Du er her

Børne- og Undervisningsudvalget - 15-06-2020

Børne- og Undervisningsudvalget - 15-06-2020

Dato: Mandag den 15. juni 2020 Tid: Kl. 17:30
Udvalg/Råd: Børne- og Undervisningsudvalget
Dokument: 72020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 15. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24260
  Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 2 Beslutningsgrundlag for ny Kastaniehave-institution (genoptaget)

  SagsID/Sagsnummer: 20/5687
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_anlaegsoenske_budget_2020_ny_kastaniehave-instituiton.pdf bilag_2_notat_vedr._beliggenhed_af_ny_kastaniehave.pdf bilag_3_foreloebigt_beslutningsgrundlag_fase_0.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om etablering af ny Kastaniehave-institution, herunder principielle forhold for placering, kapacitet og pædagogisk indhold.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget, at der skal etableres en ny Kastaniehave-institution til erstatning for den nuværende institution, som trænger til en gennemgribende renovering, herunder bl.a. nyt tag, vinduer og isolering.

  I forlængelse heraf har Børne- og Undervisningsudvalget i møde d. 20. maj 2019 haft sagen ”Mulige arealer til ny institution til erstatning for Kastaniehaven” til behandling. Udvalget besluttede, at der i budgetprocessen for 2020 skulle arbejdes videre med:

  1. Mulighed 1 placering på Vestervej 29 eller mulighed 2 på Vestervej 27, og at jordbundsforholdene belyses
  2. En ny mulighed, hvor en renovering af Kastaniehaven kombineres med opførsel af ny institution enten på Klostermarken eller i Benløse, afhængig af befolkningsprognosen fra COWI.

   

  På den baggrund blev der udarbejdet et anlægsønske til budget 2020 med beskrivelse af de forskellige placeringsmuligheder for en ny Kastaniehave-institution følgende steder:

  • Placering på Vestervej
  • Renovering af Kastaniehaven og udvidelse af Klostermarkens Børnehus
  • Placering i Benløse
  • Placering på Vibevej 2
  • Placering på Bispegade 1

   

  Nuværende beslutninger om anlæg af ny Kastaniehave-institution jf. Budget 2020

  Det fremlagte anlægsønsket blev vedtaget med budget 2020, hvor der blev afsat i alt 44 mio. til ny Kastaniehave-institution.

  Med denne beslutning har Byrådet valgt forslaget om en placering af en ny institution på Vestervej, som indeholder følgende:

  • Placering af ny institution på Vestervej 27 eller Vestervej 29
  • Placering på Vestervej med en central placering, som tilgodeser brugerne i stationsområdet samt pendlerfamilier, der skal med toget fra Ringsted Station
  • En institution til 135 børn med kvalitetsniveau A, som er 4,5 m2 pr. vuggestuebarn og 3,5 m2 pr. børnehavebarn incl. aktivitetsrum, køkken, depot, personalefaciliteter m.m. i alt en bygning på 1023 m2.
  • Udgifter til inventar og indretning samt flytning, uforudsete udgifter og jordbearbejdning
  • Udgifter til nedrivning af de 6 pavilloner incl. miljøsanering

   

  Følgende udgifter er ikke indeholdt i de afsatte 44 mio.:

  • Penge til yderligere parkeringspladser
  • Legeplads
  • Genhusning af børn og personale i byggeperioden

   

  Anlægsønsket til budget 2020 om ny Kastaniehave-institution er vedlagt som bilag 1.

   

  Beskrivelse af placering på Vestervej 27-29

  Placeringen af en ny daginstitution på Vestervej ligger centralt i Ringsted by og tæt på togstation og offentlig transport, som både kan tilgodese borgere i nærområdet og pendlerfamilier fra øvrige områder i kommunen, der skal med toget til og fra Ringsted station.

   

  Hvis institutionen placeres på den sydøstlige del af Vestervej 27, vil det ikke kræve ny lokaleplan for området. En ny institution kan placeres på dele af den grund, hvor de nuværende pavilloner ligger. Med denne placering kan den nuværende lovgivning om hensyn til støjgener m.m. fra Vestervej og Sorøvej efterleves.

   

  I det afsatte budget på 44 mio. er der indregnet udgifter til nedrivning af de skimmelsvampangrebne pavilloner, hvor Vestervejens Skole tidligere har haft til huse. Hele grunden på Vestervej 27-29 er så stor, at der kan bygges en ny institution samtidig med, at den nuværende Kastaniehave holdes i drift for børn og personale.

   

  Området, hvor bygningen kan placeres, ligger tæt på parkeringsarealer og eksisterende teknik-og forsyningshus. Desuden er der allerede fremført el, vand, fjernvarme og afløbsinstallationer mv. frem til den tidligere skole, som forventes at kunne bruges igen.

   

  Hvis den nye institution derimod placeres på den sydvestlige del af Vestervej 27, skal der laves ny lokalplan, som tager yderligere 9 mdr.

   

  Hvis der skal opføres en ny institution på Vestervej 29, der hvor den nuværende Kastaniehave ligger, vil det betyde, at hele institutionen skal genhuses, og at den gamle bygning først skal fjernes, før byggeriet af en ny institution kan igangsættes. 

   

  Billedet herunder viser de to bygninger som Kastaniehaven anvender til daginstitution i dag og de pavilloner, som skal nedrives for at give plads til en ny institution.  

   

  I notat til sagen om beliggenhed for ny Kastaniehave-institution er de nuværende forhold skitseret, plan for bygninger, der nedrives og område, hvor den nye institution kan placeres. Notatet er vedlagt som bilag 2.

   

  Børnetal & kapacitet

  Kastaniehaven har i dag plads til 105 børn og der er tillagt en ekstra normering på 30 børn. Den nye Kastaniehave-institution bliver således normeret til i alt 135 børn.

   

  COWI-rapporten med befolkningsprognosen fra 2019 peger på et ekstra behov for pladser til 0-6 årige børn i Ringsted midtby de kommende år, og derfor er kapaciteten i den nye institution udvidet med 30 pladser.

  Den nye COWI-rapport med befolkningsprognose for 2020 og de kommende år bliver færdig senere på foråret. Der forventes, at den kommende befolkningsprognose vil pege på yderligere tilvækst som følge af flere nye boligområder i kommunen.

   

  Pædagogisk indhold og fysiske rammer i ny Kastaniehave-institution

  Nogle institutioner har en særlig profil eller er bygget omkring et bestemt tema som fx idræt, musik eller natur. Ledelse og bestyrelse i Kastaniehaven ønsker at forsætte i den form som den har nu, blot i nye tidssvarende rammer. Ledelse og bestyrelse argumenterer for, at en ny bestemt profil, som institutionen ikke har i dag, kan være hæmmende for den ønskede funktionalitet og fleksibilitet i de nye rammer, og at en særlig profil skal være motiveret hos medarbejderne i institutionen.

   

  Ledelse og bestyrelse i Kastaniehaven finder det væsentligt, at institutionens pædagogiske rammer er målrettet alle børn, og at institutionen indrettes funktionelt og med stor fleksibilitet, som gør det muligt at imødekomme forskellige behov for små og større børnegrupper, samt en varieret efterspørgsel for hhv. vuggestue- eller børnehavepladser.

   

  Foruden faciliteter til Kastaniehavens nuværende lille tale-sproggruppe til 6-8 børn, er der ønske om indretning af skærmede faciliteter til små sårbare børn.

  Kommunen råder ikke i dag over faciliteter til små sårbare børn, som fx kunne være børn der har et svækket immunforsvar, har været opereret eller vender tilbage til institutionen efter kræftforløb og lign. Børn med den type af udfordringer vil ofte være længere hjemme hos forældre og dermed være afskærmede for sociale relationer med andre små børn. Hvis der bliver indrettet skærmede faciliteter i den nye institution til sårbare børn, vil kommunen i højere grad end i dag kunne tilbyde børn og forældre et dagtilbud, hvor børn kan få mulighed for at være sammen med andre børn, trods udfordringer.    

   

  I forbindelse med bestyrelsernes beslutning om madordning i 2018 ønskede bestyrelsen i Kastaniehaven at indføre madordning såfremt maden kunne produceres lokalt i et produktionskøkken. De nuværende forhold i Kastaniehaven gjorde det vanskeligt at etablere et produktionskøkken på grund af adgangsforhold, et for lille køkken uden mulighed for udvidelse og transport af mad til børnene i pavillonen. Det vil derfor være nærliggende at indtænke et produktionskøkken i den nye institution. Der er ikke budgetteret med et produktionskøkken i de afsatte midler.

   

  Kastaniehaven har i dag en stor og velindrettet legeplads, og ledelse og bestyrelse ser gerne, at så meget af den nuværende legeplads som muligt kan bevares eller genanvendes. Desuden er er ikke afsat midler til legeplads og udendørs legeredskaber. 

