Du er her

Ældrerådet - 15-06-2020

Ældrerådet - 15-06-2020

Dato: Mandag den 15. juni 2020 Tid: Kl. 9:00
Udvalg/Råd: Ældrerådet
Dokument: 062020.docx
 • Punkt 1 Referat fra sidste møde maj

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Godkendt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 2 Godkendelse af dagsorden juni

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Godkendt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 3 Meddelelser fra administrationen juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/372
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Status ift. COVID-19.
  • Orientering om omplacering og ansættelse af ledere i Social- og Sundhedscentret.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  • Driften kører roligt og der opøvet nye adfærdsregler og måder at løse opgaver på. Blandt andet sørge for at have de samme medarbejdere omkring borgerne. Besøg af pårørende til beboere på plejecentre er godt i gang. Og både beboere og pårørende er meget glade for det. Blandt personalet er der et meget lavt sygefravær.

  Værkstedet Regnbuen er nu igen taget i brug som værksted og derfor er 4 ventepladser på Plejecenter Ortved reserveret til at kunne tages i brug, hvis der skulle være behov for det til borgere smittet med COVID-19.

  Det er endnu ikke muligt for foreninger at genoptage deres lån af lokaler på Knud Lavard Centret grundet COVID-19, da der er visiterede borgere til genoptræning, der skal tages hensyn til.

   

  • Der er formelt set lavet en omplacering af Centerleder John Andersen Lagoni, der nu er ansat som centerleder på Knud Lavard Centret. Og der er nedsat et ansættelsesudvalg til at finde en ny centerleder til Plejecenter Solbakken. Derudover har Leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen Sara Høyer fundet nyt job, og man er derfor i gang med at finde en ny leder til Hjemmeplejen og Sygeplejen.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 4 Kontakt til borgere og pressen juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/373
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Kommunikation til pressen.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Intet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 5 Høring om NaturMiljøKlimaPolitik2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/8790
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
  naturmiljoeklimapolitik2020_-_hoeringsmateriale.pdf

  Indledning

  Ældrerådet har fået tilsendt høringsmateriale vedr. NaturMiljøKlimaPolitik2020:

   

  Kære Interessent

  Ringsted Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at sende den reviderede Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2020 i 8 ugers offentlig høring fra 14. maj 2020 til 12. juli 2020.

  I forhold til Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2015 er politik for 2020 blevet tilrettet, så den er i tråd med den nye planstrategi og kommunens fokus på grøn omstilling. Forslaget består af de samme fem emner som i nuværende politik plus et tema om grøn omstilling.

  1. Grøn omstilling
  2. En mangfoldig natur
  3. Et rent vandmiljø
  4. Miljø og erhvervsservice
  5. Affald er vigtige resurser
  6. En klimavenlig kommune

   

  Som noget nyt er FN’s verdensmål indarbejdet i Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2020.

   

  Hvis du har kommentarer til politikken, er du velkommen til at sende dem til teknikogmiljoe@ringsted.dk Vi skal have modtaget dine evt. kommentarer senest 12. juli 2020 kl. 23.00.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Jørgen Larsen gennemgår materialet og kontakter Ældrerådet ang. evt. høringssvar.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 6 Forslag om udmøntning af restmidler fra værdig ældrepleje til klippekort

  SagsID/Sagsnummer: 16/1307
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_kvalitetsstandard_for_klippekortet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde den 8. juni 2020 blev det besluttet, at der skal præsenteres forslag til udmøntning af de resterende 310.000 kr. fra værdig ældrepleje blandt andet til udvidelse af klippekortordningen til modtagere af hjemmehjælp.

   

  I denne sag præsenteres et forslag til udvidelse af klippekortet.

  Beskrivelse af sagen

  I Ringsted Kommune er der pt. en klippekortsordning for borgere, der ugentligt modtager mere end ni timers hjemmehjælp pr. uge i en periode på mere end tre måneder. I særlige tilfælde kan også borgere, der modtager mindre omfattende hjemmepleje visiteres til klippekort, hvis de har et særligt behov for støtte til at opnå øget livskvalitet, fx på grund af demens eller hjerneskade.

   

  Vilkårene for ordningen fremgår af kommunes ”Kvalitetsstandard for klippekort” (Bilag 1). Den nuværende ordning omfatter en halv times ekstra hjælp om ugen. Borgeren vælger selv, hvad klippekortet skal bruges til. Det kan fx være:

  • Socialt samvær i eller uden for hjemmet, fx besøg hos pårørende eller venner
  • Udflugter herunder til arrangementer
  • Praktisk hjælp
  • Hyggesnak
  • Madlavning
  • Højtlæsning
  • Gåtur
  • Tøjindkøb
  • Besøg hos frisør

   

  I den nuværende ordning kan borgerne spare seks klip sammen, så der kan gives op til tre timers sammenlagt hjælp. Klippene kan anvendes på hverdage fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

   

  Formålet med klippekortet er at øge livskvaliteten hos de svageste af de borgere, der modtager hjemmepleje.

   

  I 2020 er der gennemsnitligt 65 borgere pr. måned, der har klippekort.

   

  Der er 310.000 kr. svarende til ca. 26.000 kr. pr. måned, som kan udmøntes til en udvidelse af ordningen med klippekort.

   

  Nedenfor er vist forskellige muligheder for at udvide ordningen med klippekort:

   

  Model

  Model

  Pris pr. år

  Rest

  1

  Den ugentlige tid der er afsat til klip sættes op fra 30 til 45 minutter pr. uge.

  280.000 kr.

  30.000 kr.

  2

  Tidsruet hvor klippekortet kan anvendes udvides til også at omfatte aften og weekend.

  105.000 kr.

  205.000 kr.

  3

  Målgruppen udvides fra at omfatte borgere, der modtager mere ned ni timers ugentlig hjemmepleje til at omfatte borgere, der modtager mere end seks timers hjælp pr. uge

  310.000 kr.

  0 kr.

  4

  Ordningen udvides så klip kan anvendes aften og weekend samt til at omfatte borgere, der modtager mere end syv timers hjælp pr. uge

  310.000 kr.

  0 kr.

   

  Vælges model 1 eller 2 er der et restbeløb. Det foreslås, at det resterende beløb afsættes til arrangementer på plejecentrene, sådan at de 60.000 kr. der blev godkendt udmøntet til dette på Byrådets møde den 8. juni 2020, øges med restbeløbet.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældrerådet.

