Du er her

Ældrerådet - 16-03-2020

Ældrerådet - 16-03-2020

Dato: Mandag den 16. marts 2020 Tid: Kl. 9:00
Udvalg/Råd: Ældrerådet
Dokument: 32020.docx
 • Punkt 1 Referat fra sidste møde februar

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 2 Godkendelse af dagsorden marts

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 3 Meddelelser fra administrationen marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/372
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Koncernledelsens effektuering af besparelse på posthåndtering pr. 1. april.
 • Punkt 4 Forslag til permanent udmøntning af midler vedrørende en værdig ældrepleje

  SagsID/Sagsnummer: 16/1307
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med budget 2020 har Byrådet besluttet, at midlerne til ”Tilskud til en mere værdig ældrepleje” (Værdighedspuljen), som overgår til bloktilskud fra 2020, indgår i Ældre- og Genoptræningsudvalgets budget.

   

  I denne sag fremlægges forslag til fremtidig udmøntning af midlerne.

  Beskrivelse af sagen

  Den 23. februar 2016 vedtog Folketinget en lov der forpligter kommunerne til at udarbejde en Værdighedspolitik i hver valgperiode. Loven fastsætter endvidere, at nedenstående temaer skal være indeholdt i politikken: 

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed

   

  Kommunerne fik samtidig tilført midler til implementering af temaerne.

   

  I 2020 er Ringsted Kommune tildelt følgende midler til en værdig ældrepleje via bloktilskud:

  • 5,89 mio. kr. fra den tidligere Værdighedspulje
  • 0,54 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed
  • 0375 mio. kr. til pårørende
  • 0,55 mio. kr. til en værdig død

   

  I alt 7,355 mio. kr.

   

  I perioden fra 2016 til 2019 er midlerne blevet udbetalt på baggrund af en redegørelse for, hvordan kommunen ville anvende midlerne samt afrapportering af den faktiske anvendelse.

   

  Byrådet godkendte følgende udmøntning af 2019-midlerne:

  *Livskvalitet

  Bekæmpelse af ensomhed

  200.000 kr.

  Selvbestemmelsen

  Implementering og udvikling af den rehabiliterende organisation

  4.358.000 kr.

  Kvalitet tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Mad og Ernæring

  Madklubber for ensomme ældre på Café Ingeborg og omlægning af varm mad til aften på plejecentrene

  300.000 kr.

   

  300.000 kr.

  En værdig død

  Indsatser for terminale borgere

  400.000 kr.

  Pårørende

   

  0 kr.

  Andet

  Ledsagelse til behandling for beboere på plejecenter, der ikke kan færdes selv eller har pårørende som kan hjælpe.

  70.0000 kr.

  *Finansieres derudover med midler fra ”Ældrepuljen”, som blev permanent udmøntet i forbindelse med, at den pulje overgik til bloktilskud i 2016.

   

  Forslag til udmøntning fremadrettet

  Byrådet har disponeret 4,995 mio. kr., der dels er øremærket til at sikre fremdrift og fortsat udvikling af den rehabiliterende indsats, jf. beslutning i Byrådet den 13. november 2017, dels dækker tilbud til pårørende og et dagtilbud til yngre og nydiagnosticerede med demenslidelse, såfremt det godkendes på Byrådets møde den 9. marts 2020.

   

  Det foreslås, at der derudover udmøntes midler til at fastholde de indsatser, som Byrådet har sat i gang ved de tidligere udmøntninger af midlerne til værdig ældrepleje:

  • 300.000 kr. til madklubber for ensomme ældre på Café Ingeborg
  • 300.000 kr. til omlægning af varm mad til aften på plejecentrene.
  • 70.000 kr. til ledsagelse til behandling for beboere på plejecenter
  • 200.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed
  • 400.000 kr. til en værdig død

   

  Godkendes dette er 6.660.030 kr. af de 7.355.000 kr. udmøntet. Der er dermed en rest på 694.970 kr., som ikke er udmøntet. 

   

  Det foreslås, at Ældre- og Genoptræningsudvalget kommer med input til udmøntning og beder administrationen udarbejde konkrete forslag i forhold til udmøntning af restbeløbet.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældrerådet.

  Økonomi

  Under forudsætning af at ovenstående udmøntning godkendes har det følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

  600.000 kr.

  Tilføres Myndighedsenheden til rehabilitering

  200.000 kr.

