Du er her

Byggeri

Information når du skal bygge hus, carport, opføre en tilbygning eller bygge om. OBS: Kræver din byggetilladelse også landzonesagsbehandling er sagsbehandlingstiden for landzonetilladelser 4-6 måneder

Informationerne i menuen til højre er organiseret med udgangspunkt i emner, der kan understøtte dig i hvordan du skal ansøge, og hvad du skal være opmærksom på, i forhold til din ansøgning, servicemål mv.

Alle ansøgninger om byggetilladelse mv. skal der søges til via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Herefter behandles din ansøgning af team byg og administration i Teknik- og Miljøcentret, og dialogen med dig omkring din sag, vil ligeledes som udgangspunkt ske gennem Byg og Miljø.

Hvis du ønsker at ansøge om erhvervsbyggeri, kan du læse mere konkret om Byggeri til erhverv.

Kontakt

Har du spørgsmål til byggeri vedr. enfamiliehus og dertil hørende til- og ombygning samt carport, garage og lignende, kan du maile til byggesager@ringsted.dk. Husk at oplyse adresse, matrikelnummer og telefonnummer.

Telefonisk kontakt vedrørende byggesager kan ske på 5762 6344 man-torsdag fra kl 13.00 - 15.00 og fredag fra kl 11.00 - 13.00

Generelt vil al statusopdatering af din byggesag fra Ringsted kommune til dig som ansøger ske gennem Byg og Miljø.

Byggeri - generelle oplysninger

 • Hvad koster det at søge byggetilladelse?

  Byggesagsgebyret er pr. 1 januar 2017 afskaffet i Ringsted kommune. 
  Alle ansøgninger, som kommunen påbegynder sagsbehandling af efter 31. december 2016, er omfattet af den nye ordning, og vil ikke få opkrævet byggesagsgebyr.

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger hvor fyldestgørende ansøgningsmaterialet er samt kompleksiteten, og af hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er. Det kan anbefales at booke forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, inden du indsender dit bygggeprojekt. Det kan være med til at sikre en mere smidig byggesagsbehandling, da ansøgningsmaterialet kan kvalificeres yderligere inden indsendelse.

  Det kan desuden overvejes om du ønsker at kontakte en rådgiver, og få hjælp til at gøre dit projekt så komplet som muligt. Alt efter dine ønsker til byggeprojekt, vil du måske kunne undgå dispensationer, nabohøringer mv. hvis du bruger nogle timer med en rådgiver, der kan se dit projekt igennem ift. lokalplaner, servitutter, byggelov, skel osv. Du kan læse mere om rådgivere i byggeprocessen på boligejer.dk 

  Du kan herunder se antal uger som ansøgningsmaterialet typisk er om at blive byggesagsbehandlet fra vi modtager ansøgningen, og til du får en afgørelse. Det er dog under forudsætning af, at det er en fuldt oplyst sag, og at der ikke indgår naboorienteringer og dispensationer.

  Plan- og Boligudvalget har godkendt følgende servicemål for byggesager fra de er fuldt oplyste.

  Sagsbehandlingstiden er op til:

  • 5 uger for eksempelvis mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse mv.
  • 7 uger for eksempelvis sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftbygninger, erhvervsbygninger mm.
 • Hvad må jeg bygge uden tilladelse?

  I nogle tilfælde kan du bygge eller ombygge uden at du skal søge om tilladelse eller anmelde byggeriet.. Alt byggeri skal dog registres i BBR. Du kan læse mere om hvordan du gør det på Ret min BBR.

  Ændringer i enfamiliehuse uden tilladelser

  • Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som nævnt i Bygningsreglementet kap. 1.3.1, stk. 1, kap 1.3.2, stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3.
   Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring.
  • Udvendige ændringer af huset, f.eks. udskiftning af vinduer og døre. Isoleringskravene i BR15 skal dog overholdes, og du skal undersøge om der er bestemmelser i en lokalplan der beskriver yderligere krav til udskiftning, materialer mv.
  • Ændring og modernisering af køkken, indretning og modernisering af bad og wc
  • Efterisoleringsarbejde
  • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
  • Opsætning af pejse og brændeovne
  • Udskiftning af tag. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Swimmingpools

  Småbygning uden tilladelse

  Læs mere om lovændringen og mulighed for at bygge uden tilladelse på din grund


  Andet uden tilladelse

  • Opsætning af satellitantenner på maks. 1 m i diameter. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
  • Opsætning af hegnsmure på max. 1.80 m. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan eller i hegnsloven

  Nedrivninger samt ændringer og ombygninger som f.eks. ekstra toilet, ekstra badeværelse og lign. skal anmeldes til BBR. Meddelelse sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk .

