Du er her

Byrådet - 05-10-2020

Byrådet - 05-10-2020

Dato: Mandag den 5. oktober 2020 Tid: Kl. 19:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 142020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 5. oktober 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 2 Direktionens størrelse og opgavefordeling samt rekruttering af kommunaldirektør (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/1239
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet indgik den 16. juni 2020 en fratrædelsesaftale med den daværende kommunaldirektør. Med denne sag skal Byrådet beslutte hvilken størrelse og opgavefordeling man ønsker i en fremtidig direktion, samt en proces for ansættelse af en ny kommunaldirektør.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 følgende hensigtserklæring: Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen. Ligeledes har Byrådet den 16. juni 2020 besluttet at ”Byrådet tager stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling i 2. halvår 2020”.

   

  Byrådet kan ønske at fortsætte med en direktion på fire eller at reducere til i alt tre direktører, inkl. kommunaldirektøren. Modellen med tre direktører har fungeret i konstitueringsperioden, hvor en direktør har været konstitueret kommunaldirektør og samtidig været fagdirektør, og der samtidig er sket en fordeling af nogle af opgaverne i kommunaldirektørstillingen på de øvrige to direktører.

   

  Administrationen har søgt rådgivning hos KL om opslag, hvis byrådet ønsker den smallere direktionsmodel. Ifølge KL vil det ikke være muligt at undlade at slå stillingen som kommunaldirektør op eller at udpege en af de nuværende direktører uden opslag. Det skyldes at kommunaldirektøren er overordnet, og at stillingerne således ikke er på samme niveau. Stillingen skal derfor slås op.

   

  Det vil dog være muligt at rekruttere kommunaldirektøren internt blandt de tre direktører og herefter undlade at slå den ledige fagdirektørstilling op. Dette forudsætter en efterfølgende beslutning om tilpasning af organisationen, herunder betjening af udvalg og referenceforhold for centrene.

   

  Det er byrådets afgørelse om man ønsker en smallere direktion, jf. hensigtserklæringen, og evt. tilpasse rekrutteringsprocessen derefter. Eksempelvis vil det være muligt at slå stillingen op med forventning om, at den kommende kommunaldirektør på kort eller længere sigt også har ansvaret for et af de store fagområder, herunder betjening af fagudvalg.  Det vil ligeledes være muligt at slå stillingen op uden tilkøb af annoncer ud over jobnet.dk og kommunens hjemmeside, ligesom Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at bruge eksterne rekrutteringskonsulenter, og derved tiltrække et bredere felt. Endeligt kan stillingen opslås med et kortere varsel på et par uger.

   

  En smallere direktion forudsætter, at alle direktører, inkl. kommunaldirektøren, har ansvaret for et større fagområde og udvalgsbetjeningen heraf. I konstitueringsperioden har direktionens medlemmer fastholdt ”egne” fagområder og fordelt nogle af opgaverne, som den tidligere kommunaldirektør havde ansvar for, under hensyn til en rimelig fordeling af opgaverne. Det betyder eksempelvis, at stabscheferne referer til en af de to direktører.

   

  Der skal udpeges et ansættelsesudvalg med borgmesteren som formand, som indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet anmodes om at udpege 4 medlemmer. Medarbejderrepræsentanterne i HMU anmodes om at udpege to medlemmer og direktionen udpeger to repræsentanter.

  Inddragelse og høring

  HMU inddrages ved ændringer i referenceforhold for centre og stabe.

  Økonomi

  Ansættelse af en kommunaldirektør og opretholdelse af en direktion på fire medlemmer vil forudsætte en tillægsbevilling i 2021, pga. fratrædelsesaftale med den tidligere kommunaldirektør.

  En direktion med 3 medlemmer vil på sigt reducere udgiften til direktionen med ca. 1 mio. kr. pr. år.

  Vurdering

  Det er vurderingen fra den nuværende direktion, at opgaverne kan løses i en direktion med tre personer.

   

  Direktionen vurderer, at et tættere fællesskab i direktionen og koncernledelsen vil være gavnligt for både opgaveløsningen og organisationen. Ringsted er på mange måder en veldrevet og velfungerende kommune, men potentialerne i et stærkere samarbejde mellem de faglige centre, og mellem centre og stabe kan udfoldes bedre. Det er ligeledes vurderingen, at den nuværende direktions fokus på ledelse, kultur og samarbejde kan bidrage til at gøre Ringsted til en mere attraktiv arbejdsplads, som leverer bedre resultater. 

   

  Det er direktionens fælles vurdering medio september 2020, at den arbejdsdeling som er skabt i konstitueringsperioden også vil være velfungerende på længere sigt. Modellen har bl.a. fungeret i perioden med corona-udbrud i Ringsted i august, med effektivitet og godt samarbejde.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. At Byrådet jf. den tidligere hensigtserklæring principielt beslutter at arbejde for en direktion med tre medlemmer

   

  1. At stillingen som kommunaldirektør slås op til besættelse snarest muligt

   

  1. At der nedsættes et ansættelsesudvalg som beskrevet og udpeges fire repræsentanter fra af Byrådet

   

  1. At opslag sker med forudsætningen om, at man som kommunaldirektør skal have ansvar for et eller flere af de større fagområder
    
  2. At rekruttering sker via kommunens HR-afdeling, uden ekstern konsulenthjælp.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt med bemærkningen om, at ansættelsesudvalget består af borgmesteren og 1 repræsentant fra alle partier og lister, 2 medlemmer af direktionen samt 4 medarbejderrepræsentanter.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 3 Andel af ansatte med ikke-vestlig herkomst (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 19/18058
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_etniske_maaltal_2011-2019.xlsx

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til måltal for andel af ansatte med anden etnisk baggrund.

  Beskrivelse af sagen

  Den 5. december 2016 besluttede Byrådet jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, at justere Ringsted Kommunes måltal for medarbejdere med anden etnisk baggrund til at være 6,19 %, med henblik på at matche befolkningssammensætningen i kommunen.