  Tilføres Myndighedsenheden til bekæmpelse af ensomhed – herunder ensomhedskonsulent

  3.060.030 kr.

  Tilføres Visitationsrammen til rehabilitering

  200.000 kr.

  Tilføres IT til abonnement på understøttende IT- system til rehabilitering

  760.000 kr.

  Tilføres Knud Lavard Center til dagtilbud for yngre og nydiagnosticerede med demens

  35.000 kr.

  Tilføres Knud Lavard Center til ledsagelse til behandling for beboere

  17.500 kr.

  Tilføres Plejecenter Solbakken til ledsagelse til behandling for beboere

  375.000 kr.

  Tilføres Plejecenter Solbakken til etablering af en udekørende funktion i dagtilbuddet Oasen

  17.500 kr.

  Tilføres Plejecenter Ortved til ledsagelse til behandling for beboere

  300.000 kr.

  Tilføres Café Ingeborg til madklubber for ensomme ældre

  300.000 kr.

  Tilføres MadhuZet Zahles til omlægning af varm til aften på plejecentre

  400.000 kr.

  Tilføres Visitationsrammen til en værdig død

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den forslåede permanente udmøntning af midlerne understøtter de indsatser, der er politisk prioriteret i forbindelse med implementering af rehabiliteringsstrategien, Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik samt kommunens Demensstrategi.

   

  Implementering af rehabiliteringsstrategien herunder dagtilbud til yngre- og nydiagnosticerede med demenssygdom medvirker til at sikre at borgerne kan bevare deres funktionsniveau og dermed deres mulighed for at leve et selvstændigt liv længst muligt. Dagtilbud til yngre- og nydiagnosticerede med demenssygdom er derudover en aflastning for de pårørende, og opfylder dermed de hensigter, der er beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken under pårørende samt i Demensstrategien.

   

  Indsatserne med madklubber for ensomme og ensomhedskonsulent understøtter alle øget livskvalitet for borgerne. Det vurderes, at indsatserne kan være med til at begrænse kendte konsekvenser som, fx øget risiko for indlæggelse og øget behov for hjælp.

   

  Midlerne afsat til ledsagelse til behandling giver mulighed for at understøtte nogle af de mest sårbare borgere i nogle af de situationer, hvor de er mest sårbare.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, at komme med input til forslag til udmøntning af de udisponerede midler

   

  Direktionen indstiller til Byrådet:

  1. at forslag til permanent udmøntning af midlerne til værdig ældrepleje godkendes
  2. at flytning af bevillinger fra centrale konti til institutionerne godkendes
 • Punkt 5 Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2020 - hjælpemidler

  SagsID/Sagsnummer: 20/3160
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_1.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 11. november 2019 at ændre proceduren for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarderne på voksenområdet. I overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed den første tredjedel af de reviderede kvalitetsstandarder under temaet ”Hjælpemidler” til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

   

  Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

   

  Kvalitetsstandarderne er senest vedtaget af Byrådet den 8. april 2019, hvor de blev behandlet samlet.

   

  I henhold til Byrådets beslutning den 11. november 2019 skal samtlige kvalitetsstandarder dog fremadrettet kun behandles samlet i Byrådet én gang i løbet første år i valgperioden, og efterfølgende i fagudvalgene i 3. år i valgperioden. Ændringer ud over de lovpligtige ændringer skal fortsat besluttes af Byrådet. Administrationen er som hidtil bemyndiget til at foretage mindre, nødvendige tilretninger eksempelvis på baggrund af nye principafgørelser og lignende, som vil blive forelagt i forbindelse med den førstkommende politiske behandling. Det blev også besluttet, at kvalitetsstandarderne fremadrettet skal behandles i sektioner under nogle temaer.

   

  2020 er 3. år af valgperioden, og i overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed første ”bølge” af de reviderede kvalitetsstandarder, som er indenfor temaet ”Hjælpemidler”, til politisk behandling i fagudvalgene. Kvalitetsstandarderne fremlægges for både Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, fordi hjælpemiddelområdet går på tværs af de to udvalgs fagområder.

   

  De øvrige kvalitetsstandarder på voksenområdet vil blive forelagt for udvalgene til politisk behandling i de kommende måneder under temaerne ”Ældre og Sundhed” samt ”Socialområdet”. De kvalitetsstandarder, som vedrører ældre- og sundhedsområdet vil ligeledes blive forelagt for både Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet disse kvalitetsstandarder også går på tværs af udvalgenes fagområder, mens kvalitetsstandarderne på socialområdet alene vil blive forelagt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de kvalitetsstandarder, som vedrører hjælpemidler, samt årsagen til disse.

