VVM-afgørelse om skovrejsning ved Køgevej 146

Afgørelse om at skovrejsning ved Køgevej 146 ikke er VVM-pligtigt

Ringsted Kommune har modtaget en anmodning tirsdag den 27. august 2019 fra Hededanmark på vegne af Jan H. Pedersen & Benedikte Pedersen vedrørende skovrejsning ved Køgevej 146 om at vurdere, hvorvidt projektet med at rejse en skov vil have en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

luftfoto - skovrejsning ved Køgevej 146

Skovrejsningen, der skal foregå på et areal på omkring 3 ha, er omfattet af bilag II, punkt 1. Landbrug, skovbrug og akvakultur:

d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

til samlebekendtgørelsens bestemmelser om VVM (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 med senere ændringer, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

På det foreliggende grundlag har Ringsted Kommune vurderet, at rejsning af skov ved Køgevej 146 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Der vil derfor ikke være behov for at fortsætte VVM-processerne, og projektet kan gennemføres uden Miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen begrundes ud fra, at skovrejsning tjener et overordnet samfundsmæssigt formål jævnfør Fredskovsforordningen af 1805, der dels skal øge skovarealet og bevare det eksisterende skovareal. Fredskovspligten er videreført i skovloven.

Endvidere ligger skovrejsningsområdet inden for det i kommuneplan 2017 - 2029 udpeget området for ”Ønsket skovrejsning”, og således er skovrejsning ved Køgevej 146 i overensstemmelse med den overordnede planlægning.

Skovrejsningen vil samtidig skærme for banelegemet og tilhørende køreledninger.   

Projektet vurderes således ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). 

Screeningen fremgår af vedlagte Screeningsnotat.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en Miljøvurderingsproces.

PDF icon VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning ved Køgevej 146_ikke VVM-pligt

PDF icon Screeningsnotat for VVM-screening af skovrejsning ved Køgevej 146

PDF icon VVM-anmeldelse for skovrejsning ved Køgevej 146

PDF icon Kortbilag - Skovrejsning ved Køgevej 146

PDF icon Anmeldelse om skovetablering ved Køgevej 146

PDF icon Museum Vestsjællands udtalelse om skovrejsning ved Køgevej 146

 

Sidst opdateret

04.09.2019