Du er her

Byrådet - 05-10-2015

Byrådet - 05-10-2015

Dato: Mandag den 5. oktober 2015 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 102015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 5. oktober 2015

  SagsID/Sagsnummer: 14/331
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med bemærkning om:

  • at der i forbindelse med 2. behandling af budget 2016 tilføjes følgende te kst i afstemningskatalogets punkt 88:

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og som en fleksibel arbejdsgiver, modtager økonomiudvalget en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, AT-påbud, sygefravær og andre indikatorer på trivselen på kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for iværksatte tiltag til forbedring af trivslen

  • at punkt 21 bliver fremrykket og behandlet efter punkt 1

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 2 Mødekalender 2016 for Ringsted Byråd

  SagsID/Sagsnummer: 13/20290
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_-_moedekalender_2016.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet beslutte hvilke datoer de holder møder i 2016.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til mødekalender er vedlagt som bilag.

   

  Som udgangspunkt har Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19, juli måned undtaget. Så er der p.gr.a helligdage nogle forskydninger.  Det giver følgende mødedatoer:

   

  • 11. januar
  • 8. februar
  • 7. marts
  • 11. april
  • 9. maj
  • 6. juni
  • 21. juni
  • 12. september
  • 10. oktober
  • 14. november
  • 5. december

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til mødeplan for 2016 for Byrådets møder vedtages

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor og Benny Christensen

 • Punkt 3 Udpegning til Bestyrelsen for CSU-Slagelse, Center for specialundervisning

  SagsID/Sagsnummer: 10/26128
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Rikke Hedegaard har den 9. september 2015 anmodet om at få lov til at udtræde af bestyrelsen for CSU-Slagelse.

  Beskrivelse af sagen

  På det konstituerende møde udpegede Byrådet Rikke Hedegaard som bestyrelsesmedlem og Timo Jensen som stedfortræder for Bestyrelsen CSU-Slagelse.

  Der er i skolens vedtægter intet til hindring for, at Rikke Hedegaard udtræder af bestyrelsen og at Byrådet udpeger en anden til bestyrelsen.

   

  Administrationen har bedt CSU-Slagelse om indtil videre at indkalde stedfortræder Timo Jensen til bestyrelsesmøderne.

  Høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen økonomi

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

   

  1. at Timo Jensen indtræder i bestyrelsen for CSU-Slagelse
  2. at d er udpeges en ny stedfortræder til bestyrelsen for CSU-Slagelse

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Lisbeth Andersen indtræder som stedfortræder

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 4 Folkeafstemning december 2015 (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 15/20785
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Den 3. december 2015 er der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til tilvalgsordning.

  Byrådet skal udpege formænd til de 13 afstemningssteder (valgstyrere) samt et antal tilforordnede vælgere jfr. Lov om valg til Folketinget § 97 .

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune har 13 afstemningssteder. De 10 små afstemningssteder har hvert 1 valgbord. På de 3 store afstemningssteder, Dagmarskolen, Benløse Hallen og Ringsted Kongrescenter er der digitale valgliste, det betyder, at vælgerne frit kan gå til det valgbord de ønsker. 

  Der udpeges til hvert afstemningssted en formand og et antal tilforordnede vælgere, der alle deltager i afviklingen af valgdagen og optællingen. Til hvert afstemningssted deltager der herudover også en administrativt udpeget sekretær og på de 3 store afstemningssteder nogle afløsere. Som besluttet i Byrådet 8. september 2014 under punktet valgevaluering, deltager der afløserne i valget fra kl. 18 og til optællingen er færdig.

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode på baggrund af den gruppeinddeling (partigruppe) der gælder i Byrådet i dag, hvor A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, Ø og Kisser Lehnert har hver ét medlem.  Man kan dog vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen ved hvert valg specifikt, eller man kan vælge at benytte den valggruppeaftale, der lå til grund for konstitueringen

  Formænd og tilforordnede vælgere.
  Der skal udpeges 1 formand til hvert af kommunens 13 afstemningssteder.

  Der skal derudover udpeges 70 tilforordnede fra partierne, heraf er de 13 afløsere og deltager ikke hele dagen.

  Herudover skal der udpeges 31 fra administrationen til sekretærer, afløsning, pakning og valgsekretariat.

  Valgsekretariatet er på Rådhuset.

  Hvis der ikke er valggrupper giver den d´Hondtske metode følgende fordeling af de i alt 91 politisk udpegede.

  Parti

  Formænd

  Tilforordnet hele dagen

  Afløsere

  I alt

  A

  4

  12

  4

  20

  B

  4

  4

  C

  4

  4

  F

  4

  4

  Kisser

  4

  4

  O

  3

  10

  3

  16

  V

  6

  15

  6

  27

  Ø

  4

  4

  I alt

  13

  57

  13

  83

   

  Høring

  Ingen høring

  Økonomi

  Ingen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller

  1. at der udpeges 13 formænd i henhold til ovenstående skema
  2. at de 13 formænd fordeles på valgsteder
  3. at der herudover udpeges 70 tilforordnede v ælgere i henhold til ovenstående skema

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 5 Ændring af Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 15/21627
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_vejledning_om_ledelsestilsyn.docx bilag_1_forslag_til_aendret_kasse-_og_regnskabsregulativ_for_ringsted_kommune_pr._05.10.2015.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ændringer til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal godkendes af Byrådet. I sagen fremlægges forslag til ændringer af Kasse- og Regnskabsregulativets regler om anlægsstyring, kontantkasser, bankkonti og betalingskort, ledelsestilsyn og om søgning af eksterne puljemidler.

  Beskrivelse af sagen

  Kasse- og Regnskabsregulativet er Ringsted Kommunes regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen. Det er et regelsæt, der beskriver kommunens organisatoriske- og styringsmæssige principper for, hvordan økonomistyringen skal tilrettelægges i praksis.

   

   

  Anlægsstyring

  På baggrund af BDOs forvaltningsrevision af det tekniske område og deres efterfølgende anbefalinger, blev der gennemført en række initiativer og handlinger med sigte på at støtte og udvikle styringsopgaverne.

   

  Efterfølgende er der identificeret en række yderligere forhold og arbejdsgange i kommunens anlægsstyring som kan optimeres med det formål, at nedbringe udførelsestiden for anlægsprojekter, samt at fastlægge en mere præcis administrativ ansvarsfordeling og styring af anlægsprojekter.

   

  De foreslåede ændringer i Kasse- og Regnskabsregulativet vedr. anlægsstyring er vist med rød tekst i bilag 1 ”Forslag til ændret Kasse- og Regnskabsregulativ for Ringsted Kommune pr. 5. oktober 2015”. Nedenfor er ændringerne beskrevet nærmere.

   

  Administrativt ansvar for anlæg samles i Vej- og Ejendomscenteret

  Det administrative ansvar for anlægsprojekter følger i dag som udgangspunkt det politiske ansvar. Det vil i praksis sige, at såfremt et anlæg overføres til Plan- og Boligudvalget skifter det administrative ansvar over til Vej- og Ejendomscenteret, mens det administrative ansvar for anlæg, som forbliver i et andet fagudvalg ligger i det respektive tilhørende center.

   

  Det foreslås, at Vej- og Ejendomscenteret fremover vil have det styringsmæssige ansvar for alle anlæg. Med styringsmæssigt ansvar menes, at have ansvar for at overholde de særlige formalia som gælder for anlægsprojekter, samt at drive processen og koordinere i forhold til andre fagcentre og interessenter i øvrigt. Der menes ikke et ansvar for den faglige del af projektet som stadig vil ligge i det relevante fagcenter, men det er Vej- og Ejendomscenterets ansvar at inddrage disse fagpersoner.

   

  Det foreslås endvidere at Vej- og Ejendomscenteret har det styringsmæssige ansvar allerede fra udarbejdelsen af anlægsønsker.

   

  Vej- og Ejendomscenteret har ansvar for at drive anlægsprojektet og har den formelle anlægsprojektlederrolle. Øvrige centre har fortsat ansvar for det faglige indhold og de hensyn dette kræver, men det er anlægsprojektlederen i Vej- og Ejendomscenteret, der sikrer at alle relevante parter og interessenter inddrages rettidigt og i nødvendigt omfang.

   

  Samlingen af det administrative ansvar i Vej- og Ejendomscenteret ændrer ikke det politiske ansvar for anlægsprojekter som er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

   

  Samlet årlig Anlægsplan

  Som en følge af, at det administrative styringsansvar entydigt lægges hos Vej- og Ejendomscenteret, foreslås det, at der umiddelbart efter budgetvedtagelsen fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for alle anlægsprojekter. Tidsplanen angiver, hvornår de enkelte anlægsprojekter kan gennemføres og afsluttes og det vil fremgå af planen, i hvilket kvartal hvert projekt forventes påbegyndt og i hvilket kvartal og årstal projektet forventes afsluttet.

   

  Anlægsplanen skal tage hensyn til såvel politiske krav og forventninger i de enkelte anlægsønsker som til planlægning af de administrative ressourcer. Anlægsplanen behandles i alle relevante fagudvalg, og godkendes i Byrådet inden det nye budgetårs begyndelse. Efterfølgende vil der også vil ske en afrapportering af de enkelte anlægsprojekters tidsterminer i forbindelse med kvartalsopfølgningerne.

   

  Samlet behandling af Småanlæg

  Der er hvert år ofte en række småanlæg, som både er relativt ukomplicerede og ikke kræver forudgående projektering og planlægning i særligt stort omfang, samt ofte er under 2 mio. kr. i samlede udgifter og indtægter. Disse småanlæg bliver i dag efter de gældende regler lagt frem enkeltvis hen over året til politisk behandling, hvor der søges anlægsbevilling.

   

  For at begrænse sagsmængden og det forbundne ressourceforbrug foreslås det, at der kan søges anlægsbevillinger til alle småanlæg i én samlet sag inden budgetårets begyndelse. Som udgangspunkt søges der anlægsbevilling til hele anlægsprojektet til såvel den fornødne projektering som til selve udførelsen.

   

  Det er centerchefen for Vej- og Ejendomscenteret, som vurderer, hvilke anlægsprojekter der kan kategoriseres som småanlæg.

   

  Håndtering af Rammeanlæg

  Rammeanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor der er afsat et rådighedsbeløb som en ramme, oftest over en årrække, uden en konkret politisk anvisning af, hvilke anlægsarbejder der skal udføres. Denne type anlægsprojekter er ikke i dag beskrevet i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, hvorfor dette er tilføjet.

   

  Det foreslås, at der i sagen om ansøgning om anlægsbevilling til et rammeanlæg, skal fremlægges en liste med konkrete delprojekter der kan udføres inden for rammen. Delprojekterne skal være afgrænsede og prissatte, så man politisk kan vælge et antal delprojekter inden for det afsatte rådighedsbeløb.

   

  Den politiske udvælgelse af delprojekter er bindende for administrationen og der kan ikke til- eller fravælges delprojekter som følge af mer- eller mindreudgifter på de øvrige delprojekter uden en politisk behandling i det relevante fagudvalg.

   

  Det foreslås, at anlægsbevillingen gives til det samlede rammeanlæg og ikke til de enkelte delprojekter og at der som udgangspunkt ikke gives særskilt anlægsbevilling til projektering først.

   

   

  Automatisk overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb

  I anlægsprojekter er det ofte vanskeligt at forudsige og budgetlægge de enkelte års udgifter og indtægter henover anlægsperioden i form af rådighedsbeløb. Et rådighedsbeløb angiver det maksimale kassetræk i et regnskabsår af hensyn til styring af kommunens samlede budget, men i praksis vil der være tilfælde, hvor udefrakommende forhold kan medføre forskydninger i udgifter og indtægter hen over årene i udførelsesperioden.

   

  Rådighedsbeløb er af natur étårige og et uforbrugt rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang. Dette håndteres i dag ved at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb i overførselssagen i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet i april/maj måned. Såfremt der er behov for at anvende et uforbrugt rådighedsbeløb fra det tidligere år i perioden frem til overførselssagen er behandlet, skal der efter det nuværende regulativ forelægges en ny anlægssag.

   

  Det foreslås, at Byrådet tilkendegiver, at der fremover er automatisk overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til det efterfølgende kalenderår. Tilkendegivelsen betyder i praksis, at der allerede fra første dag i det nye regnskabsår kan afholdes udgifter finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb fra året før, uanset om disse fremgår af økonomisystem.

   

  Selvom uforbrugte rådighedsbeløb overføres automatisk, må der ikke afholdes udgifter eller indtægter uden den fornødne anlægsbevilling og ligeledes skal de overførte rådighedsbeløb altid anvendes i overensstemmelse med den tilknyttede anlægsbevilling

   

  Økonomienheden i Ressourcecenteret ajourfører økonomisystemet i januar måned med de overførte rådighedsbeløb, således at der er et retvisende budgetgrundlag for såvel den løbende styring af udgifter og indtægter som for de månedlige og kvartalsvise budgetopfølgninger.

   

  I Byrådets overførselssag i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet vil der indgå en oversigt over de overførte rådighedsbeløb specificeret på anlægsprojekter.

   

  Behandling af Anlægsregnskaber

  I afsnittet om anlægsregnskaber er det blevet tydeliggjort, at sager med anlægsbevillinger eller forbrug over 2 mio. kr. i enten udgifter eller indtægter skal fremlægges som en selvstændig sag. Ligeledes skal anlægsregnskaber, hvor der er afvigelser i enten udgifter eller indtægter på +/- 10% mellem de samlede anlægsbevillinger og forbrug, fremlægges som selvstændige sager eller såfremt det i øvrigt er ønsket politisk eller af Direktionen.

   

  Tidsfristen for aflæggelse af et anlægsregnskab er ændret til højst 12 måneder efter 1 årsgennemgangen, således at den følger aflæggelsen af årsregnskaber.

   

  Derudover er indholdet af et anlægsregnskab formaliseret med fokus på informationsværdi og afvigelsesforklaringer.

   

  Skærpelse af krav i forbindelse med søgning af eksterne puljemidler

  Ekstern tilskudsfinansiering, fundraising og støttede projekter er blevet en etableret del af de kommunale udviklingsaktiviteter, ikke kun på centralt men også på decentralt niveau. Denne udvikling indebærer en fare for økonomiske uhensigtsmæssigheder. Der foreslås en skærpelse af Kasse- og Regnskabsregulativets regler om tilskudsfinansiering, som også dækker fundraising, støttede projekter og medvirken i forskningsprojekter. De foreslåede ændringer vedr. puljemidler er vist med blå tekst i bilag 1 ”Forslag til ændret Kasse- og Regnskabsregulativ for Ringsted Kommune pr. 5. oktober 2015” i afsnit 8.1.

   

  For at undgå ubudgetterede afledte driftsudgifter og serviceniveauglidning skal der – inden kommunen afgiver en bindende ansøgning – tages politisk stilling til, om de påtænkte aktiviteter er ønskelige og om man er parat til at finansiere en evt. fortsat drift.