  Økonomi

  I forlængelse af beslutning om udmøntning fremlægges en bevillingssag.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ordningen med klippekort kan medvirke til at øge livskvaliteten hos de svageste modtagere af hjemmepleje, fordi det giver mulighed for ekstra aktiviteter – både ude og hjemme, som ellers ikke ville være mulige.

   

  Det er administrationens vurdering af de fire ovennævnte modeller alle vil være til gavn for de svagest modtagere af hjemmehjælp. Det vurderes, at model 4 vil komme flest borgere til gavn, fordi flere af de svageste borgere kan få et klippekort og fordi der åbnes for deltagelse i arrangementer i weekenden, hvor mange familier fx samles til fødselsdage og lignende.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at midlerne udmøntes til model 4.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Ældrerådet bakker op om model 4 og vil gerne opfordre udvalget til at overveje, om man skal kunne spare op til i alt 6 timer.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 7 Tilsagn til opførsel af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger, Skema A Arsenalet

  SagsID/Sagsnummer: 20/2721
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_arsenalet_-_ansoegning.pdf.pdf bilag_2_-_skema_a_-_arsenalet_-_udskrevet_18.05.2020.pdf.pdf bilag_3_-_arsenalet_-_seniorbofaellesskab.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal tage stilling til den af Lejerbo (nu Bo-Vita) ved Bo-Vest fremsendte Skema A ansøgning om støtte til nybyggeri af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger til afdeling Arsenalet beliggende på Teglovnsvej 25K, Arsenalet.

  Beskrivelse af sagen

  Tilsagn til støtte af alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder tilsagn på vegne af Staten til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

   

  Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for nybyggeri):

   

  • Skema A: Tilsagn til støttet byggeri. (Påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.). Der er tale om begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er tale om, at kommunen indenfor den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn.

   

  • Skema B: Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages udenfor maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje.

   

  • Skema C: Byggeregnskab. Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje.

   

  Boligorganisationen har 15 måneder fra skema A’s godkendelse til fremsendelse af skema B.

   

  Projektet:

  Projektet defineres som et Seniorbofællesskab og er målrettet seniorer (+55 år) som har lyst til at bo et sted, som understøtter en sund og aktiv livsstil med samvær. De specifikke aktiviteter formuleres og drives af fællesskabet selv. Se bilag 3 for yderligere oplysninger om Bo-Vitas plan for seniorbofællesskabet på Arsenalet.

   

  Etableringen af Afdeling Arsenalet er et samarbejde mellem Bo-Vest og Bo-Vita.

  Afdelingen kommer til at bestå af 17 familieboliger og 16 ældreboliger samt et fælleshus som opføres i som tæt-lavt byggeri, se ilag 1.

   

  Der planlægges opført:

   

  Projektet overholder lokalplanens krav.

   

  Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge Skema A, se bilag 2:

   

   

  Svarende til en anskaffelsessum på 21.450 kr. pr. m2 for familieboliger og 27.000 kr. pr. m2 for ældreboliger.

   

  Boligerne finansieres på følgende vis:

   

   

  Huslejeniveauet for boligerne er:

   

   

  Hvis skema B indsendes til godkendelse i et kommende kalenderår, vil maksimumsbeløbet blive reguleret, og anskaffelsessummen dermed forhøjet. Forhøjelsen vil erfaringsmæssigt forventes at udgøre et beløb i størrelsesordenen godt 1 %.

   

  Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår, for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det anslås, at regarantien vil udgøre ca. 65 % af lånet, hvilket indebærer et beløb i størrelsesordenen 46,5 mio. kr.

   

  Anvisning ældreboliger

  Som udgangspunkt er det kommunen, der har anvisningsretten på alle ældreboliger og derfor skal dække tomgangsleje. Bygherren har oplyst, at det vil være muligt at indgå en aftale med kommunen om anvisning til ældreboliger. En sådan aftale indgås efter almenboliglovens § 55, og den vil indebære, at kommunen ikke skal afholde tomgangsudgiften ved manglende udlejning. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indgå en sådan aftale. Aftalen medfører i praksis, at Ringsted Kommune ikke vil have nogen direkte udgifter ved tomgang af ældreboligerne. Ud fra princippet om balanceleje vil det være boligafdelingens øvrige beboere, der kommer til at dække manglende indtægter pga. eventuelt tomgangsleje.

   

  Det er Social- og Sundhedscenteret, der visiterer borgere til handicapegnede boliger i Ringsted Kommune. Der er pt. 70 borgere/par på venteliste til en handicapegnet bolig, hovedsagligt enlige. Social- og Sundhedscentrets erfaring er, at borgere på ventelisten højest kan betale en husleje på 6.500 kr. eksklusive forbrug, hvis de er enlige, og højest 8.000 kr., hvis der er tale om par.

   

  Hvis den handicapegnede bolig ikke kan udlejes til den tiltænkte personkreds, jf. Ringsted Kommunes visitationskrav for handicapboliger, må boligorganisationen gerne udleje boligen til andre. Det bemærkes i den sammenhæng, at alle på ventelisten skal tilbydes det ledige lejemål inden boligen kan udlejes til anden side. Huslejen ved udlejning til ikke visiterede, er den fastsatte husleje for ældreboligen, som er højere end for en familiebolig med samme størrelse.

  Inddragelse og høring

  Ældrerådet og Handicaprådet

  Økonomi

  Der søges i forbindelse med godkendelse af Skema A, om et tilsagn om støtte på 9,015 mio. kr. i Grundkapital lån samt godkendelse af den samlede anskaffelsessum på 82,161 mio. kr.

   

  Der er ikke budgetmæssig dækning til den kommunale andel af anskaffelsessummen på 9,015 mio.kr. Det foreslås bevilliget et kassetræk. Det bemærkes at kommunen har solgt grunden til disse boliger for 12,612 mio. kr.

  Vurdering

  Der skønnes ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen. Det er administrationens vurdering, at projektets mindre centrale placering uden for Ringsted by og det forventede huslejeniveauet vil indebære, at i alt fald de mindste boliger kan lejes ud.