   

  Organisering og tidsplan for projekt ny Kastaniehave-institution

  Organiseringen med styregruppe og projektgruppe i forbindelse med etablering af den nye institution er beskrevet et beslutningsgrundlag. Styregruppen består af repræsentanter for Børnecenter, Vej-og Ejendomscenter og leder i Kastaniehaven og der skal udpeges repræsentanter til projektgruppen. Det foreløbige beslutningsgrundlag er vedlagt som bilag 3.

  Inddragelse og høring

  Bestyrelsen og LMU i Børnehuset Kastaniehaven er indledningsvis inddraget i processen med den nye institution og parterne vil blive inddraget mere i den kommende fase med ideer til indretning ect.

  Økonomi

  Der er afsat 10 mio. i budget 2020 og 34. mio. i budget 2021 til en ny daginstitution til erstatning for den nuværende Kastaniehave.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at placere den nye institution på Vestervej 27. Den nuværende institution kan forsætte driften i byggeperioden uden genhusning andet sted og en stor del af den nuværende legeplads forventes at kunne genanvendes. Det eksisterende teknik- og forsyning fra den tidligere Vestervejs Skole kan genanvendes og desuden kan den nuværende lovgivning om hensyn til støjgener m.m. fra Vestervej og Sorøvej efterleves.

   

  Det er tillige administrationens vurdering, at det vil være fornuftigt at følge bestyrelse og ledelses ønsker om at fortsætte en ny Kastaniehave med den nuværende form og organisering, herunder sproggruppen. Det vil desuden være nærliggende at indtænke skærmede faciliteter til små sårbare børn, som derved gives bedre muligheder for at komme ud blandt andre børn, i det omfang de magter det trods deres udfordringer.

  Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, at etablere et produktionskøkken, både fordi bestyrelsen tidligere har udtrykt ønske om en madordning, hvor maden produceres lokalt i institutionen og fordi flere småbørnsfamilier nu efterspørger madordning i deres dagtilbud. Selv om de afsatte midler ikke inkluderer et fuldt funktionsdygtigt produktionskøkken, vil det være fornuftigt at indtænke et produktionskøkken i designet af den nye institution.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at den nye Kastaniehave-institution opføres på den sydøstlige del af Vestervej 27
  2. at udvalget følger Kastaniehavens bestyrelse og ledelses ønske om at fortsætte den nuværende form og organisering i den nye institution, herunder sproggruppen
  3. at den nye institution designes og forberedes til at kunne rumme et skærmet afsnit for små sårbare børn
  4. at der etableres et produktionskøkken i nye Kastaniehave-institution
  5. at så meget som muligt af den nuværende legeplads bevares eller genanvendes 
  6. at dagplejens legestue placeres i den nye Kastaniehave og indtil dette er muligt, forbliver på Frejasvej. Der peges på, at dette søges indarbejdet i et budgetønske til den fremtidige institution jf. beslutning på Børne- og undervisningsudvalgets møde den 30. marts
  7. at der tages senere stilling til fremtiden for den nuværende Kastaniehave-bygning

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-04-2020

  Indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der ønskes fællesmøde med Plan– og Boligudvalget om projektet samt løbende dialog under byggeprocessen.

  Der ønskes endvidere en fælles studietur med henblik på, at se dagtilbud i andre kommuner, såfremt det er muligt.

   

  Sagen genoptages når COWI-rapporten foreligger, med henblik på fastsættelse af børnetal i den ny institution, samtidig fremlægges økonomi for mulig placering af dagplejens administration på den nye institution.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-04-2020

  Ad 1-7: Anbefales godkendt, med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  Supplerende sagsfremstilling vil bliver eftersendt efter Byrådsmødet den 11. maj 2020.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

  Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede i møde d. 11. maj 2020, at genoptage sagen i juni måned med følgende: 

  • fastsættelse af børnetal i den nye institution, på baggrund af COWI’s befolkningsprognose for 2021 og frem
  • fremlæggelse af økonomi for mulig placering af dagplejens administration på den nye institution.

   

  Den nye befolkningsprognose for 2021 og frem

  Fastsættelse af det endelige børnetal i den nye Kastaniehave-institution har afventet den nye befolkningsprognose fra COWI. Rapporten er nu kommet med befolkningsprognosen for 2021 og frem.

  COWI’s befolkningsprognose baserer sig på et forventet boligbyggeprogram i Ringsted Kommune for de kommende år. Hvis forudsætningerne i boligprogrammet ændrer sig, vil det få betydning for børnetallene og kapacitetsbehovet i kommunen.  

   

  I en anden sag i dette møde om ”Udvikling i børnetal på dagtilbudsområdet jf. befolkningsprognose for 2021 og frem” orienteres udvalget om udviklingen i børnetallene på kommuneniveau og på distriktsniveau.

   

  Prognosen peger på en yderligere tilvækst af 0-5 årige småbørn i kommunen på ca. 300 børn frem til 2025. Det er 100 børn mere de kommende år end dét prognosen viste sidste år. De 200 af børnene kommer i Valdemar- og Dagmarskolens distrikter.

   

  Valdemar- og Dagmardistrikterne tilsammen jf. COWI-prognose

  Ses Valdemar – og Dagmardistrikterne under ét, alene baseret på prognosetallene, ser udviklingen i den forventede efterspørgsel ud, som vist i tabellen herunder. Ny kapacitet i Kastaniehaven er medregnet med 15 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser og Børnehuset Stakhavegård er medregnet med 20 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser fra 2023.

   

  Valdemar – og Dagmardistrikterne tilsammen jf. prognosen:

  Valde og Dagmar

   

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  Januar
  2024

  Januar
  2025

  Kapacitet 0-2 årige

   

  451

  431

  431

  451

  451

  451

  Efterspørgsel

   

  363

  373

  379

  404

  416

  432

  Plus/minus pladser

   

  88

  58

  52

  47

  35

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kapacitet 3-5 årige

   

  792

  812

  812

  847

  847

  847

  Efterspørgsel

   

  625

  675

  700

  697

  715

  726

  Plus/minus pladser

   

  167

  137

  112

  150

  132

  121

   

  Hvis der ses isoleret på data fra COWI’s befolkningsprognose og kapaciteten i dagtilbuddene i midtbyen vil der være tilstrækkeligt med pladser til 0-5 årige børn, både nu og i de kommende år.

   

  Valdemar- og Dagmardistrikterne tilsammen i forhold til faktisk indskrevne børn

  Der er rent faktisk flere børn indmeldt i de to distrikters dagtilbud tilsammen ved starten af 2020 end prognosen viser. Det skyldes bl.a. at børn fra andre områder i kommunen har fået plads i et dagtilbud i midtbyen, og at der nu er flere børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud her i Ringsted end tidligere år. Der er ca. 50 flere 0-2 årige og 70 flere 3-5 årige indskrevne børn i dagtilbuddene i starten af 2020 end prognosetallene viser.

   

  Nedenstående tabel viser de faktisk indskrevne børn i dagtilbuddene i Valdemar- og Dagmarskolens distrikter ved årets start 2020. Fra 2021 og frem er prognosens stigning i børnetallene tillagt år for år.

  Der kommer løbende ml. 30 og 40 børnehavebørn mere i børnehaverne fra januar og til og med april måned, hvor spirebørnene går i SFO, og der skal tages højde for plads til disse børn i kapaciteten.

   

  Valdemar – og Dagmardistrikterne tilsammen jf. faktisk indskrevne børn fra 2020 og frem:

  Valde og Dagmar

   

  Januar
  2020

  Januar
  2021

  Januar
  2022

  Januar
  2023

  Januar
  2024

  Januar
  2025

  Kapacitet 0-2 årige

   

  451

  431

  431

  451

  451

  451

  Efterspørgsel

   

  412

  422

  428

  453

  465

  481

  Plus/minus pladser

   

  39

  9

  3

  -2

  -14

  -30

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kapacitet 3-5 årige

   

  792

  812

  812

  847

  847

  847

  Efterspørgsel

   

  694

  744

  769

  766

  784

  795

  Plus/minus pladser

   

  98

  68

  43

  81

  63

  52

   

  Hvis der ses isoleret på antallet af faktisk indmeldte børn i de to distrikter ved starten af 2020, vil der blive behov for flere pladser i midtbyen fra efteråret 2022. I 2022-2023 kan de manglende pladser til 0-2 årige skabes ved at veksle børnehavepladser til vuggestuepladser.

   

  Af de 102 børn som lige nu er indmeldt i Kastaniehaven kommer de 14 børn fra andre områder i kommunen end Ringsted-midtby. Der er 22 børn på venteliste til Kastaniehaven og heraf kommer de 10 fra andre områder i kommunen.

   

  Forskelle på prognosetal, faktisk bosiddende børn og indmeldte børn

  I januar 2018 og 2019 var der overensstemmelse mellem prognosens forventede antal 0-5 årige børn i Valdemar- og Dagmardistrikterne, mens prognosen viste, at der i januar 2020 ville være 80 0-5 årige børn mere ved årets start end der faktisk var.