   

  Ligeledes er det i visse tilfælde nødvendigt, at der opnås en indtægtsbevilling, hvis den indsendte anmodning nyder fremme. Dette gælder særligt i forbindelse med anlægsopgaver, idet hovedparten af driftsbevillingerne gives som nettobevillinger. I andre tilfælde bør driftsbevillinger tilrettes, fx hvis støtte udbetales forlods eller til sidst i et flerårigt forløb.

   

   

  Præcisering af regler om kontantkasser, bankkonti og betalingskort

  Der er sket en gennemskrivning af afsnittet om betalingsformidling (i regulativets afsnit 5), hvorunder det præciseres, at konti i pengeinstitutter, kontantkasser og forskudskonti med tilknyttet betalingskort skal indgå i ledelsestilsynet, og at der gælder særlige dokumentationskrav og ansvar i forbindelse med anvendelse af personlige betalingskort. Herunder at de er personlige, og således ikke må overdrages til eller anvendes af andre.

   

  Afsnittet vedr. betalingsformidling fremgår med grøn tekst i bilag 1 ”Forslag til ændret Kasse- og Regnskabsregulativ for Ringsted Kommune pr. 5. oktober 2015” i afsnit 5.

   

  Ledelsestilsyn

  Afsnittet om ledelsestilsyn er blevet gennemskrevet for at gøre lederens pligter klarere. Desuden er bilaget ændret, så det nu i højere grad har karakter af en vejledning. Det foreslås derfor, at henvisningen til bilaget udgår. Vejledningen vedlægges til orientering i bilag 2 ”Vejledning om Ledelsestilsyn”.

  Afsnittet vedr. ledelsestilsyn fremgår med orange tekst i bilag 1 ”Forslag til ændret Kasse- og Regnskabsregulativ for Ringsted Kommune pr. 5. oktober 2015” i afsnit 6.3.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Anlægsstyring

  Administrativt ansvar for anlæg samles i Vej- og Ejendomscenteret.

  Ved at samle det styringsmæssige ansvar for samtlige af kommunens anlægsprojekter vil der opnås en så stor opgaveportefølje i Vej- og Ejendomscenteret, at der kan sikres de fornødne kompetencer inden for anlægsstyring og anlægsformalia mv. Der opnås også bedre forudsætninger for den administrative koordinering af ressourcer i kraft af en række medarbejdere med anlægsprojekter som primært arbejdsområde. Dette vil kunne give både mere effektive arbejdsgange og en bedre ressourceudnyttelse og derfor forventes det, at anlægsprojekterne set under et kan gennemføres hurtigere.

   

  Ved at lægge ansvaret for udarbejdelse af budgetønsker i Vej- og Ejendomscenteret vurderes det, at man kan sikre et ensartet højt anlægsfagligt niveau i alle administrativt udarbejdede budgetønsker og at risikoen for efterfølgende budgetoverskridelser dermed minimeres. Ligeledes forventes det, at anlægsønskerne umiddelbart kan danne grundlag for det efterfølgende projekterings- og anlægsarbejde, hvorfor den samlede anlægsperiode alt andet lige vurderes at blive kortere.

   

  Samlet årlig Anlægsplan

  I kraft af, at Anlægsplanen behandles i alle relevante fagudvalg og i Byrådet, giver det mulighed for en politisk prioritering af rækkefølgen af anlægsudførelsen ligesom det vil give et bedre overblik end i dag over de enkelte anlægs tidsterminer.

   

  Samlet behandling af Småanlæg

  Det vurderes, at en samlet behandling af anlægsbevillingsansøgninger for alle småanlæg vil reducere ressourceforbruget til udarbejdelse af enkeltsager og at dette vil betyde hurtigere gennemførelse af disse småanlæg.

   

  Da det påhviler centerchefen for Vej- og Ejendomscenteret at vurdere, hvilke sager der opfylder kriterierne for at være småanlæg, sikres det, at småanlæg ikke alene kategoriseres efter økonomi, men at der også tages hensyn til det konkrete anlægsprojekts karakter.

   

  Det er endvidere pålagt administrationen straks, at fremlægge en særskilt sag til politisk behandling såfremt forudsætningerne for, at et anlæg er blevet karakteret som et småanlæg ændrer sig. Der kan eksempelvis vise sig behov for mere omfattende projektering eller at projektet bliver mere kompliceret end forventet.  Der kan i disse tilfælde ikke afholdes yderligere udgifter eller indtægter, før der er taget eksplicit stilling til anlægsprojektets anlægsbevilling ud fra de nye oplysninger om projektet.

   

  Håndtering af Rammeanlæg

  Der har ikke tidligere fremgået retningslinjer for håndtering af rammeanlæg af kasse- og regnskabsregulativet. Det vurderes, at de foreslåede regler fremadrettet vil give en ensartet og systematisk håndtering, styring og opfølgning af rammeanlæg, samt at samspillet mellem det administrative og politiske niveau formaliseres.

   

  Det vurderes endvidere, at når anlægsbevillingen knyttes til det samlede rammeanlæg opnås fleksibilitet og mindst muligt administration, især ved de rammeanlæg, som udmøntes i mange, mindre delprojekter.

   

  Automatisk overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb

  Forskydninger i anlægsudgifter henover et årsskifte er ofte vanskelige at undgå. Det vurderes, at en formaliseret automatisk overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vil sikre kontinuitet og forhindre utilsigtede anlægsstop, men også begrænse antallet af politiske sager om overførsel af rådighedsbeløb.

   

   

  Behandling af Anlægsregnskaber

  De nuværende regler for, hvornår et anlægsregnskab skal behandles som en selvstændig sag er blevet præciseret og skærpet i forhold til afvigelser, men der forventes dog ikke flere selvstændige sager med anlægsregnskaber end tidligere, da det antages, at potentielle afvigelser i stedet er håndteret ved bevillingssager.

   

  Skærpelse af krav i forbindelse med søgning af eksterne puljemidler

  Direktionen vurderer, at de skærpede krav i forbindelse med søgning af eksterne puljemidler vil bringe større sikkerhed og klarhed omkring støttede initiativer, uden dog at hindre at støttemulighederne udnyttes til at udvikle kommunens service.

   

  Præcisering af regler om kontantkasser, bankkonti og betalingskort

  Direktionen vurderer, at de skærpede regler vil gøre administrationen lettere for institutionsledere og andre brugere af kontantkasser, bankkonti og betalingskort. Samtidig vil en korrekt brug af disse blive understøttet og sikringen mod svig forbedres.

   

  Præcisering af regler vedr. økonomisk ledelsestilsyn

  Direktionen vurderer, at den reviderede tekst sammen med den udarbejdede vejledning vil gøre de enkelte budgetansvarliges ledelsestilsyn bedre, og administrationen heraf nemmere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ændringerne i Kasse- og Regnskabsregulativet som anført i bilag 1 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Ændringerne anbefales godkendt bortset fra forslag om skærpede krav i forbindelse med ansøgning om eksterne puljemidler.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 6 Budget 2016 - 2. behandling (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 14/24746
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_tekniske_budget_for_2016_-_korrigeret_18._september_2015.docx hoeringssvar_vedr._budgetforslag_2016.pdf tekniske_aendringer_til_budget_2016-2019.docx notat_om_budgettering_af_udskrivningsgrundlag.docx afstemningskatalog_budget_2016.docx budgetaftale_2016._-_v.a.f.df.c._kisser_franciska_lehnert.docx aendringsforslag_fra_enhedslisten.pdf aendringsforslag_fra_radikale_venstre.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Byrådet havde 1. behandling af budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 den 7. september 2015.

  Budgetforslaget fremlægges nu med henblik på Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetforslaget har efter 1. behandlingen været sendt i offentlig høring. Der er indkommet i alt 46 høringssvar, der vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges resume af de indkomne høringssvar.

  Økonomienheden har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.

  Det anbefales, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet det vurderes, at det vil være forbundet med en væsentlig risiko at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Der vedlægges som bilag ”Notat om budgettering af udskrivningsgrundlag”.

   

  For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at nedsætte kirkeskatteprocenten fra 0,97 % til 0,95 %. Det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95 % for 2016.

  Ved fristen for indsendelse af ændringsforslag var der indkommet budgetaftale fra partierne: Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert.

   

  Herudover er der indkommet ændringsforslag fra henholdsvis Radikale Venstre og Enhedslisten.

  Ændringsforslagene vedlægges som bilag.

   

  Ændringsforslagene indeholder en lang række budgetønsker og omprioriteringsforslag, disponering af anlægsbudgettet samt en række hensigtserklæringer.


  Administrationen har desuden udarbejdet notat om forslag til supplerende tekniske ændringer til budgetforslaget for 2016 til 2019. Notatet vedlægges som bilag. Ændringerne omhandler provenu af dødsboskat samt kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter.

  På baggrund af de indgåede forslag fra partierne og forslag til supplerende tekniske ændringer er der udarbejdet et afstemningskatalog, jfr. vedlagte bilag.

  Det vurderes, at en række genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver mv. kan finansieres af driftsbudgettet i stedet for anlægsrådighedsbeløb, som det fremgår i det tekniske budgetforslag. Dette vil være mere i tråd med de aftale rammer for kommunernes økonomi.

   

  Flytningen af midler vedrører:

  Opgave

  Beløb, mio. kr.

  Energipulje 2016

  3,0

  Genopretning af bygninger

  8,0

  Genopretning af veje

  2,0

  Opgradering af legepladser

  0,8

  Puljen til udvikling i landdistrikter

  1,0

  I alt

  14,8

   

  En flytning af ovenstående anlægsbeløb til driftsrammen vil dog få konsekvenser for overholdelsen af den økonomiske politik. Hvis Byrådet ønsker det, kan budgetterne flyttes tilbage under anlæg fx i forbindelse med en første budgetrapport i april 2016. Regnskabet vedrørende kommunernes anlæg er ikke sanktionsbelagt.

  Høring

  Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Høringssvar vedlægges som bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag 2. behandles i Byrådet.
  2. at der stemmes i henhold til vedlagte afstemningskatalog.
  3. at de kommunale takster godkendes som forelagt, dog bemyndiges administrationen til at korrigere takster i konsekvens af vedtagne ændringsforslag.
  4. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
  5. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰. Dækningsafgift for erhvervsejendommes forskelsværdi fastsættes i henhold til ændringsforslag.
  6. at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016.    
  7. at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2016 udgør 26,7 % og kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
  8. at der flyttes i alt 14,8 mio. kr. fra anlæg til driftsbevillinger jf. beskrivelse i sagsfremstillingen.
  9. at det samlede budget 2016 inklusive ændringer godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Oversendes til Byrådets 2. behandling.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt efter afstemning.

   

  Ændringsforslag (Beløb i 1.000 kr.)

  Uden fortegn = merudgift. ”-” = mindreudgift.

  For

  Imod

  Stem-te ikke

  TEKNISKE ÆNDRINGER

  1

  Provenu af dødsboskat

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.094

  0

  0

  0

  2

  Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  Statstilskud

  -420

  -5.856

  -6.120

  -6.246

  Medfinansiering

  420

  5.856

  6.120

  6.246

  SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER

  Økonomiudvalget

  3

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Dækningsafgiften nedsættes med 2,5 ‰ i 2016 og 1,25 ‰ i de efterfølgende 4 år. Det forudsættes, at der gives midlertidige statslige tilskud til nedsættelsen. Nedsættelsen finansieres endeligt i overslagsårene af ændring af den økonomiske politik i relation til afdrag på lån. Gælden er nu nedbragt på landsgennemsnitlig niveau samtidig med at gamle lån udløber og afdragene kan således nedsættes med 13 mio. kr. over de kommende 8 år. Herudover finansieres afviklingen af dækningsafgiften gradvist via færre udgifter til overførselsudgifter og større skatteindtægter.

    

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.699

  2.247

  2.446

  3.344

  4

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen) øges med 25.000 kr.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  25

  25

  25

  25

  5

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Ansættelse af kommunikationskonsulent - fokus på ekstern kommunikation.

  Restfinansieringen findes via projektmidler.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  275

  275

  275

  275

  6

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Ungeafdelingerne inkl. større fokus på helhedsorienteret sagsbehandling.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.350

  1.350

  1.350

  1.350

  7

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Afskaffelse af byggesagsgebyrer fra 2017.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  750

  750

  750

  8

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Øget fokus på den generelle klimatilpasning.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  600

  600

  600

  600

  9

  Forslag fra B

  2 udviklingskonsulenter til direktionen.

  B

  V,O,C,F,A,Ø og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  10

  Forslag fra Ø

  Ansættelse af borgerrådgiver

  Ø

  V,O,C,F,A og KFL

  B

  2016

  2019

  900

  900

  Børne- og Undervisningsudvalget

  11a

  Forslag fra B

  Udvidet åbningstid til kl. 21:00 i ét dagtilbud.

  B og Ø

  V,O,C,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  312

  312

  312

  312

  11b

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Udvide åbningstid i Fristedet til kl 19.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  100

  100

  100

  100

  12

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv i Ringsted Kommune.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  200

  200

  200

  200

  13

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Finansiering af timer til faglig fordybelse i skolerne.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  500

  500

  500

  500

  14

  Forslag fra B

  Understøttende undervisning på skolerne.

  B og Ø

  V,O,C,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.000

  2.400

  2.400

  2.400

  Kultur- og Trivselsudvalget

  15

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Åben skole – samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  300

  300

  300

  300

  Klima- og Miljøudvalget

  16

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Fejning af veje.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  140

  140

  140

  140

  17

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Landsbypedelordning i 2016 og frem (evaluering af ordning i 2016).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  206

  206

  206

  206

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  18

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Implementering af forebyggelsesindsatser og sundhedspolitik.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  500

  500

  500

  500

  19

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.675

  1.470

  1.470

  1.470

  20

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Styrkelse af serviceniveau vedrørende genoptræning.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  450

  450

  450

  450

  21

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Kompetenceløft på plejecentrene.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  365

  365

  365

  365

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  22

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  §85 udvidelser (socialpsykiatrien) på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  663

  663

  663

  663

  23

  Forslag fra B

  Styrkelse af hjerneskadeområdet.

