svømmebassin, havepejs eller terrasse ved et enfamiliehus eller sommerhus. 
    

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter, Byggesag

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Telefontider fremgår til højre Book venligst tid for personlig betjening.

Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag13.00 - 15.00
 • Tirsdag13.00 - 15.00
 • Onsdag13.00 - 15.00
 • Torsdag13.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.05.2021