   

  Kvalitetsstandard for:

  Bemærkninger til tilpasningen/præciseringen

  Boligindretning

  Tilføjet skylle-tørre-toiletsæder som eksempel på støtten for at synliggøre muligheden.

  Forbrugsgoder

  Mindre tilpasning på baggrund af principafgørelser:

  • Tilføjet ladcykler som eksempel på forbrugsgoder, der indgår i normal husholdning, og som der ikke kan gives tilskud til.
  • Ændret tekst om, hvornår el-scooter ikke kan bevilliges.

  Hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

  Ingen ændringer.

  Inkontinenshjælpemidler

  Ingen ændringer.

  Kropsbårne hjælpemidler

  Tilføjet forhøjelse af fodtøj som eksempel på støtte for at synliggøre muligheden.

  Midlertidige hjælpemidler

  Ingen ændringer.

  Mobilitetshjælpemidler

  Ingen ændringer.

  Støtte til køb af bil

  Mindre præcisering af formålet med støtten.

  Kørsel til afprøvning af hjælpemidler

  Ingen ændringer.

   

  Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

  Tekst skrevet med grønt er tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

  Tekst skrevet med rødt er slettet eller flyttet til andet afsnit.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor hjælpemiddel-temaet med markering af de foreslåede tilpasninger/præciseringer.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos hhv. Ældrerådet og Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet med de foreslåede tilpasninger og præciseringer lever op til lovgivningen, herunder den aktuelle praksis fra Ankestyrelsen, som den ser ud pr. 1. januar 2020.

  Der er efter administrationens opfattelse alene tale om mindre tilpasninger eller præciseringer uden betydning for serviceniveauet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes med de foreslåede tilpasninger og præciseringer.

 • Punkt 6 Selvvisitering af hjælpemidler (genoptaget)

  SagsID/Sagsnummer: 19/5303
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget
  bilag_1._input_fra_andre_kommuner_vedr.selvvisitering_oktober_2019.pdf.pdf bilag_2._priser_paa_indkoeb_af_mindre_hjaelpemidler_og_koerestole.pdf.pdf bilag_3_-_hoeringssvar_selvvisitering_mindre_hjaelpemidler_februar_2020.pdf.pdf bilag_4._input_fra_andre_kommuner_vedr._kvikskranker.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag får udvalgene forslag til forskellige former for selvvisitering af hjælpemidler i praksis.

  Beskrivelse af sagen

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget er den 23. og 25. april 2019 samt den 16. og 18. september 2019 blevet orienteret om hjælpemiddelområdet i Ringsted Kommune, herunder andre kommuners erfaringer med kvikskranker. Udvalgene besluttede, at de ønskede et oplæg om principper for selvvisitering af udvalgte hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og 113 samt et bud på økonomi i et sådant initiativ.

   

  Grader af selvvisitering

  Der findes ikke en entydig definition på selvvisitering. Selvvisitering kan gradueres i forhold til graden af brugerstyring i processen og graden af sagsbehandling (vurdering og skriftlighed. Nedenstående er eksempler på forskellige grader af brugerstyring og sagsbehandling:

   

  1. ”Åbent lager”: borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og afhente et hjælpemiddel, som udlånes af kommunen. Der vil ikke være en fagperson, som vurderer borgerens behov.
  2. ”Kvikskranke”: borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og ansøge om et hjælpemiddel. En fagperson vurderer borgerens behov og udleverer hjælpemidlet på stedet.
  3. ”Administrativ visitering”: borgeren søger kommunen om et hjælpemiddel. Kommunen bevilger hjælpemidlet udelukkende på baggrund af borgerens henvendelse.
  4. ”Sagsbehandlet visitering”: borgeren søger kommunen om et hjælpemiddel. Kommunen indhenter yderligere information hos borger eller andre fagpersoner, inden hjælpemidlet kan bevilliges.

   

  I Ringsted Kommune foretages der i høj grad administrative visitationer på ansøgning om hjælpemidler efter servicelovens § 112 og 113. Sagsbehandlingsfristerne på, hvor længe Myndighedsenheden må bruge på at behandle en ansøgning er politisk besluttet og ligger på 4-12 uger. Ansøgning om gængse hjælpemidler (fx rollator, badebænk, toiletforhøjer og diverse småhjælpemidler), som indeholder tilstrækkelige oplysninger, bliver i langt de fleste tilfælde behandlet inden for en uge. Myndighedsenheden har som udgangspunkt altid kontakt til borger for at aftale levering af hjælpemidlet, som oftest kan leveres fra dag-til-dag i borgerens hjem.

