VVM-afgørelse om skovrejsning ved Torpet

Afgørelse om at skovrejsning ved Torpet, Sorøvej 71B ikke er VVM-pligtigt

Ringsted Kommune har modtaget en anmodning mandag den 1. juli 2019 fra Hededanmark på vegne af Ole Skovgård Sørensen vedrørende skovrejsning ved Torpet, Sorøvej 71B om at vurdere, hvorvidt projektet med at rejse en skov vil have en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

Luftfoto over skovrejsning ved Torpet

Skovrejsningen, der skal foregå på et areal på omkring 2,85 ha, er omfattet af bilag II, punkt 1. Landbrug, skovbrug og akvakultur:

d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

til samlebekendtgørelsens bestemmelser om VVM (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 med senere ændringer, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

På det foreliggende grundlag har Ringsted Kommune vurderet, at rejsning af skov ved Torpet, Sorøvej 71B ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Der vil derfor ikke være behov for at fortsætte VVM-processerne, og projektet kan gennemføres uden Miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen begrundes ud fra, at skovrejsning tjener et overordnet samfundsmæssigt formål jævnfør Fredskovsforordningen af 1805, der dels skal øge skovarealet og bevare det eksisterende skovareal. Fredskovspligten er videreført i skovloven.

Endvidere ligger skovrejsningsområdet inden for det i kommuneplan 2017 - 2029 udpeget området for ”Ønsket skovrejsning”, og således er skovrejsning ved Torpet i overensstemmelse med den overordnede planlægning.

Skovrejsningen vil samtidig udvide det eksisterende naturområde, som projektet sydlige del støder op til.   

Projektet vurderes således ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). 

Screeningen fremgår af vedlagte Screeningsnotat.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en Miljøvurderingsproces.

PDF icon VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning ved Torpet Sorøvej 71B_ikke VVM-pligt

PDF icon VVM-screeningsnotat for skovrejsning ved Torpet - Sorøvej 71B

PDF icon VVM-anmeldelse om skovrejsning ved Torpet Sorøvej 71B

PDF icon Kortbilag til skovrejsning ved Torpet Sorøvej 71B

PDF icon Beplantningsplan for skovrejsning ved Torpet Sorøvej 71B

PDF icon Anmeldelse om skovetablering ved Torpet Sorøvej 71B

PDF icon Museum Vestsjælland udtalelse vedrørende skovrejsning ved Torpet

Sidst opdateret

02.09.2019