   

  Det fremgår af trepartsaftalen af 17. juni 2007, at alle kommuner og regioner – ligesom staten i forvejen gør – skal opstille et måltal for andelen af ansatte med anden etnisk baggrund. Formålet er, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang afspejler den regionale arbejdsstyrke. Byrådet skal årligt orienteres om status på måltallene.

   

  KL fremsender en gang årligt en opgørelse over de etniske nøgletal, bilag 1. Af opgørelsen fremgår arbejdsstyrken og andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst fordelt på landsplan, regioner og kommuner. Af opgørelsen fremgår andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst i kommunerne for 2019, men selve arbejdsstyrken for 2019 vil først fremgå af opgørelsen i maj 2021. I 2019 var arbejdsstyrketallene for 2018 ligeledes ikke tilgængelige, hvilket er baggrunden for at sagen ikke blev forelagt sidste år. 

   

  På landsplan er andelen af arbejdstyrken i 2018 med ikke-vestlig herkomst 8,11%. I forhold til kommunerne som arbejdsplads var 7,26% af de kommunalt ansatte af ikke-vestlig herkomst.

   

  I Region Sjælland er andelen af arbejdsstyrken i 2018 med ikke-vestlig herkomst 6,21%, mens de kommunalt ansatte med ikke-vestlig herkomst udgjorde 5,55%.

   

  I Ringsted Kommune er andelen af arbejdsstyrken i 2018 med ikke-vestlig herkomst 8,59%, og blandt de ansatte udgøres andelen med ikke-vestlig herkomst 7,07 %.

   

  Blandt de ansatte i Ringsted Kommune er der en stigning på 0,26% i andelen med ikke-vestlig herkomst fra 2018 til 2019. Da arbejdsstyrketallene ikke er tilgængelige for 2019, er det imidlertid ikke muligt at vurdere om denne stigning modsvarer denne generelle udvikling i befolkningssammensætningen.

    

  I nedenstående tabel 1 ses over tid andelen af personer i arbejdsstyrken i Ringsted Kommune, som er af ikke-vestlig herkomst. Over for dette tal ses andelen af ansatte i Ringsted Kommune, som er af ikke-vestlig herkomst.

   

  Tabel 1

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Andel af arbejdsstyrken med ikke-vestlig herkomst i procent

  6,28

  6,22

  6,73

  6,86

  7,04

  7,82

  8,33

  8,59

   

  Andel ansatte med ikke-vestlig herkomst blandt de ansatte i kommunen i procent

  5,35

  5,42

  5,19

  5,05

  5,50

  6,01

  6,41

  7,07

  7,33

   

  I tabel 2 fremgår det, hvordan de ansatte med ikke-vestlig herkomst fordeler sig  på de forskellige arbejdsområder i kommunen.

   

  Tabel 2

  Kommunal ansatte i 2019

  Administrativt område

  Børn & unge

  Teknisk område samt service

  Undervis-

  ning

  Ældre, sundhed og handicap

  Total

  Total

  489

  941

  219

  507

  765

  2921

  Andel ansatte med ikke vestlig herkomst

   

   

  3,27%

   

   

  6,48%

   

   

  4,11%

   

   

  5,52%

   

   

  13,07%

   

   

  7,33%

   

  Ringsted Kommune har for at fremme, at flere med anden etnisk herkomst søger job i Ringsted Kommune tilføjet følgende tekst i alle stillingsannoncer: ”Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.”

  Inddragelse og høring

  HMU har været inddraget og drøftet sagen. HMU foreslog ikke yderligere initiativer.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune på flere af de ovenfor nævnte arbejdsområder, er et stykke fra at afspejle det omgivende samfund, hvad angår andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst. For at blive et etnisk spejl af det omgivende samfund på alle arbejdsområder, kræver det imidlertid, at alle de efterspurgte kompetencer på kommunens forskellige arbejdsområder er tilgængelige blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Det er formentligt ikke tilfældet, og en samlet målsætning om at være et spejl af det omgivende samfund, kan med overvejende sandsynlighed kun opnås ved en overrepræsentation på nogle arbejdsområder og en underrepræsentation på andre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at målsætningen ændres til, at andelen af ansatte med ikke-vestlig herkomst skal afspejle det omgivende samfund.
  2. at sagen sendes til høring i Integrationsrådet

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Sagen sendes i høring i Integrationsrådet, og genoptages når der foreligger høringssvar.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Integrationsrådet den 16. september 2020 har via en skriftlig høring taget beslutning om følgende høringssvar:

  ” Integrationsrådet anbefaler, at det nuværende måltal for ansatte med ikke-vestlig herkomst på kommunale arbejdspladser fastholdes, da det er et relevant og målbart mål, at afspejle andelen af indvandrere/efterkommere med ikke vestlig baggrund på det regionale arbejdsmarked”.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Daniel Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

   

  X

  X

  X

  X

  X

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Korrektion til sagsfremstilling: Under beskrivelse af sagen står der, at det seneste vedtagne måltal i Byrådet den 5. december 2016 er fastsat til 6,19 %. Det er imidlertid måltallet, som Byrådet vedtog den 7. april 2015. Byrådet fastsatte den 5. december 2016 måltallet til 6,86 %. 

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Dansk Folkeparti stillede forslag om, at der fastsættes et måltal på 0,1% af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

   

  Forslaget faldt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ej til stede

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

   

  X

   

  A

  Sadik Topcu

   

  X

   

  A

  Benny Christensen

   

  X

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

   

  X

   

  A

  Per Flor

   

  X

   

   

  Herefter blev indstillingen godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ej til stede

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 4 Bevilling af midler til gå-projekt i Ringsted Kommune (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/13834
  Sagen afgøres i: Byrådet
  tillykke_-_i_har_faaet_penge_til_at_fejre_danmarks_mentale_sundhedsdag.pdf ansoegning.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har den 11. september 2020 modtaget tilsagn om kr. 10.000 fra Velliv Foreningens pulje til fejring af Danmark Mentale Sundhedsdag.