   

  Huslejerne på de 8 største ældreboliger er højere, end administrationen vurderer at borgerne på venteliste til en handicapvenlig bolig kan betale. Administrationen vurderer dog samtidigt, at der er visitationsberettigede borgere uden for ventelisten, som er interesseret i større ældreboliger og som kan betale den højere husleje. Det er administrationens vurdering, at de større ældreboliger passer ind i planstrategien hvoraf det fremgår at kommunen ønsker at tilbyde seniorboliger og bofællesskaber som en del af kommunens boligmasse. Boligselskabet forventer ikke udlejningsproblemer i afdelingen.

   

  Projektets behov for kommunal regarantistillelse er foreløbigt anslået til at udgøre ca. 65 % af lånet. Regarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

   

  Der er administrations vurdering at de gældende støttebetingelser og kravene i den gældende lokalplan er overholdt.

   

  Administrationen forventer at projektets anskaffelsessum vil blive på 82,161mio. kr. vil medføre en udgift til kommunal grundkapitallån på 9,015 mio.kr. Kommunens udgifter forventes at komme til udbetaling 2020 – 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der ydes et tilsagn på grundlag af skema A til nybyggeri af 17 familieboliger og 16 ældreboliger ved afdeling Arsenalet med en anskaffelsessum på 82,161 mio. kr.
  2. at kommunens udgift på 9,015 mio. kr. i kommunalt grundkapital lån finansieres via ved et kassetræk.
  3. at der ydes en kommunal regaranti for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
  4. at lejen på 1.032 kr. pr. m2 i gennemsnit godkendes foreløbigt.
  5. at administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med boligorganisationen efter almenboliglovens § 55, og som fritager kommunen for betaling af tomgangslejen ved ældreboligerne, hvis denne skulle forekomme.
  6. at administrationen bemyndiges til at godkende skema B forudsat, at anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte anskaffelsessum i skema A eventuelt med den årlige regulering af maksimumsbeløbet, og at de gældende støttebetingelser i øvrigt overholdes.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Indstillingen er taget til efterretning.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Ældrerådet anbefaler, at der gives tilsagn om opførelse af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger og finder det positivt, at der opføres boliger målrettet ældre.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 8 Opfølgning på kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 - hjælpemidler

  SagsID/Sagsnummer: 20/3160
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget
  bilag_1.pdf bilag_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Nærværende sag er en opfølgning på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af sagen om kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 – hjælpemidler, som blev behandlet i marts 2020.

  Beskrivelse af sagen

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 31. marts 2020 besluttede udvalget i forbindelse med drøftelsen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet, at man på et kommende møde ønskede en uddybning af bevilling af ortopædiske hjælpemidler. En medarbejder fra Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenteret vil derfor deltage på udvalgsmøderne med henblik på at uddybe og besvare spørgsmål.

   

  I forbindelse med Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af samme sag var der en drøftelse af, hvorvidt el-scootere skulle have status som et hjælpemiddel. Administrationen skal hertil bemærke, at det følger af Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 fra 2019, at el-køretøjer i forhold til serviceloven som udgangspunkt skal anses for at være et forbrugsgode. Bevilling af forbrugsgoder sker efter servicelovens § 113. Bevilling som et hjælpemiddel efter servicelovens § 112 kan kun ske undtagelsesvist, hvis el-scooteren f.eks. erstatter eller træder i stedet for et egentligt hjælpemiddel, eksempelvis en kørestol.

  Det vil således være i strid med Ankestyrelsens praksis, hvis en kommune vedtager, at el-scootere generelt skal bevilliges som et mobilitetshjælpemiddel. Kommunerne skal følge Ankestyrelsens praksis i sine afgørelser, og dermed er der som udgangspunkt ikke hjemmel i serviceloven til at bevillige el-scootere som hjælpemidler med hele anskaffelsesprisen.

   

  Under udvalgsbehandlingen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet blev der desuden fremsat ønske om belysning af antallet af klagesager fordelt på de forskellige kvalitetsstandarders områder. Der er derfor blevet indhentet statistik fra Ankestyrelsen over deres behandling af klagesager fra Ringsted Kommune i 2019 samt antallet af omgørelser på de §§’er, som kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet omfatter. Tallene er indsat i et skema, som vedlægges som bilag 2. Der er ligeledes indsat cirka-tal for, hvor mange afgørelser kommunen i 2019 har truffet på hjælpemiddel-området til perspektivering af klagetallene.

   

  Der er i alt tale om, at Ankestyrelsen har behandlet 11 klagesager i 2019, hvoraf Ankestyrelsen i to sager har omgjort kommunens afgørelse. I forhold til servicelovens § 113, som vedrører kvalitetsstandarderne for hhv. forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, har Ankestyrelsen behandlet to klager, hvoraf den ene er omgjort. Dette medfører en relativ høj omgørelsesprocent for disse sagstypers vedkommende. Kommunen har truffet i omegnen af 2.500 afgørelser på området i 2019. Når det årlige ”Danmarkskort” over statistik for kommunernes fejl i sagsbehandlingen er offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet, vil der efter sommerferien som vanligt blive forelagt en særskilt sag om Danmarkskortet.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor hjælpemiddel-temaet rettet på baggrund af udvalgenes behandling og godkendelse.

   

  Bilag 2 Skema med ankestatistik for klagesager på hjælpemiddelområdet i 2019 samt cirka-tal for kommunens samlede antal afgørelser.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos hhv. Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er tale om et forholdsvis lille antal klagesager set i forhold til antallet af trufne afgørelser, og at der ikke af tallene kan udledes noget generelt om serviceniveauet for så vidt angår hjælpemiddelområdet. Dette gælder også for så vidt angår kvalitetsstandarderne om forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, selvom disse tegner sig for en omgørelsesprocent på 50 %. Dette med henvisning til det meget lille antal klagesager, hvorved udfaldet af blot en enkelt af Ankestyrelsens afgørelser ville have givet en væsentligt anderledes omgørelsesprocent.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Ikke behandlet, da sagen forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og Arbejdsmarkedsvalget.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 9 Ændret tids- og procesplan for tillæg til sundhedsaftalen

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 19. februar 2020 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en tids- og procesplan for arbejdet med et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen. I denne sag fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med tillægget til Sundhedspolitikken godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for ny Politik til voksne med særlige behov, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  Grundet COVID-19 har det ikke været muligt, at gennemføre de planlagte inddragelsesaktiviteter i foråret 2020. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at flytte den planlagte workshop med borgerer og interessenter til 2. halvår af 2020. Dette under forudsætning af, at det på dette tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor det er trygt for alle i forhold til at undgå corona-smitte. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en andel af personer, der har en forhøjet risiko ved COVID-19, fx på grund af alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke inddragelse af borgere og interessenter kan gennemføres i 1. halvår af 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, da det forudsættes at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det fortsat ikke er muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslås det, at administrationen får beføjelser til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår af 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt. Inddragelsen gennemføres så i stedet med udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for et rimeligt ressourceforbrug. Det kan eksempelvis være i form af mindre fokusgruppeinterview og et temamøde internt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, fx kombineret med skriftlige bidrag fra relevante forening og organisationer. En sådan løsning vil indebære, at der er færre deltagere til hvert enkelt møde samt at deltagerne så vidt muligt er personer, der i forvejen har kontakt til hinanden.

