Offentliggørelse af ansøgningsmateriale fra svinebedriften på Haslevvej 423, 4100 Ringsted

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale – slagtesvinebedriften på Haslevvej 423, 4100 Ringsted søger om miljøgodkendelse af deres bedrift efter de nye regler

Ringsted Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Haslevvej 423, 4100 Ringsted. Ansøgningen behandles efter § 16a i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Bedriften ejes af Bregentved Gods v. Frederik Greve Moltke, CVR nr. 33832729.
Der er i dag miljøgodkendelse på ejendommen til en produktion på 30.000 stk. slagtesvin, 32-115 kg, svarende til 953,33 DE. Der søges ikke om ændring af bygninger eller i antallet af dyr, men om en godkendelse efter de nye regler.

Godkendelsesreglerne for husdyrbrug blev i august 2017 ændret fra, at en godkendelsen blev givet til et bestemt antal dyreenheder (DE), til at en godkendelsen gives til et antal m2 produktionsareal (stald). Reglerne er ændret bl.a. for at gøre godkendelserne mere fleksibel, således at det f.eks. ikke er nødvendigt med en ny godkendelse, når grisene slagtes ved en højere vægt.

Ringsted Kommune fremlægger hermed ansøgningen i 2 ugers foroffentlighed. Sagen er også annonceret i Lokalbladet den 27. august.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse har enhver ret til at se og kommentere ansøgningen. Bemærkninger, ideer og spørgsmål til ændringen, og/eller ønsker om at få tilsendt udkast af afgørelse, når den foreligger, skal sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk eller Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcentret, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted inden to uger fra dags dato – det vil sige senest den 23. september 2019 kl. 16.

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Ringsted Kommune på tlf. 5762 6262 eller på mail: teknikogmiljo@ringsted.dk


Ansøgningsmaterialet kan ses her: PDF icon Ansøgningsmateriale vedrørende ny godkendelse til svinebedrift på Haslevvej 423, 4100 Ringsted.

Når der på et senere tidspunkt er udarbejdet forslag til afgørelse, fremsendes dette til naboer, berørte parter og andre, der har anmodet om det. Derefter vil der være seks ugers høringsfrist.

Efter inddragelse af indkomne kommentarer vil afgørelsen blive annonceret. Afgørelsen vil til den tid kunne påklages.

Sidst opdateret

12.09.2019