   

  I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på de 10.000 kr. som Ringsted Kommune har fået fra puljen til projekt ”Gå en tur – på jobbet og privat – og bliv glad i låget”.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune ved HR, Løn og Politisk Service har den 11. september 2020 modtaget midler til at gennemføre et gå projekt for HR, Løn og Personales medarbejdere (30 pers.)

   

  Målet med projektet er at gennemføre en workshop med deltagelse af alle medarbejdere fra Staben HR, Løn og Politisk service, ved Heidi Møller fra Gå Mig Glad.

   

  Workshoppen består af to dele, hvor den første del vil have karakter af undervisning omhandlende gåture, og hvordan motion og bevægelse kan have en positiv virkning på en lang række psykiske og fysiologiske parametre, herunder at være med til at sænke stress og mindske risikoen for angst og depression.

   

  Den anden del tilføjer et praktisk elementer, da medarbejderne skal afprøve konceptet og gennemføre walk and talks. Herigennem vil det være muligt for den enkelte medarbejder at afprøve teknikkerne fra del 1. i praksis, samtidig med at øvelsen vil være med til at styrke samarbejdet i Staben.

  Økonomi

  Tilsagn om puljemidler medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 10.000 kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til HR, Løn og Politisk Service.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektets aktiviteter vil medvirke til at styrke samarbejdet i Staben.

   

  Det vurderes endvidere, at undervisningen vil give medarbejderne HR, Løn og Politisk Service en række teknikker, som kan bruges til at styrke den enkelte medarbejders fysiske og psykiske velvære.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en indtægtsbevilling til projektet om en ”Gå en tur – på jobbet og privat – og bliv glad i låget” på 10.000 kr.
  2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter til gennemførelse af projekt  ”Gå en tur – på jobbet og privat – og bliv glad i låget”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 5 Kontrakt om revision af kommunens regnskaber (ØK)

  SagsID/Sagsnummer: 20/13539
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bdo_fremsender_kontrakt_paa_revisionsydelser.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til ny kontrakt om revision af kommunens regnskaber.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af styrelseslovens § 42 at: Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen.

   

  Ringsted Kommune har på nuværende tidspunkt kontrakt med BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab om revision af kommunens regnskaber. Kontrakten udløber når revision af kommunens regnskab for 2020 er afsluttet, og kommunen skal derfor indgå ny kontrakt om revision af kommunens regnskaber fra regnskabsår 2021.

   

  Det vurderes, at den samlede kontraktsum vil være under tærskelværdien på 1.595.000 kr. for EU-udbud, hvorfor der er mulighed for at tildele opgaven uden EU-udbud.

   

  Kommunen har følgende muligheder for indgåelse af ny revisionskontrakt.

   

  1. Miniudbud via SKI, som er en fornyet konkurrenceudsættelse mellem 5 leverandører på rammeaftale med SKI.
  2. Tilbudsindhentning hos 2-3 potentielle leverandører.
  3. Markedsafdækning, som er en vurdering af om ny kontrakt bliver indgået på markedsvilkår efter udført markedsafdækning.

   

  Administrationen har vurderet, at en markedsafdækning vil være tilstrækkelig grundlag for at indgå ny kontrakt om revision af kommunens regnskaber, hvorfor denne mulighed er valgt.

   

  BDO har fremsendt tilbud om at revidere Ringsted Kommunes regnskaber i perioden 2021 – 2024 for 308.000 kr. årligt i 2021 prisniveau. For en fire-årig kontraktperiode vil den samlede kontraktsum således udgøre 1.232.000 kr. Tilbuddet vedlægges som bilag. Tilbuddet er ca. 10.000 kr. under prisniveauet i den nuværende kontrakt.

   

  For at vurdere om prisniveauet i det fremsendte tilbud svarer til markedsprisen, er der forespurgt til et prisoverslag fra revisionsfirmaerne KPMG og Deloitte, der begge er en af de 5 revisionsfirmaer på SKI’s aftale om revisionsydelser.

   

  Ingen af de to revisionsfirmaer har ønsket at afgive tilbud på opgaven. Deloitte har tilkendegivet, at såfremt prisen er afgørende faktor, har de ikke interesse i opgaven.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at såfremt der indgås kontrakt med BDO vil det være sket på markedsvilkår.

   

  BDO reviderer p.t. 62 af landes kommuner og har dermed et solidt revisionsfagligt grundlag for revision af kommuners regnskaber. Samtidigt er BDO den billigste leverandør på SKI’s rammeaftale for revisionskontrakter på op til 500.000 kr.

   

  Administrationen finder endvidere, at der i den nuværende kontraktperiode har været et godt samarbejde med BDO, og at revisionsopgaven er blevet løst på en faglig kompetent måde.

   

  På den baggrund, og ud fra markedsvurderingen, vurderer administrationen, at det kan indgås kontrakt med BDO.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der indgås kontrakt med BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab om revision af kommunens regnskaber for årene 2021 – 2024.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 6 Budgetrapport 2 - pr. 30. juni 2020 (ALLE)

  SagsID/Sagsnummer: 20/11395
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetrapport_2_-_2020.pdf.pdf bilag_2_-_skattefinansieret_drift.pdf.pdf bilag_3_-_foreslaaede_budgetaendringer_2._kvt._2020.pdf.pdf bilag_4_-_byudvikling_juni_20.pdf.pdf bilag_5_-_anlaegsoversigten.pdf.pdf bilag_6_-_covid-19_udgifter.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 2. kvartal 2020. Rapporten dækker perioden 1. april 2020 til 30. juni 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

   

  Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

   

  Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

   

  • Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. juni 2020
  • Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
  • Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
  • Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
  • Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
  • Bilag 6: COVID-19 udgifter

   

  COVID-19

  Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2020.

   

   

  Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

   

  Resultat af ordinær drift

  Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 57,5 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2019 og andre reguleringer.

   

  Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 97,4 mio. kr. hvilket er 39,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede resultat er væsentligt højere end i sidste kvartal og det skyldes midtvejsregulering af tilskud og udligning samt særlige tilskud.

   

  Det forventede driftsresultat inkluderer:

   

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 3,0 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.