  B og Ø

  V,O,C,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  MIDLERTIDIGE INVESTERINGER I SAGSBEHANDLERRESSOURCER

  24

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Øge antallet af sagsbehandlere i Børne- og familierådgivningen og Ungeenheden.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.800

  1.800

  1.800

  0

  25

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  550

  550

  0

  0

  26

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.800

  1.800

  1.800

  0

  27

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Ansættelser i borgerservice.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  900

  900

  0

  0

  28

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  1-årig projektansættelse i UNICEF By 2016.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  550

  0

  0

  0

  29

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Revurdering af alle kvalitetsstandarder.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  525

  307

  0

  0

  30

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Restbeløb i 2017 og 2018 foreslås finansieret via investeringspuljen. (Investeringspulje reduceres).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  -2.350

  -1.833

  0

  DRIFTSINVESTERINGSPULJEN

  31

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Forpligtende samarbejder med andre kommuner.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  250

  500

  0

  -1.000

  32

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Brobygningsforløb.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.232

  7

  -1.217

  -2.442

  33

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Overførsel fra investeringspuljen til anlægsbudgettet.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  Investeringspulje

  -3.139

  0

  0

  0

  Anlæg

  3.139

  0

  0

  0

  SKATTEFINANSIERET DRIFT - OMPRIORITERINGSFORSLAG

  Økonomiudvalget

  34

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Regulering af lønsum på konto 6.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  -1.600

  -1.600

  -1.600

  -1.600

  35

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Fokus på sygefravær (inkl. ansættelse af trivselskoordinator).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  -500

  -1.100

  -1.100

  Børne- og Undervisningsudvalget

  36

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  37

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -300

  -300

  -300

  -300

  38

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -100

  -100

  -100

  -100

  Kultur- og Trivselsudvalget

  39

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

   

  Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  -100

  -100

  -100

  -100

  40

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2019

  -30

  -30

  41

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Enhedspriser i Ringsted Svømmeland.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2019

  -200

  -300

  Klima- og Miljøudvalget

  42

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Indførelse af fleksturs byzoner.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2019

  -200

  0

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  43

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Udbud af private hjemmeplejeydelser.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2019

  -1.000

  -1.000

  44

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Logistikmodel for kommunal kørsel - model A (mad og dagligvarer).

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  -300

  -600

  -600

  -600

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  45

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -500

  -1.000

  -2.000

  -2.000

  46

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Reduktion i budget for nytteindsats.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -500

  -300

  -300

  -300

  Provenu af realiserede tiltag

  47

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  48

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  -1.100

  -1.100

  -1.100

  -1.100

  49

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  2016

  2017

  2018

  2019

  -90

  -90

  -90

  -90

  Øvrige

  50

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Bækken lejrskole

  Parterne er enige om, at det er en forudsætning for bevarelse af Bækken lejerskole, at mindst 20 klasser pr. år benytter den i skoleåret 2015/2016. Sagen tages op igen i forbindelse med næste budgetår. 

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  ÆNDRING AF EKSISTERENDE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG

  51

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen stoppes som følge af etablering af nyt beredskab.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -900

  -1.900

  0

  0

  52

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Cykelstier – rammekonto. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  4.000

  53

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Genopretning af bygninger – ramme. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  8.000

  54

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Klimatilpasningsprojekter – ramme. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  1.500

  55

   Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Kloakseparering, kommunale ejd. – ramme. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  400

  56

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Plan for fornyelse af bymidten udskydes et år.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -4.400

  4.400

  0

  0

  57

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Pulje til udvikling i landdistrikter. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  1.000

  58

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Sideudvidelser, fordelingsveje på landet – ramme reduceres i 2016 og fortsætter i 2019.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -1.000

  0

  0

  1.500

  59

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Trafiksikkerhed. (Fortsætter i 2019).

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  0

  3.000

  60

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Salg af brandbiler i henhold til etablering af nyt beredskab.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  -5.400

  5.400

  0

  0

  NYE SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER

  61

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Forbedring af de fysiske forhold i Borgerservice.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  300

  0

  0

  62

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Nybygning på Vigersted Skole.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  4.800

  0

  0

  0

  63

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Læringsmiljøer til skoler.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.000

  0

  0

  0

  64

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  750

  750

  0

  0

  65

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Kunststofbane i Benløse.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  0

  3.507

  0

  66

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Revitalisering af anlægspavillonen.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  500

  0

  0

  0

  67

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Plejeplan på kasernen.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  Anlæg

  200

  200

  150

  0

  Drift

  10

  20

  20

  20

  68

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  4.875

  0

  15.000

  15.000

  69

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  Anlæg

  500

  0

  0

  0

  Drift

  10

  10

  10

  10

  70

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Udvikling af rekreative områder – søerne / helhedsplan.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  300

  0

  0

  0

  71

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Ringsted Å projekt – rekreative muligheder på åen.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  300

  0

  0

  72

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  0

  1.050

  0

  0

  73

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

             

  Trafikplan for Ringsted Syd.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  2016

  2017

  2018

  2019

  6.300

  0

  4.050

  0

  74

  Forslag fra Ø

  Tilgængelighed på SFO-II “Gården”, Byskovskolen.

  Ø

  V,O,C,F,A og KFL

  B

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.200

  0

  0

  0

  HENSIGTSERKLÆRINGER (NYE TIL BUDGET 2016)

  75

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  I 1. kvartal 2016 fremlægges forslag til en strategi for tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune til regeringens krav om, at kommunerne skal aflevere 1 % af driftsbudgettet (ca. 14,4 mio.) som et såkaldt omstillingsbidrag. Forslaget kan indeholde konkurrence-udsættelse, serviceniveau m.v.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  76

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Såfremt der i forbindelse med finanslov 2016 udmøntes puljemidler på områder, som også er prioriteret i nærværende budgetforlig har parterne aftalt, at budgetaftalen på det specifikke område drøftes og eventuelt genåbnes.

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  77

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Hvis kommunerne under ét ikke kan overholde rammerne i aftalen mellem KL og Regeringen kan budgettet genåbnes med henblik på flytning af opgaver mellem anlægsfinansiering og driftsfinansiering.

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  78

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale i Sportscentret, Kongressen og Plejecentre gennem samarbejde og/eller samorganisering med Vej- og Ejendomscentret herunder Ejendomsstaben og Vej & Park.

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  79

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges behovet for renovering af Nebs Møllegaard nærmere.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  80

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 evalueres de fysiske forhold på bibliotek/borgerservice specielt i relation til støjgener.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  81

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at opsætte byporte ved indfaldsveje til landsbyer i stil med dem, der er etableret ved indfaldsvejene til Ringsted.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  82

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Der indledes dialog med Transportministeriet/Vejdirektoratet om etablering af støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  83

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  I 2016 revurderes den økonomiske politik i forhold til behovet for fortsat gældsafvikling m. h. p. eventuel nedsættelse fra 2017

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  84

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  For at sænkningen af dækningsafgiften kan træde i kraft skal der indgås fælles hensigtserklæring med REF om at erhvervslivet skal gøre en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser i kommunen.

  Forudsætningen for den aftalte aftrapning af dækningsafgiften er, at staten giver den forudsatte kompensation til udfasningen.

  V,O,C,F,A og KFL

  Ø og B

  85

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Til budget 2017 skal der, i samarbejde mellem Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter, udarbejdes nyt forslag til etablering af Familienetværk.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  86

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Indlede et arbejde med at finde samarbejdspartnere til et OPP-projekt omkring byggeri af billige boliger, der til en start kan rumme permanente boliger til flygtninge, men på sigt – alt efter behov - også kan bruges som ungdomsboliger.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  87

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  For at sikre overholdelse af kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal der forlods afsættes ressourcer til en kontrolfunktion, med henblik på sikring af kontraktbestemte klausulers overholdelse. Gerne som et samarbejde imellem flere kommuner så det sikres, at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed. Kontrolfunktionen bør desuden være i løbende uformel dialog med virksomheder og fagforbund.

  Inden udgangen af 2015 skal Byrådet forholde sig til muligheder for sanktioner.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  88

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og som en fleksibel arbejdsgiver, modtager økonomiudvalget en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, AT-påbud, sygefravær og andre indikatorer på trivselen på kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for iværksatte tiltag til forbedring af trivslen.

  V,O,C,Ø,B,F,A og KFL

  89

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt udsatte og sensitive børn.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  90

  Forslag fra V, A, O, C, F og Kisser Franciska Lehnert

  Fritidsaktiviteter til flygtningebørn søges finansieret med fondsmidler, integrations- og folkeoplysningsmidler. Initiativet søges udvidet til at omfatte alle børn i økonomisk udsatte familier fra 2017. Der udarbejdes et forslag herom til budget 2017.

  V,O,C,B,F,A og KFL

  Ø

  91

  Forslag fra Ø

  Forpligtende hensigtserklæring om samarbejdsaftaler mellem kommunerne i region

  Sjælland

  Der arbejdes i 2016 og 2017 med undersøgelse af og eventuel indgåelse af forpligtende

  samarbejdsaftaler mellem kommunerne i region Sjælland om fælles opgaveløsning på områder, hvor kommuner ikke har socialfaglige ressourcer til at løse opgaverne hver især.

  Områder omfattet af en aftale kan være større enkeltsager, bevilling af handicapbiler, bevilling og

  administration af Borgerstyret Personlig Assistance, mere omfattende hjælperordninger samt andre

  områder, hvor kommunerne på grund af andre opgaver har svært ved at tilvejebringe og fastholde

  socialfaglig viden og kompetencer.

  Processen skal være fuldført inden 1. januar 2018.

  Ø og B

  V,O,C,F,A og KFL

  92

  Forslag fra Ø

  Forpligtende hensigtserklæring om brugen af eksterne konsulenter

  Der arbejdes i 2016 og fremefter med begrænsninger i brugen af eksterne konsulenter. Det

  estimerede tidsforbrug konverteres til kommunale stillinger, undtagen hvor der er tale om helt

  specialiseret viden, som ikke er eller kan tilvejebringes i kommunen – kan f.eks. være tilfældet på nogle institutioner.

  Ø

  V,O,C,F,A,B og KFL

  93

  Forslag fra Ø

  Forpligtende hensigtserklæring om afvikling af New Public Management som

  Styringsredskab

  Unødvenlige optællingsopgaver og mistillidskultur skal afvikles. Ringsted kommune har på væsentlige områder oplevet en stigende central styring. Det hænger ikke mindst sammen med brugen af redskaber hentet fra New Public Management og tilsvarende magt til en magtfuld

  direktion. Dette skal som styringsredskab afvikles inden for 3 år og erstattes af en tillidsskabende

  samarbejdskultur.

  Ø

  V,O,C,F,A,B og KFL

  94

  Forslag fra Ø

  Forpligtende hensigtserklæring om stop for udbud af opgaver hos private udbydere

  Enhedslisten ønsker stop for udbud af opgaver hos private udbydere på rengøring. Hjemmepleje mv

  og hjemtagelse til kommunal operatør i Ringsted kommune. Processen gennemføres i det tempo gældende kontrakter udløber.

  Baggrunden er, at man på landsplan oplever et stigende antal konkurser blandt ikke mindst mindre udbydere på området. Det betyder en stigende centralisering blandt øvrige udbydere, hvilket fjerner argumentationen om borgernes frie valg. Øget centralisering blandt udbydere øger kommunens afhængighed af private udbydere og styrker de private udbyderes mulighed for økonomisk styring af markedet. Kommunen skal dog til stadighed kunne opretholde et eget tilbud og tage over, hvis private udbydere går konkurs eller vælger mere økonomisk attraktive forretningsområder.

  Kun en samling i ét kommunalt tilbud kan dæmme op for en udvikling, hvor Ringsted kommune

  pludselig står i en situation, vi er ude af stand til at styre økonomisk til stor skade for borgerne.

  Ø

  V,O,C,F,A,B og KFL

  Ej til stede: Per Flor (suppleant Svend Erik Jakobsen)

 • Punkt 7 Opfølgning på halvårsregnskabet (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 15/19493
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forslag_til_omdisponeringer.docx bilag_2_-_halvaarsregnskab_2015_oek.docx bilag_3_-_rapportdelen_af_halvaarsregnskab.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forlængelse af Byrådets beslutning den 7. september 2015 i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet for 2015 blev det besluttet, at der skal forelægges en sag for fagudvalg, i Økonomiudvalget og Byråd vedr. aflysning eller udskydelse af aktiviteter.

  Beskrivelse af sagen

  Det følger af styrelsesloven, at udvalgene har den umiddelbare forvaltning af de områder, som ligger under udvalget, og at de skal udføre bevillingskontrol.

  Endvidere fremgår følgende af styrelsesvedtægten for Ringsted Kommune:

  § 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt

  udvalget ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem

  Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

  Tiltag til begrænsning af merforbrug skal derfor behandles i udvalgene, som indstiller til Byrådet om bevillingsmæssige ændringer.

   

  Halvårsregnskabet viser et forventet resultat, der vil medføre en samlet budgetoverskridelse på ca. 20 mio. kr. En del af det samlede resultat er et forventet resultat på driftsområderne svarende til en budgetoverskridelse på 47,7 mio. kr. I sagen anbefaler administrationen at der handles med det samme med henblik på at reducere merforbruget ved årets udgang jf. vedlagte bilag 2 og 3. 

   

  Af halvårsregnskabet fremgår en række initiativer som administrationen har taget med henblik på at begrænse driftsudgifterne i resten af året bl.a. på skole-, børn og unge-, ældreområdet og herunder initiativer der forbedre den løbende økonomistyring. Herudover er alle centre bedt om at udvise økonomisk tilbageholdenhed, det vil sige ikke kun på områder, hvor der ventes et merforbrug, men også alle andre områder.

   

  Udover de administrativt igangsatte initiativer fremlægges med denne sag yderligere forslag der kan begrænse udgifterne samt forslag der kan øge driftsbudgetterne uden at kommunens likviditet forværres. En række af forslagene i denne sag kræver en politisk stillingstagen.  

   

  Forslagene er delt op i driftsforslag, hvor centrene lægger op til at mindske aktiviteten i forhold til det budgetterede med deraf følgende forventede mindreforbrug, og i anlægsforslag, hvor centrene lægger op til at visse anlægssager kan reduceres eller annulleres. Hensigten er at konvertere disse anlægsbudgetter til driftsbudgettet. I givet fald skal der tages stilling til hvor i driften at budgetterne skal placeres. 

   

  For de skattefinansierede anlægs vedkommende er der tale om projekter, der enten er færdiggjort med et mindreforbrug, eller hvor det vurderes at aktiviteten kan aflyses. Det præciseres at den del af anlægsbudgettet, der ikke anvendes i 2015 således bortfalder, og ikke overføres til 2016.

   

  For den skattefinansierede drifts vedkommende drejer det sig om forskellige områder, hvor tilbageholdenhed på den ene eller anden måde kan medføre mindreudgifter i forhold til forventningerne ved halvårsregnskabet. I givet fald at de forslåede disponeringer godkendes vil de afledte mindreforbrug i denne forbindelse ikke blive overført til 2016.

   

  Principielt ændres der ikke på overførselsadgangen. Institutionerne kan således forvente, at de normale overførselsregler er gældende. Eneste undtagelse er de konkrete forslag, der fremgår af denne sag.

   

  Det anbefales, at eventuelle reduktioner i anlægsbudgetter flyttes til den skattemæssige drift. Helt præcist indstilles at de flyttes til Vidtgående Specialtilbud under skoleområdet, der i forbindelse med halvårsregnskabet fr emlagde et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Der er fortsat et stort pres på områderne og det kan ikke afvises, at udgifterne vil stige yderligere. En budgettilførsel til Vidtgående Specialtilbud vil få betydning for skolernes resultat. Det skyldes at merforbrug vedrørende vidtgående Specialtilbud udkonteres til skolerne. Det drejer sig fx om 2 mio. kr. for Byskovskolens vedkommende.

