Tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin Høm Mølle til Ringsted Å

Tilladelsen gælder udledning af vand fra regnvandsbassin i Høm Møllesø på matr. 64a, 70a og 70b Ringsted Markjorder, Ringsted

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har et tæt samarbejde med en sanering af afløbssystemet. Oplandet er separatkloakeret, så projektet vil bidrage til at styre volumen og udledningsforhold til Ringsted Å. I forhold til kommunens vandplanprojekt med fjernelse af spærring i Ringsted Å, kan der opnås synergien med dette projekt, samtidig med at bassinet vil kunne bidrage til at fastholde vandstanden i Møllesøen. Ligeledes er der fokus på at belastningen til Ringsted Å reduceres.

Ringsted Kommune, Natur og Miljø har meddelt tilladelse til Ringsted Forsyning til udledning af overfladevand til Ringsted Å. Tilladelsen gives i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 17 i tilhørende spildevandsbekendtgørelse.

Der er en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Grundet rettelse af afgørelsen den 30. september 2019, der angiver tillæg 21(og ikke tillæg 11) i Spildevandsplan 2005 som det planmæssige grundlag , er klagefristen d. 28 oktober 2019.

Klagefrist fremgår af afgørelsen, der kan læses her PDF icon Udledningstilladelse - fra regnvandsbassin ved Høm Mølle til Ringsted Å - version 30. september 2019  

Sidst opdateret

30.09.2019