   

  Primo hvert af årene 2018, 2019 og 2020 har der været indmeldt mellem 50 og 65 flere 0-5 årige børn i midtbys institutionerne, end den beregnede efterspørgsel på baggrund af COWI’s befolkningsprognose viste.

   

  Der er altså en generel større efterspørgsel til plads i dagtilbud i Valdemar- og Dagmardistrikterne end den beregnede efterspørgsel jf. COWI-rapporten, og det må derfor antages, at der også de kommende år ses samme tendens med større efterspørgsel i midtbyen. 

   

  Placering af Dagplejens administration

  Byrådet ønsker at få fremlagt økonomi for mulig placering af dagplejens administration på den nye institution. Administrationen kan pege på følgende 3 muligheder for placering af dagplejens administration:

   

  1 A. Dagplejens administration integreres i den nye Kastaniehave-institution

  Administrationen skal have 5 arbejdspladser á 10 m2 pr. arbejdsplads, det er i alt 50 m2 ekstra.

  Et prisoverslag lyder på 750.000,- ekskl. Moms til etablering af arbejdspladser og hertil kommer fast inventar som fx skriveborde, reoler, skabe mv. til 40.000,- kr. ekskl. Moms.

  Samlet udgift til administration i alt kr. 790.000,- ekskl. Moms.

   

  1 B. Dagplejens administration placeres i pedelboligen v/Dagmarskolen

  Det vurderes, at prisen for renovering og ombygning af pedelboligen v/Dagmarskolen vil beløbe sig til ca. 950.000,- ekskl. Moms. Dertil kommer inventar som fx skriveborde, reoler, skabe mv. kr. 40.000,- ekskl. Moms. I alt 990.000, - ekskl. Moms

   

  1 C. Dagplejens administration placeres på Hækkerupsvej

  Et andet forslag kan være at placere dagplejens administration i lokaler på Hækkerupsvej. Gennem en mindre rokade af møde- og kontorfaciliteter vil der evt. kunne skabes plads til dagplejens administration til 5 kontorarbejdspladser. Forslaget forventes at være udgiftsneutralt.  

   

  Placering af dagplejens depot-faciliteter

  Dagplejens depotfaciliteter løses særskilt.

   

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der også de kommende år vil være en større efterspørgsel til plads i midtbys-institutionerne end den beregnede efterspørgsel jf. COWI-rapportens befolkningsprognose. Administrationen vurderer, at den nye Kastaniehave-institution bedst fremtidssikrer behovet for kapacitet i midtbyen, hvis den etableres til 135 børn. En ny institution placeret centralt og tæt ved stationen vil fortsat give borgere i nærområdet og evt. borgere fra yderområder mulighed for centralt placeret børnepasning. De 30 pladser mere i den nye institution kan medvirke til at opfylde den lovfastsatte pasningsgaranti. Desuden er der lagt op til, at den nye institution både kan rumme den nuværende tale-sproggruppe Blå Stue samt nye rammer til små sårbare børn.

   

  Set i lyset af kommunens bestræbelser på at udnytte de eksisterende faciliteter mest hensigtsmæssigt, ser administrationen en placering af dagplejens administration på Hækkerupsvej som den billigste og mest optimale løsning. Der er desuden ikke tungtvejende grunde til at placere dagplejens administration i umiddelbar tilknytning til dagplejens legestuefaciliteter.

   

  Direktionen indstiller,

  1. at den nye Kastaniehave-institution bygges til 135 børn
  2. at Dagplejens administration placeres på Hækkerupsvej jf.1 C

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Det præciseres, at der fortsat ønskes tæt dialog med Plan- og Boligudvalget om processen, således at ønsker til den kommende institution kan indarbejdes.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 3 Ændret ressourcetildeling til dagtilbud ift børn i udsatte positioner (genoptaget)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20812
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_alle_indkomne_hoeringssvar_vedr_ny_ressourcetildeling_paa_dagtilbudsomraadet.pdf.pdf bilag_2_sammenfatning_af_hoeringssvar.xlsx.xlsx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede i møde d. 9. marts 2020 at sende det besluttede forslag om ny socioøkonomisk ressourcetildeling til dagtilbud i høring i bestyrelserne.

   

  I denne sag fremlægges høringssvarene og der skal træffes beslutning om ændret ressourcetildeling til dagtilbud til børn i udsatte positioner.

  Beskrivelse af sagen

  Målet med forslaget om en ny socioøkonomisk ressourcetildeling til dagtilbud er at styrke indsatsen for børn i udsatte områder/institutioner. Der er i dag stor forskel på, hvor mange sårbare og udsatte børn de enkelte dagtilbud har og intentionen med en ny tildelingsmodel er, at en del af midlerne på dagtilbudsområdet i højere grad skal komme disse børn til gode.

   

  Byrådet besluttede derfor i møde d. 9. marts 2020 at sende følgende i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og LMU’er: 

   

  1. Den nuværende socioøkonomiske tildeling med variabel pædagogtimeløn udlignes, forud for iværksættelse af ny tildelingsmodel
  2. Dagtilbuddenes budgetter reduceres med tilsammen 3 mio., som herefter omfordeles efter en ny socioøkonomisk ressourcetildeling til børn i udsatte positioner
  3. Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker på baggrund af de 6 kriterier, som Danmarks Statistik kan levere data på
  4. Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker i overensstemmelse med model 1
  5. Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling opgøres og reguleres i dagtilbuddenes budgettildeling hvert år d. 1. august
  6. Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling evalueres efter 3 år i marts 2023

   

  Alle høringssvar kan findes i deres fulde længde i bilag 1 og i bilag 2 er en skematisk sammenfatning over høringssvarene.

   

  BUPL syd/øst og alle 24 dagtilbud, på nær to, har indsendt høringsvar. De to dagtilbud, som ikke har indsendt høringssvar har begrundet deres manglende svar med den nuværende corona-situation.

   

  Herunder er punkt for punkt en opsummering af tilkendegivelser i høringssvarene.

   

  1.Den nuværende socioøkonomiske tildeling med variabel pædagogtimeløn udlignes, forud for iværksættelse af ny tildelingsmodel

  Alle de høringssvar, der forholder sig til denne del erklærer sig enig i, at den variable pædagogtimeløn skal udlignes. Få høringssvar forholder sig ikke til dette punkt.

   

  2.Dagtilbuddenes budgetter reduceres med tilsammen 3 mio., som herefter omfordeles efter en ny socioøkonomisk ressourcetildeling til børn i udsatte positioner

  Fire høringssvar peger på denne model, hvor alle 3 mio. omfordeles. Disse høringssvar kommer fra dagtilbud med en meget høj andel af børn i udsatte positioner.

   

  Otte institutioner ønsker, at det kun er 2 mio. der omfordeles og 1 mio. forbliver i dagtilbuddene til forebyggende arbejde, med den begrundelse at de med den nuværende ressource er i stand til at iværksætte både forebyggende, hurtige og mindre indgribende indsatser lokalt i dagtilbuddet. De resterende ønsker ikke en omfordeling af midlerne.

   

  BUPL ser hellere en ekstra bevilling til institutionerne til arbejdet med mange udsatte børn i stedet for at tage midler fra institutioner, som i forvejen har behov for forbedringer i form af en øget normering. 

   

  3.Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker på baggrund af de 6 kriterier, som Danmarks Statistik kan levere data på

  Fire høringssvar ønsker de 6 kriterier bl.a. med den begrundelse, at disse kriterier rammer relativt præcist.

   

  Halvdelen af høringssvarene ønsker ikke, at den nye ressourcetildeling sker på baggrund af de 6 kriterier. Begrundelserne herfor er bl.a. en opfattelse af, at de 6 kriterier ikke er udslagsgivende for om et barn er i en udsat position eller ej og en bekymring for om midlerne havner til de rigtige børn.

   

  I stedet er der ønsker om, at fordelingen skal tage udgangspunkt i trivselsvurderingerne foretaget af dagtilbuddene selv og antal sager hos Kompetenceenheden og Børne- og Familierådgivningen. 

   

  Et dagtilbud foreslår en kombination af de 6 kriterier fra Danmarks Statistik og trivselsvurderingerne foretaget af dagtilbuddene selv, antal sager hos Kompetenceenheden, og antal sager i Børne- og Familie Rådgivningen.

   

  Seks dagtilbud forholder sig ikke til spørgsmålet.

   

  4.Ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker i overensstemmelse med model 1

  Alle høringssvar, der forholder sig til, hvilke principper omfordelingen skal ske i forhold til, tilslutter sig denne model, hvor midlerne fordeles procentuelt. Nogle høringssvar forholder sig ikke til dette.

   

  5.Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling opgøres og reguleres i dagtilbuddenes budgettildeling hvert år d. 1. august

  Lidt under halvdelen af høringssvarene forholder sig ikke til hvornår den socioøkonomiske ressourcetildeling skal ske.