   

  Juridisk vurdering af selvvisitering

  Administrationen har foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt det lovgivningsmæssigt er muligt at indføre selvvisitering på hjælpemiddelområdet. Vurderingen er:

   

  • Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning (Jf. Servicelovens §113a)
  • Enkle og entydige sager er, hvor borgerens funktionsnedsættelse er åbenbar, og hjælpebehovet er relativt entydigt. Som eksempler kan nævnes en borger med et synshandicap, der søger om en blindestok. I sager der ikke er enkle og entydige, kan vi ikke træffe afgørelse alene på baggrund af ansøgning.
  • Som kommune er vi derfor nødt til at kigge på ansøgningen for at vurdere, hvorvidt der er tale om en ”enkel og entydig sag”. 

   

  Erfaringer fra andre kommuner

  Administrationen har taget kontakt til andre kommuner om deres erfaringer med selvvisitering på hjælpemiddelområdet. Kontakten til kommunerne er bl.a. taget på baggrund af:

   

  • Research ved google-søgninger
  • Konkrete anbefalinger fra KL
  • KL’s ”Netværk om velfærdsteknologi”, som er en elektronisk platform til videndeling på tværs af kommuner.

   

  I nedenstående skema er indsamlet input og tilbagemeldinger fra andre kommuner:

   

  Kommune

  Beskrivelse af udlån af hjælpemidler

  Yderligere bemærkninger

  Køge

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

   

  Lyngby-Taarbæk

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

  Projektet er nedlagt i 2019 på grund af faldende interesse/efterspørgsel.

  Frederikshavn

  Diverse småhjælpemidler til udlån på kommunens bibliotek.

  Udlån af ca. 14. dage med mulighed for forlængelse.

  Formålet er, at borgeren kan afprøve hjælpemidlet og efterfølgende selv købe det.

   

  Assens

  Udlån af kørestole på kommunens biblioteker.
  Udlån i op til 21 dage.

  Formålet er, at kommunens ældre eller handicappede borgere i private hjem har mulighed for midlertidigt at låne en kørestol, fx så de kan komme på udflugt/tur med familie og lign.

  Oplever få reparationer.

  Middelfart

  Udlån af kørestole på kommunens biblioteker

  Er i gang med opstart af projektet. Inspireret af Assens.

  Faxe

  Udlån af teleslynge på kommunens bibliotek

  Bliver næsten ikke brugt.

  Aarhus

  I gang med at udvikle online værktøj (VITO), som skal hjælpe med at lette visitationen, og finde de rette hjælpemidler til borgeren

  Aabenraa og Frederikssund overvejer at tilslutte sig VITO

  Hedensted

  Selvvisitering via app, kombineret med hjælpemiddel udleverings- og afleveringsautomat

  Projektet er aldrig blevet ført ud i livet

  Hjørring

  Selvvisitering af madservice

  Ingen selvvisitering af hjælpemidler

   

  Yderligere detaljer fremgår af bilag 1.

   

  Forslag til udlån af hjælpemidler i Ringsted Kommune

  Der kan indføres et forsøg for udlån af hjælpemidler og kørestole i Ringsted inspireret af andre kommuner. Formålet vil være:

  • at småhjælpemidlerne kan afprøves af borgere i Ringsted Kommune
  • efterfølgende kan borgerne ansøge om at få visiteret småhjælpemidlet eller selv anskaffe det
  • at kørestolene kan lånes af borgere i Ringsted Kommune, fx for at ældre familiemedlemmer kan deltage i ture.

   

  Administrationen har følgende fire forslag, som der ønskes politisk stillingtagen til:

   

  1. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af mindre hjælpemidler (fx karkludspresser, multiåbner og strømpepåtager)
  2. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af kørestole
  3. Ringsted Kommune laver et forsøg med udlån af både mindre hjælpemidler (fx karkludspresser, multiåbner og strømpepåtager) og kørestole
  4. Ringsted Kommune laver intet forsøg med udlån af hjælpemidler

   

  I det følgende beskrives hvad der skal indkøbes, og hvad indkøbene vil koste for kommunen i forslag A, B og C. Udgifterne baserer sig på priserne på mindre hjælpemidler og kørestole, der fremgår af bilag 2.