   

  Til sammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på de to ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være 82,8 mio. kr. og det forventede mindreforbrug af den ordinære drift vil være 25,3 mio. kr.

   

   

  Serviceudgifter

  I 2020 forventes der serviceudgifter på 1.627,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.628,0 mio. kr.

   

  Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

   

  Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

   

  Finansiering

  Kommunens samlede finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.383,0 mio. kr. hvilket er 55,7 mio. kr. højere end budgetteret.

   

   

  Den forventede merindtægt skyldes en stor midtvejsregulering af tilskud og udligning samt særlige tilskud pga. kompensationer for COVID-19 udgifter. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning er specificeret nedenfor:

   

   

  Pris- og lønskøn: Prisudviklingen vedrørende varekøb, herunder brændsel, samt øvrige tjenesteydelser er steget mindre end der var forudsat i det vedtagne budget for 2020. I bilag 3 er forslag til at reducere institutionernes budgetter med i alt 4,1 mio. kr. svarende til den prisreduktion den enkelte institution opnår. Den samlede kassevirkning af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning bliver således i alt 26,3 mio. kr.

   

  Midtvejsreguleringen af særlige tilskud er fordelt således:

  Beskæftigelsestilskuddet finansierer kommunens udgifter til forsikrede ledige.

   

  Skattefinansieret drift

  Den skattefinansierede drift viser et forventet merforbrug på 14,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 44,7 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift inkluderer:

   

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 3,0 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.
  •  

  Til sammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de to ovenstående områder vil det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift være 29,4 mio. kr.

   

   

  Økonomiudvalget

  På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 0,1 mio. kr.

   

  Det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug i den sociale investeringsfond på 2,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede merforbrug være på 0,6 mio. kr.

   

  Der forventes et samlet merforbrug på området Ledelse og personale på 0,9 mio. kr.

   

  Klima- og Miljøudvalget

  På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på vejvedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

   

  Plan- og Boligudvalget

  På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 3,9 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 2,8 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug skyldes ekstraomkostninger til rengøring som konsekvens af COVID-19 på 2,6 mio. kr. og et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på drift- og vedligehold af kommunens ejendomme.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2020. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 2,8 mio. kr.

   

  På området for skoler forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Der forventes et samlet merforbrug på 15,9 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Merforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette, vil det forventede merforbrug være på 27,5 mio. kr.

   

   

  Det forventede mindreforbrug på Sundhed kan henføres til et forventede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 som først betales i 2021.

   

  På Handicap, social og psykiatri området forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

   

  På området Unge – social (under/over 18) forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. kan henføres til en ny dyr handicapsag.

   

  På beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 21,7 mio. kr. som er en konsekvens af Corona-krisen.

   

  Det forventede merforbrug på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 31,3 mio. kr. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2020.

   

   

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 3,0 mio. kr.

   

  Kultur og Fritidsudvalget

  På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Ringsted Sportscenter som forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2020 på 4,7 mio. kr.

   

  Skattefinansierede anlæg

  Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 30. juni er 53,4 mio. kr. ud af budgettet på 326,5 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 16 %. Der forventes et forbrug på 213,5 mio. kr. i 2020, hvilket udgør et forventet mindreforbrug på 113,0 mio. kr.

   

  Likviditet

  Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 30. juni 289,0 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 304,9 mio. kr.

   

  Finansiel strategi

  Kommunen har p.t. lån for i alt 434,0 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 91,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 36,1 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 61 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 32 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

   

  Investering

  Kommunen har pr. 30. juni investeret 344,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på 0,16 % i årets 6 første måneder.

   

  Kommunens tilgodehavender

  Pr. 30. juni 2020 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 46,6 mio. kr. De

  samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 60,7 mio. kr. inklusiv en deponering på 15,1 mio. kr. vedr. salget af storparcellen Arsenalet. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med ca. 14,1 mio. kr. i 2020, inklusiv deponeringen på 15,1 mio. kr. der er blevet frigivet. Korrigeret for deponeringen er kommunens samlede tilgodehavende steget med 1,0 mio. kr. i 2020.

   

  Foreslåede budgetændringer

  Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

  beskrevet i bilag 3

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

  Vurdering

  I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 14-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Flor

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Ad. 1. Taget til efterretning

  Ad. 2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020

  Ad. 1 Anbefales godkendt

  Ad. 2 Anbefales godkendt

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-09-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-09-2020

  Ad 1+2: Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2020

  Ad 1: Til efterretning

  Ad 2: Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 7 Seminar vedr. potentialer på kultur- og fritidsområdet i Ringsted Kommune (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12479
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Kultur- og Fritidsudvalget kan gennemføre et seminar fra fredag til lørdag. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af Byrådets regelsæt for rejser og arrangementer.

  Beskrivelse af sagen

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gennemføre et døgnseminar fredag-lørdag for udvalgets medlemmer, administration og inviterede gæster, hvor formålet er at få en grundig drøftelse af de politiske hovedprincipper og indsatsområder i Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken ”Puls, sjæl og samarbejde”. Temaet for seminaret er således ”Potentialer for kultur- og fritidsområdet i Ringsted Kommune”.

   

  Kultur-, Fritids- og Frivilligpolitikken består af fire overordnede temaer og otte indsatsområder. Kultur- og Fritidsudvalget finder, at der er et behov for at få mulighed for grundige drøftelser af status på det arbejde, der er sat i gang samt at drøfte, hvad de næste skridt skal være. Det er ofte svært at nå de grundige drøftelser på udvalgsmøderne, ligesom der er begrænset mulighed for at få dialog med centrale samarbejdsparter omkring kultur-, fritids- og frivillighedsområdet på udvalgsmøderne.

   

  I 2016 vedtog Byrådet regler for Byrådets og udvalgenes rejser og arrangementer. Af dette regelsæt fremgår det ikke, at udvalgene har mulighed for at afholde seminarer. Byrådet anmodes derfor om, at træffe beslutning om, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget kan gennemføre et seminar for udvalg, administration og repræsentanter for kultur- og fritidsinstitutionerne, hvor der også er mulighed for at indbyde gæster til deltagelse i udvalgte programpunkter under seminaret.