  Et høringssvar tilslutter sig 1. august. De øvrige høringssvar kommer med følgende forslag:

  • 1. maj – med begrundelse om at spirebørnene overgår til skole.
  • 1. januar – med begrundelse om at følge budgetåret.

   

  6.Den nye socioøkonomiske ressourcetildeling evalueres efter 3 år i marts 2023

  Ingen høringssvar erklærer sig uenige i at evaluere efter 3 år. Et høringssvar foreslår, at der foretages delevalueringer hvert år og et andet foreslår at midlerne, der fordeles til særligt udsatte børn, bliver registeret og fulgt.

   

  Øvrige bemærkninger fra høringssvarene

  Lidt mere end en tredjedel af høringssvarene undrer sig over, hvorfor vuggestuebørn skal have en hørejere ressourcetildeling end børnehavebørn.

   

  Flere høringssvar påpeger, at den fremlagte sag ikke viser et retvisende billede af, hvordan økonomien reelt vil fordele sig, da økonomien i sagen baserer sig på trivselsvurderingerne og ikke på de 6 kriterier, som det foreslås at midlerne fremadrettet skal fordeles på baggrund af.

   

  I en anden sag i dette møde om udmøntning af minimumsnormeringer, er Ringsted Kommune tildelt 3 mio. til udmøntning i 2020. Hvis 3 mio. omfordeles til børn i udsatte positioner og 3. mio. fordeles ligeligt, som følge af tilskuddet til minimumsnormeringer i 2020, vil institutionerne fortsat have de nuværende ressourcer lokalt til arbejdet, og derudover vil institutioner med mange børn i udsatte positioner få flere midler til det pædagogiske arbejde.

  Inddragelse og høring

  Sagen er skrevet på baggrund af 24 høringssvar fra dagtilbuddenes bestyrelser og MED udvalg.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er fortsat administrationens vurdering, at styringsstrategiens anbefaling om en ændret budgettildeling til institutioner i særligt udsatte områder bedst tilgodeses, hvis 3 mio. omfordeles gennem en ny socioøkonomisk ressourcetildeling.

   

  Det er administrationens vurdering, at de 3 mio. til minimumsnormeringer vil opveje de 3 mio. som omfordeles til børn i udsatte positioner, sådan at dagtilbuddene samlet set bevarer den nuværende ressource samtidig med at de dagtilbud med mange udsatte og sårbare børn får flere midler. 

   

  Administrationen vurderer, at de 6 kriterier fra Danmarks statistik er det mest valide grundlag for at fordele midlerne til Dagtilbuddene.

  Indstilling

  Direktionen indstiller at, det besluttede forslag om ændret ressourcetildeling gennem en omfordeling af 3. mio. iværksættes pr. 1. august 2020.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-05-2020

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i møde d. 18. maj 2020 at udsætte sagen til juni mødet, med ønsket om en tydeligere beskrivelse af forslaget om ny socioøkonomisk ressourcetildeling til dagtilbuddene samt en fornyet indstilling.

   

  Da der er forskel på, hvor mange børn i udsatte positioner de enkelte dagtilbud har, er det intentionen med forslaget om en ny socioøkonomisk tildelingsmodel, at midlerne skal komme de mest udsatte og sårbare børn til gode.

   

  Den oprindelige pulje til inklusionsindsatser har siden 2013 været fordelt ligeligt i normeringerne til alle børn i kommunen. Det samlede beløb, der er indregnet i normeringerne, svarer til 3 mio. i nutidskroner.

   

  Forslaget om ny ressourcepædagogisk ressourcetildeling indebærer, at dagtilbuddenes budgetter samlet set reduceres med 3 mio., og disse midler omfordeles på ny til dagtilbuddene efter socioøkonomiske kriterier. Konkret betyder det, at den nuværende ressourcetildeling bliver 1935 kr. mindre pr. barn pr. år. Det svarer samlet set til, at ressourcetildelingen til personale i dagtilbud reduceres med ca. 3 %.

   

  Det foreslås, at anvende Danmarks Statistiks 6 socioøkonomiske kriterier som grundlag for omfordeling af midlerne. Danmarks Statistik kan levere data, som rangerer dagtilbuddene i forhold til hvilke dagtilbud der har flest/færrest børn i udsatte positioner. Der foreslås samtidig at omfordelingen af de 3 mio. sker procentuelt sådan, at dagtilbud med flest udsatte børn får flest midler.

   

  Endelig foreslås det, at udligne den 15 år gamle socioøkonomiske tildeling på dagtilbudsområdet, inden en ny tildelingsmodel iværksættes. I dag udmøntes dagtilbuddenes ressourcer op baggrund af en forskellig sats på pædagogtimelønnen afhængigt af, hvor i kommunen institutionen ligger. Der lægges op til en justering, så udmøntningen af ressourcer fremover sker på baggrund af ens sats for pædagogtimelønnen i hele kommunen.

   

  Den nye socioøkonomiske tildelingsmodel foreslås opgjort og reguleret i dagtilbuddenes budgetter hvert år d. 1. august og modellen evalueres efter 3 år i marts 2023. 

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at den nuværende socioøkonomiske tildeling med variabel pædagogtimeløn udlignes, så ressourcetildelingen udmøntes på baggrund af ens pædagogtimeløn i alle dagtilbud forud for iværksættelse af ny tildelingsmodel
  2. at dagtilbuddenes budgetter reduceres med tilsammen 3 mio., som herefter omfordeles efter en ny socioøkonomisk ressourcetildeling til børn i udsatte positioner
  3. at ny socioøkonomisk ressourcetildeling sker på baggrund af de 6 kriterier, som Danmarks Statistik kan levere data på og som rangerer dagtilbuddene efter flest/færrest børn i udsatte positioner
  4. at ny socioøkonomisk ressourcetildeling fordeles procentuelt ud fra de 6 kriterier, så dagtilbud med flest børn i udsatte positioner får flest midler
  5. at den nye socioøkonomiske ressourcetildeling opgøres og reguleres i dagtilbuddenes budgettildeling hvert år d. 1. august
  6. at den nye socioøkonomiske ressourcetildeling evalueres efter 3 år i marts 2023.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt med følgende ændring:

   

  Ad. 5. Opgørelsen sker årligt 1. januar.

   

  Udvalget bemærker, at der ønskes udarbejdet et ønske til budget 2021, hvor der tilføres dagtilbudsområdet 1. mill.kr, således at der alene omfordeles 2. mill.kr. fra institutionernes nuværende budget.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 4 Mødekalender 2021 for møder i Børne- og Undervisningsudvalget

  SagsID/Sagsnummer: 17/17984
  Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget
  udkast_moedeplan_2021.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

  X

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til Mødekalender 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Som udgangspunkt har:

  • Økonomiudvalget møde hver måned den 1. tirsdag kl. 17.00
  • Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
  • I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Børne- og Undervisningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag kl. 17.30
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag kl. 17.00
   • Klima- og Miljøudvalget torsdag kl. 18.00
   • Plan- og Boligudvalget den 4. mandag kl. 17.00
  • Juli måned er der ingen møder.

   

  For at tage højde for bl.a. andre politiske arrangementer, ferier mv. giver det nogle forskydninger.

   

  Det giver følgende ændrede mødedatoer for Børne- og Undervisningsudvalget:

  • Møderækken i februar måned er for fagudvalgene rykket en uge pga. vinterferien
  • Møderækken i marts måned er for alle udvalg rykket en uge
  • Møderækken i august måned er for fagudvalgene rykket en uge
  • Møderækken i oktober måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. efterårsferien
  • Møderækken i november måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. Kommunalvalget

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender mødeplanen for 2021, hvad angår deres møder.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 5 Orientering om status på Coronarelaterede tiltag

  SagsID/Sagsnummer: 20/8391
  Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienterer administrationen om Corona-relaterede tiltag på Børne- og Undervisningsudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Godkendt med en bemærkning om, at personalet i dagtilbud og på skoler har håndteret situationen rigtig fint.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 6 Ændrede takster i A-huset fra august 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/5812
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som en del af udmøntning af 2 mio. kr. budgetreduktion på vidtgående specialundervisning indstillede udvalget på møde den 18. maj 2020, at A-husets budget reduceres med 0,5 mio. kr. på årsbasis med ikrafttrædelse fra august 2020. Med denne sag fremlægges reducerede takster for A-huset med ikrafttrædelse fra august 2020.

  Beskrivelse af sagen

  A-huset er et takstfinansieret specialskoletilbud. Dette indebærer, at der hvert år beregnes takster for tilbuddet, således at takstindtægterne dækker samtlige udgifter til tilbuddet. Ved takstberegningen anvendes Rammeaftalens principper for takstberegning. 