   

  Såfremt alle forslagene i bilag 1 igangsættes, vil det samlet betyde, at kommunens ordinære resultat for 2015 vil gå fra minus 20,4 mio. kr. som forventet i halvårsregnskabet, til minus 7,4 mio. kr.

   

  Der henvises til bilag 1 for en uddybning af forslagene.

   

  Serviceudgifter

  Hvis kommunens samlede resultat bliver som forventet ved halvårsregnskabet, overholdes serviceudgiftsrammen. Selve rammen er beregnet ud fra det oprindelige vedtagne budget 2015 – og påvirkes ikke af efterfølgende ændringer i budgetterne. Om kommunen overholder rammen afhænger alene af hvordan regnskabet kommer til at se ud. Det betyder således, at alene flytning af budget fra anlæg til drift ikke påvirker om kommunen overholder eller overskrider serviceudgiftsrammen.

  Såfremt resultatet og herunder udgifterne bliver forøget udover forventningerne i halvårsregnskabet bliver serviceramme overskredet tilsvarende.

   

  Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen, sanktioneres dette i form af tilbageholdelse af en del af bloktilskuddet. Som udgangspunkt er sanktionerne kollektive, men sanktionerne kan blive delvist individuelle, såfremt det vurderes, at kommunen ikke har udvist passende økonomisk ansvarlighed.

  Vurdering

  Det er Direktionens vurdering, at såfremt kommunen skal opnå budgetoverholdelse i 2015 og i 2016 er det nødvendigt at foretage en række dispositioner, der reducerer aktiviteten og udgifterne generelt i kommunen. Det vurderes, at det ikke er tilstrækkeligt, at der henstilles til tilbageholdenhed, og at der arbejdes med handleplaner på de styrbare områder som forventer budgetoverskridelser. Det er nødvendigt med yderligere tiltag som foreslået i denne sag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at de enkelte fagudvalg tager stilling til de enkelte forslag i bilag 1 som vedrører det specifikke udvalg og indstiller de forslag, udvalget mener, bør gennemføres
  2. at Økonomiudvalget tager stilling til alle forslagene i bilag 1 og indstiller de forslag, udvalget mener, bør gennemføres
  3. at budgetterne på de anlægsforslag, der besluttes annulleret, tilføres Vidtgående Specialtilbud på skoleområdet.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2015

  Indstillingen anbefales godkendt med følgende bemærkninger og anbefalinger:

   

  1. At der i 2015 reduceres med 1 mio. kr. i midler til etablering af læringsmiljøer på 0.-6 årgang og at reduktionen på 1 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2016
  2. Reduktionen på 648.000 kr. til forbedringer af legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet effektueres i 2015. Indmeldte forslag for 2015 får fortrinsret fra puljen i 2016 
  3. Reduktionen på 500.000 kr. til indkøb af it-midler på dagtilbuds- og skoleområdet effektueres i 2015.
  4. At de midler, der er fundet fra forslag til omdispo neringer i 2015, skal dække merforbruget på kontoen til vidtgående specialtilbud på op til 7.2 mio. kr.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-09-2015

  Torben Lollike foreslog, at Folkeoplysningsrådet beskæres med 100.000 kr. i stedet for de foreslåede 200.000 kr.

   

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  B
  Torben Lollike (TLO) B


  Line Lynnerup (LL) V

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Mette Ahm-Petersen (MAP) A


  Pia Fussing (PIF) O

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

  Imod

   X

  Undlod

   

  Forslaget faldt.

   

  Kultur- og Trivselsudvalget indstiller, at de tre forslag indgår i omdisponeringspuljen med i alt 325.000 kr.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-09-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Torben Lollike foreslog, at Folkeoplysningsrådet beskæres med 100.000 kr. i stedet for de foreslåede 200.000 kr. Forslaget blev ikke vedtaget. 

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

  Imod

   x

   x

   x

   x

  Undlod

   

  Indstillingerne blev herefter anbefalet godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

   

  Ej til stede: Per Flor og Torben Lollike

 • Punkt 8 Anlægsbevilling til læringsmiljøer 0.-6. klassetrin på folkeskolerne (BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/19256
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_projekt_laeringsmiljoe_250815.pdf.pdf bilag_2_ansoegninger_fra_skolerne.pdf.pdf bilag_3_suplerende_bilag_byskov.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der træffes beslutning om en anlægsbevilling til etablering af udviklende læringsmiljøer på 0.- 6. klassetrin. 

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med budgetaftalen for 2015 skal der udmøntes 5 millioner kr. til udvikling af de fysiske læringsmiljøer på de af kommunens skoler, som har årgange fra 0.-6. klasse. Beslutningen om at udmøntningen kun skal gælde for skoler med 0.–6. årgange hænger sammen med, at der i forbindelse med skolestrukturændring i 2013 blev afsat midler til at skabe udviklende læringsmiljøer på skoler med årgange fra 7. klasse – 9. klasse.

  Skolecentret har udarbejdet et kommissorium med ansøgnings- og proceskriterier.
  Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

  Der har været lagt vægt på, at der lokalt har været gennemført en proces, hvor skolebestyrelsen, MED-systemet og elevrådet har været inddraget. Administrationens forslag til udmøntning bygger således på involverende processer mellem Skolecentret, Vej- og Ejendomscentret og de enkelte skoler.

   

  Fælles for midlernes frigivelse er en fordring om, at de lokale forslag til læringsmiljøer lever op til den bedst tilgængelige viden om det gode læringsmiljø omsat i en række principper og kriterier, der understøtter folkeskolereformens intentioner.

   

  I udarbejdelsen af principper og kriterier for midlernes anvendelse og efterfølgende endelige fordeling er inddraget det arbejde, som de i Ringsted Kommune nedsatte skolereformarbejdsgrupper tidligere har anbefalet - sammenholdt med EVA’s (Danmarks Evalueringsinstituts) undersøgelse af det gode læringsmiljø - idet disse tilsammen vurderes som et godt afsæt for det fysiske læringsmiljøs understøttende muligheder i forhold til alle elevers læringsprogression og trivsel.

   

  De kriterier, som skolerne har udarbejdet forslag til anvendelse ud fra, er:

  • Fleksible og varierede læringsmåder, der tilgodeser behov for både makker og teamsamarbejde, fælles aktiviteter både fysiske og mere stillesiddende samt individuelle aktiviteter, der både kan kræve ro og fordybelse samt gode fysiske udfoldelsesmuligheder.
  • Forskellige og fle ksible hold og gruppestørrelser.
  • Tilrettelæggelse af læreprocesser med hensyntagen til forskellige elevers forudsætninger, behov og læringsmåder herunder gode muligheder for eksperimenterende, praktiske, produktorienterede og kreative forløb.
  • Bevægelse i og i tæt tilknytning til undervisningen.
  • Tydelighed, struktur og orden med mulighed for at markere skift i aktiviteter gennem indretningen.
  • Mulighed for dokumentationspraksis i forhold til elevarbejdsprocesser og –produkter.
  • Mulighed for læringsinspiration i og i tilknytning til læringsmiljøerne.

  Nedenstående tabel beskriver kort ansøgningernes indhold samt det beløb, der efter besøg eller samtaler på baggrund af indhentede tilbud, udgør de anslåede udgifter.

  Projektansøger

  Indhold

  Ansøgt beløb

  Vigested Skole

  1. Indskoling: Udviklende læringsmiljøer gennem udnyttelse af gangarealer herunder fælles lokale med fokus på skolens teater og bevægelsesfokus

  2. Mellemtrinnet: Fleksible arbejdsstationer, der understøtter læring i et samarbejde samt understøttende bevægelsesaktiviteter herunder etablering af sceneområde.

  3. Udearealer: Etablering af Amfiteater samt etablering af læringsområder udendørs herunder indretning af udeværksted for tværfaglige emner i forbindelse med natur og teknologi.

  737.128 kr.

  Dagmarskolen

  1. Gul gang: Etablering af fleksible læringsaktiviteter, der inddeles tematisk efter inventar, farver med aflåselige skabe på hjul (natur/teknologi,musisk/kreativt, matematik, Læseværksted)

  2. Grøn gang: Etablering af fleksible læringsstationer ligeledes temaopdelte (jf. ovenfor)

  894.505 kr.

  Søholmskolen

  Etablering af fleksible arbejdspladser på gangarealer samt i forbindelse med trappeafsats, udstillingsmontre m.v. til elevarbejder og inspirerende undervisningsmaterialer m.v.

  600.000 kr.

  Valdemarskolen

  Udnyttelse af gangarealer i aulaen til fleksible læringsaktiviteter samt elev til elev samarbejde.

  600.000 kr.

  Kildeskolen

  Fleksible skriveplader og stole til indendørs og udendørs læringsarbejde i makkerpar og team

  Øvrigt inventar til fleksibelt udnyttelse af allerede etablerede læringsrum samt øvrige inde- og udearealer.

  Indretning af nyt læringsrum hvor der er mulighed for stillearbejde og fordybelse herunder udendørsmøbler i tilknytning til det nyindrettede fælles læringsrum.

  503.254 kr.

  Nordbakkeskolen

  1. Udviklende læringsmiljø med fokus på faglig fordybelse

  2. Udviklende læringsmiljøer med fokus på multimodale produktioner involverer el-arbejde

  3. Udviklende læringsmiljø med fokus på naturfag inkluderer indretning af udeareal.

  625.000 kr.

  Byskovskolen

  Benløsematriklen:

  1. Gammel Indegård: Fleksibelt indretning herunder gummibelægning

  2. Etablering af udeskoleområdet til naturfag

  3. 64- gangen: Etablering af inviterende og fleksible læringsmiljøer på gangarealer og i klasselokalerne.

  Asgårdmatriklen:

  1. Blok G (0.1. årgang): Indretning af inviterende og fleksibelt læringsmiljøer i samarbejde med SFO

  2. Blok A (2.-4. årgang): Indretning af inviterende og fleksibelt læringsmiljø herunder område til kreative fag samt medie og læringscenter hjørne

  620.000 (Benløsematrikel)

  384.091 (Asgårdmatriklen)

  Ansøgte beløb i alt

  4.963.978 kr.

  Rammebevilling

  5.000.000 kr.  Et mere detaljeret overblik over de enkelte skolers ansøgninger kan ses af bilag 2 og Bilag 3. Det er alene af tekniske årsager af skolernes ansøgninger er delt i to bilag.

  Høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Der er i budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af læringsmiljøer 0.-6. klassetrin”. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 5 mio. kr. til ”Etablering af læringsmiljøer i 0.-6. klassetrin”.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der med kommissoriet er sat en befordrende ramme for, at udmøntningen sker velovervejet og ud fra de beskrevne kriterier. Det er administrationens vurdering, at der med udmøntningen af de konkrete projekter bliver taget væsentlige skridt i bestræbelserne på at skabe gode fysiske rammer for øget læringsprogression og trivsel for alle børn. 

  Administrationen vurderer, at forslaget til udmøntning understøtter de politiske intentioner med bevillingen og de politiske målsætninger på området.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af læringsmiljøer i 0.-6. klasse.
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2015

  Punkt 1 anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

   

  • at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af læringsmiljøer i 0.-6. klasse. Den resterende 1 mio. kr. indstilles at indgå i budgetforhandlingerne for 2016

   

  Punkt 2 anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2015

  Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med fagudvalgenens bemærkninger

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 9 Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/15897
  Sagen afgøres i: Byrådet
  brev_fra_kkr_sjaelland_om_rammeaftale_2016.pdf.pdf notat_om_boernehus.pdf.pdf lands-_og_landsdelsdaekkende_samt_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2016.pdf.pdf oversigt_over_lands-_og_landsdelsdaekkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_2015.pdf.pdf kontrak_boern.docx.docx kontrakt_voksen.docx.docx vejledning_standardkontrakt.pdf.pdf takstaftale_2016.pdf.pdf allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2016.pdf.pdf appendiks_til_rammeaftale_2016.pdf.pdf rammeaftale_2016_-_udviklingsstrategi_2016_og_styringsaftale_2016_til_kommuner_og_regionsraad_juni_2016.pdf.pdf resume_rammeaftale_2016.pdf.pdf rs17_-_tilbudsoversigt_rammeaftale_2016_juli_2016.1.pdf.pdf paragrafomraader_i_rammeaftale_2016_for_det_specialiserede_socialomraade_og_specialundervisningsomraadet.1.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  De 17 kommunalbestyrelser/byråd i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

   

  Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i byråd og regionsrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Udviklingsstrategien

  Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

   

  Kapacitetsbehov

  Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

   

  Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

   

  Fokusområder

  Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

   

  Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

  Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse

  Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)

  Psykiatriområdet

  Kommunikationsområdet

  Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

   

  Styringsaftalen

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

   

  Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

   

  Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

   

  Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

   

  I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

   

  Der vedlægges følgende bilag:

  Resume Rammeaftale 2016

  Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

  Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål & principper og kommunernes tilbagemeldinger

  Allonge: Specialundervisning i folkeskolen 2016

  Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social–og undervisningsområde

  Tilbudsoversigt 2016

  Takstaftale 2016

  Vejledning til standardkontrakter

  Standardkontrakt for voksenområdet

  Standardkontrakt for børneområdet

  Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Notat om børnehus

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at udkastet til rammeaftale vil skabe en god ramme for koordinering og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

   

  Idet Rammeaftalen har samme indhold som tidligere år, medfører den derfor ikke nogen ændringer for Ringsted kommune, i forhold til eksisterende praksis.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 10 Udkast til Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik (KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/2326
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_til_kultur-_fritids-_og_frivillighedspolitik_til_politisk_droeftelse.docx opsamling_fra_inspirations-_og_arbejdsmoede_3._juni_2015.docx opsamling_fra_kulturledermoede_22._juni_2015.docx udvalgte_principper_fra_ktu_temadroeftekse.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 30. marts 2015 indstillede Kultur- og Trivselsudvalget at igangsætte en politikproces for udvikling af en samlet kultur-, fritids- og frivillighedspolitik for Ringsted Kommune. Den 7. april 2015 satte Byrådet politikprocessen i gang med bemærkning om, at den eksterne høring skal vare otte uger.

   

  Denne sag præsenterer udkast til ny Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik for Ringsted Kommune (bilag 1) til drøftelse i Kultur- og Trivselsudvalget med henblik på at indstille til byrådet om at sende politikken i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken (bilag 1) ligger i forlængelse af Byrådets vision ”Ringsted – midt i mulighederne” og skal ses i sammenhæng med andre af kommunens politikker fx. indenfor sundheds- og skoleområdet. Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken udmøntes konkret i underliggende strategier og handleplaner for områderne.

   

  Politikken forholder sig overordnet til Ringsted Kommunes tilgang til de tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde, som er omfattet af folkeoplysningsloven.