   

  Forslag A indebærer, at der indkøbes ét af hver af de mindre hjælpemidler, som kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil udgøre en udgift for kommunen på 900 kr. ex moms. Det er borgerne selv, som er ansvarlige for at rengøre hjælpemidlerne.

   

  Forslag B indebærer, at der indkøbes 3 kørestole, hvor der vil være 1 til rådighed i 3 forskellige størrelser: lille (sædebredde 39 cm), mellemstørrelser (sædebredde 45 cm) og stor (sædebredde 51 cm). Maksimum vægtbelastning er 140 kg. Der indkøbes dertil 3 siddepudder. Kørestolene kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil udgøre en udgift for kommunen på 8.370 kr. ex moms. Derudover kan der forventes mindre udgifter til reparationer og vedligehold, men borgerne er selv ansvarlige for at rengøre kørestolene.

   

  Forslag C indebærer, at der både indkøbes ét af hver af de mindre hjælpemidler, 3 kørestole (1 stk. til rådighed i 3 forskellige størrelser) og 3 siddepudder. Disse kan udlånes 14 dage ad gangen. Indkøbet vil samlet udgøre en udgift for kommunen på 9.270 kr. ex moms. Derudover kan der forventes mindre udgifter til reparationer og vedligehold af kørestolene. Borgerne er selv ansvarlige for at rengøre hjælpemidler og kørestole.

   

  Forslag D betyder, at Ringsted Kommune ikke laver et forsøg med udlån af hjælpemidler, men fortsætter som på nuværende tidspunkt.

   

  Hvis forslag A-C vælges, skal udlånene finde sted fra et hensigtsmæssigt sted i én af kommunens bygninger i kommunens åbningstid, og det vil være nødvendigt med et system til at registrere udlån samt administration til dette. Administrationen foreslår, at der forelægges en ny sag med en nærmere projektbeskrivelse indeholdende ovenstående punkter samt forventede økonomiske konsekvenser, hvis forslag A, B eller C vælges. Administrationen foreslår, at dette i så fald indgår som forslag til budget 2021.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Hvis forslag A-C vælges, vil der fx være økonomiske konsekvenser i forhold til:

  • indkøb af mindre hjælpemidler/kørestole
  • vedligehold og reparation af kørestole
  • lokale (herunder driftsudgifter til el, vand og varme)
  • system til at registrere udlån
  • administration af udlån
  • medarbejderressourcer

   

  Hvis forslag D vælges, er der ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at bevilling og levering af småhjælpemidler og enkle genbrugshjælpemidler er velfungerende i Ringsted Kommune, hvilket bl.a. skyldes mange muligheder for at ansøge, kort sagsbehandling og mulighed for levering fra dag-til-dag i borgerens hjem.

   

  Vurderingen er, at det er muligt at etablere udlån af småhjælpemidler og/eller kørestole, som borgerne kan afprøve før køb eller ansøgning, ligesom eksemplerne fra andre kommuner viser. Administrationen kan ikke vurdere behovet for en sådan løsning, da der ikke er udfordringer med venteliste eller overholdelse af sagsbehandlingsfrister.

   

  Hvis forslag A-C vælges, vurderer administrationen, at det kræver et lokale, hvor der er mulighed for at fremvise de hjælpemidler, som kan lånes af borgerne og et system, der kan registrere udlånene samt personale i tilbuddets åbningstid.

   

  Administrationen vurderer, at ”selvvisitering”, hvor borgeren kan møde op på en lokalitet i kommunen og afhente et hjælpemiddel uden nogen vurdering, er i strid med lovgivningen, da der ikke er en fagperson, som kan kigge på ansøgningen for at vurdere, hvorvidt der er tale om en ”enkel og entydig sag”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag D godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2020

  DH-siden af Handicaprådet eftersender et høringssvar. 

   

  Ej til stede: Christina Denise Wandel, Tina-Mia Eriksen og Sune Thor Olsen

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er tilføjet høringssvar fra Handicaprådet (bilag 3).

  Beslutning i Ældrerådet den 17-02-2020

  Ældrerådet tilslutter sig Handicaprådets høringssvar.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-02-2020

  Udvalget ønsker en orientering om resultater fra kommuner, der har afprøvet modeller for det.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-02-2020

  Genoptages.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Ældre- og Genoptræningsudvalget beslutning den 17.2.2020 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 19.2.2020 genoptages sagen med fokus på kvikskranker. Udvalgene blev senest orienteret om muligheden for dette på deres møder den 16. og 18. september 2019.