   

  Seminaret søges afholdt fra 23.-24. oktober 2020. Deltagerkredsen forventes at være på 10 personer med overnatning. Der vælges en lokalitet i umiddelbar nærhed af Ringsted inden for de gældende aftaler for anvendelse af kursus/konferencefaciliteter.

   

  Format og økonomi for Kultur- og Fritidsudvalgets seminar ligger i forlængelse af lignende seminar afholdt for Børne- og Undervisningsudvalget gennemført i januar 2020 og godkendt af Byrådet.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Seminaret kan afholdes inden for en samlet økonomisk ramme på 25.000 kr.

  Vurdering

  Det vil fremme Kultur- og Fritidsudvalgets muligheder for at have dybdegående drøftelser om de kommende indsatser på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet via et seminar, ligesom det vil give udvalget en mulighed for at få grundig indsigt i det arbejde, der allerede foregår for at nå de politiske mål. Udvalget vil samtidig få mulighed for et arbejdsseminar, hvor de politiske drøftelser omkring de konkrete udfordringer – og fremadrettede tiltag omkring kultur, fritid og frivillighed vil kunne omsættes i opfølgende dagsordenpunkter til udvalgets behandling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget gives mulighed for at gennemføre et seminar fra fredag – lørdag med ”Potentialer for kultur- og fritidsområdet i Ringsted Kommune” som tema.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 8 Etablering af saunaland - valg af løsning (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12682
  Sagen afgøres i: Byrådet
  saunaland_model_3.pdf.pdf saunaland_model_2.pdf.pdf saunaland_model_1.pdf.pdf anbefaling_fra_bestyrelse_vedr._saunaland.doc.pdf beregning_paa_driftsomkostninger_samt_indtaegter_ved_modeller_for_saunaland.docx_-_beregning_paa_driftsomkostninger_samt_indtaegter_ved_modeller_for_saunaland.d.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges fire muligheder for løsning for etablering af udendørs Saunaland ved Ringsted Svømmeland til politisk stillingtagen.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har vedtaget et investeringsforslag i forbindelse med budget 2019. Den præcise ordlyd i det oprindelige forslag under overskriften ”Etablering af udendørs Saunaland ved Ringsted Svømmeland” er: ”Der skal etableres et udendørs Saunaland til maks. 40 personer, udendørs brusere og trækar med koldt vand til afkøling i forbindelse med saunaopholdet. Området skal være hegnet ind og indeholde udendørs opholdsmuligheder”.

   

  Saunalandets etablering har været udsat, dels fordi der har været lokalplansarbejde i gang vedr. etape 2 af helhedsplanen for sportscentret, dels fordi arbejder vedr. fliser i svømmeland skulle færdiggøres inden igangsættelse af saunalandet, da saunaland skal kobles til svømmelandet i dette område.

   

  I forbindelse med vedtagelsen af investeringsforslaget ved budget 2019, blev der afsat 750.000 kr. til etablering af Saunaland, der er tilført som driftsmidler til Ringsted Sport Center, ligesom der var indarbejdet en forudsætning om, at saunalandet skulle generere en årligt indtægt i Ringsted Sport Center på kr. 306.750 årligt (2020-priser), der er indregnet i sportscentrets indtægtsbevilling.

   

  Ringsted Sport Center og administrationen har nu indhentet tilbud samt beregnet estimater på etablering og drift på forskellige typer af saunalande, og økonomien til disse overstiger det afsatte budget i det oprindelige investeringsforslag.

   

  Der er derfor desuden indhentet estimater på etablering af saunaområde med saunatønder inden for den afsatte økonomi, ligesom administrationen peger på, at det oprindelige investeringsforslag kan annulleres og beslutning om type af saunaland/saunaområde kan indgå i det forestående arbejde vedr. udviklingsplan for udearealer ved Ringsted Sportscenter.

   

  Administrationen fremsætter derfor nu fire forslag (model 1, 2, 3 og 4) vedr. etablering af saunaland/saunaområde inklusiv beregninger for driftsomkostninger.

   

  Model 1 – Saunatønder (bilag 1)

  Der opstilles 2 udendørs saunatønder inklusiv hegn, beplantning, VVS- og elarbejder, jord- og kloakarbejder samt udskiftning af facadeparti. Estimeret pris på etablering 686.000 kr. Se bilag – Model 1.

   

  Model 2 – Saunaland (bilag 2)

  Der etableres et udendørs Saunaland med stor sauna og koldtvandskar. Hertil samme arbejder som ved Model 1. Estimeret pris på etablering 2.083.000 kr. Se bilag – Model 2.

   

  Model 3 – Saunaland inkl. dampbad (bilag 3)

  Der etableres et udendørs Saunaland inkl. dampbad med stor sauna og koldtvandskar. Hertil samme arbejder som ved Model 1. Estimeret pris på etablering 3.299.000 kr. Se bilag – Model 3.

   

  Model 4 – Saunaland indgår i det strategiske arbejde med udvikling af udearealerne ved Ringsted Sport Center

  Anbefaling til valg af model indgår i det forestående arbejde med udvikling af udearealerne ved Ringsted Sport Center.

  Inddragelse og høring

  Bestyrelsen for Ringsted Sport Center har overordnet fået forelagt modellerne og har på den baggrund afgivet anbefaling til valg af model 3. Se bilag 4.

  Økonomi

  Model 1 kan etableres inden for den afsatte økonomi (driftsbevilling) i investeringsforslaget, men vurderes af administrationen til ikke at være en konkurrencedygtigt facilitet, og dermed er det usikkert, om model 1 vil kunne generere det forudsatte antal kunder som indgår i beregningerne (bilag 5 vedlagt).   

   

  Model 2 kan ikke etableres inden for den afsatte økonomi i investeringsforslaget, og der vil skulle gives en bevilling fx ifbm. budget 2022 på kr. 1.333.000 til etableringen af model 2. Model 2 vurderes til at kunne generere den forudsatte indtægt til Ringsted Sport Center.

