Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 290 for Ringsted Outlet

Ringsted Byråd har mandag den 9. september 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 290 for Ringsted Outlet. Planerne er offentligt bekendtgjort onsdag den 11. september 2019.

Lokalplan 290s afgrænsning

Download og afhentning af plandokumenter

Du kan finde planerne her:

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 – 2029

Lokalplan 290 for Ringsted Outlet med Miljøvurdering

PDF icon Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan 290 Ringsted Outlet

PDF icon Hvidbog til Outlet lokalplan og kommuneplantillæg

Du har også mulighed for at få udleveret et trykt eksemplar af planerne ved henvendelse til Teknik- og Miljøcenter.

Retsvirkninger

Lokalplanens ikrafttræden medfører, at der hverken retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning

Der er en klagefrist på 4 uger fra planerne er offentliggjort. Det vil sige, at der kan klages til og med onsdag den 9. oktober 2019.

Klagevejledning fremgår af vedtagelsesbrevet, der kan ses her:

PDF icon Vedtagelsesbrev

Sidst opdateret

11.09.2019