Tilladelse til udledning af overfladevand til regnvandsbassin til Ortebækken

Tilladelsen gælder udledning af vand fra regnvandsbassin på matr. 4af, Høm By, Høm

Ringsted Kommune, Natur og Miljø har meddelt tilladelse til Ringsted Forsyning til udledning af overfladevand fra den del af lokalplanområdet, der er naturligt opland til Ortebækken, samt et mindre område uden for lokalplanområdet som allerede er separatkloakeret. Tilladelsen gives i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 17 i tilhørende spildevandsbekendtgørelse.

Der er en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort, det vil sige, at klagefristen er d. 7. oktober 2019.

Klagefrist fremgår af afgørelsen, der kan læses her

 

Sidst opdateret

09.09.2019