   

  Model 3 kan ikke etableres inden for den afsatte økonomi i investeringsforslaget, og der vil skulle gives en bevilling fx ifbm. budget 2022 på kr. 2.549.000 til etableringen af model 3. Model 3 vurderes til at kunne generere den forudsatte indtægt til Ringsted Sport Center.

   

  Model 4 vil betyde, at den afsatte økonomi til etablering kr. 750.000 fra Ringsted Sport Center tilbageføres til kassen samt at Ringsted Sport Centers indtægtsbudget nedjusteres med kr. 306.750 årligt.

   

  Beregninger for driftsomkostninger til model 1, 2 og 3 er vedlagt som bilag 5 til sagsfremstillingen. Beregningerne er foretaget ud fra 25.000 betalende gæster om året, hvilket anslås at være et realistisk kundegrundlag ved fuld, udrullet drift for model 2 og 3. Der er ikke indarbejdet udgiftsposter til løbende vedligehold og udbedringer. Disse forventes indeholdt i den indtægt, der skabes jf. anbefaling af niveau på billetpriser nedenfor. Såfremt model 1 eller 2 vælges anbefaler administrationen en billetpris på kr. 40. Såfremt model 3 vælges anbefaler administrationen en billetpris på kr. 50.  

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de nuværende saunafaciliteter er små i forhold til den succes, de skaber. Potentialet for flere aktive wellness-kunder vurderes at stort ved etablering af et nyt Saunaland. Især saunagus er meget populært og tiltrækker mange kunder. Der efterspørges muligheden for at kunne have saunaopholdet som en fællessauna.

   

  Model 1: Saunatønder vil give flere saunakvadratmeter samlet set men begrænset mulighed for at udbygge aktivitetstilbuddene, da pladsen i tønderne er trang. Saunatønder bruges især af vinterbadere ved søer og ved havet. Saunatønder vil kunne bruges helårligt – også når den offentlige åbningstid i Svømmeland er lukket.

   

  Model 2 og 3: Et udendørs Saunaland – med eller uden dampbad - vil kunne benyttes helårligt, og det vil kunne tilbydes som en aktivitet også uden for den offentlige åbningstid, f.eks. når Svømmeland er fyldt med foreningsaktivitet, hvilket giver øgede indtjeningsmuligheder. For model 3 vurderes det yderligere, at en udbygning med et udendørs saunaland i model 3 vil række ind i fremtiden og kan få positiv indflydelse på Ringsted Sport Centers samlede positionering og styrke konkurrenceevnen over for andre svømme- og wellnesfaciliteter, herunder imødekomme den øgede konkurrence fra nyetablerede wellness- og svømmefaciliteter i kommuner som Holbæk, Næstved og Slagelse.

   

  Model 4: Ved at vælge model 4 vil endeligt valg af saunaland/saunaområde kunne indtænkes og prioriteres i sammenhæng med kommende, sammenhængende udviklingsplan for udearealer og udefaciliteter på Ringsted Sport Center.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller at

   

  1. Valg af model for saunaland indgår i arbejdet med udvikling af udearealerne for Ringsted Sport Center – model 4.
  2. De afsatte 750.000 kr. til etablering af saunaland tilbageføres til kassen.
  3. Nettoindtægtsbudgettet på 306.750 kr. tilbageføres og fratrækkes Ringsted Sport Centers indtægtsbudget.

   

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020

  Jan Jakobsen foreslog, at der arbejdes videre med model 3. i 1. fase. Forslaget faldt efter afstemning.

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  V

  Line Lynnerup

  V

  Mazlum Øz

  A

  Sadik Topcu

  B

  Torben Lollike

  C

  Andreas Karlsen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

   

   

   

   

   

   

  X

  Imod

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Herefter blev det anbefalet, at der arbejdes videre model 2 i 1. fase i budget 2021 – og mulighed for at kunne udvide til model 3. i 2. fase.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 9 Udviklingsplan for udearealer Ringsted Sport Center (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/10451
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med henvisning til hensigtserklæring 17 i budgetaftale 2020-2023 fremlægges forslag til opstart af arbejdet med en udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center (RSC) til stillingtagen.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring nr. 17 om udarbejdelsen af en langsigtet plan for udvikling af udearealerne ved RSC i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023. Hensigtserklæringens præcise ordlyd under overskriften ”Udendørsfaciliteter ved sportscenteret” er:

   

  ”Der ønskes en langsigtet plan for udvikling af de udendørs faciliteter ved Sportscenteret. Planen skal være politisk godkendt inden arbejdet med ny belægning på kunstgræsbanerne påbebegyndes, forventeligt i 2021.”

   

  På baggrund af Byrådets formulering af hensigtserklæringen fremsætter administrationen i denne sag et forslag til en overordnet tids- og procesplan samt overordnede forslag, der skal danne udgangspunkt for en udviklingsplan for udendørsfaciliteterne.

   

  Udgangspunkt for udviklingsplanen

  Administrationen foreslår, at udviklingsplanen for udendørsfaciliteter ved RSC tager udgangspunkt i de politiske visioner for området, som er beskrevet i Ringsted Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed. Afsættet i denne er, at der skal udvikles rammer og vilkår for både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv. Hertil blandt andet plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime. Antallet af- og kvaliteten i oplevelser og events skal udvikles til glæde for herboende borgere samt for at understøtte tiltrækningen af nye.

   

  Der er desuden udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af indendørsfaciliteter for RSC, hvor etape 2 behandles politisk i forbindelse med budgetprocessen 2021-2024. Formålet i denne helhedsplan er at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige, eksisterende faciliteter. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan for udearealerne, hvor der skabes sammenhæng til udviklingen indefaciliteterne, så det sikres, at der skabes et sammenhængende sportscenter – ude som inde, så der dermed opnås synergi i udviklingen og tilblivelsen af faciliteterne. Udviklingen skal kunne understøtte den fremtidige udvikling af RSC herunder drift, organisering, service, idrætternes udvikling og strømninger lokalt og nationalt samt et overordnet mål om, at flest mulige borgere skal kunne være aktive.