   

  Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken skal udmøntes i et samarbejde med relevante aktører indenfor de tre områder og har desuden til formål at:

  • Udstikke principper for, hvordan Ringsted Kommune arbejder med kultur, fritid og frivillighed.
  • Understøtte eksisterende og velfungerende aktiviteter samt sikre videreudvikling af – og sammenhæng i – disse.
  • Bidrage til udviklingen af kultur- og fritidslivet i samarbejde med relevante aktører.
  • Inspirere til udviklingen af selvkørende/bæredygtige initiativer.
  • Være bredt forankret og have ejerskab hos aktører på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet.

  Politik på baggrund af aktørernes input

   

  Politikudkastet er udviklet på baggrund af input fra borgere, aktører indenfor de tre områder, kulturlederne, 360 graders måling fra kommunens borgerpanel 2015 og det politiske udvalg (KTU):

   

  • I forsommeren var borgere og aktører indenfor kultur-, fritids- og frivillighedsområdet inviteret til et inspirations- og arbejdsmøde, hvor de kom med temaer og forslag til politikken (bilag 2).
  • Kommunens Kulturledere har været inviteret til dialog om deres ønsker og ideer til den samlede politik (bilag 3).
  • Kultur- og Trivselsudvalget har afholdt et temamøde, hvor de på baggrund af de input, der er kommet i processen har lagt sporene til den endelige politik (bilag 4).

  Høring

  Det anbefales, at Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken sendes i offentlig høring i otte uger.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at udkastet til Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik bygger på de udsagn, der er kommet fra aktørerne på områderne. Udkastet ligger ligeledes i tråd med Byrådets overordnede vision og de politiske udsagn, der kom frem ved temadrøftelsen i Kultur- og Trivselsudvalget den 18. august.

   

  Administrationen vurderer ligeledes, at udkastet til Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken danner et godt udgangspunkt for, at kommunen sammen med aktørerne på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet kan videreudvikle områderne til gavn for hele Ringsted.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkastet til Kultur-, Fritids- og F rivillighedspolitik godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 11 Retningslinjer for årets frivilligpris (KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/18746
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_retningslinjer_for_aarets_frivilligpris.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 24. juni 2015, at der skal udarbejdes retningslinjer for en ny pris – årets frivilligpris.

   

  I denne sag skal Byrådet vedtage retningslinjerne for prisen.

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i Byrådets beslutning den 24. juni 2015 om at indstifte en ny pris, ”Årets frivilligpris”, har administrationen udarbejdet et forslag til retningslinjerne.

   

  Retningslinjerne er vedhæftet i bilag.

   

  Prisen uddeles en gang årligt i forbindelse med årets gallafest for foreningslivet. Det tilstræbes, at prisen uddeles allerede i 2016.

   

  Prisen sidestilles med kommunens øvrige priser (handicapprisen, integrationsprisen og foreningslederprisen). Således vil modtageren af årets frivilligpris modtage en gavecheck på 10.000 kroner og en gave som symbol på prisen.

   

  I retningslinjerne er der lagt op til, at proceduren er den samme som ved årets foreningslederpris, dog således at det er Frivilligrådet der indstiller til Byrådet. Det er Byrådet, der på baggrund af indstillingen godkender årets prismodtager.

   

  Der lægges endvidere op til, at enkeltpersoner, foreninger og netværk i Ringsted Kommune, der yder en ulønnet indsats indenfor

   

  · De sociale foreninger (patient- og handicapforeninger, humanitære foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper, misbrugsgrupper).

  · Brugergrupper og brugerråd

  · Nye projekter, initiativer og aktiviteter inden for frivilligt arbejde.

  kan komme i betragtning til prisen.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Merudgiften på 12.000 kroner (gavecheck, gave, blomster og middag) betales af Byrådets konto.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at retningslinjerne opfylder de ønsker som Frivilligrådet, Folkeoplysningsrådet og Byrådet har haft til kriterier for hvilke personer der kan komme i betragtning til prisen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at retningslinjer for frivilligpris, som de foreligger i bilag 1, vedtages
  2. at udgift på 12.000 kr. i forbindelse med prisen tages fra Byrådets konto

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 12 Konkurrenceudsættelse af driften af Café Olympus på Ringsted Sport Center (KTU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/19929
  Sagen afgøres i: Byrådet
  udkast_oplaeg_til_cafeteria_forpagtningsaftale_2016.doc udkast_stillingsopslag_forpagter_til_cafe_i_ringsted_sport_center.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal der tages stilling til den fortsatte drift og driftsmodel for cafeteria , selskabs- og kursuslokalerne på Ringsted Sport Center.

  Beskrivelse af sagen

  Den nuværende forpagter Jesper Jørgensen har efter 11 år i Ringsted Sport Center opsagt sin forpagtningsaftale. Aftalen er opsagt til ophør pr. 31. december 2015. Kontrakten omfatter salg af mad og drikkevarer i Ringsted Sport Center i forbindelse med den daglige servicering af centrets brugere, stævner, selskaber møde og kursusaktiviteter. Aftalen omfatter også salg af mad og drikkevarer i Anlægspavillonen. Den årlige nettoomsætning ligger i rammen 3 mio. kr.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  I lighed med processen omkring bortforpagtningen af Ringsted Vandrerhjem har administrationen vurderet, hvilken driftsmodel der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til den fortsatte drift. Vurderinger er, at det stadig vil være hensigtsmæssig at fortsætte den nuværende driftsmodel med bortforpagtning af driften til en enkeltperson eller et selskab.

   

  I udkastet til stillingsopslag er der lagt vægt på, at ansøger anviser konkrete socioøkonomiske initiativer, som forpagter agter at realisere, og som kan skrives ind i forpagtningsaftalen.

   

  Med en nettoomsætning på 3 mio. kr. på årsbasis vurderes det, at kontrakten vil være kommercielt attraktiv og vil kunne tiltrække en kompetent opgaveløser.

   

  Kontrakten er ikke omfattet af udbudsdirektivets udbudspligt eller tilbudslovens annonceringspligt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at den fremtidige drift af cafeteria- og kursusfaciliteterne på Ringsted Sport Center fortsættes som privat forpagtning.
  2. at forpagtningen opslås i henhold til stillingsopslaget.
  3. at den efterfølgende forpagtningsaftale indgås ud fra de overordnede rammer, der r beskrevet i udkastet til forpagtningsaftale.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 13 Strategi for en tværgående indsats under den treårige integrationsperiode (SAMU, BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/6440
  Sagen afgøres i: Byrådet
  forslag_til_strategi_for_en_tvaergaaende_indsats_under_integrationsperioden.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Administrationen har udarbejdet forslag til en strategi for en tværgående indsats under den 3-årige integrationsperiode.

   

  Strategien fremlægges hermed til behandling i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted kommune har frem til 2013 modtaget ganske få flygtninge, men siden 2014 er antallet af flygtninge øget markant, og der er derfor opstået et øget behov for at koordinere og samarbejde om indsatsen på tværs i kommunen for at sikre de nyankomne flygtninge og familiesammenførte den bedst mulige integration til tilværelsen i Ringsted Kommune.

   

  Forslaget til strategi udmønter følgende godkendte politikker:

   

  •           Beskæftigelsespolitik 2013-2016

  •           Sundhedspolitik

  •           Børne- og ungepolitik.

   

  Det overordnede formål med integrationsindsatsen er at sikre et fokus på selvforsørgelse i en koordineret tværgående indsats med medinddragelse af den enkelte borger. Denne strategi har derfor til formål at bidrage til at styrke flygtninge og deres familier til at håndtere tilværelsen i det danske samfund, så de hurtigst muligt kan klare sig selv på alle områder af tilværelsen.

   

  Der er udvalgt en række indsatsområder, som der vil være særligt fokus på i integrationsindsatsen:

  • Modtagelse
  • Tilstrækkeligt antal egnede boliger
  • Selvforsørgelse så hurtigt som muligt
  • Uddannelses muligheder livet igennem
  • Fysisk og psykisk sundhed
  • Inklusion i lokalsamfundet

   

  Forslaget til strategi uddyber de nævnte indsatsområder, og opstiller en række mål for hvert område . De opstillede mål og strategien kan ses i sin helhed i vedlagte bilag.

  Høring

  Integrationsrådet

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

    

  Det er administrationens vurdering, at der er behov for en styrket tværgående samarbejde og en helhedsorienteret indsats med henblik på at sikre en vellykket integration og herunder flygtningenes mulighed for selvforsørgelse.

   

  Den væsentligste aktør i integrationsindsatsen vil dog hele tiden være den enkelte flygtning selv. Strategien lægger op til at motivere og trække på flygtningens/borgerens egne ressourcer i enhver henseende hvor det kan lade sig gøre. Et væsentligt aspekt i strategien er således at undgå passivisering af det enkelte menneske, idet det vurderes at det i givet fald ville udgøre en væsentlig barriere for integrationen.    

   

  Strategien lægger op til en bred og koordineret involvering i integrationsarbejdet på tværs af relevante kommunale centre og sundhedsaktører såvel som af civilsamfundet i form af frivillige.

   

  Det er administrationens vurdering, at den fremlagte strategi vil være med til at sikre en vellykket integration.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at strategi for en tværgående indsats under integrationsperioden godkendes, jf. vedhæftede bilag.

  Beslutning i Integrationsrådet den 14-09-2015

  Taget til efterretning med bemærkning om, at det er en vældig god strategi.

   

  Ej til stede:

  Mahmoud Mohammed Elawad, Benny Christensen, Cagdas Saglicak, Shadi Wahid.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2015

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt med bemærkningerne om, at det præciseres at sprogpraktik implementeres inden 01.01. 2016 og det i strategien præciseres hvornår tiltag er obligatorisk eller tilbud.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 14 Indstilling af medlemmer til § 17, stk. 4 udvalg på beskæftigelsesområdet (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 14/21741
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I henhold Byrådets beslutning den 7. april 2015 om at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg på beskæftigelsesområdet har arbejdsmarkedsorganisationerne nu meddelt deres indstilling til byrådet.

   

  Byrådet skal tage stilling til de indstillede repræsentanter.

  Beskrivelse af sagen

  Organisationerne har indstillet følgende repræsentanter til udvalget:

   

  Fastsat antal

  Organisation

  Indstilling

  3

  Lønmodtagernes hovedorganisationer

  Anne Knudsen

  Henrik Tønnesen

  Per Struwe

  1 – 3

  Virksomhederne via Erhvervsforum

  Dansk Arbejdsgiverforening

  Troels Brandt

  Ønsker ingen indstilling

  1 – 2

  Handicapforeningerne

  Ib Ipsen

  Helle stærk Hansen

  1

  Praktiserende læger

  Ønsker ingen indstilling

  1

  Integrationsrådet

  Birthe Nielsen

  1

  Lokale uddannelsesinstitutioner

  Jørgen Kay

   

   

  Udover de udpegede medlemmer deltager Borgmesteren og Social – og arbejdsmarkedsudvalget i udvalgets møder.

   

  Møder i udvalget afholdes fra kl. 16-17.00 i forbindelse med et fastsat møde i Social- og arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Der afholdes 1-2 årlige dialogmøder i udvalget.

             

  Udvalget inviteres derudover til at deltage i relevante temamøder i Social – og Arbejdsmarkedsudvalget, f. eks. i forbindelse med udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan.

   

  Der udbetales ikke diæter til mødedeltagere.

   

  Udvalgets funktionsperiode er en 4-årig periode fra 1. juni efter det kommunale valgår.

   

  Den første funktionsperiode løber fra det konstituerende møde den 20. oktober 2015 til og med den 31. maj 2018.

  Høring

  Til orientering i Handicapråd og Integrationsråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de indstillede repræsentanter til § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2015

  Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

  Ej til stede: Britta Nielsen, Kirsten Brenøe

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 15 Beslutning om at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/18107
  Sagen afgøres i: Byrådet
  pas_ringsted.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Folketinget har besluttet at der skal tilbydes anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling og har forpligtet kommunerne til at indgå aftale med mindst to leverandører, der kan tilbyde anonym, ambulant misbrugsbehandling. Mindst et af disse skal være beliggende uden for kommunen. I denne sag skal der træffes beslutning om, hvor og af hvem der skal tilbydes behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Folketinget har ved en lovændring den 30. juni 2015 forpligtet Byrådet til at tilbyde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling af personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer. Det er en målgruppe som på landsplan kun i begrænset omfang er set i behandlingssystemet tidligere og det er en målgruppe, der som udgangspunkt ikke forventes at ville opsøge behandling med mindre tilbuddet sikrer personen anonymitet. Formålet er således også at forebygge, at denne gruppe af borgere på sigt udvikler sociale problemstillinger ud over stofmisbruget.

   

  Den anonyme, ambulante stofmisbrugsbehandling, som kommunerne har pligt til at tilbyde, skal indeholde følgende:

   

  • Mulighed for nem og diskret adgang til behandling for stofmisbrug via hjemmeside og telefonisk henvendelse.
  • Tilbud om anonymitet i forbindelse med såvel den indledende henvendelse som den afklarende samtale samt igennem hele behandlingsforløbet.
  • Gruppebehandling og mulighed for individuel, afsluttende samtale.

   

  Kommunen skal indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen. Borgeren skal kunne henvende sig via hjemmeside eller telefonisk og oplyses om mulighederne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, herunder om mulighederne for at forblive anonym igennem et behandlingsforløb.

   

  Der er mulighed for at borgere, der måtte være interesseret i anonym behandling kan benytte en alternativ adgang til Dagbehandling for misbrugere på Prinsensvej 10 eller alternativt i mødelokaler på Østre Parkvej. Ringsted Rådgivningscenter, herunder Dagbehandling for misbrugere, er derfor interesseret i at tilbyde anonym, ambulant misbrugsbehandling for kommunens egne borgere, samt indgå aftale med andre kommuner, der har behov for en leverandør uden for kommunegrænsen. Holbæk, Slagelse og Næstved kunne være en mulighed.
  Ringsted Kommune kan umiddelbart indgå aftale med Slagelse, Holbæk og Roskilde om tilbud uden for kommunegrænsen for egne borgere, så borgere fra Ringsted Kommune kan søge anonym ambulant behandling i disse samarbejdskommuner. Der findes også private tilbud som kan tilbyde anonym ambulant misbrugsbehandling.

   

  Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling omfattes af socialtilsynenes godkendelses- og tilsynskompetence og derfor vil det være Socialtilsyn Øst, der skal føre tilsyn.

   

  Ringsted Kommune er tildelt midler via bloktilskuddet til finansiering af anonym ambulant misbrugsbehandling.

   

  I 1.000 kr.

  2015

  2016

  2017

  2018

  Lov og cirkulæreprogrammet

  44

  77

  77

  77

   

  Beløbet forventes tilnærmelsesvist at dække de øgede udgifter i forbindelse med gennemførelse af lovændringen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at der er tale om en meget lille gruppe borgere, der vil gøre brug af tilbuddet. Loven nævner intet om aldersgruppen, men tilbuddet vurderes at være relevant for voksne borgere fra 18 år. Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt at kommunerne samarbejder omkring den anonyme ambulante misbrugsbehandling, da kommunen har haft flere dårlige oplevelser med private leverandør indenfor området, det drejer sig om både faglige og økonomiske problemstillinger. Der er mange borgere i kommunen som pendler til deres arbejde, så et samarbejde med omegnskommunerne vurderes ligeledes at være hensigtsmæssigt.