   

  Rammeaftalen indgås hvert år mellem Regionsrådet og kommunerne i Region Sjælland. I Rammeaftalen indgås en Styringsaftale, som er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller for de tilbud der er omfattet af rammeaftalen. På skole- og børneområdet er Ringsted kommunes specialbørnehavetilbud – Solstrålen – og Nebs Møllegård omfattet af rammeaftalen. Derudover har Ringsted Kommune valgt at følge Rammeaftalens principper for takstberegningen for specialskoletilbuddene Ådalskolen, Asgård Centerafdeling og A-huset. Dette for at sikre at alle udgifter til driften af tilbuddene indregnes i taksterne, og at det dermed er den korrekte takst, der opkræves - også når andre kommuner køber pladser i tilbuddene. Takster fastsættes normalt for et budgetår ad gangen, men kommunen kan når særlige budgetændringer opstår i løbet af året, genberegne taksterne. Dette vil således være tilfældes for den forslåede ændring af taksterne i A-huset fra august 2020.

   

  Budgetreduktion i A-huset skal ses på baggrund af, at tilbuddet de to sidste år har haft væsentlig mindreforbrug. Dette mindreforbrug er realiseret samtidig med at A-huset har været i stand til at levere et godt tilbud med et konstant serviceniveau. Tilpasningen af budget til faktisk forbrug vurderes derfor ikke have en negativ konsekvens for serviceniveauet.

   

  I forbindelse med beslutning om udmøntning af besparelse på vidtgående specialundervisning, er det besluttet at A-husets budget reduceres med 500.000 kr. på årsbasis. Denne budgetreduktion træder i kraft fra august 2020, og i 2020 er det således 5/12 af beløbet på 500.000 kr. A-husets budget reduceres med.

   

  Budgetreduktionen i A-huset medfører at taksterne for tilbuddet ligeledes reduceres, da tilbuddet er takstfinansieret.

   

  Den nuværende takst pr. måned for skoletilbuddet i A-huset er 37.747 kr., med budgetreduktionen ændres den månedlige takst til 36.135 kr.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Fra august 2020 ændres taksten for skoletilbud i A-huset fra 37.734 kr. til 36.131 kr., som følge af budgetreduktion i A-huset. Ændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse er besluttet i tidligere sag.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at med den ændrede takst for A-husets specialskoletilbud fra august 2020, er taksten tilpasset det reducerede budget i A-huset.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den månedlige takst for specialskoletilbud i A-huset fra august 2020 ændres til 36.135 kr.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 7 Evaluering af ny erhvervsklasse i UngRingsted

  SagsID/Sagsnummer: 20/8321
  Sagen afgøres i: Byrådet
  milife_evaluering_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges en midtvejsevaluering af nyt koncept for erhvervsklassen – MILIFE, som er udviklet af UngRingsted. Evalueringen er foretaget af skolecentret og UngRingsted. Den samlede evalueringsrapport vedlagt som Bilag 1.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog i september 2019, at UngRingsted skulle udvikle et nyt tilbud, som er mere tidssvarende end den tidligere erhvervsklasse. UngRingsted har derfor udviklet MILIFE; et tilbud til unge i 7.-9. klasse, som ikke trives på distriktsskolen. MILIFE er desuden en del af Ringsted Kommunes inklusionsindsats for unge, der ikke vurderes uddannelsesparate.

   

  Beskrivelse af MILIFE konceptet

  MILIFE er et evidensbaseret læringskoncept, som tager udgangspunkt i personlige og sociale kompetencer. MILIFE er baseret på den nyeste forskning, der viser, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

   

  Målgruppe

  Målgruppen er kendetegnet ved unge, der har mistet motivationen og drivkraften ift. egen udvikling og viser begyndende tegn på skoletræthed og måske skolevægring, unge, der er uden for fællesskabet og ikke deltager fagligt/socialt eller unge, som har faglige udfordringer, der kan få konsekvenser for fremtidig uddannelse. Ansøgning sker i et samarbejde mellem skoler, UngRingsteds koordinator og den unge.

   

  Indhold

  Udgangspunkt er bl.a. materialet ’Kend dig selv’ (www.milife.dk) samt energizers, teambuildings øvelser og brainbreaks.  Desuden arbejder de unge med opgaver fra skolen i et fagligt bånd.  For at bevare relationen til klassekammerater, får den unge en udvalgt klassekammerat som buddy. Desuden indgår en klatretur, en dramaworkshop, besøg af en UU-vejleder samt workshops i de klasser, hvor de unge i MILIFE har deres skolegang.

   

  Erfaringer og evaluering af de første forløb

  De første forløb er foregået i tæt samarbejde med skoler og forældre og er bygget op ud fra nedenstående model:

  MILIFE forløb 1

  • Forarbejde – Ansøgning og holddannelse
  • Holdopstart – Otte uger med to dage hos UngRingsted og tre dage på egen skole
  • Efterværn – Tre uger, workshop i egen klasse, UngRingsted som støtte

   

  Første hold er gennemført som planlagt. Ni elever har deltaget i forløbet. Andet forløb blev aflyst på grund af Corona nedlukning. UngRingsted valgte i stedet at tilbyde MILIFE Coronastøtte, hvor ni unge har deltaget. Coronastøtten er som udgangspunkt tre dage om ugen og med et særligt fokus på at støtte de unge i deres fjernundervisning, men samtidig inddrage elementer fra MILIFE.

   

  Samarbejde og feedback

  Der har gennem hele forløbet været et tæt samarbejde mellem UngRingsted, skoler og familier. Der har været positiv feedback fra både de unge, forældre og skoler.

  Fælles for evalueringerne med de unge var, at de satte især stor pris på at blive en del af et fællesskab, hvor de følte sig accepteret og kunne mærke, at andre havde de samme udfordringer som dem selv. De udtrykte, at de var mere sikre på sig selv og nu turde sige noget i klassen og gå hen til kammeraterne i frikvarterne. Alt sammen er vigtige kompetencer for at kunne blive uddannelsesparat og turde kaste sig ud i et videre uddannelsesforløb.

   

  Opmærksomhedspunkter

  Følgende opmærksomhedspunkter fra de første forløb danner grundlag for justeringer til de næste forløb:

  • Fokus på hvordan det boglige arbejde kan understøtte den enkelte unges faglige udvikling uden at gå på kompromis med arbejdet omkring den personlige og sociale udvikling. Erfaring fra første hold viser, at fælles fagligt indhold skabte bedre engagement og sammenhæng til det personlige og sociale arbejde i forhold til individuelle faglige aktiviteter.
  • Prioritering af mindst to workshops i klasserne næste skoleår. Det vil skabe mere sammenhæng for den unge, kontaktlæreren, klassen og UngRingsted.
  • Finde løsninger på etablering af buddyordning, som har været udfordrende på første hold.

   

  MILIFE 2020/2021

  Ud fra erfaringer fra første MILIFE-hold, er der lavet relevante justeringer til efterårets hold.

  Strukturen er justeret, så der brydes mindre ind i skolernes hverdag, og som samtidig kan give en mere sammenhængende start for holdet. I stedet for otte uger vil forløbet strække sig over seks uger, hvor eleverne deltager alle fem dage den første uge. Det betyder, at der vil være 15 undervisningsgange i stedet for 16.

   

  MILIFE forløb 2

  • Forarbejde – ansøgning og holddannelse
  • Holdopstart – Seks uger – en uge hos UngRingsted, 5 uger med to dage hos UngRingsted og tre dage på egen skole
  • Efterværn – Tre uger, workshop i egen klasse, UngRingsted som støtte

   

  UngRingsted arbejder hele tiden med at udvikle og tilpasse tilbud, så de giver mening for de unge, og derfor vil vi fortsat være optaget af at give MILIFE de rigtige rammer, det rigtige indhold og den rigtige form.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der med UngRingsteds MILIFE er skabt en pædagogisk ramme og organisering, hvor der effektivt tages hånd om unge i faglig og social mistrivsel, og som kan medvirke til, at flere af disse unge bliver uddannelsesparate og bedre rustet til voksenlivet. MILIFE fremstår således som en kvalificeret modernisering af den tidligere erhvervsklasse i UngRingsted. Samtidig vurderes det, at det vil være hensigtsmæssigt at følge MILIFE-forløbenes effekt på de unges faglige og sociale trivsel på længere sigt. Dette kan undersøges i forbindelse med en effektevaluering af MILIFE medio 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning.
  2. at der gennemføres en effektevaluering af MILIFE medio 2021.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Ad 1. Taget til efterretning

  Ad 2. Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 8 Forslag til fordeling af pulje til minimumsnormeringer på baggrund af høringssvar

  SagsID/Sagsnummer: 20/4048
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_skematisk_oversigt_over_hoeringssvar_om_udmoentning_af_pulje_til_minimumsnormeringer_i_2020.pdf bilag_2_alle_hoeringssvar.pdf.pdf bilag_3_fordeling_af_statslige_midler_i_2020_paa_3_mio_til_daginstitutioner.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i møde 18. maj 2020, at sende forslaget om, at puljen på 3. mio. minimumsnormeringer i 2020 fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i høring.

  Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om udmøntning af minimumsnormeringer i 2020 på baggrund af de indkomne høringssvar.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune modtager 3.006.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2020 og puljen kan enten fordeles ved at normeringerne øges ligeligt for alle børn eller kan fordeles procentuelt til de dagtilbud i kommunen, som har flest udsatte børn.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i møde 18. maj 2020, at sende forslaget om, at puljen på 3. mio. minimumsnormeringer i 2020 fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og LMU forud for Byrådets behandling af sagen i juni måned.

  Udvalget besluttede samtidig at sagen genoptages i juni måned og på den baggrund er udvalgets forslag om ligelig fordeling af midlerne til alle børn sendt i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og LMU med en kort høringsfrist d. 3. juni 2020.

   

  Der er kommet høringssvar fra 20 af de 24 daginstitutioner samt fra BUPL Syd/Øst. Alle de indkomne høringssvar tilslutter sig forslaget om at fordele den statslige pulje i 2020 på 3 mio. ligeligt til alle børn i kommunen ved at hæve normeringerne pr. barn. Mange høringssvar knytter kommentarer til deres svar, som fx at:

  • midlerne skal anvendes til pædagogisk personale som varetager en pædagogisk funktion
  • højere normeringer i den grad gør en forskel for børns trivsel og udvikling
  • alle børn fortjener en bedre normering
  • børn har behov for nære relationer til voksne
  • for at indfri målene i den styrkede pædagogiske læreplan, skal der ikke bare skal være voksne nok, med det skal også være kompetente voksne
  • en øget normering medvirker til at sikre en høj kvalitet for børnene
  • corona-tiden har vist betydningen af en god normering
  • Ringsted Kommunes dagtilbudsområde, er et område med et højt ambitionsniveau ect.

   

  BUPL fremhæver, at man bør sikre sig et stærkt kvalitetsmæssigt udgangspunkt ved primært at ansætte uddannede pædagoger, da det kræver en høj grad af pædagogfaglighed at fastholde og øge kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Samtidig forudsætter BUPL, at ansættelser sker i varige stillinger.

   

  Ca. en tredjedel af høringssvarene kommenterer de to puljer til henholdsvis udmøntningen af minimumsnormeringer og den ændrede ressourcetildeling til børn i udsatte positioner og udtrykker bl.a. bekymring for, at puljen til minimumsnormeringer bliver anvendt til erstatning for puljen til børn i udsatte positioner.

   

  I bilag 1 er en skematisk oversigt over høringssvarene og i bilag 2 er alle høringssvar i deres fulde længde.

   

  Når puljen på 3 mio. udmøntes ved at øge normeringerne til børn ligeligt i 2020 vil det betyde, at normeringerne pr. barn øges i hele 2020. I bilag 3 vises et foreløbigt bud på fordeling af de 3 mio. til kommunale og selvejende daginstitutioner med afsæt i de nuværende indmeldte børn i maj måned og den nuværende normering pr. barn.

  Den endelige normering pr. barn beregnes efterfølgende og det forventes, at tildelingen pr. barn pr. uge vil være næsten den samme, som i bilaget.

   

  De statslige midler til minimumsnormeringer øges gradvist frem mod 2025, hvor kommunerne løbende skal øge normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet. Hvor der i 2025 var afsat 500 mio. på landsplan stiger midlerne til 1.600 mio. i 2025. Der forhandles centralt om midlerne til normeringer i 2021 og frem og en model for de lovbundne minimumsnormeringer.

  Inddragelse og høring

  Bestyrelser og LMU i dag tilbud har fået forslaget om ligelig fordeling til alle børn i høring med frist d. 3. juni 2020.

  Økonomi

  Ringsted Kommune modtager 3.006.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2020.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at puljen på 3 mio. til minimumsnormeringer i 2020 bedst fordeles ved at øge normeringerne ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner. Dermed tilgodeses alle børn ligeligt med den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at puljen på 3 mio. til minimumsnormeringer i 2020 fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 9 Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier

  SagsID/Sagsnummer: 19/21416
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_hoeringssvar_kvalitetsstandard_for_supervision_efteruddannelse_og_faglig_stoette_til_plejefamilier_april_2020.pdf.pdf bilag_1_kvalitetsstandard_for_supervision_efteruddannelse_og_faglig_stoette_til_plejefamilier.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte d. 5.11.19 budgetaftale for 2020. Af budgetaftalens hensigtserklæring nr. 22 fremgår det, at der senest medio 2020 skal fremlægges forslag til kvalitetsstandard for supervision af plejefamilier.

  Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier (bilag 1) blev behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 17. februar og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. februar 2020, hvor det blev anbefalet godkendt og besluttet sendt i høring.

   

  Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om den endelige kvalitetsstandard på området.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted kommune samarbejder i sager om døgnanbringelse af børn og unge med aktuelt ca. 27 plejefamilier fordelt på Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

   

  Plejefamilierne udgøres af:

  • Almene plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn med lette til moderate støttebehov.
  • Forstærkede plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
  • Specialiserede plejefamilier, der er godkendt til at have børn og unge i pleje, der har svære støttebehov, der har mere specialiserede behov og/eller viser tegn på mistrivsel, men som samtidig vurderes at have gavn af at bo i familielignende rammer.
  • Netværksplejefamilier, der som udgangspunkt tager sig af et barn/ung, de er i familie med eller har en særlig tilknytning til.

   

  Jf. Serviceloven §§ 66 c, stk. 1 og 66 d er kommunen forpligtet til at tilbyde supervision, herunder rådgivning og vejledning samt efteruddannelse i overensstemmelse med plejeopgavens omfang til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier som har børn/unge anbragt i døgnpleje.

   

  Endvidere er kommunen forpligtet til at yde faglig støtte til netværksplejefamilier jf. Serviceloven § 66 d.

   

  Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, er forpligtede til at deltage i efteruddannelse, supervision og faglig støtte jf. Serviceloven §§ 66c og 66d.

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på områderne supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier. 

   

  Kvalitetsstandarden skal endvidere fungere som et opslagsredskab for medarbejdere og som information til kommunens aktuelle og kommende plejefamilier om rammerne for supervision, efteruddannelse og faglig støtte.

   

  Med kvalitetsstandarden (bilag 1) lægger administrationen op til beslutning om følgende niveau for supervision:

   

  • Alle almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier har ret til 2 x individuel supervision af 1 times varighed pr. år. Supervision ydes af Ringsted kommunes 2 familieplejekonsulenter, som i forvejen står for tilsyn samt rådgivnings- og vejledningsopgaver i plejefamilierne.
  • Herudover ydes 4 x gruppesupervision af hver 2 timers pr. år. varighed som tilrettelægges i grupper af 5-6 plejefamilier.
   Gruppesupervision ydes af familiebehandlere og supervisorer fra Familiehuset i Ringsted kommune.
  • I særlige tilfælde og ved akutte hændelser kan der, efter en konkret og individuel vurdering, ydes supervision fra ekstern leverandør. 

   

  Supervision ydes aktuelt kun til et mindre udsnit af de specialiserede plejefamilier, ud fra en konkret vurdering af plejefamiliens behov. Supervision sker aktuelt udelukkende ved ekstern leverandør.

   

  Der lægges med kvalitetsstandarden op til en forøgelse af serviceniveauet, som konkret omfatter:

  • Supervision til samtlige plejefamilier med børn/unge i døgnpleje svarende til aktuelt 27 familier.
  • Gruppesupervision internt fra Familiehuset.
  • Til den individuelle supervision forventes anvendt 1 time pr. familie x 2 årligt, svarende til 54 timer for de aktuelle 27 plejefamilier. Til gruppesupervision forventes anvendt 2 timer pr. gruppe af 5-6 plejefamilier x 4 årligt, svarende til 40 timer årligt for 5 grupper. I alt 94 timer årligt for 27 plejefamilier.

   

  For rådgivning og vejledning, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier lægger

  administrationen op til at niveauerne i kvalitetsstandarden (bilag 1) formuleres i overensstemmelse med allerede gældende praksis, således at:

   

  • Alle almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier har adgang til løbende rådgivning og vejleding ved kommunens familieplejekonsulenter, som har indgående kendskab til plejeanbringelsesområdet.

   

  • Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, som har børn/unge i døgnpleje har ret og pligt til efteruddannelse i et omfang, der svarer til minimum 2 kursusdage årligt jf. Bekendtgørelse om plejefamilier § 5 stk. 2 og § 12 stk. 2. Indholdet i efteruddannelsen vælges af plejefamilierne ud fra kursuskatalog der udsendes af Ringsted kommune.

   

  Alle netværksplejefamilier tilbydes faglig støtte i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og netværksplejefamiliens forudsætninger jf. Serviceloven § 66 d stk. 1.