   

  En kvikskranke er defineret ved, at borgeren kan møde op på et givent sted og ansøge om et hjælpemiddel, hvor en fagperson vurderer borgerens behov og udleverer hjælpemidlet på stedet.

   

  I forbindelse med sagen i september 2019 indhentede administrationen følgende input fra andre kommuner med kvikskranker. De fulde besvarelser er vedhæftet i bilag 4.

   

  Kommune

  Hjælpemidler

  Åbningstid og anvendelse 

  Fredericia

  Badetaburet
  Kørestol
  Rollator
  Toiletforhøjer

  Åbningstid: 2 eftermiddage om ugen a 3 timer
  Anvendelse: 15-20 borgere pr. gang

  Gladsaxe

  Rollator

  Toiletforhøjer

  Albuestok
  Transportkørestol

  Åbningstid:  1 dag om ugen a 2 timer
  Anvendelse: Ingen tal på dette

  Holbæk

  Rollator
  Transportkørestol
  Albuestok
  Toilet/badestole/badetaburetter
  Toiletforhøjer

  Åbningstid: 4 dage om ugen a 3,5-7 timer Anvendelse: ca. 25-30 borgere om ugen

  Lejre (har ikke længere kvikskranke)

  Rollator
  Badetaburetter
  Albuestokke
  Gribetænger

  Åbningstid: Hver 14. dag a 3 timer
  Anvendelse: 0-6 borgere pr. gang

  Middelfart

  Badebænke
  Rollator
  Transportkørestole
  Gribetænger
  Strømpepåtager
  Albuestokke
  Udskiftning af puder
  Forhøjerklodser

  Åbningstid: 2 dage om ugen a 3,5 timer
  Anvendelse: 17-20 borgere om ugen

   

  Det er ikke muligt for de adspurgte kommuner at fortælle, hvad det koster for dem at have en kvikskranke. Kvikskranken er ofte beliggende i en kommunal bygning, fx et sundhedshus, og bemandet få dage om ugen af et par timers varighed af en terapeut.

   

  Forslag til kvikskranke i Ringsted Kommune

  Der kan indføres et forsøg med en kvikskranke i Ringsted Kommune inspireret af andre kommuner.

   

  Forslag E indebærer, at der skal findes et lokale i en kommunal bygning, hvorfra der kan være et lager af hjælpemidler. Hvis dette vælges vil der være økonomiske konsekvenser, fx i forhold til:

  • Lokale (herunder driftsudgifter til el, vand og varme)
  • Bemanding af kvikskranke
  • Større lagerbeholdning end i dag

   

  Administrationen foreslår, at der fremlægges en ny sag med en nærmere projektbeskrivelse, hvis forslaget om en kvikskranke vælges. Administrationen foreslår, at dette i så fald indgår som forslag i budget 2021.

   

  Kvikskranker etableres oftest, fordi kommuner har udfordringer med ventetid og overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Administrationen kan ikke vurdere, hvor mange borgere der vil benytte sig af en evt. kvikskranke.  Det skyldes bl.a. at der ikke er udfordringer med hverken venteliste eller overholdelse af sagsbehandlingsfrister. En gennemgang af borgere, som har ansøgt om enten en badebænk, rollator eller toiletforhøjer i uge 5-7 i 2020 viser, at ud af 37 borgere har 26 borgere fået bevillingen samme dag, som de ansøgte, og 5 borgere har fået bevillingen 1-2 dage efter, de ansøgte. Levering af hjælpemidlet kan ske fra dag til dag, eller hvad der passer borgeren. Som udgangspunkt er der 5 ugers sagsbehandlingsfrist på disse typer sager.  Derudover er der et stort geografisk opland i kommunen, så nogle borgere vil formentlig ikke anvende en kvikskranke, da de kan få leveret hjælpemidlet hjem.

   

  Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Direktionen indstiller, at forslag D godkendes.

 • Punkt 7 Høring af Landdistriktspolitik 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/123
  Sagen afgøres i: Handicaprådet
  udkast_til_landdistikspolitik_2020.pdf.pdf

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet i Ringsted har besluttet at sende ”Forslag til Landdistriktspolitik 2020” i 8 ugers høring. Bl.a. er der temaer vedr. boliger, hjemmepleje, sygepleje, praktisk hjælp og bedre tilgængelighed, som kan være relevante for henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen varer til den 25. marts 2020 og eventuelle høringssvar sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk.