   

  Det er også muligt, at adskille udarbejdelsen af tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom fra udarbejdelse ny Politik for voksne med særlige behov og lave en inddragelsesproces kun for denne målgruppe. Formatet vil dog stadig være afhængig af eventuelle begrænsning grundet covid-19.

   

  En alternativ mulighed er at udskyde hele processen til næste byrådsperiode, det vil sige til 2022.

   

  Når inddragelsesprocessen afvikles, vil der i øvrigt så vidt muligt også blive taget hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom i 2. halvår af 2020. Det vurderes, at den oprindeligt planlagte proces vil give de bedste input, dels på grund af den synergi der kan opstå ved at mødes på tværs, dels fordi den proces giver udvalgsmedlemmerne den bedste mulighed for direkte kontakt med målgruppen.

   

  Administrationen vurderer dog samtidig, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter vil kunne holdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå smitte.

   

  Det er administrationens vurdering, at et tilpasset format for inddragelsesprocessen, kan være en mulighed, hvis tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom ønskes udarbejdet inden medio 2021.

  Hvis politikprocessen for Politik for voksne med særlige behov udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår af 2020.
  2. at borger- og interessentinddragelsen for tillæg til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom gennemføres i et andet format, hvis det ikke er muligt, at afholde den planlagte proces. Dette vil samtidig betyde, at processen adskilles fra processen med ny Politik for voksne med særlige behov.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning men Ældrerådet ønsker, at processen for både tillæg til sundhedsaftalen og ny Politik for voksne med særlige behov, skal køres parallelt og så hurtigt som muligt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 10 Ændret tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov

  SagsID/Sagsnummer: 18/15396
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19. februar 2020 en tids- og procesplan for arbejdet med en ny Politik for voksne med særlige behov. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen, og derfor fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med den nye politik godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  De inddragelses-aktiviteter, der skulle finde sted i foråret, er ikke afholdt på grund af covid-19. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at udskyde den planlagte workshop med borgere og interessenter til 2. halvår 2020, under forudsætning af at det på det tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til at minimere smitterisiko. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en vis andel af personer, der er i øget risikogruppe i fht. Covid-19, fx pga. alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke borger- og interessent-inddragelse kan gennemføres i 2. halvår 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, idet det forudsættes, at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslår administrationen derfor følgende muligheder:

   

  1. At udsætte borger- og interessentinddragelse samt de efterfølgende trin i politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022.

   

  1. At administrationen får beføjelse til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt – med udgangspunkt i hvad der er  muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for rammerne af et rimeligt ressourceforbrug til at gennemføre aktiviteterne. Det kan fx være, at der som alternativ kan holdes mindre fokusgruppeinterview med borgere fra kommunens institutioner samt et temamøde internt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, eventuelt kombineret med skriftlige bidrag fra relevante foreninger og organisationer. En sådan løsning vil indebære møder med færre deltagere ad gangen og så vidt muligt også at møder sker mellem personer, der i forvejen har en kontakt med hinanden.

   

  Forslag A vil efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen for hhv. ny Politik for voksne med særlige behov og tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom bliver adskilt.

   

  Ud over en forsvarlig planlægning i forhold til risiko for coronasmitte, skal den videre planlægning af inddragelsesaktiviteter også tage hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for en ny Politik for voksne med særlige behov i 2. halvår 2020. Administrationen vurderer dog også, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter kan afholdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå coronasmitte.

   

  Administrationen vurderer, at det i givet fald vil være mest hensigtsmæssigt at udskyde politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022. Derved undgås det, at der skal ske politisk behandling af en ny politik allersidst i en byrådsperiode eller at politikprocessen kommer til at løbe over to byrådsperioder. Samtidig kan man fastholde, at borger- og interessentinddragelse blandt andet er forankret i en fælles workshop med bred deltagelse, hvilket vurderes at give den bedste kontakt og synergi mellem de forskellige borger- og interessentgrupper og byrådsmedlemmerne.

   

  Hvis politikprocessen udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår 2020.
  2. såfremt det ikke er muligt at afvikle de planlagte inddragelsesaktiviteter i 2. halvår 2020, indstilles det, at borger- og interessentinddragelsen og den efterfølgende politikproces udskydes til næste byrådsperiode.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning men Ældrerådet ønsker, at processen for både tillæg til sundhedsaftalen og ny Politik for voksne med særlige behov, skal køres parallelt og så hurtigt som muligt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

 • Punkt 11 Budget 2021 - Befolkningsprognose

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  befolkningsprognose_til_budget_2021.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Prognosen vedlægges som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til- og fraflytninger m.v.

   

  Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

   

  I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

   

  Prognosen sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

   

  Befolkningsudviklingen i den senest udarbejdede befolkningsprognose viser for næsten alle aldersgrupper en lavere befolkningsudvikling end den prognose der blev udarbejdet i marts 2019 og blev anvendt i budgettet for 2020. Årsagen hertil er primært, at boligudbygningen i 2019 har været på et lavere niveau end forventet i marts 2019.

   

  Nedenfor er vist befolkningstal primo 2020 (faktiske) og forventede befolkningstal primo 2021-2026.

