Offentlig høring af forslag til aflysning af Lokalplan 278 for Margrethegården i Ringsted by

Plan- og Boligudvalget har den 26. august 2019 vedtaget at udsende forslag til aflysning af Lokalplan 278 i offentlig høring i 4 uger.
Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområdets afgrænsning

Begrundelse for aflysning

Lokalplan 278 blev vedtaget i 2015 og er lavet til et specifikt projekt, der bl.a. inkluderer delvis nedrivning af to blokke. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet boligselskabet afslag på nedrivning. Der er derfor opstået uoverensstemmelse mellem plangrundlaget og den fysiske virkelighed.
Det er muligt at aflyse en lokalplan, når udviklingen inden for området ikke længere gør det muligt, at administrere tilladelser m.v. uden anvendelsen af forbud eller dispensationer. 

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at Lokalplan 278 er forældet, da det ikke er muligt at realisere det projekt, som lokalplanen lægger op til på grund af ministeriets afslag på nedrivning. 

Det er kommunens vurdering, at denne uoverensstemmelse mellem plangrundlaget og den fysiske virkelighed fremadrettet vil skabe forvirring omkring, hvad der kan tillades i området. Det skyldes, at det ikke vil være muligt at forbinde lokalplanens projekt med det, der realiseres i området. Det kan virke uklart, hvad der er fortsat lovlig anvendelse, hvad der er tilladt i lokalplanen, og hvad der håndteres med dispensationer. Uoverensstemmelsen fjerner den klarhed i planlægningen, som ellers er en intention med en lokalplan.

Fremtidig regulering af området

Efter en aflysning af lokalplanen gælder alene Kommuneplanen og byggemuligheder reguleres efter Bygningsreglementet, hvilket også var rammerne før vedtagelsen af Lokalplan 278, hvor der ikke fandtes lokalplan for området. Herudover findes der en række tinglyste servitutter, som har bebyggelsesregulerende karakter. 

Både begrundelsen for aflysningen, samt hvad der efterfølgende vil være gældende for området, er beskrevet yderligere i dokumentet for forslag til aflysning af Lokalplan 278. 

Lokalplan 278 indeholdt bevaring af 8 træer langs Kærlighedsstien. Disse vil fremadrettet blive sikret som bevaringsværdige via en tinglysning.

 

Offentlighedsperiode

Forslag til aflysning af Lokalplan 278 er lagt frem i offentlig høring fra den 27. august til og med den 24. september 2019. Høringssvar skal være modtaget af Teknik- og Miljøcenteret senest tirsdag den 24. september 2019.
Administrationen behandler samtlige indsigelser og fremlægger disse til politisk behandling. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til om forslaget skal endeligt vedtages, evt. med ændringer foranlediget af høringssvarene. 
Høringssvar til lokalplanforslaget skal være skriftlige og sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk eller Teknik- og Miljøcenter, Rønnedvej 9, 4100 Ringsted. Mærk henvendelsen ”Høringssvar til aflysning af Lokalplan 278”.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøcentret på tlf. 57 62 63 00 eller pr. mail til byplan@ringsted.dk

 

Download og afhentning af plandokumenterne

Aflysningsdokumentet kan downloades fra nedenstående link
Forslag til aflysning af Lokalplan 278, Margrethegården i Ringsted by 

I ovenstående dokument findes også screening for miljøvurdering.

 

Den stadig gældende lokalplan for området kan ikke længere findes på Plandata, men dokumentet kan hentes her:

PDF icon Lokalplan 278, Margrethegården i Ringsted by

 

Du har også mulighed for at få udleveret et trykt eksemplar af planerne ved henvendelse til Teknik- og Miljøcenter. 

 

Miljøvurdering 

Det er Ringsted Kommunes vurdering, på baggrund af den foretagne screening af mulige miljøpåvirkninger (jf. LBK nr. 1225 af 25/10/2018, om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), med senere ændringer), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af aflysning af Lokalplan 278, da det vurderes at den ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. 

I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på planens karakteristika herunder at:
•    Planen ikke påvirker et Natura 2000-område
•    At planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning dvs. kommuneplanen
•    At planen ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø. 
•    At planen omhandler et mindre område på lokalt plan og udelukkende er mindre ændringer i gældende plangrundlag, da der er tale om en aflysning af lokalplanen i et kommuneplanlagt område, som i forvejen er udbygget. 

Klagefristen for afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport er på 4 uger fra planforslaget sendes i offentlig høring.

 

Klagevejledning

Man kan klage over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. 

For klagevejledning henvises til informationerne i annonceringsbrevet som findes her:

PDF icon Annonceringsbrev for forslag til aflysning af Lokalplan 278, Margrethegården i Ringsted

Sidst opdateret

27.08.2019