  Ringsted Rådgivningscenter kan tilbyde anonym ambulant behandling via alternativ indgang uden der er ekstra omkostninger forbundet med det.

   

  I forbindelse med implementering af tilbuddet vil der være behov for en særlig informationsindsats for at nå målgrupperne som kan have gavn af den anonyme ambulante misbrugsbehandling.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune indgår samarbejdsaftale med mindst en kommune om at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.
  2. at Ringsted Kommune tilbyder anonym, ambulant misbrugsbehandling med alternativ indgang til Prinsensvej.
  3. at Ringsted Rådgivningscenter tilbyder at modtage borgere fra andre kommuner til anonym, ambulant misbrugsbehandling.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Godkendt med den bemærkning, at der udarbejdes en pjece om tilbuddet til udlevering.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Flor og Line Lynnerup

 • Punkt 16 Revidering af kvalitetsstandarder 2015 (SAMU, ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/8558
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_a_1.pdf.pdf bilag_a_2.pdf.pdf bilag_b-_2015_kvalitetsstandard_til_godkendelsenyvers.pdf.pdf bilag_c_-_2015_kvalitetsstandarder_bilag_c_aendringernyvers.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet har gennem kvalitetsstandarder fastsat kommunens serviceniveau for ydelser på ældre-og voksenområdet. Kvalitetsstandarderne 2015 forelægges til Byrådets behandling. Det vurderes at de foretagne ændringer og opdateringer i kvalitetsstandarderne er ensbetydende med, at lovændringer, aftaler, beslutninger i Byrådet siden seneste godkendelse i 2014, er indarbejdet i de fremlagte kvalitetsstandarder.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for, at definere serviceniveauet og kvaliteten for de ydelser kommunen leverer.

  Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne således, at forventninger i forhold til service- og kvalitetsniveau er afstemt.

  Kvalitetsstandarderne er tilgængelige på kommunens hjemmeside og omhandler pt. 28 standarder, som senest er revideret i april, juni og oktober 2014.

   

  I kvalitetsstandarderne angives de kriterier, som danner grundlag for visitering af den pågældende ydelse, samt det serviceniveau, der viser omfanget og indholdet af ydelsen.

   

  Der er i dette års gennemgang af kvalitetsstandarderne fokuseret på opdatering af faktuel karakter. Kvalitetsstandarderne er justeret under hensyntagen til ny lovgivning på enkelte områder. Ligeledes er Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning fra 2014 til kvalitetsstandard for Nødkald indarbejdet, ligesom der er foretaget enkelte sproglige rettelser. På grund af lovændringer og ændret praksis vil det sædvanligvis være nødvendigt at revidere kvalitetsstandarderne en gang om året.

   

  For yderligere belysning af revidering er der udarbejdet 3 bilag:

  • Bilag A som angiver nuværende godkendte kvalitetsstandarder fra 2014
  • Bilag B som angiver de gennemgåede kvalitetsstandarder 2015, samt ny kvalitetsstandard for Støtte til bil efter servicelovens § 114, som forelægges til godkendelse
  • Bilag C som angiver ændringer i Kvalitetsstandarderne i forhold til sidste år, herunder årsag/ bemærkninger til de foretagne ændringer

   

  Det bemærkes, at der i bilag C ikke er medtaget mindre sproglige ændringer, præciseringer og lignende ikke substantielle ændringer.

   

  Der foreligger herefter 29 Kvalitetsstandarderne med henblik på drøftelse, de 28 der tidligere har været fremlagt og en ny for støtte til køb af bil.

   

  Kvalitetsstanderne er som følger:

  • Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for madservice og udbringning
  • Kvalitetsstandard for plejecentre
  • Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for daghjem for demente
  • Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold uden for hjemmet (revideret i h.t. bilag C) 
  • Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven
  • Kvalitetsstandard for nødkald (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
  • Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje
  • Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for boligindretning
  • Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for ledsagerordningen (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for dækning af merudgifter (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
  • Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for forsorgshjem (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for BPA (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde
  • Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (revideret i h.t. bilag C)
  • Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil (ny i h.t. bilag C)

  Høring

  Handicapråd og Ældreråd

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Det vurderes at de foretagne ændringer og opdateringer i kvalitetsstandarderne er ensbetydende med, at lovændringer, aftaler, beslutninger i Byrådet siden seneste godkendelse i 2014, er indarbejdet i de fremlagte kvalitetsstandarder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. juni behandlede udvalget sagen, udvalget besluttede at sende sagen tilbage med henblik på fornyet behandling, idet der er uoverensstemmelser mellem sagsfremstilling og bilag, det samme besluttede Ældre- og genoptræningsudvalget på deres møde den 17. juni. 

   

  Siden udvalget sidst behandlede punktet har administrationen gennemarbejdet og kvalitetssikret alle standarderne og der er nu overensstemmelserne i de udarbejdede bilag, og der er specifikt indarbejdet de bemærkninger som Ældre- og Genoptræningsudvalget havde til kvalitetsstandarderne i 2014.   

   

  De reviderede kvalitetsstandarder sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter dagsordenens publicering er det konstateret, at der i de reviderede kvalitetsstandarder er medtaget en endnu ikke vedtaget lovændring for Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79, denne er nu fjernet og erstattet med den tidligere vedtagne kvalitetsstandard for 2014.

   

  Bilag B er derfor ændret, således at det er kvalitetsstandarden som blev godkendt i 2014, som indgår uændret i bilaget.

  Bilag C ændres, således at det under årsag/bemærkninger til ændringer fremgår, at der ingen ændringer er.

   

  Kvalitetsstandarderne vil fremover udarbejdes til politisk drøftelse til udvalgets møde i december måned, første gang december 2015, så kvalitetsstandarderne følger kadencen med det vedtagne budget og afledte lovændringer på grund af finanslovsforhandlingerne.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2015

  Handicaprådet tiltræder indstillingen.

  Ej til stede: Britta Nielsen, Kirsten Brenøe

  Beslutning i Ældrerådet den 14-09-2015

  Anbefales godkendt med kommentarer og ændringer til følgende kvalitetsstandarder:

   

  ”Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring”

  I afsnittet ”Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?)” det sidste punkt, hvor der står:

  ”Der kan ikke ydes hjælp til personlig pleje/ernæring, hvis der er ægtefælle eller andre i husstanden….”

  Ældrerådet vurderer, at dette er i strid med lovteksten i § 83a, og ønsker at punktet erstattes med følgende:

  ”Pårørende skal kun inddrages i forløbet i det omfang borgeren selv ønsker det”.

   

  ”Kvalitetsstandard for nødkald”

  I afsnittet ” Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?)” det sidste punkt, hvor der står ”Nødkaldeanlæg kan ikke bevilges i situationer, hvor borger alene føler sig utryg”.

  Her ønsker Ældrerådet at punktet helt udgår således, at borgere godt kan bevilges et nødkald på baggrund af at føle sig utryg. Dette skal også ses i forlængelse af, at tryghedsboligerne nedlægges over tid.

   

  ”Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg”

  Ældrerådet ønsker, at der bliver sendt ”aktiv brev” til alle over 75 således, at borgeren ikke selv skal aftale tid for forebyggende hjemmebesøg.

   

  Derudover ønsker Ældrerådet, at kvalitetsstandarderne sættes op i f.eks. alfabetisk rækkefølge, så det er nemmere at finde den enkelte kvalitetsstandard.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-09-2015

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at der foretages en økonomisk konsekvens beregning af Ældrerådets forslag vedrørende nødkald og brev vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave  

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 16-09-2015

  Anbefaler Direktionens indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Supplerende sagsfremstilling

  Social- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde den 15. september at anbefale kvalitetsstandarder godkendt med den bemærkning, at der foretages en økonomisk konsekvens beregning af Ældrerådets forslag vedrørende nødkald og brev vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

   

  Administrationen har udarbejdet økonomisk konsekvensberegning for de to forslag. Begge forslag er beregnet ud fra nogle forudsætninger som fremgår i beregningen, og de tager udgangspunkt i et skøn.

   

  Kvalitetsstandard for nødkaldeanlæg: I den gældende kvalitetsstandard fremgår det ” Nødkaldeanlæg kan ikke bevilges i situationer, hvor borger alene føler sig utryg”.

  Ældrerådet ønsker at punktet helt udgår således, at borgere godt kan bevilges et nødkald på baggrund af at føle sig utryg. Dette skal også ses i forlængelse af, at tryghedsboligerne nedlægges over tid.

   

  Administrationen gør opmærksom på, at borgerne med dette forslag selv fastsætter deres serviceniveau. Med udgangspunkt i Ældrerådets ønske er der udarbejdet de økonomiske konsekvenser af forslaget. Visitatorerne skønner, at der vil blive efterspurgt 50 nødkaldeanlæg mere årligt.

   

  Hjemmeplejens gennemsnitlige udgift på drift og indkøb på et nødkald udgør kr.     8.438,00

  Gennemsnitlig udgift i forbindelse med visitation, 1 times forbrug                     kr.        262,00

  Udgift i alt for visitation og drift pr nødkaldeanlæg                                             kr.     8.700,00

  Udgift i alt for en skønnet kapacitetsudvidelse (50) i alt                                     kr. 435.000,00

   

  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

  Ældrerådet ønsker, at der bliver sendt ”aktiv brev” til alle over 75 år således, at borgeren ikke selv skal aftale tid for forebyggende hjemmebesøg.

   

  Administrationen har med udgangspunkt i Ældrerådets ønske og tilgængelige data udarbejdet de økonomiske konsekvenser af forslaget, det skønnes at en omlægning vil være ensbetydende med en årlig tilgang i forebyggende hjemmebesøg på 150.

   

  Det vurderes at det samlede gennemsnitlige tidsforbruget ved et forebyggende hjemmebesøg er på 2 timer.

  Gennemsnitlig udgift ved gennemførelse af forebyggende hjemmebesøg          kr.       524,00

  Skønnet udgift ved en omlægning af praksis (150 flere besøg)                           kr   78.600,00

   

  Hertil kommer øgede udgifter i forbindelse med planlægning i forhold til fastlæggelse af mødedatoer, aflysninger mm., hvilket årligt er gældende i forhold til samtlige borgere over 75 år.

   

  Såfremt de foreslåede ændringer skal gennemføres vurderes det at være ensbetydende årlige merudgifter af væsentlig størrelse, samlet set omkring ca.kr.500.000,00.

   

  Vedrørende Ældrerådets 1. punkt skal det præciseres, at der nu i kvalitetsstandarden vedrørende personlig pleje og ernæring fremgår, at visitering udføres ud fra en individuel vurdering, desuden kan administrationen oplyse, at der aldrig gives afslag på ydelser til personlig pleje med baggrund i, at der findes en ægtefælle i hjemmet, som ville kunne varetage opgaven.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Enhedslisten stillede forslag om, at passus om at man ikke kan få hjælp til personlig pleje med baggrund i, at der findes en ægtefælle i hjemmet, som ville kunne varetage opgaven, fjernes i kvalitetsstandarden.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Herefter blev indstillingen godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 17 Anlægsbevilling til sideudvidelse, fordelingsveje på landet Hjelmsømaglevej og Sørupvej (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/4446
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_detailtidsplan_for_sideudvidelse_hjelmsoemaglevej_og_soerupvej.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ”sideudvidelse, fordelingsveje på landet” . I denne sag skal byrådet tage stilling til en anlægsbevilling til forundersøgelse, projektering og udbudsmateriale til vejudvidelse af Hjelmsømaglevej og Sørupvej.

  Beskrivelse af sagen

  På investeringsoversigten for Klima- og Miljøudvalget for 2015, er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ”Sideudvidelser, fordelingsveje på landet”. Byrådet gav den 7. april 2015 en anlægsbevilling på 0,220 mio. kr. til opmåling og vejudskillelse, samt internt honorar i forbindelse med vejudvidelse af Hjelmsømaglevej og Sørupvej. Opmåling er nu udført. Det var oprindeligt hensigten, at projektet skulle udføres og projekteres internt. Det er dog efterfølgende vurderet, at opgaven er mere kompliceret end først antaget.

   

  Oprindeligt var der tænkt på en løsningsmodel, hvor der blev skrabet jord og opfyld af i rabatkanten og efterfølgende fyldt op med et reduceret bærelag og asfalt. På baggrund af besigtigelser sammen med entreprenør, er det vurderingen, at denne løsning ikke kan bruges på disse strækninger, da vejen efterfølgende vil mangle sidestøtte på flere delstrækninger.

   

  Det vil være nødvendigt at få udarbejdet en ekstern undersøgelse og vurdering af forholdene langs vejene. Undersøgelsen skal indeholde arealer til blandt andet sideudvidelse, om der skal erhverves jord, og om jorden er egnet til en sideudvidelse. En ekstern rådgiver der kan bistå på det tekniske og faglige område.

   

  Grundet nødvendigheden af inddragelse af ekstern rådgiver ønskes tidsplanen ændret således, at forundersøgelse, projektering og udbudsmateriale udarbejdes vinteren 2015, og anlægsarbejdet igangsættes april 2016. Se detailtidsplan bilag 1.

   

  Af det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. forventes det, at der bruges 0,5 mio. kr. til rådgiver, landinspektør, arealerhvervelse, og restbeløb på ca. 1,0 mio. kr. bruges til anlægsdelen.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. på budget 2015 til anlægsprojektet ”Sideudvidelse, fordelingsveje på landet - ramme”. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. til forundersøgelse , projektering og udbudsmateriale.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at opgaven/projektet er blevet tilstrækkelig mere kompliceret og omfangsrigt, så det vil være hensigtsmæssigt, at projekteringsopgaven bliver placeret hos ekstern rådgiver.

   

  Det er vurderingen, at ekstern rådgiver kan udføre projektering, forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale for 200.000 kr.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. til anlægsprojektet ”Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme” til projektering, forundersøgelse og udbudsmateriale jf. forventet detailtidsplan bilag 1

   

  1. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte restrådigh edsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget genoptager emnet om sideudvidelse, når undersøgelsen er gennemført.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 18 Flextur i byzonen for Ringsted og Benløse (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 15/17893
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_beregninger_fra_movia_angaaende_ture_og_oekonomi.pdf bilag_2_-_hoeringsbrev_til_handicapraadet.pdf.pdf bilag_3_-_hoeringsbrev_til_aeldreraadet.pdf.pdf bilag_4_-_hoeringssvar_handicapraadet.pdf bilag_5_-_aeldreraadets_hoeringssvar_flextur.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  Beslutning

  X

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der blev på mødet i Klima og Miljøudvalget den 16. april 2015 anmodet om en undersøgelse af, hvorledes Flexturordningen kan reguleres. En mulig begrænsning af Flextur skulle bl.a. undersøges med henblik på at vurdere påvirkningen for den kollektive trafik, samt sætte fokus på konsekvenserne for handicappede og ældre borgere.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med undersøgelsen omkring begrænsning af Flextur indenfor bygrænsen i Ringsted og Benløse er der indhentet materiale fra Movia (bilag 1), der står for planlægning og administration af Flexture.