   

   

  Vurdering

  Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2021-24.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Ældrerådet drøftede materialet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 12 Budget 2021

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetproces_for_budget_2021-2024_oek.pdf bilag_2_-_budget_2021_-_genbehandling_af_stoerrelse_paa_finansieringspuljen_oek.pdf bilag_3_-_tidsplan_-_budget_2021_revideret_110520.pdf bilag_4_-_finansieringsforslag_pr.030620.pdf.pdf bilag_5_-_driftsoensker_pr._030620.pdf.pdf bilag_6_-_anlaegsoensker_-pr._030620.pdf.pdf bilag_7_-_investeringsforslag_pr._030620.pdf.pdf bilag_8_-_oversigt_med_alle_aendringsforslag_til_budget_2021.pdf bilag_9_-_partiernes_forslag_til_budget_2021_med_administrations_bemaerkninger.pdf.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i juni skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område. Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje. Af bilag 1 fremgår sagsfremstilling med Byrådets behandling af budgetprocessen den 13. januar 2020.

   

  På baggrund af den nye aftale om en udligningsreform besluttede Byrådet at ændre finansieringspuljens størrelse fra 2,0 pct. til 0,5 pct. af serviceudgiftspuljen. Af bilag 2 og 3 fremgår henholdsvis sagsfremstilling fra Byrådets behandling af finansieringspuljens størrelse og revideret tidsplan den 11. maj 2020.

   

  Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

   

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  282.893

  1.414

  Klima- og Miljøudvalget

  69.900

  350

  Plan- og Boligudvalget

  49.804

  249

  Børne- og Undervisningsudvalget

  587.325

  2.937

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  329.443

  1.647

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  244.654

  1.223

  Kultur- og Fritidsudvalget

  51.745

  259

  I alt

  1.615.764

  8.079

   

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

   

  Såfremt der kan gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen medregnes disse i finansieringspuljen for det fagudvalg, som effektiviseringen vedrører.

   

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

   

  Til prioriteringen af anlægsønsker henstår i det tekniske budget et udisponeret anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 30,9 mio. kr. i 2023.   
   

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

   

  I bilag 4 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling i fagudvalgene.

   

  I bilag 9 fremgår forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen. Bilaget opdateres i efter deadline for partiernes forslag d. 5. juni.

  Inddragelse og høring

  Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet og HMU onsdag den 24. juni.

   

  Byrådet behandler efterfølgende det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet den 24. juni.

   

  Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

   

  Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 18. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 8. september, hvor både ændringsforslag til budgettet og det tekniske budgetforslag er i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU, borgermøde og Facebook budgetdialog.

   

  Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 8. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af den nye aftale om en udligningsreform samt de foreliggende finansieringsforslag til budget 2021 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Ældrerådet drøftede materialet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 13 Bedre udnyttelse af plejeboligkapaciteten på kort sigt

  SagsID/Sagsnummer: 19/14190
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I sagen om tids- og procesplan for udbygning af plejeboligkapacitet blev det godkendt, at der præsenteres en sag om muligheden for udnyttelse af den eksisterende plejeboligkapacitet ved pres på ventelisten.

   

  I denne sag præsenteres mulighederne mere uddybende herunder konsekvenser og økonomi.

  Beskrivelse af sagen

  Hen over sommeren 2019 var der pres på plejeboliger, hvilket betød, at ventelistegarantien på otte uger blev overskredet i to tilfælde.

   

  Administrationen skitserede tre muligheder for at udvide antallet af plejeboliger på kort sigt, hvis presse på ventelisten fortsætter:

  1)      Anvendelse af fire plejeboliger på Knud Lavard Center (KLC), som hidtil er anvendt til administrative formål.

  2)      Omdanne centernære boliger til plejeboliger på Ortved Plejecenter.

  3)      Reetablere plejeboliger på 1. sal ved Ortved Plejecenter.

   

  Nedenfor præsenteres en uddybende beskrivelse af de tre muligheder.

   

  1)      Anvendelse af fire plejeboliger på KLC, som hidtil er anvendt til administrative formål:

  Bygning af det nye sundhedshus har frigivet fire ud af fem plejeboliger, som hidtil har været anvendt til administrative formål.

   

  Økonomi

  De fire plejeboliger skal sættes i stand, som efter en almindelig fraflytning, men er i øvrigt indflytningsklar. Det vil således ikke være forbundet med væsentlige omkostninger, at de tages i brug som plejeboliger.

   

  Tidshorisont

  De fire plejeboliger er pt. i brug som nødberedskab, hvis der varsles ekstraordinære udskrivelser fra sygehuset i forbindelse med COVID-19, men de vil kunne gøres klar inden for en periode på et par uger. Dog med forbehold for, at Corona-smitten fortsat er på et niveau, der kan håndteres på sygehusene.

   

  Andre forhold

  På gangen er der ni boliger. De fire boliger anvendes til midlertidige pladser og en bolig anvendes fortsat til administrative formål. Sammenblandingen af midlertidige pladser og almindelige plejeboliger giver er en udfordring i forhold til at sikre et godt leve-bo miljø for beboerne i de fire boliger.  Eventuelt kan boligerne anvendes til ventepladser for personer, der er på venteliste til plejebolig og som ikke kan klare sig i eget hjem i ventetiden.

   

  2)      Omdanne centernære boliger til plejeboliger på Ortved Plejecenter:

  På Plejecenter Ortved er der to centernære boliger, som anvendes til et dagtilbud for borgere, der har somatisk problemstillinger, som betyder, at de ikke kan færdes uden for eget hjem alene. Boligerne kan genetableres enten som plejeboliger eller som ægtefælleboliger.

   

  Økonomi

  Lokalerne skal reetableres som to selvstændige plejeboliger. Det vil blandt andet kræve genopbygning af vægge samt etablering af et køkken i hver bolig. Det skønnes, at ombygningen vil koste mellem 300.000 – 400.000 kr.

   

  Tidshorisont

  Der skal indhentes tilbud på ombygning og ombygningen skal gennemføres, så boligerne vil tidligst kunne tages i brug efter fire – seks måneder.

   

  Andre forhold

  Der skal findes plads til Bonderosen et andet sted, hvor der er god plads og fuld tilgængelighed for alle typer kørerstole og ganghjælpemidler. Bonderosen kører med fuld belægning, og har gjort det gennem hele 2019.

   

  3)      Reetablere plejeboliger på 1. sal på Plejecenter Ortved:

  På Plejecenter Ortved er der mulighed for at etablere to til fire plejeboliger eller ægtefælleboliger på 1. sal.