   

  Det anbefales desuden, at udviklingsplanen for udearealerne også forholder sig til anvendelsen af dele af udearealerne til fx til større events, sportslejre mv. Endeligt anbefaler administrationen, at udviklingsplanen for udearealerne ved RSC også vurderes i et byudviklingsperspektiv. Det betyder, at det i processen vurderes, om den nuværende, faktiske anvendelse og belægning sammenholdt med udviklingsmulighederne og deraf etablering af faciliteter for nye idrætter og bevægelsesformer står mål med det samlede m2 eller om dele af udearealerne kan få andre anvendelsesformer. 

   

  Organisering

  Projektgruppe: Administrationen anbefaler en projektorganisering med tilknytning af facilitator, som f.eks. kan være DGI Idrættens Arenaer. Hermed sikres viden om seneste udvikling inden for facilitetsområdet og idrætternes udvikling og potentialer lokalt og nationalt samt opdateret indsigt i drift og organisering af idrætsfaciliteter.

   

  Følgegruppe: I samarbejde med facilitator udarbejder RSC, som er projektejer, et tids- og procesoplæg til følgegruppen, som foreslås at være RSC’s bestyrelse.

   

  Advisory Board: Det anbefales, at der nedsættes et Advisory Board med deltagelse af personer fra idrætsfaciliteter, der har været banebrydende i udviklingen af faciliteter til dansk idræt, idrætsforbund, så idrætternes udvikling og potentialer kan bringes i spil, samt repræsentanter for selvorganiseret idræt.

   

  Politisk tids- og procesplan 

  • Udarbejdelsen af konkret tids- og procesplan forelægges til politisk beslutning (ultimo 2020).
  • Oplæg inkl. overordnet udviklingsplan danner grundlag forud for budgetproces 2022-2025 (medio 2021).
  • Politisk stillingtagen til udviklingsplan for udearealer i forbindelse med budgetproces 2022-2025.

  Inddragelse og høring

  Sportscentrets bestyrelse repræsenterer foreninger og råd, og vil være naturlig samarbejdspartner i arbejdet eksempelvis som arbejds- og følgegruppe, der er medskabende og høringspart i forbindelse med politiske indstillinger og orienteringer.

  Inddragelse af forenings- og brugeraktive vil ligeledes være naturligt i idefasen, ved milepæle samt forud for indstillinger til politisk beslutning.

  Milepæle trykprøves løbende af Advisory Boardet med henblik på at kvalificere arbejdet yderligere.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til udarbejdelsen af udviklingsplanen for udearealerne i forbindelse med hensigtserklæringen fra budget 2020. Administrationen vurderer, at ovenstående proces vil indeholde udgifter i forbindelse med inddragelsesprocesser, mødeaktivitet, facilitator samt udarbejdelse af endeligt oplæg til politisk beslutning og at den økonomiske ramme til dette arbejde vil være kr. 200.000.

   

  Administrationen kan pege på, at udviklingsplanen for udearealer kan finansieres af overførte og endnu ikke disponerede midler på folkeoplysningsområdet (kr. 150.000) samt ikke-disponerede midler på området fritidsfaciliteter (kr. 50.000).

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at udarbejdelsen af en udviklingsplan for udearealer efter den skitserede proces, med det skitserede udgangspunkt samt organisering vil give et solidt grundlag for anvendelsen af fremtidens udearealer ved RSC for både organiserede og ikke-organiserede brugere og i et såvel idræts-, byudviklings- og eventperspektiv.

  Administrationen vurderer, at tilknytningen af ekstern facilitator vil være medvirkende til at gøre beslutningsgrundlaget så nutidsnært og retvisende som muligt. Herunder den nyeste udvikling inden for facilitetsområdet og idrætternes udvikling og potentialer lokalt og nationalt samt opdateret indsigt i drift og organisering af idrætsfaciliteter.

  Det anbefales endvidere, at det på et tidligt tidspunkt i opgaveprocessen afsøges, hvorvidt eksterne fonde vil kunne bidrage til både selve arbejdet med at skabe planen for udviklingen af udearealerne samt en grad af medfinansiering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

   

  1. Byrådet godkender administrationens oplæg til opstart af arbejdet med udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center
  2. udviklingsplanen finansieres med i alt kr. 200.000, hvoraf kr. 150.000 overføres fra Folkeoplysning til Ringsted Sport Center og kr. 50.000 overføres fra Fritidsfaciliteter til Ringsted Sport Center.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at følgegruppen består af to repræsentanter for Sportscentrets bestyrelse, to repræsentanter for Folkeoplysningsrådet og to repræsentanter for Ringsted Idrætsunion.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Byrådet den 07-09-2020

  Socialistisk Folkeparti stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Forslaget godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  C

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Torben Lollike stemte imod med den begrundelse, at der med repræsentanter fra Dansk Idræt, vil være personer med indsigt i ældreidræt og handicapidræt, der er en integreret del af idrætslivet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet har sendt sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at afklare, om følgegruppen skal udvides med repræsentanter for Ældresagen og Handicaprådet.

   

  Direktionen indstiller,

  1. at Byrådet godkender administrationens oplæg til opstart af arbejdet med udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center
  2. af følgegruppens sammensætning fastlægges
  3. at udviklingsplanen finansieres med i alt kr. 200.000, hvoraf kr. 150.000 overføres fra Folkeoplysning til Ringsted Sport Center og kr. 50.000 overføres fra Fritidsfaciliteter til Ringsted Sport Center.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2020

  Ad. 1. Anbefales godkendt.