  Movia har meddelt, at der i 2014 er registreret 6.423 ture i forbindelse med Flextur. Af disse er i alt 1.551 ture foretaget med start og ankomst inden for bygrænsen i Ringsted og Benløse. Antallet af ture inden for bygrænserne svarer således til ca. 24 % af det samlede antal ture, eller lidt over 4 ture pr. dag.

  Movia har meddelt, at det fra januar 2016 vil være muligt at afvikle en forsøgsordning med ”byzoner”, hvor der ikke kan bookes ture med start og ankomst inden for bygrænsen. Forsøgsordningen vil indledningsvist køre i 12 måneder, hvorefter der vil blive evalueret på kommunens ønske om at fortsætte, og Movias mulighed for at forsat tilbyde ordningen.

   

  Det vil i byzone-ordningen ikke være muligt at undtage specifikke målgrupper, herunder handicappede og ældre brugere.

   

  En eventuel forsøgsordning bør ledsages af en informationskampagne fra administrationens side. Movia forventer desuden en forøgelse af kundehenvendelser hos både kommunen og Movia, i forhold til de differentierede regler ved brug af Flextur.

  Såfremt der vælges brug af ”byzoner” i Ringsted og Benløse, så vil kommunen kunne opnå en besparelse i forhold til den finansieringsmodel, som er tilknyttet Flextur mellem Movia og Ringsted Kommune. Ringsted Kommune afregner kørsel i Flextur efter bl.a. turenes længde, samkørsel samt administrationsudgift.

  Movia har beregnet den mulige årlige besparelse for kommunen til ca. 200.000 kr. inkl. administrationsudgift, på baggrund af den nuværende kommunetakst. Det svarer til en besparelse på ca. 128 kr. pr. Flextur indenfor bygrænsen i 2014.

  Høring

  Forslaget har været i høring hos Handicaprådet (bilag 2) og Ældrerådet (bilag 3) i Ringsted Kommune i perioden fra 17. juni til 13. august 2015 . Kommunen har modtaget høringssvar fra begge råd.

  Handicapråd (bilag 4) og Ældreråd (bilag 5) anbefaler, at kommunen ikke gennemfører en begrænsning af brugen af Flextur. Argumenterne går bl.a. på hensynet til de gangbesværede, at Flextur er en understøttelse af det sociale liv for ældre, fordyrende serviceforringelse for dem, der ikke kan blive visiteret til kørsel fra kommunen, samt udelukkelse af mulighed for samfundsdeltagelse på lige fod med andre borgere, der har bedre vilkår for brugen af kollektiv trafik.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vil være en serviceforringelse for gangbesværede og handicappede at fjerne muligheden for Flextur inden for bygrænsen.

  Heroverfor står muligheden for en økonomisk besparelse ved at begrænse omfanget af Flex tur ordningen. Vurderingen handler således om konkret afvejning af økonomi overfor serviceniveau.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt Flexturordningen skal reguleres ved indførelse af byzoner, hvor der ikke kan bookes ture med start og ankomst indenfor bygrænsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter dagsordenens publicering har Movia oplyst at det vil være muligt at differentiere mellem en af Movias bestyrelse vedtaget grund- og kommunetakst fra januar 2016.

  Det vil betyde, at man for de første 10 km. kan opkræve 36 kr. for Flextur indenfor byzonen, og 24 kr. for alle øvrige ture. Det vil give mulighed for at fortsætte med at tilbyde Flextur med start- og ankomst indenfor byzonen, dog til en let forhøjet pris.

  Movia har beregnet besparelsen på udgifter til Flextur til at være ca. 18.000 kr./årligt, ved at hæve brugerbetalingen til 36 kr. på de cirka 1.500 ture årligt indenfor byzonen (2014 tal).

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Udvalgsformand Klaus Hansen stillede forslag om, at der med virkning fra den 1. januar 2016 og 12 måneder frem gennemføres en forsøgsordning, hvor Flextur ikke kan bookes til ture med start og ankomst inden for bygrænsen i Ringsted og Benløse.

   

  Forsøgsordningen vil blive evalueret på kommunens ønske om at fortsætte, og Movia´s mulighed for fortsat at tilbyde ordningen.

   

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  C
  Finn Andersen (FA) C

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  A
  Benny Christensen (BC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F


  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  For

   X

  X

  X

  X

  X

  Imod

   X

  Undlod

   X

   

  Forslaget godkendt efter afstemning.

   

  Jan Jakobsen begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Oversendes til Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Klima- og Miljøudvalgets beslutning blev godkendt efter afstemning

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  Ej til stede

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Ej til stede: Per Flor og Per Roos

 • Punkt 19 Vandhandleplan 2010-15 (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 12/16094
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_vandhandleplan_2010-2015endelig.pdf.pdf bilag_2_-_hoeringssvar_groenbek_2015.pdf.pdf bilag_3_-_ehb_hoeringssvar_vandhandleplan.pdf.pdf bilag_4_-_naturstyrelsens_hoeringssvar_til_forslag_til_vandhandleplan_for_ringsted_kommune_-_naturstyrelsens_hoeringssvar_til_ringsted_kommune_forslag_til_vandh.pdf bilag_5_-_oversigt_over_hoeringgssvar_og_adm._bemaerkninger_vandhandleplan_2010-15.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på, at der træffes beslutning om kommunens Vandhandleplan. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 19. marts 2015 udkast til ”Vandhandleplan 2010-15”. Planudkastet har siden været i 8 ugers høring og er herefter tilrettet.

  Beskrivelse af sagen

  Statens vandplaner for perioden 2010-2015 blev vedtaget den 30. oktober 2014. Kommunen skal senest 12 måneder herefter have vedtaget en vandhandleplan.

  Vandhandleplanen er udarbejdet med baggrund i vandplanernes indsatsprogram, som kommunen er forpligtiget til at gennemføre.

  Vandhandleplanen indeholder en beskrivelse af indsatskravene for søer, vandløb, vådområder, spildevand og grundvand. Indeholdt i planen er en redegørelse for vandhandleplanens forhold til anden relevant planlægning fx kommuneplanen, vandforsyningsplanen og natura 2000-planerne. Der redegøres desuden for, hvordan offentligheden efter lovens regler vil blive inddraget i indsatsernes gennemførelse.

  Efter underkendelsen af vandplanerne i 2011 gennemførte staten en lovændring, der betød, at arbejdet med gennemførelsen af vandplanernes indsatsprogram kunne fortsætte, selvom hverken vandplaner eller handleplaner var vedtaget. De fleste af vandhandleplanens indsatser er derfor allerede igangsat. For indsatser vedrørende vandløb og vådområder betyder det, at der er gennemført en række forundersøgelser i 2012-14. Realiseringen vil så vidt muligt ske i 2016 og 2017.

   

  Der er ingen indsatskrav for søer og grundvand. I forhold til forbedret rensning af spildevand er indsatskravet sammenfaldende med gennemførelsen af kommunens spildevandsplan. I vandløbene drejer indsatsen sig om etablering af en faunapassage i Ringsted Å ved Høm Mølle, samt mindre restaureringer og genåbninger af rørlagte skovvandløb. Indsatserne fremgår af kort side 13 og 14 i vandhandleplanen, Bilag 1.

  Den efterfølgende gennemførelse af vandhandleplanens indsatskrav vil have bevillingsmæssige konsekvenser. Som udgangspunkt vil udlæg til realiseringen refunderes, idet finansieringen af vandplanindsatser varetages af Staten. Dette behandles særskilt i dagsordenspunkter, der vedrører de enkelte indsatser. 

  Høring

  Planudkastet var i offentlig høring i perioden fra den 22. april til 17. juni 2015. Kommunen har modtaget 3 høringssvar;

   

  • AGROVI på vegne af Bodil Grønbek og familie (Bilag 2)
  • Gefion og Sjællandske Familielandbrug (Bilag 3)
  • Naturstyrelsen (Bilag 4)  

   

  Hovedpunkterne i høringssvarene samt administrationens bemærkninger er samlet i bilag 5.

   

  Forslag til ændringer som følge af høringssvar:

  Høringssvarene fra AGROVI og Gefion/Sjællandske Familielandbrug har ikke ført til konkrete ændringer i udkastet til vandhandleplanen.

   

  Høringssvaret fra Naturstyrelsen har ført til, at der er tilføjet et kort, der viser, hvor der er eller skal gennemføres kloakering af enkeltejendomme i den spredte bebyggelse eller påbydes anden form for forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede enkeltejendomme i det åbne land. Kortet findes i forslaget til vandhandleplanens bilag 1, side 29. Der er desuden tilføjet et afsnit, der beskriver vådområdeindsatsen. Endelig er faktuelle fejl i afsnittet om vandløb tilrettet.

  Økonomi

  Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Vandhandleplanen er tilrettet, så den opfylder de lovgivningsmæssige krav og giver et godt overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner.

   

  Det er vurderingen, at de planlagte tiltag vil kunne bidrage til målopfyldelse i og omkring de vandløb, hvor der planlægges indsatser.

   

  På den baggrund vurderes det , at vandhandleplanen kan vedtages.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at det tilrettede udkast til Vandhandleplan 2010-15 godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor og Per Roos

 • Punkt 20 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til design af Benløse Bypark (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 13/19614
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_borgermoede.pdf.pdf bilag_2_-_designplan.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark fremlægges sagen med henblik på at træffe beslutning om design, ansøgning om anlægsbevilling til rekreative elementer i parken samt afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

   

  Desuden orienteres om den videre proces i inddragelsen af borgerne.

  Beskrivelse af sagen

  Med baggrund i klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark, som blev godkendt 25. juni 2013 og senere godkendt udvidet af Byrådet den 7. april 2015, har administrationen den 7. marts 2015 afholdt et stort borgermøde i Benløsecentret. Borgerinddragelsen var tænkt i forhold til at få input til parkens fremtidige design.

   

  Administrationen har herefter arbejdet på at frembringe en designplan for Benløse Bypark. Der er arbejdet med følgende elementer;

   

  • Øget tryghed ved at åbne parken mere op
  • Bedre og flere stiforløb
  • Nye legeredskaber for yngre børn
  • Tilstedeværelsen af synligt vand
  • Inventar til ophold
  • Bevarelse af kælkebakke
  • Ny fodboldbane, idet den nuværende inddrages til udvidelse af daginstitution

   

  Alle input kan findes i bilag 1.

   

  Design af Benløse Bypark

  Den grundlæggende tanke med designet er at skabe en multifunktionel park, der indbyder til ophold, og dermed giver området liv.

   

  Parken er inddelt i to områder, område 1 og område 2. For at skabe en åben og lys park er tanken, at tynde kraftigt ud i den lavere beplantning og fjerne nogle af de store træer i begge områder. På denne måde skabes følelsen af tryghed, hvilket gør parken mere imødekommende.

   

  Område 1: Dette areal er primært disponeret til forsinkelsesbassiner og gennemgående passage. Tanken er, at bassinerne vil blive fyldt op én efter én. Fra det sidste bassin pumpes vandet ind til en vandrende i område 2. Jorden fra udgravning af bassinerne opbygges i mindre forhøjninger i området. Der anlægges en gennemgående sti, med små stik veje ind og ud af området. Der placeres enkelte bænke og affaldsbeholdere langs stiforløbet.

   

   

   

  Figur 1: Designplan for Benløse Bypark, Område 1.

   

  Område 2: Dette areal disponeres primært til rekreative tiltag. Her er stisystemet tænkt som et kryds ført fra hjørne til hjørne, med flere små stikveje ind, ud og rundt i parken. I krydsets midte findes parkens hjerte, hvor de fleste sociale aktiviteter samles i forskellige funktionsopdelte zoner. Disse zoner består af;

   

  • Legeareal, med diverse legeredskaber
  • Picnic areal, med picnic bænke og grillpladser
  • Areal til improviserede aktiviteter, med plan brugsplæne
  • Areal til småbiotoper, med højt græs og varieret terræn

   

  Fra parkens hjerte er der kig til kælkebakken mod sydvest, og i nordøst er der kig til en ny 5-mands minifodboldbane. Der placeres bænke og affaldsbeholdere langs stiforløbet, samt enkelte granitblokke som uformel siddeplads rundt omkring i området.

   

  Regnvandet føres i en naturligt udformet vandrende fra det sydvestlige hjørne til det nordøstlige hjørne.

  Fra vandrenden er der overløb til tre lavninger i terrænet, der fungerer som forsinkelsesbassiner. De tre lavninger er; området for enden af kælkebakken, arealet til småbiotoper og fodboldbanen.

   

  Ved almindelig hverdagsregn vil vandet risle stille afsted gennem vandrenden. Ved skybrudshændelser vil regnvandet forsinkes i lavningerne. Lavningerne fyldes én efter én, hvor arealet til småbiotoper fyldes først og fodboldbanen fyldes sidst. Fodboldbanen er projekteret med dræn, så den ved hverdags regn stadig er brugbar.

   

  Figur 2: Designplan for Benløse Bypark, område 2.

   

  Der er i designet taget højde for at bevare jordbalancen i projektet, ved at indbygge jorden fra de udgravede arealer i området. De terrænforskelle, som det skaber, er med til at give en fornemmelse af adskilte rum, uden at rummene opfattes som tillukkede og utrygge.

   

  For mere detaljeret designplan med masser af visualiseringer, se bilag 2.

   

  Designplanen skal ses som et arbejdsværktøj til den kommende detailprojektering af hele klimatilpasningsprojektet. Der kan under detailprojekteringen forekomme justeringer af designet.

   

  Borgerinddragelse

  Som opfølgning på borgermødet den 7. marts 2015 afholdes et informationsmøde, hvor designet af Benløse Bypark vil blive præsenteret af en konsulent, som har bistået med designet. På mødet vil der henvises til, at designet gøres offentligt tilgængeligt på Ringsted Kommunes hjemmeside via dette link

  Denne side er lavet til information vedrørende klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark, og borgerne kan her komme med deres kommentarer til designet, inden for en given tidsfrist.

   

  Yderligere opsættes vejrbestandige plakater i området, med visualisering af designet og henvisning til ovenstående hjemmeside.

  Høring

  Ingen formel høring, men borgerne har i en periode mulighed for at komme med bemærkninger til designet, som de kan høre om på et informationsmøde, samt se på kommunens hjemmeside og opsatte plakater i området .

  Økonomi

  Ifølge gældende medfinansieringsbekendtgørelse på klimatilpasningsområdet, vil projektejer fra 2016 blive pålagt at finansiere mindst 25 % af omkostningerne på de enkelte klimatilpasningsprojekter. Derfor er der i anlægsbudgettet 2016-2018 hvert år afsat rådighedsbeløb til udgifter på 1,5 mio. kr. til medfinansiering af kommende klimatilpasningsprojekter.