   

  Forslag til Landdistriktspolitik 2020 er vedhæftet som bilag.

   

  Yderligere information findes på kommunens hjemmeside: https://ringsted.dk/content/offentlig-hoering-af-forslag-til-landdistriktspolitik-2020

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller til Ældrerådet og Handicaprådet at beslutte, om de vil indsende et høringssvar til forslag til Landdistriktspolitik 2020.

 • Punkt 8 Orientering om aktiviteter på plejecentrene

  SagsID/Sagsnummer: 20/4209
  Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget
  bilag_1_aktiviteter_paa_ortved.pdf.pdf bilag_2_aktivitetskalender_solbakken_december_2019.pdf.pdf bilag_3_aktivitetskalender_solbakken_marts_2020.pdf.pdf bilag_4_klc-bladet_januar2020.pdf.pdf bilag_5_klc-bladetfebruar_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag præsenteres en oversigt over de aktiviteter, der er på kommunes tre plejecentre.

  Beskrivelse af sagen

  Ældre- og Genoptræningsudvalget har haft en drøftelse om aktiviteter på kommunens tre plejecentre. Nedenfor præsenteres en oversigt over aktiviteterne.

   

  Fælles for de tre plejecentre er, at beboerne inddrages mest muligt i de daglige arbejdsopgaver. Dette gælder både i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver i egen bolig, fx tørre støv af, passe blomster, gå ud med affald, rydde op og lægge tøj sammen med flere. Derudover opfordres alle til at deltage i daglige opgaver på fællesområderne, fx dække bord, anrette mad, bage og rydde op. Omfanget af deltagelse i dagligdagens opgaver afhænger af den enkelte beboers ressourcer og ønsker, men medarbejderne er opmærksomme på at planlægge opgaverne, så det bliver nemt at deltage.

   

  Alle tre plejecentre har en aftale med en børnehave, der kommer på besøg. Børnene og beboerne spiller, leger, synger, tegner og laver mad sammen, men der er også tid til hygge med historier og samtaler. Plejecenter Solbakken har desuden fælles udflugter, fx skovtur med bål og snobrød. På Ortved Plejecenter flytter børnehaven ind i uge 10 og 11, hvor de er på plejecenteret hver dag fra kl. 10 – 15.

   

  På plejecentrene er der en række årstidsbestemte aktiviteter. Det er, fx juleklip- og julebagning, luciaoptog, julefrokost, fastelavnsfest med tøndeslagning, skære græskarlygter, påskefrokost og holde sankthans med bål. Mange af de årstidsbestemte aktiviteter holdes fælles med børnehaverne.

   

  Der er ugentlige tilbud om forskellige slags motion på hvert af de tre plejecentre. Motionen er tilrettelagt med udgangspunkt i beboernes funktionsniveau og spænder over udspænding, afspænding, ledgymnastik, stolegymnastik, boldspil, boccia, curling, floorball og bowling. Derudover er der dagligt mulighed for fælles gåture.

   

  På alle tre plejecentre er der mulighed for at gå i haven. Der er sansehaver med højbede, hvor det er muligt, at være med til at plante og luge. På Plejecenter Ortved har Café Ingeborg desuden et gartneri med blandt andet et drivhus, som er indrettet, så der er plads til kørestole og rollator.

   

  Der afholdes gudtjeneste på hvert af de tre plejecentre en gang om måneden. Derudover er der en til to gang om måneden mulighed for at deltager i sang, banko, dans og busture i lokalområdet, fx til beboernes tidligere hjem eller i skoven med kaffen.

   

  En gang om måneden laver kokken fra Café Ingeborg mad med- og til beboerne i de enkelte afdelinger.

   

  I løbet af året arrangeres der, på hvert plejecenter, lidt længer udflugter med udgangspunkt i beboernes ønsker. I løbet af 2019 har der været udflugter til Birkegårdens haver, Lejre museum, Den gamle smedje, Køge havn og Korsbæk på Bakken.

   

  Derudover er der et par gange om året særlige arrangementer på plejecentrene. Det kan være besøg af en pølsevogn, softicemaskine, opvisning med hunde, katte og ponyer eller ballonkunstner.