   

  Udgifterne til individuel, intern supervision varetaget af familieplejekonsulenterne afholdes inden for Børne- og familierådgivningen og Ungeenhedens budget.
  Dette ud fra en vurdering af, at en formalisering af supervision ved familieplejekonsulenterne vil medføre en reduktion i plejefamiliekonsulenternes øvrige rådgivnings-og vejledningsopgaver. 

   

  Udgifterne til gruppesupervision varetaget af Familiehuset udgør 16220 kr./år baseret på en gennemsnitslig lønudgift for psykologer, svarende til 405,51 kr./timen x 40 timer årligt.    (Beregnet med et udgangspunkt i 27 plejefamilier fordelt på 5 grupper, der ydes supervision 2 timer x 4 årligt).
   

  Udgifterne til ekstern supervision afholdes inden for Børne- og familierådgivningen og Ungeenhedens budget.
  Ekstern supervision skal kun benyttes i særlige tilfælde, på baggrund af en konkret vurdering. Samtidig forventes færre plejefamilier at have behov for ekstern supervision, når tilbuddet om gruppe og individuel supervision effektueres.

  Inddragelse og høring

  Kvalitetsstandarden har været i høring i Børne- og Familierådgivningens LMU, Ungeenhedens LMU, Handicaprådet, Plejefamiliernes Landsforening og Dialoggruppen i Ringsted Kommune. Dialoggruppen er en gruppe forældre til børn med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune.

  Der er inden for høringsfristen modtaget høringssvar fra Handicaprådet (bilag 2).

   

  Handicaprådets høringssvar er indgivet med konkrete kommentarer til kvalitetsstandarden.

  Handicaprådet bemærker, at de ikke er kvalificeret til at tage stilling til de specifikke rammer for rådgivning, efteruddannelse, supervision for plejefamilier.

  Rådet udtrykker betænkelighed ved den meget faste udmåling, der sker med den foreliggende model. Rådet pointerer, at det klart bør fremgå af kvalitetsstandarden, at der altid forudsættes en konkret og individuel vurdering ifølge Serviceloven, som ikke kan tilsidesættes af en kvalitetsstandard.

  Rådet påpeger, at hvis målet er en kvalitetsstandard, der passer med behovet for det enkelte barn, må Ringsted kommune gå i dialog med plejefamilierne for individuelt at fastlægge omfang og faglig kvalitet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at kvalitetstandarden lever op til lovgivningen og sikrer et ensartet serviceniveau for Ringsted Kommunes plejefamilier, som samtidig tilgodeser de forskellige behov for faglig støtte, uddannelse og supervision som plejeopgavens omfang medfører for den enkelte plejefamilie. Endvidere giver kvalitetsstandarden plejefamilierne bedre mulighed for at orientere sig om, hvilken støtte de kan modtage og niveauet herfor.
  Dertil vurderes det, at kvalitetsstandarden sikrer sammenhæng mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.


  På baggrund fa høringssvar fra Handicaprådet vurderes det hensigtsmæssigt at præcisere ordlyden i kvalitetsstandarden, så det tydeliggøres, at der foruden den faste udmåling af supervision til plejefamilier, kan ydes akut støtte på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte plejefamilies behov.

  Denne præcisering er indarbejdet (bilag 1).

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at kvalitetsstandarden godkendes
  2. at der sker en årlig revidering af kvalitetsstandarden

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 10 Mødested for unge (genoptaget)

  SagsID/Sagsnummer: 20/2205
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_rapport_om_ungemoedested.pdf.pdf moedested_for_unge.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om UngRingsteds (Ungdomsskolens) analyse af behov for mødested for unge, som det fremgår af hensigtserklæring nr. 14 i budgetaftalen for 2019-2022. UngRingsted har i samarbejde med RUF (Ringsted Ungdomsforum) udarbejdet en rapport om unge voksnes behov for et ungemødested i Ringsted, som er vedlagt som bilag (bilag1). Hovedpointerne fra undersøgelsen vil blive fremlagt i denne sagsfremstilling som grundlag for en eventuel senere beslutning ift. etablering af et ungemødested i Ringsted Kommune.

  UngRingsteds leder Helle Mikkelsen deltager ved mødet og fremlægger hovedpointer fra undersøgelsen.

  Beskrivelse af sagen

  I budgetaftalen for 2019-2022 bad Byrådet om en analyse af behovet for et mødested for unge i Ringsted Kommune med henblik på at etablere et ungemødested. Der blev efterspurgt en undersøgelse af, hvorledes der mangler tilbud, der retter sig mod en anden gruppe af unge end dem, der benytter sig af eksisterende tilbud. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem UngRingsted og RUF på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt unge mellem 15 og 25 år, hvor formålet har været at kortlægge, hvorvidt de unge selv udtrykker et behov og et ønske om et ungemødested i Ringsted Kommune samt hvilke kvaliteter og rammer de forestiller sig.

   

  Respondenterne har givet deres input til bl.a. følgende spørgsmål:

   

  1. om de synes det er en god idé med et mødested for den givne (15-25) aldersgruppe,
  2. om de selv kunne tænke sig at benytte mødestedet,
  3. hvilke aktiviteter og tilbud der eventuelt skal være på mødestedet,
  4. beliggenhed og
  5. åbningstider.

   

  Rapporten indeholder således en behovsanalyse samt et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan et sådant ungemødested ville kunne organiseres og etableres (se side 4 i rapporten).

   

  Undersøgelsen viser også, at målgruppen af unge 15-25 årige ikke kan betragtes som en homogen gruppe med ensartede behov for et nyt ungemødested, men at det derimod er vigtigt at imødekomme deres behov med et bredspektret tilbud, som kan tilgodese mange forskellige ønsker og behov hos målgruppen. Især bør det tages med i overvejelserne, at et sådant mødested ville forsøge at etablere tilbud til unge, der ellers ikke benytter sig af de etablerede tilbud og derfor ofte mødes og ”hænger ud” i det offentlige rum.

   

  Respondenterne i undersøgelsen udtrykker således ønske om, at et eventuelt mødested kan opfylde følgende behov:

   

  • et uformelt og fleksibelt sted, hvor man som ung kan hænge ud på tværs af ungefællesskaber uden rammesætning
  • et værested hvor unge kan mødes i fritiden og dyrke fælles interesser og etablere nye bekendtskaber
  • åbent kreativt værksted og musikøvelokale, hvor de unge selv kan booke sig ind
  • et multifunktionelt værksted
  • at lære fra sig og hjælpe hinanden gennem ung-til-ung-tilbud, eksempelvis i form af (personlig eller praktisk) rådgivning, mentorordning, LGBT-grupper og lignende

   

  Med det formål:

   

  • at styrke fællesskabet på tværs af ungegrupper, alder, forskellige studier, social baggrund og politiske holdninger
  • et sted der skaber samvær og samhørighed, og får de unge til at blive i byen og/eller vende tilbage efter endt uddannelse
  • at give de unge lyst til at engagere sig i en sund og aktiv ungekultur i Ringsted
  • at de unge oplever at ungemødestedet er deres sted; ejerskabsfornemmelse, medborgerskab og aktiv deltagelse og engagement i ungehuset
  • at mødestedet skal være afsæt for personlig udvikling og kompetencer
  • at få de unge væk fra gaden, forebyggende indsats for at mindske at unge ender på “kanten”, mindske kriminalitet, at gribe de unge tidligt og lytte til deres tanker og behov
  • at gøre brug af de unges mangeartede kompetencer, eksempelvis udbyde opgaver til unge mellem job eller uddannelse, på ungemødestedet, for bl.a. at fremme selvudvikling og brug af de unges kompetencer

   

  Et kreativt multihus med plads til forskellighed

  På baggrund af analysen foreslår UngRingsted og RUF at ungemødestedet ligger centralt i Ringsted, og at der er plads til mange forskellige slags aktiviteter, så mødestedet tiltrækker en bred gruppe af unge. 80 % af respondenterne bakker op om et sådant mødested. Enkelte påpeger dog, at målgruppen kan blive for bred og foreslår at mødestedet skulle være forbeholdt 18-25 årige. Dette ses dog af UngRingsted og RUF som en problemstilling, man kan organisere sig ud af i og med at enkelte åbningsdage kan være forbeholdt afgrænsede aldersgrupper.

   

  De funktioner et kreativt multihus ifølge analysen bør kunne rumme er mere detaljeret skitseret i rapporten, men indeholder følgende elementer:

   

  Et lokale med industrikøkken så der kan afholdes events som f.eks. “Smag med RUF”, som er RUF’s månedlige madklub, til undervisning om økologi og bæredygtighed med jord til bord koncepter, madlavningskurser, fællesspisningsarrangementer, barista- og konditorkurser og som en regulær café med bemandet åbningstider m.m.