   

  Disse midler er i princippet tiltænkt finansiering af konkret håndtering af tag- og overfladevand. Det foreslås imidlertid at frigive midler af bevillingen på 1,5 mio. kr. for 2016 til de rekreative elementer i Benløse Bypark. Udgiften til de rekreative elementer er ikke indeholdt i den allerede budgetterede projektøkonomi på 29 mio. kr., som finansieres via spildevandstaksterne.

   

  Der er udarbejdet en overslags pris for de rekreative tiltag i Benløse Bypark på 1.286.600 kr. se bilag 2, side 26. Udgifterne vil først falde i år 2016, men denne sag lægges frem allerede i år, da valget af de konkrete designelementer skal indgå i detailprojekteringen af selve klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark. Der vil således i denne sag blive disponeret over rådighedsbeløb der er afsat i år 2016.

   

  Nogle af de rekreative elementer kan godt tilføjes parken på et senere tidspunkt. Anlæggelse af grussti, samt mini-fodboldbane er dog yderst besværlig og økonomisk ufordelagtigt at skulle anlægge på et senere tidspunkt. Udgift til disse elementer er estimeret til 364.000 kr. inklusiv uforudsete udgifter.

   

  Der er følgende finansierings muligheder af de rekreative tiltag i Benløse Bypark:

   

  1. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,3 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb i 2016 afsat til anlægsprojektet klimatilpasningsprojekter” til alle de listede rekreative elementer.
  2. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,4 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb i 2016 afsat til anlægsprojektet ”klimatilpasningsprojekter” til grussti, samt mini-fodboldbane.
  3. Ingen overflytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt ”klimatilpasningsprojekter”. Hermed bliver der ingen rekreative elementer i Benløse Bypark.

   

  Drift

  Parken vedligeholdes allerede i dag med beskæring, græsslåning og tømning af affaldsbeholdere.

   

  Udgift til drift og pleje af Benløse Bypark, med nyt design, forventes at blive ca. 95.000 kr. årligt, se bilag 3, side 26. Dette er en stigning på 50.000 kr. i forhold til den aktuelle indsats. Stigningen forventes at kunne håndteres indenfor det samlede budget til grønne områder og naturpladser.

  Vurdering

  Det foreslåede design af Benløse Bypark vil give en lys, åben og multifunktionel park, som indbyder til ophold og aktivitet. Borgernes ønsker omkring bevaring af kælkebakke, mulighed for at spille fodbold samt en legeplads er indtænkt i designet.

   

  Det vurderes, at designet tilgodeser de overordnede ønsker til parkens udformning, som borgerne har ytret på borgermødet den 7. marts.

   

  Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt, at frigive midler på 1,3 mio. kr. til de rekreative elementer som beskrevet under økonomi, løsning a. Finansieringen forslås at ske ved hjælp af midler afsat til klimatilpasning i 2016. Herved kan alle de rekreative elementer etableres samtidigt med anlægning af selve klimatilpasningsprojektet. Det vurderes at være billigere, at udføre ét samlet projekt fremfor flere delprojekter. Desuden vil borgerne i området kun blive påvirket én gang i anlægsfasen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller;

   

  1. at den overordnede designplan for Benløse Bypark godkendes.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til anlægsprojektet ”Rekreative elementer i Benløse Bypark”.
  3. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb i 2016 på 1,3 mio. kr. til udgifter fra anlægsprojektet ”Klimatilpasningsprojekter” til anlægsprojektet ”Rekreative elementer i Benløse Bypark” i 2016.
  4. at alle de ønskede rekreative elementer etableres samtidigt i anlægsfasen i 2016.
  5. a t orientering omkring den videre borgerinddragelse tages til efterretning.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Indstillingens punkt 1-4 blev anbefalet godkendt.

   

  Indstillingens punkt 5 blev taget til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Flor og Per Roos

 • Punkt 21 Anlægsbevilling til projektering og etablering af Torvet (PBU, KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 14/3058
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_-_torveprojekt_af_30._marts_2015.pdf bilag_5_-_trafikanalyser_af_juni_2015.pdf bilag_6_-_trafikanalyser_tillaeg_af_juni_2015.pdf bilag_9_-_opp_notat_af_maj_2015.pdf bilag_3_-_torvebilleder_fra_temamoedet.pdf bilag_4_-_klimabilleder_fra_temamoedet.pdf bilag_7_-_trafikbilleder_fra_temamoedet.pdf bilag_8_-_bygningsbilleder_fra_temamoedet.pdf bilag_1_-_notat_-_ringsted_torv.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på at træffe beslutning om der skal arbejdes videre med de forslag, som Styregruppen for omdannelse af Torvet har foreslået.

  Der anmodes endvidere om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af hovedprojekt på Ringsted Torv og udbud, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af bymidten.

  Beskrivelse af sagen

  Torvet

  Torveprojektet blev igangsat i 2013, hvor der blev nedsat en Styregruppe for torveomdannelsen med repræsentanter fra forskellige interessenter samt politiske repræsentanter. Styregruppens arbejde mundede ud i en række anbefalinger til Torvets fremtidige omdannelse. De dannede grundlag for, at Gehl Architects udarbejdede det forslag til et fremtidigt torveprojekt, der var i offentlighedsfase henover sommeren 2014. Projektet er efterfølgende blevet bearbejdet på baggrund af de indkomne svar, de kommentarer der blev givet på byrådets temamøde i januar 2015, styregruppens kommentarer samt en række tekniske tilpasninger, der var nødvendige for at opfylde rollen som klimatilpasningsprojekt.

   

  Der vil senere fremlægges en sag, hvor der træffes beslutning om placering af stenløver doneret af Lions Club, vandkunsten doneret af PBI Holding og stenskulpturen doneret af Nordea Danmark Fonden.

   

  I Bilag 1, 2 og 3 er torveprojektet nærmere beskrevet.

   

  Klimatilpasning

  Klimatilpasningsprojektet for Torvet er integreret i det projektforslag som styregruppen anbefalede. Vandelementet i projektet bruges til at håndtere tag- og overfladevand ved regnvejr, herunder ekstrem regn.

  Det er Ringsted Forsyning, der er ansvarlig for denne del af projektet.

   

  Byrådet vedtog på mødet den 7. april 2015 at sende tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen i offentlig høring fra 31. marts til 26. maj 2015. Byrådet godkendte tillæg nr. 19 den 7. september 2015. Der er sendt ansøgning til Forsyningssekretariatet om at godkende klimatilpasningsprojektet, der ventes endeligt godkendt i oktober måned.

   

  I Bilag 1 og 4 er klimatilpasningsprojektet nærmere beskrevet.

  Trafik og parkering

  Torveprojektet lægger op til en omlægning af trafikmønsteret over Torvet, Nørregade og Amtstue Allé. Cowi har gennemført analyser for dagens trafikmønster og parkering, og kommet med anbefalinger til et antal tiltag, der kan reducere den gennemkørende trafik og gøre Torvet og Nørregade til et mere attraktivt byrum for de bløde trafikanter.

   

  I Bilag 1, 5, 6 og 7 er trafik- og parkeringsprojektet nærmere beskrevet.

   

  Bygning

  I det foreslåede projekt er der lagt op til at etablere et mindre bygningselement på den eksisterende parkeringsplads mellem ”Børsen” og Rådhuset. Hovedformålene med bygningselementet er at skabe opholdsrum med læ, at definere Torvet rumligt som en plads og at skabe mulighed for publikumsrettede funktioner.

  Der har været samtaler med fonden Realdania, der er interesseret i at deltage i projektet.

  I Bilag 1, 8 og 9 er det projekt for bygningselementet nærmere beskrevet.       

   

  I forbindelse med etableringen af torveprojekt nedlægges cafe Valdemar og hermed de offentlige toiletter. Der etableres adgang til midlertidige offentlige toiletter under byggefasen.

  Eventuelle øgede driftsudgifter til Torvet skal indgå i budgetfasen i 2016.

  Rammetidsplan

  I rammetidsplanen er der lagt op til en byggeproces der gennemføres på et år eller en etapeopdelt byggeproces der gennemføres på to år.

  I Bilag 1 er rammetidsplanerne nærmere beskrevet.

  Høring

  Det oprindelige forslag var i offentlighedsfase henover sommeren 2014. Svarene er gennemgået af administrationen og er præsenteret for styregruppen for torveomdannelsen samt på et temamøde for Byrådet. Svarene indgik i det materiale, der er sendt til rådgiver i forbindelse med tilretningen af projektet.

  Der bliver ikke indkaldt til en ny offentlighedsfase af det tilrettede projekt, men der vil blive iværksat tiltag for løbende at informere om projektet.

  Hvis der skal opføres et bygningselement kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan for projektet, med en tilhørende offentlig høringsperiode.

  Økonomi

  Der er afsat følgende rådighedsbeløb til projektet ”Plan for fornyelse af bymidte” i investeringsoversigten (anlægsprojekt nr. 118):

  Mio. kr.

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Rådighedsbeløb - budgetaftalen 2015

  2,0

  13,6

  4,4

  -

  -

  20,0

  Ud af det viste rådighedsbeløb i 2015 er 7,1 mio. kr. først afsat i forbindelse med overførsel af ikke forbrugte bevillinger fra 2014 til 2015. Dette aftaltes ved indgåelse af budgetaftale for 2015.
  Af de afsatte rådighedsbeløb i 2014-16 er der hidtil givet anlægsbevillinger på i alt 1,63 mio. kr. Således er 18,37 mio. kr. endnu ikke anvendt til anlægsbevillinger.

  Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Vurdering

  Torvet

  Det anbefales at gå videre med det foreliggende projekt, som sammenfatter Byrådets ønsker om Torvet og bycentrum som en god ramme for mennesker og liv og samtidig være klimasikret for fremtiden, som styregruppen har anbefalet.

  Trafik og parkering

  Trafik: Som bedste valg anbefales at vælge 5.4 ensretning af Nørregade mod nord og bussen kører begge retninger. Hele bymidten har hastighedsgrænse på 30 km/t. Det begrundes med at give det bedste trafikbillede for centrum, da denne er mere trafiksikker og økonomisk fordelagtig.

  Parkering: Som bedste valg anbefales at vælge 5.9 elektronisk parkeringshenvisningssystem til parkering. Det begrundes med, at det giver det mest effektive og fremtidsrettede parkeringssystem. Det anbefales, at spørgsmålet om en yderligere bevilling til parkeringshenvisningssystem bringes ind i budgetfasen i 2016.

  Bygning

  Som bedste valg anbefales at vælge 6.2 Realdania som samarbejdspartner. Dette begrundes med det kvalitetsløft en ambitiøs samarbejdspartner som Realdania vil være for Torvet. Der ønskes en bygning der indeholder en café og offentlige toiletter, udenfor kan der eventuelt etableres et aktivitetsområde for børn.

   

  Rammetidsplan

  Administrationen anbefaler at arbejde efter 7.2 etapeopdelt rammetidsplan af hensyn til afholdelse af arrangementer, handel og byliv.

   

  Det vurderes endvidere, at det samlede Torveprojekt lever op til visionerne om Torvet. I visionerne for Torvet beskrives blandt andet ”Mere liv i bymidten”, ”Torvet har brug for et æstetisk løft”, ”En plads med markante vandelementer” og ”Et markant kunstværk eller installation”.

   

  Læs mere om nummerhenvisninger og valgmuligheder i Bilag 1.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der arbejdes videre med det samlede torveprojekt inkl. klima, trafik, parkering og bygningselement som styregruppen har anbefalet.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering.
  3. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Plan for fornyelse af bymidte”.
  4. at der senere fremlægges en sag, hvor der skal tages stilling til placering af kunstværker.
  5. at eventuelle øgede driftsudgifter til Torvet skal indgå i budgetfasen for budget 2017.
  6. at Nørregade ensrettes i nordlig retning og buslinje 401A kører i begge retninger.
  7. at den eneste trafik over Torvet udover gående og cyklister er buslinje 401A.
  8. at der arbejdes videre med et elektronisk system til parkeringshenvisning, og at udgifterne til etablering og drift af systemet skal indgå i budgetfasen for budget 2017.
  9. at Cafe Valdemar og hermed de offentlige toiletter nedlægges, og at der etableres adgang til offentlige toiletter under byggeprocessen.
  10. at Realdania vælges som samarbejdspartner vedrørende bygningen på Torvet.
  11. at Torveprojektet gennemføres efter den etapeopdelte rammetidsplan.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2015

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2015

  Indstillingspunkterne 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 og 11 anbefales godkendt.

   

  Indstillingspunkt 6 anbefales ikke godkendt.

   

  Indstillingspunkt 7 anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A


  Per Flor (PEF) A


  Timo Jensen (TJ) V


  Anders Weber (AW) O

  B
  Torben Lollike (TLO) B


  Kisser Franciska Lehnert (KFL)

  For

   X

   X

   X

   X

  Imod

  Undlod

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

  Indstillingspunkterne 1-4, 8-11 anbefales godkendt.

  Indstillingspunkt 6 anbefales ikke godkendt.

  Indstillingspunkterne 5 og 7 blev anbefalet godkendt efter afstemning:

   

  Punkt 5

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

   x

   x

   x

  Imod

  Undlod

   

  Punkt 7

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

  Imod

  Undlod

   

  Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at

   

  • Sct. Hansgade åbnes for ensrettet trafik i østgående retning mellem Søgade og Tinggade (Stumpen). Der etableres parkeringspladser i hele Sct. Hansgade.
  • Der etableres børneaktivitetsområde i tilknytning til nybygning på torvet.

   

  Der ønskes en sag om tidsbegrænsninger for parkering i bymidten.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

  Det Konservative Folkeparti forslog, at udsætte sagen.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Indstillingens punkt 1-4 og 8-11 blev godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger og følgende bemærkning: Forinden den endelige projektering foretages, skal der i forbindelse med den ønskede sag om tidsbegrænsningen for parkeirng i bymidten konkretiseres nye muligheder for P-forhold i bymidten.

   

  Afstemning om punkt 5

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Afstemning om punkt 6

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til stede

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Afstemning om punkt 7

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

  Klaus Hansen (KH) V

  X

  Per Roos (PR)

  X

  Line Lynnerup (LL) V

  X

  Timo Jensen (TJ) V

  X

  Rikke Hedegaard (RH) V

  X

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

  Per Nørhave (PEN) O

  X

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

  Anders Weber (AW) O

  X

  Pia Fussing (PIF) O

  X

  Finn Andersen (FA) C

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  X

  Torben Lollike (TLO) B

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KLF)

  X

  Britta Nielsen (BN) F

  X

  Mette Ahm-Petersen (MAP) A

  X

  Per Flor (PEF) A

  Ej til sted

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

  Benny Christensen (BC) A

  X

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

  Ej til stede: Per Flor

 • Punkt 22 Evt. salg af areal (PBU)(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 15/12248
  Sagen afgøres i: Byrådet