   

  På hvert af de tre plejecentre er der derudover særskilte aktiviteter med udgangspunkt i beboernes konkrete ønsker og de muligheder, der er særlige for hvert af de tre plejecentre. Der er vedlagt aktivitetsplaner som bilag:

   

  Plejecenter Ortved:

  • Wellness og sansestimulering i snoezelrummet
  • Børnehavebørn hver dag i uge 11 og 12
  • Besøg af mødregruppe
  • Besøg af ”Tøjstativet”
  • Cykelture i området
  • Aktiviteter i samarbejde med Café Ingeborgs gartneri
  • Softicemaskine
  • I uge 26 flytter daghjemmet Bonderosen på Skovly Camping ved Jystrup, hvor beboerne har mulighed for at komme på besøg
  • Filmeftermiddage i dagligstuen eller snoezelrummet
  • Fredag aften er der underholdning med musik efter aftensmaden

  (Se også bilag 1)

   

  Plejecenter Solbakken

  • Wellnesscafé og skønhedssalon hvor der er mulighed for let massage af skuldre, fødder og hænder, mindfulness og lakering af negle med flere
  • Mandegruppe hvor mændene kan mødes om mandeting
  • Studiecafé om forskellige emner som arbejdslivet, kønsroller gennem tiderne, folketingsvalg, Christiana med flere
  • Besøgshund ca. en gang om ugen
  • Kiosk – Hver tirsdag driver frivillige en kiosk
  • Filmklip og musik på storskærm
  • Historiske film og foredrag om Ringsteds historie
  • Afdansningsbal to gang årligt

  (se også bilag 2 og 3)

   

  Knud Lavard Center

  • Fredagsbar
  • Slyngelstue – to gange om måneden
  • Strikkeklub
  • Babysalmesang – to gange årligt
  • Wellness to gange om måneden
  • Dameklub med skønhedssalon
  • Mandeloge
  • Strikkeklub
  • Bog- og litteraturklub i samarbejde med biblioteket
  • Malegruppe
  • Musikterapi
  • Broløb i Karrebæksminde – en gang årligt
  • Afdansningsbal – en gang årligt
  • Fester i Café Ingeborg
  • Mandag til torsdag, kl. 14 – 16 er der to af plejepersonalet, der har aktiviteter med beboerne. Det kan være puslespil, yatzy, læse højt, bage, håndarbejde, male, se film, gå tur og indkøb med flere

  (Se også bilag 3 og 4)

   

  Planlægning af aktiviteter tilpasses årstiderne og højtiderne. Om sommeren er der flere aktiviteter i sansehaverne og om vinteren bliver der brugt mere tid indendørs, hvor almindelig daglige aktiviteter som puslespil og film fylder mere. Medarbejderne gør meget ud af, at opfordre beboerne til at deltage i fællesskabet, samtidig med at der er en høj grad af respekt for, at mennesker har forskelligt behov for, at være sammen med andre og for at være aktive.

   

  Ud over de fælles aktiviteter har de enkelte beboere mulighed for at ønske og planlægge aktiviteter, som de alene har lyst til. Det kan være en gåtur eller cykeltur alene med en medarbejder, højtlæsning, kigge på billeder og/eller oprydning i gemmerne med meget mere.

   

  Det er beboernes ønsker, der er udgangspunkt for de aktiviteterne, men også pårørende, medarbejdere og frivillige kan komme med gode ideer.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er en bred vifte af aktiviteter på kommunens tre plejecentre, som giver mulighed for, at alle beboere kan finde noget, der er i deres interesse og som generelt opfylder behovet for at være aktiv og social. Borgere der visiteres til plejecenter, har som udgangspunkt en alder og et helbred, som er ensbetydende med at deres ressourcer og energi er begrænset. 

   

  Det vurderes videre, at det er beboernes ønsker, der er udgangspunkt for aktiviteterne, samt at ønsker til nye- og andre aktiviteter hilses velkommen af både medarbejdere og frivillige.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

 • Punkt 9 Kontakt til borgere og pressen marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/373
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Kommunikation til pressen.
 • Punkt 10 Høringer fra andre fagudvalg herunder lokalplanforslag og arbejdsgrupper/referat fra fagudvalgene marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/374
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 11 Danske Ældreråd marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/375
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 12 Regionsældreråd marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/376
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 13 Meddelelser fra formanden marts

  SagsID/Sagsnummer: 20/377
  Sagen afgøres i: Ældrerådet

  Indledning

  • Indgået post.
 • Punkt 14 Fastlæggelse af næste møde april

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet
 • Punkt 15 Evt. marts

  SagsID/Sagsnummer:
  Sagen afgøres i: Ældrerådet