   

  Økonomi

  Forslaget forudsætter, at der etableres en elevator til 1. sal – eventuelt et elevatortårn. Vej- og Ejendomscenter vurderer, at prisen for etablering af elevator vurderes at blive ca. 1,2 mio. kr. Derudover skal der renoveres, så boligerne lever op til de nuværende regler for plejeboliger både i forhold til pladsen i de enkelte boliger og krav til brandsikring. Vej- og Ejendomscenter vurderer, at de samlede omkostning vil svare til ca. 1 mio. kr. pr. bolig.

   

  Tidshorisont

  Det skønnes, at der vil gå mellem seks og 12 måneder, før de er klar til indflytning.

   

  Andre forhold

  Lokalerne anvendes delvis af Café Ingeborg, så der skal enten findes andre lokaler til deres aktiviteter eller 1. salen skal opdeles med en væg, der adskiller Café Ingeborg fra plejeboligerne. 

   

  Der er pt. ikke pres på ventelisten til plejeboliger (jf. sag om ”Orientering om venteliste på plejeboliger”), selvom COVID-19 har betydet, at ud- og indflytning har været vanskeligere og mere langsommeligt.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Ved valg af mulighed 1 Anvendelse af de fire plejeboliger KLC er der ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Ved valg af mulighed 2 Omdanne centernære boliger til plejeboliger og mulighed 3 Reetablere plejeboliger på 1. sal på Plejecenter Ortved, skal der gives en anlægsbevilling.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at både mulighed nr. 2 om at omdanne centernære boliger på Plejecenter Ortved og mulighed nr. 3 om at reetablere plejeboliger på 1. sal på plejecenter Ortved er for dyre i forhold til udbyttet. Det vurderes desuden, at de to forslag indebærer væsentlige ulemper for brugerne af Bonderosen og Café Ingeborg, som i begge tilfælde er sårbare borgere.

   

  Det vurderes, at mulighed nr. 1 ”Anvendelse af fire plejeboliger på KLC, som hidtil er anvendt til administrative formål er den bedste og billigste. Dog vurderes det, at de fire plejeboliger kun bør anvendes som ventepladser indtil der, som led i beslutning om udbygning af plejeboligkapacitet, træffes en beslutning om permanent anvendelse af den plejeafdeling, hvor boligerne ligger.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at der ikke vil blive behov for en udbygning af kapaciteten på kort sigt, selvom der kan være enkelte måneder hvor der er pres på ventelisten er der samtidig lange perioder, hvor ventetid til plejebolig er kort.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de fire plejeboliger på KLC klargøres så de kan bruges til ventepladser.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 14 Orientering om brug af midlertidige pladser

  SagsID/Sagsnummer: 18/1271
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om brug af midlertidige pladser.

   

  I første kvartal af 2018 blev der præsenteret en sag om kapacitetsudnyttelse af midlertidige pladser og akutstuer. Det blev i den forbindelse besluttet, at udvalget orienteres om status på kapaciteten hvert kvartal.

  Beskrivelse af sagen

  På Knud Lavard Center anvendes 13 plejeboliger til midlertidige pladser. På nogle af stuerne er der plads til to personer, hvilket betyder, at der kan være op til 17 personer på midlertidige pladser i perioder med spidsbelastning.

   

  Midlertidige pladser anvendes til to målgrupper:

  • Borgere der henvises af egen læge eller lægevagten, fordi de har brug for observation og/eller pleje, for på den måde at forsøge at undgå unødvendig sygehusindlæggelse.
  • Borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, som ikke kan være i eget hjem umiddelbart efter udskrivelse.

   

  Tabel 1 viser den gennemsnitlige belægningsprocent på de midlertidige pladser i de seneste 12 måneder. Øverste række viser belægningsprocenten beregnet med udgangspunkt i antal stuer. Nederste række viser belægningsprocenten beregnet med udgangspunkt i det antal personer, der er plads til.

   

  Tabel 1 Belægningsprocent april 2019 – marts 2020

   

  April

  2019

  Maj

  2019

  Juni

  2019

  Juli

  2019

  Aug

  2019

  Sept 2019

  Okt 2019

  Nov 2019

  Dec 2019

  Jan 2020

  Feb 2020

  Marts 2020

  Antal

  Stuer

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  Belæg-nings-procent stuer

  78%

  86%

  90%

  77%

  72%

  66%

  67%

  56%

  74%

  85%

  81%

  49%

  Antal pladser

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  17

  Belæg-nings- procent pladser

  60%

  66%

  69%

  59%

  55%

  50%

  51%

  43%

  57%

  65%

  62%

  38%

   

  Den gennemsnitlige belægningsprocent dækker over, at der kan være udsving inden for den enkelte måned. Det vil sige, at der kan være et mindre antal dage i en måned med en belægning over 100 %, men at størstedelen af dagene er under 100 %.  I de senest 12 måneder har der ikke været dage med en belægningsprocent over 100, der er således ingen dage, hvor der har været to personer på samme stue.

   

  Den lave belægningsprocent i marts 2020 skyldes de forholdsregler, der har været i forbindelse med håndtering af COVID-19.

   

  Status på henvisningsårsag, aldersfordeling, varighed af ophold og status efter ophold

  Med henblik på at kunne følge brugen af midlertidige pladser i forhold til antal ophold og varighed, årsager til ophold, aldersfordeling og hvad der sker med borgerne efter deres ophold, er der udarbejdet et system til registrering, som er taget i brug pr. den 15. juni 2018.

   

  Nedenstående status dækker perioden fra 15. juni 2018 til 15. maj 2020. Status er vist særskilt for borgere, der er henvist af egen læge, og for borgere der kommer efter endt behandling på sygehus. 

   

  Borgere der henvises af egne læge

  Borgerne kommer fra eget hjem og henvises af egen læge eller lægevagten, fordi lægen vurderer, at et ophold på midlertidig plads kan fungere som alternativ til sygehusindlæggelse.

   

  I perioden fra 15. juni 2018 til 15. maj 2020 er i alt 86 borgere henvist fra egen læge. Den gennemsnitlige varighed af de afsluttede ophold er 8,4 dage. Det korteste ophold er på nul dag, hvilket betyder, at borgeren har måtte indlægges på sygehus inden for få timer efter ankomst. Det længste ophold havde en varighed på 18 dage.