  Du kan læse om det i Bygningsreglement 2015 kap. 1.6

  Du kan generelt finde yderligere information som du skal være opmærksom på i menupunkterne til højre på siden.

 • Hvilke tegninger skal jeg bruge for at ansøge?

  selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø vil du, efter valg af rette projekt, blive guidet til hvilke tegninger mv. der er behov for at blive tilknyttet til din ansøgning.

  Hvis du ikke kan tegne dem selv, så tag evt. fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. Det kan du gøre på selv små projekter, og det anbefales ift. at opnå en smidigere byggesagsbehandling da selv mindre projekter kan være komplicerede ift. byggelov, og eventuel krydslovgivning til andre områder der skal overholdes.. 

  Tegningerne behøver dog ikke at være professionelle. 

  Vores krav til tegningerne er:

  • At de tydeligt viser, hvad du søger om
  • At de er målfaste - en målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50.

  Herunder er nogle af de mest almindelige tegninger der indgår - og som du vil støde på i Byg og Miljø, alt efter hvilket byggeprojekt du skal i gang med. Men derudover vil koteplan, kloakplan, snittegninger mv. kunne være relevant alt efter dit byggeprojekt.
   

  Plantegning i målestoksforhold. En plantegning viser en bygning set fra oven, i vandret plan.

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • tegningen målsættes med minimum alle udvendige mål herunder dør- og vinduesbredder
  • indretningen af køkken og baderum anføres
  • redningsåbninger markeres og målsættes
  • udhæng skal vises (evt. stiplet)
  • der anføres hvad alle rum anvendes til
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • skorsten, brændeovn og lignende vises
  • ved tilbygning skal de eksisterende forhold klart fremgå

  Plantegning_eksempel

  Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser:

  • bygningen tegnes hvor den ønskes placeret og i den rigtige målstok
  • der vises mål fra bygningen til vej, sti og naboskel
  • der tegnes nordpil samt andre bygninger på ejendommen
  • indkørsel skal vises
  • parkeringsarealer samt indkørsel skal indtegnes
  • jordvolde, skråningsanlæg og støttemure skal vises
  • eventuelle hævede terrasser indtegnes
  • eventuelle byggelinier indtegnes
  • beregning af bebyggelsesprocent anføres
  • Alle bygningerne på ejendommen
  • De enkelte bygningers anvendelse.

  Situationsplan_eksempel

  Facadetegning i målestoksforhold. En facadetegning viser bygningen set fra siden.

  Tegningsmaterialet skal indeholde bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise:

  • bygningen tegnes i den rigtige målstok
  • alle facader skal tegnes
  •  alle vinduer og døre tegnes
  • højden på bygningen målsættes til tagryg fra terræn eller niveauplan
  • eksisterende og fremtidige terrænforhold indtegnes, hvis der sker terrænregulering, eller hvis grunden har væsentlige niveauforskelle. Et eventuelt forslag til niveauplan indtegnes
  • der skal anføres facadernes orientering (f.eks. ”Facade mod nord”)

  Facadetegning_eksempel

 • Forhåndsdialog - Book en byggesagsbehandler

  Er du i tvivl om mulighederne, eller ønsker du at drøfte et konkret projekt med kommunen, inden du ansøger? Så kan du booke en byggesagsbehandler til forhåndsdialog via byggesager@ringsted.dk

  Når du booker en forhåndsdialog, skal du i øvrigt fremsende relevante om byggeprojekter.

  Det kunne eksempelvis være:

  • Hvad vil du gerne bygge – og hvad skal det bruges til?
  • Regner du med at terrænregulere?
  • Hvor mange bygninger, alt medregnet, har du på din grund – og hvor store er de?
  • Du skal have orienteret dig i kommune- og/eller lokalplan – hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, vil vi gerne have dem inden forhåndsdialogen.
  • Du skal desuden fremsende en situationsplan over din grund, hvor du indtegner skel, alle stående bygninger og placeringen af dit påtænkte byggeri. Det er vigtigt, at du angiver mål på bygningerne og afstande til skel.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver truffet afgørelse vedr. dit byggeprojekt i en forhåndsdialog. Der bliver givet vejledning, så du er godt rustet til efterfølgende at udforme din officielle byggeansøgning. Byggeansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

  Hvis du er rådgiver og henvender dig på vegne af en bygherre, skal du sende en fuldmagt fra bygherre.

  Hvordan gør du?

  Du sender en mail hvorefter du vil blive kontaktet med forslag til tidspunkt for forhåndsdialog. 

Sidst opdateret

01.07.2021