   

  Et kreativt multimedieværksted hvor de digitalt interesserede og kreative sjæle kan udvikle deres faglige, personlige og kreative kompetencer. De unge ville kunne give sig i kast med filmprojekter, 3D animation, benyttelse af et minifotostudie med green screen, eksperimentere med 3D- og plakatprint til events, lære at programmere apps, bygge robotter m.m.

   

  En øvecontainer, som kan understøtte det spirende unge-musikmiljø i Ringsted. På baggrund af særligt kvalitative input fra undersøgelsen, er det blevet bemærket at der efterspørges et semi-udstyret øvelokale (med trommesæt, keyboard, P.A anlæg/Mixer) med onlinebooking for unge musikere i kommunen, hvor de har mulighed for at gøre brug at musiklokalet når de vil.

   

  Et veludstyret multifunktionelt værksted for tekstil, træ, metal, laser cutter, grafisk arbejde, print og formning, og hvor du kan få hjælp til selvhjælp til projekter i alle størrelser – fra print af en opgave til reparation af gammel elektronik til bygning af en pallesofa. Derudover kunne der med fordel også skabes plads i værkstedet til små reparationer af knallerter. Særligt muligheden for et værksted ville tiltrække en gruppe af unge, som i øjeblikket er synlige i det offentlig rum, men som specifikt har ønsket at være en del af ungemødestedet og derfor ønsker sig et værksted.

   

  Et lokale til afholdelse af workshops hvor man med fordel kunne oprette et slags projektværksted, hvor de unge ville have mulighed for at bliver klædt på med værktøjer til projektledelse og eventmanagement fra ideudvikling til afvikling, og være med til at skabe rammerne for arrangementerne på- og udenfor om-rådet.

   

  Et mødelokale som lokale ungeforeninger kan booke og dermed blive en aktiv del af ungemødested. Ved at invitere lokale ungeforeninger ind i ungemødestedet sikres der forskelligartede arrangementer og mulighed for fremtidige foreningsfællesskaber, der kunne fokusere på en indsats mod unges ensomhed eller LGBT-grupper, som der bliver efterspurgt i undersøgelsen.

   

  Udendørsfaciliteter med plads til streetfodbold og Street basket, hvilket er et stort ønske blandt de unge, som allerede er aktive i foreninger. Ved at imødekomme dette ønske, ville det give plads til forskellighed. Derudover kunne man med fordel også lave en lille køkkenhave set i lyset af at bæredygtighed og klimadagsorden.

   

  Et lokale til ungerådgivning med faste ugentlige åbningstider, hvor ung-til-ung erfaringsudveksling/rådgivning kunne rammesættes. 

   

  Ringsted Ungeforum (RUF) anbefaler, at mødestedet bliver drevet som et socialøkonomisk projekt og at der søges fonde som eksempelvis Tuborg Fonden eller Roskilde Fonden, som særligt støtter op om mødesteder for unge og mødesteder etableret af og med unge.

  Derudover foreslår RUF, at der etableres en café, hvor der bliver serveret klimavenlige småretter, og som bliver hjertet i ungemødestedet.

   

  Dette har Tapperiet i Køge, INSP i Roskilde og Godsbanen i Aarhus gjort med succes, og de har dermed skabt et samlingspunkt for byens unge ved at samle teaterforestillinger, pop-up koncerter, loppemarkeder, værksteder, projektlokaler og en café i samme bygning. Ved at etablere en café med et industrikøkken og et hold af frivillige kokke med hygiejnekursus, ville det kunne være med til at gøre ungemødestedet økonomisk bæredygtigt, og man kunne overveje at åbne caféen op for alle byens borgere, ligesom de har gjort på Tapperiet i Køge.

  Inddragelse og høring

  Undersøgelsen er baseret på i alt 598 besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen. Størstedelen af besvarelserne er fra unge voksne i alderen 15-21 år. Det er værd at bemærke, at der er et lille segment af besvarelserne fra det elektroniske spørgeskema, hvor respondenternes alder ‘falder udenfor’ kategorien ‘unge voksne mellem 15-25’. Dette skyldes blandt andet, at der er flere af respondenterne, der har meddelt, at de har svaret for (eller sammen med) deres børn.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

  Vurdering

  Ud fra spørgeskemaundersøgelsen vurderes det, at især de unge mellem 15 og 21 år udtrykker et stort ønske om et mødested for deres aldersgruppe, der rækker ud over allerede etablerede tilbud. Det vurderes desuden på baggrund af lignende multifunktionelle mødesteder for unge i andre kommuner, at sandsynligheden for succes vil være realistisk. Samtidig spiller et sådant initiativ sammen med og understøtter øvrige tiltag i Ringsted Kommune for den gruppe af unge, der ikke benytter sig af de allerede etablerede tiltag, og som derfor mødes og ”hænger ud” i det offentlige rum.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning som grundlag for evt. fremtidig beslutning om etablering af et mødested for unge i Ringsted Kommune.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-02-2020

  Udsat til næste møde.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er genoptaget fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde d.17.02.20.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning som grundlag for evt. fremtidig beslutning om etablering af et mødested for unge i Ringsted Kommune

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-03-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget ønsker sagen genoptaget til politisk drøftelse.

  Supplerende sagsfremstilling

  Denne sag er genoptaget fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde 30. marts 2020 efter ønske om yderligere politisk drøftelse i forhold til UngRingsteds ovennævnte undersøgelse. Denne har afdækket nogle ønsker og behov for et mødested for unge i Ringsted Kommune. For at kunne imødekomme ønsket om et mødested for unge, er der imidlertid behov for at afdække de muligheder og modeller for økonomi og driftsforhold, der kan være for multifunktionelle huse for unge. Det, der i denne sag skal tages stilling til, er, om der skal igangsættes en proces, der afdækker disse forhold.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af den gennemførte undersøgelse, at der er behov for, at der igangsættes en proces, der kan danne baggrund for en grundigere drøftelse, hvis der skal kunne gives et realistisk bud på, hvilke muligheder der er for drift, organisering og økonomi ved oprettelsen af et mødested for unge i Ringsted Kommune. En proces, hvor også de unge bliver spurgt, så de kan give deres bud på, hvad sådan et sted skal kunne. Samtidig kan der også skabes mulighed for at aflægge besøg i andre kommuner, hvor der findes tilsvarende multifunktionelle huse for målgruppen.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, hvorvidt der:

   

  1. ønskes igangsat en proces med henblik på afdækning af behov og muligheder

   

  eller

   

  1. om sagen skal afvente budgetforhandlinger for 2021 før videre proces sættes i gang

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Det anbefales at der udarbejdes et oplæg, der afdækker behov, organiseringsformer og muligheder – samt en kortlægning af eksisterende tilbud, der retter sig mod unge i Ringsted Kommune. Sagen genoptages i oktober 2020.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 11 Orientering om evaluering af indsatser realiseret med midler fra pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne

  SagsID/Sagsnummer: 19/2012
  Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget
  evalueringer_2mio_puljen_2019-2020.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om folkeskolernes evaluering af de indsatser, der i 2019 blev tildelt midler fra puljen på kr. 2. mio. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne.

  Beskrivelse af sagen

  Med budgetaftalen for 2019 blev der årligt afsat kr. 2 mio. til folkeskolerne i Ringsted med henblik på at give flere elever mulighed for som minimum at opnå karakteren 02 ved folkeskolens afgangsprøver jf. den politiske målsætning om at elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

  Med det formål at øge de faglige resultater på den enkelte skole, krav om sammenhæng med skolens øvrige strategiske indsatser og evaluering af indsatserne til fremlæggelse for BUU primo 2020 blev puljen på kr. 2 mio. første gang fordelt inden for følgende fire hovedområder medio 2019 med orientering på Børne og Undervisningsudvalgets møde den 19. august 2019:

   

  Indsatsområde 1:     500.000,- kr. til styrkelse af den almene undervisning

  Indsatsområde 2:    250.000,- kr. til samarbejde med foreninger og erhvervsliv

  Indsatsområde 3:    250.000,- kr. til turboforløb

  Indsatsområde 4:  1.000.000,- kr. til to-lærerordninger og andre specifikke indsatser

   

  Der blev samlet ansøgt om kr. 4.840.600. Kr. 2.000.000,- blev, med afsæt af de nævnte kriterier, tildelt skolerne med følgende beløb fordelt på de fire indsatsområder:

   

  Skole

  Tildeling i kr.

  indsatsområde

  Byskovskolen

  200.000

  1

  Byskovskolen

  48.000

  2

  Byskovskolen

  75.000

  3

  Byskovskolen

  159.000

  4

  Campusskolen

  157.000

  3

  Campusskolen

  317.000

  4

  Dagmarskolen

  200.000

  1

  Kildeskolen

  74.800

  1

  Kildeskolen

  47.000

  2

  Nordbakkeskolen

  50.000

  1

  Nordbakkeskolen

  50.000

  4

  Søholmskolen