   

  Gennemsnitsalderen er 83,4 år, hvor den yngste er 53 år og den ældste er 99 år.

   

  Tabel 2 viser årsagen til at egen læge har henvist til ophold på midlertidig plads.

   

  Tabel 2

  Behandlingsbehov for komplekse til eget hjem

  37 personer

  Borgeren er terminal

  4 personer

  Dårlig almen tilstand herunder forvirring og fald

  14 personer

  Kognitive skader, forvirring og/eller demens

  14 personer

  Pleje med fokus på væske og ernæring

  16 personer

  Overvågning infektion

  1 person

   

  Efter opholdet er 39 borgere tilbage i eget hjem, 28 er indlagt på sygehus heraf er 13 kommet tilbage på midlertidig plads efter udskrivelse, tre borgere er døde og tre har fået plejebolig.

   

  I perioden er der ingen henviste fra egen læge eller vægtlæge, der er blevet afvist grundet manglende plads.

   

  Borgere der kommer på midlertidig plads efter udskrivelse

  I perioden fra 15. juni 2018 til 15. maj 2020 er 211 personer visiteret til midlertidig plads efter færdigbehandling på sygehuset. Heraf er 200 ophold afsluttet. Den gennemsnitlige varighed af de afsluttede ophold er 30,8 dage. Det korteste ophold er på 0 dage. Det længste ophold er på 155 dage. For ophold med en varighed på 0 – 3 dage gælder, at borgeren enten er død eller er blevet genindlagt.

   

  Aldersfordelingen for borgere, der har været på midlertidig plads i perioden, er mellem 45 år og 99 år. Gennemsnitsalderen er 80 år.

   

  Tabel 3 viser årsagen til, at borgerne er visiteret til midlertidige plads efter indlæggelse.

   

  Tabel 3

  Behandlingsbehov for komplekse til eget hjem

  160 personer

  Borgeren er terminal

  12 personer

  Borgeren venter på specialiseret genoptræning

  2 personer

  Dårlig almen tilstand herunder forvirring og fald

  4 personer

  Kognitive skader, forvirring og/eller demens

  15 personer

  Pleje med fokus på væske og ernæring

  2 personer

  Indlagt fra midlertidige plads henvist af egen læge

  10 personer

  Psykiatrisk problemstilling

  2 personer

  Borgerens hjem er uegnet

  4 personer

   

  Tabel 4 viser, hvad der er sket med de 200 borgere, der har afsluttet ophold på midlertidig plads i forlængelse af indlæggelse på sygehuse. 

   

  Tabel 4

  Eget hjem uden støtte

  13 personer

  Eget hjem med støtte

  81 personer

  Genindlagt på hospital

  34 personer

  Plejebolig

  33 personer

  Specialiseret genoptræning

  2 personer

  Død

  36 personer

   

  Færdigbehandlingsdage på sygehuse

  Det er pt. ikke muligt, at trække tal på antallet af færdigbehandlingsdata.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det nuværende antal midlertidige pladser er tilstrækkelige til at dække behovet. Der er ingen dage inden for de seneste 12 måneder, hvor der har været to borgere på samme stue, og der har ikke været fuld belægning på noget tidspunkt i perioden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 15 Orientering om eksterne puljeprojekter på social- og sundhedsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/23680
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 13. maj 2019 en revideret delegationsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det blev besluttet, at fagudvalget skal orienteres hvert halve år om projekter med ekstern puljefinansiering på social- og sundhedsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  I de halvårlige sager orienteres om eksterne puljemidler, som kommunen har søgt og eventuelt også fået tildelt støtte fra siden sidst. Der orienteres også om igangværende puljefinansierede indsatser.

   

  Der er følgende nyt at orientere om siden seneste orientering, der blev givet i december 2019:

   

  • Socialpsykiatrien har i april 2020 fået tildelt knap 6,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projektet ”Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge”. Ringsted Kommune er dermed en af 9 kommuner, der har fået støtte til at udvikle nye, forebyggende, kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Formålet med projektet er at udvikle nye metoder til at styrke den tidlige forebyggelse, så flere psykisk sårbare unge gribes uden for psykiatrien. Målgruppen er unge i alderen 13-25 år uden diagnoser. Projektet består af rådgivende samtaler, individuelle forløb, gruppeforløb og forløb for forældre, og projektet løber over tre år.

   

  • Sundhed & Træning fik i 2019 tildelt 677.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune”. Formålet er at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale for borgere med kronisk sygdom, fx type 2-diabetes, KOL, kræft, hjertekarsygdomme, gigt og rygproblemer. Projektet skal bidrage til at øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Den første fase af projektet er i gang, og her er fokus på borgere med type 2-diabetes. I anden fase skal projektet udvides til også at omfatte borgere med andre kroniske sygdomme. Anden fase er udsat fra april til juni 2020 på grund af corona, men der arbejdes nu med at gennemføre samtalerne som videosamtaler. Det vurderes fortsat muligt at færdiggøre og evaluere projektet inden for projektperioden, som slutter med udgangen af 2020.

   

  • Café Ingeborg fik i december 2019 tildelt 2,9 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet ”Café Ingeborg på hjul”. Projektet løber over 3 år frem til udgangen af 2022. Projektet har til formål at styrke lokale fællesskaber og skabe møder mellem generationer, fx gennem madlavning, fællesspisning eller andre arrangementer. Siden sidst har Café Ingeborg indgået samarbejde med 6 forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd. I februar blev afholdt en skraldeindsamling i samarbejde med Kværkeby landsbyråd og Kværkeby friskole, hvor også idrætsprojektet og beboere fra plejecenter KLC deltog. En del aktiviteter og arrangementer i projektet er udskudt pga. corona. Det gælder flere arrangementer, der var aftalt med de forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd – de må i stedet afholdes senere. Etablering af udekøkken og generationscafé er foreløbigt udskudt, da den skal ligge på plejecenter Solbakken og beboerne her er i øget risikogruppe. Den officielle indvielse af foodtruck og projektet, der skulle have været afholdt den 31. marts, planlægges nu afholdt i september.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser ved eksterne puljemidler behandles ved de kvartalsvise budgetrapporter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de tre projekter er gode eksempler på, hvordan eksterne puljemidler bidrager til at skabe udvikling af nye tilbud til gavn for flere borgergrupper i kommunen:

