Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Ringsted Kommune

Ringsted Byråd har den 12. marts 2018 vedtaget at udsende forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Ringsted Kommune i offentlig høring i 8 uger.
Deltag i høringen ved at klikke på ”Deltag i høringen” i øverste højre hjørne på hjemmesiden
Deltag i høringen ved at klikke på ”Deltag i høringen” i øverste højre hjørne på hjemmesiden

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes, og er byrådets planer for kommunens udvikling sig i de næste 12 år.

Kommuneplanen indeholder udlæg til erhverv og boliger. Udlæggene skal sikre, at 

  • eksisterende virksomheder kan udvide
  • nye virksomheder kan etablere sig
  • der kan bygges nye boliger

Hvis du har spørgsmål til forslaget til kommuneplanen, kan du ringe til Teknik og Miljø på telefon 5762 6300, mandag til torsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00 og fredag fra kl. 10.00 – kl. 13.00.

Find planen

Kommuneplan 2017-2029 er digital, og du kan se den her:
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 


Deltag i høringen

Forsalg til Kommuneplan 2017-2029 er lagt frem i offentlig høring fra den 19. marts til og med den 14. maj 2018.


Du kan deltage i høringen ved at klikke på ”Deltag i høringen” i øverste højre hjørne på hjemmesiden. Derefter vil du blive bedt om at udfylde et skema med dine oplysninger, og du kan skrive dine bemærkninger direkte ind i kommentarfeltet eller vedhæfte en fil med dine bemærkninger. 

Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029

Forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet planen fastlægger rammerne for den fremtidige arealanvendelse og udlægger areal til anlæg, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven. På baggrund af screening af kommuneplanforslagets indhold er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.
Miljøvurderingen er udarbejdet som et selvstændigt afsnit i kommuneplanen.

Klagevejledning

Man kan klage over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. 

En klage skal være skriftlig. Den indberettes elektronisk via klageportalen, som du kan finde gennem www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ringsted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen og dermed modtaget inden 4 uger fra den dag, hvor miljørapporten annonceres. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 


Du skal betale et gebyr for at klage, visse sags kategorier er dog undtaget gebyr. Gebyret er differentieret og prisreguleres hvert år. Aktuelle priser, og undtagelser fra gebyrkravet, kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Yderligere vejledning om gebyrbetalingen kan findes på klagenævnets hjemmeside.


Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodning skal også indeholde den påklagede afgørelse og oplysning om, hvorvidt du er fritaget for at bruge digital post. Hvis du bliver fritaget for at bruge klageportalen skal klage indgives direkte til Ringsted Kommune skriftlig, og helst elektronisk, indenfor den frist der er fastsat i afgørelsen fra Planklagenævnet.


Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at planen er offentliggjort. Har du påklaget sagen til Planklagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.
 

Sidst opdateret

15.03.2018