   

  Socialstyrelsens bevilling til ”Genvejen” gør det muligt at afprøve og udvikle nye, forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge i kommunen. Nordea-fondens midler til ”Café Ingeborg på hjul” gør det muligt at skabe flere lokale aktiviteter og fællesskaber, mens Sundhedsstyrelsens bevilling til systematisk behovsvurdering bidrager til at udvikle og målrette kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at projekt ”Genvejen” understøtter udmøntningen af styringsstrategien for det specialiserede område og ungestyringsstrategien, som Byrådet har vedtaget i hhv. november 2018 og april 2020, idet projektet handler om at udvikle forebyggende og nye indsatser til ungegruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

   

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 16 Orientering om status på venteliste til plejebolig

  SagsID/Sagsnummer: 20/8281
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget
  bilag_1_tabeller_og_uddybende_forklaringer.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde d. 20. februar 2018 blev det besluttet, at der hvert kvartal fremlægges en orientering om status på venteliste til plejeboliger. I denne sag orienteres udvalget om ventelisten til plejebolig pr. 7. maj 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Ventelisten til plejeboliger opdateres løbende i takt med at borgere bliver godkendt til- og tilbydes en plejebolig. Den aktuelle venteliste vil derfor altid være et øjebliksbillede.

   

  Den 7. maj 2020 var der 19 borgere på venteliste. Heraf var der 10 Ringsted-borgere, og fire borgere fra anden kommune, der ønsker en plejebolig i Ringsted. Fem Ringsted-borgere ønsker plejebolig i en anden kommune. Nedenstående tabel viser den aktuelle status på venteliste til plejebolig på specifikke datoer fra d. 6. juni 2019 til d. 7. maj 2020.

   

   

  Borgerne kan vælge, om de vil stå på den generelle venteliste, hvor man tilbydes den første ledige plads, der bliver på et af kommunens plejecentre. Eller de kan komme på den specifikke venteliste, hvis borgeren ønsker en bestemt plads eller bestemte plejecentre. I henhold til Serviceloven må ventetiden maksimalt være to måneder for borgere på den generelle venteliste. Der er ingen krav til maksimal ventetid for borgere på den specifikke venteliste.

   

  Pr. 7. maj 2020 gælder det at:

   

  • Der er fire på den generelle venteliste. De pågældende har stået på venteliste i mellem 0 og 8 uger.
  • Den gennemsnitlige ventetid for borgere på den specifikke venteliste til en plejebolig i Ringsted Kommune er 11 uger.

   

  I bilag 1 findes en oversigt over plejeboligkapaciteten i Ringsted Kommune samt en beskrivelse af de forskellige plejeboligpladser. Derudover er der en specificeret oversigt over ventelisten pr. 7. maj 2020 med aktuelle ventetider for borgerne.

   

  Belægningsprocent på kommunens tre plejecentre og på aflastnings- og ventepladser

   

  Nedenstående tabel viser den månedlige belægningsprocent på almindelige plejeboliger samt aflastnings- og ventepladser i perioden oktober 2019 – april 2020. For Plejecenter Solbakken er belægningsprocenten vist for henholdsvis almindelige plejeboliger (Solbakken 16-24), skærmede boliger (Solbakken 12–14) og særligt skærmede boliger (Solbakken 8).

   

  Belægningspro- center

  Oktober 2019

  November 2019

  December 2019

  Januar 2020

  Februar

  2020

  Marts

  2020

  April 2020

  Ortved

  97

  96

  98

  94

  91

  97

  100

  KLC

  96

  92

  94

  98

  98

  96

  92

  Solbakken 16-24

  100

  99

  97

  95

  96

  99

  95

  Solbakken 12-14

  100

  100

  93

  95

  93

  100

  100

  Solbakken 8

  88

  88

  88

  100

  98

  88

  93

  Solbakken i alt

  98

  98

  95

  96

  95

  97

  96

  Venteplads/aflastning Ortved

  81

  58

  41

  69

  96

  73

  Ikke opgjort endnu

   

  Generelt har plejecentrene en stabil belægningsprocent og er tæt på fuld belægning hen over perioden. Undtagelsen er perioder med en ledig plads i den særlig skærmede enhed ”Solbakken 8”.

   

  I perioden marts 2020 til starten af maj 2020 blev tomme boliger på plejecentrene kun klargjort og belagt, hvis der ikke kunne findes en anden løsning med eksempelvis øget hjælp i egen bolig. Efterfølgende er der udarbejdet en procedure, som tager højde for covid 19, når boligerne skal gøres klar til nye beboere. Og der er derfor igen mulighed for at borgerne kan flytte ind i plejeboligerne løbende, når der bliver ledige boliger.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer fortsat, at yderligere tiltag, i forhold til antallet af plejeboliger, kan afvente analysen i forbindelse med sag om plejeboligkapacitet. Vurderingen baseres på det fortsat faldende antal borgere på venteliste til en plejebolig i Ringsted Kommune, samt det at borgere på den generelle venteliste tilbydes en plejebolig inden for plejeboliggarantien.

   

  Belægningsprocenten, viser en jævn høj belægning på de almindelige plejeboliger, og det er administrationens vurdering, at belægningsprocenterne sjældent vil være på 100 %, fordi der vil være perioder, hvor boliger gøres klar til nye beboere og derfor står tomme en periode.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 17 Høringer fra andre fagudvalg herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/374
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Henrik Carlsen orienterede om, at der er Trafiksikkerhedsrådsmøde den 15. juni 2020.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 18 Danske Ældreråd juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/375
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Intet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 19 Regionsældreråd juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/376
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Intet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 20 Meddelelser fra formanden juni

  SagsID/Sagsnummer: 20/377
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Indgået post.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  • Intet post at omdele.
  • Der var en drøftelse af afholdelse af Ældredag. Sættes på som punkt til august mødet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 21 Fastlæggelse af næste møde august

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  Næste møde afholdes den 17. august 2020, kl. 9-11. Borgmesteren og udvalgsformanden er inviteret til ”Gensidig drøftelse” fra kl. 9-10.

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Ældrerådet besluttede, at der ved behov, indkaldes til et ekstra budgetmøde ultimo august 2020.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

 • Punkt 22 Evt. juni

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Intet.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.