  Ad. 2. Følgegruppen anbefales sammensat af 2 repræsentanter fra Sportcenterets bestyrelse, 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, 2 repræsentanter fra Ringsted Idrætsunion, 1 repræsentant fra Handicaprådet og 1 repræsentant fra Ældrerådet

  Ad. 3. Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 10 Mellemværende mellem Foreningen Ringsted Julebelysning og Ringsted Kommune (KFU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/14092
  Sagen afgøres i: Byrådet
  vedtaegter_-_foreningen_ringsted_julebelysning.pdf.pdf referat_af_bestyrelsesmoede_i_ringsted_julebelysning_d._26._august_2020_-_referat_af_bestyrelsesmoede_i_ringsted_julebelysning_onsdag_d.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

  x

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag skal byrådet tage stilling til håndtering af mellemværende mellem Foreningen Ringsted Julebelysning og Ringsted Kommune på baggrund af henvendelse fra julebelysningsforeningens bestyrelse.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen Ringsted Julebelysning (vedtægter i bilag 1) har eksisteret siden 2005 og har som formål at

   

  -          forestå drift og vedligeholdelse samt opsætning og nedtagning af julebelysningen med udgangspunkt i bymidten

  -          at eje nødvendigt julebelysningsmateriel

  -          at tilvejebringe den nødvendige etablerings- og driftskapital

   

  Foreningens midler tilvejebringes gennem indsamlinger og medlemsbidrag. Ringsted Kommune bidrager aktuelt med kr. 255.000 årligt til julebelysningen og de seneste fem år har gennemsnittet af øvrige bidrag fra bl.a. handlende, erhvervsliv mv. været kr. 160.000 årligt.

   

  Julebelysningsforeningen ledes af en bestyrelse med repræsentanter for handels- og erhvervsliv i kommunen. Ringsted Kommune leverer mod betaling sekretariatsbistand til julebelysningsforeningen aktuelt fra eventsekretariatet i Ringsted Kongrescenter.

   

  Da Ringsted Kongrescenter fik sekretariatsansvaret for julebelysningen i 2012 blev der oprettet en mellemregningskonto i kongrescentret, hvorefter økonomiflowet i julebelysningsforeningen blev fordelt på tre konti:

   

  • En kommunal bankkonto, hvor bidrag fra forretninger og liberale erhverv blev indbetalt. Kontoen har eksisteret siden julebelysningsforeningens opstart i 2005 først i Danske Bank senere i Nordea.
  • Ringsted Kongrescenters mellemregningskonto, hvor det kommunale bidrag blev indbetalt og de løbende udgifter til driften blev afholdt. Mellemværendet blev afstemt hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af Julebelysningenforeningens årsregnskab.
  • Ringsted Julebelysnings egen konto i Sparekassen Sjælland.

   

  I foråret 2019 besluttede bestyrelse og sekretariat at samle alle indtægter og udgifter på julebelysningsforeningens konto i Sparekassen Sjælland. Beslutningen er blevet effektueret i forbindelse med den økonomiske håndtering af julebelysningssæson 2019/2020.

   

  I forbindelse med systematiseringen til en samlet konto kom der fokus på et indestående beløb på kr. 633.000 på den kommunale julebelysnings-bankkonto. Julebelysningsforeningens sekretariat forsøgte at få adgang til kontoudtogene, men tilbagemeldingen fra banken var, at det ikke var muligt pga. bankskifte. Antagelsen var derfor, at beløbet måtte være genereret i perioden før 2012, hvor Ringsted Kongrescenter overtog sekretariatet for julebelysningen.

   

  Der blev derfor udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra et konkret gennemløb af Kongrescentrets mellemregningskonto for julebelysningen fra 2014/2015 til 2018/2019. Opgørelsen udviste et samlet underskud på kr. 193.000 + moms på mellemregningskontoen i kongrescentret. Det indestående beløb på den kommunale bankkonto på kr. 633.000 blev derefter fordelt med kr. 193.000 + moms til Ringsted Kongrescenter og kr. 393.000 til Ringsted Julebelysnings egen konto i Sparekassen Sjælland, da vurderingen var, at beløbet på den kommunale bankkonto måtte komme fra private (detailhandel og erhvervsliv) indbetalinger til julebelysningsforeningens aktiviteter, og på baggrund af, at beløbet på den kommunale bankkonto vedr. julebelysning ikke fremgik af det kommunale regnskab og af den samlede kommunale balance.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af julebelysningsforeningens årsregnskab 2019/2020 har foreningens revisor nu gjort opmærksom på, at revisor ikke mener, at pengene på den kommunale bankkonto tilhører Ringsted Julebelysning, men derimod Ringsted Kongrescenter/Ringsted Kommune.

   

  Julebelysningens sekretariat igen har været i kontakt med banken, der nu kan fremskaffe kontoudtog fra tidligere år. Ved gennemgangen af disse viser det sig, at de 633.000 kr. tilhører Ringsted Kongrescenter/Ringsted Kommune. De 633.000 er genereret på bankkontoen ved, at beløbet ikke er blevet afstemt internt mellem den kommunale bankkonto og Ringsted Kongrescenters mellemregningskonto til julebelysning. Pengene skulle have være overført fra den kommunale bankkonto til Ringsted Kongrescenter i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning i Ringsted Julebelysning.

   

  Det må derfor konstateres, at Foreningen Ringsted Julebelysning uretmæssigt, men i god tro har modtaget et beløb på kr. 393.000, som tilhører Ringsted Kommune. Foreningen Ringsted Julebelysning har desuden et mellemværende med Ringsted Kommune for bl.a. ikke betalt sekretariatsbistand, så Ringsted Julebelysnings revisor har opgjort, at foreningen har et mellemværende med Ringsted Kommune på aktuelt kr. 610.000.

   

  Julebelysningsforeningen har derfor kontaktet kommunens administration ift. håndtering af mellemværendet.

   

  Julebelysningsforeningen har aktuelt likvider på kr. 484.000 inkl. Ringsted Kommunes bidrag for 2020, der allerede er udbetalt til foreningen. Julebelysningsforeningen budgetterer med at få indtægter fra private bidragsydere på kr. 164.000 i 2020. Dermed forventer julebelysningsforeningen at råde over kr. 648.000 til julebelysningssæson 2020/2021.

   

  Foreningen forventer, at drift og opsætning af julebelysningen i år samt fremover vil koste kr. 424.000 årligt, men i dette beløb er der ikke afsat midler til løbende vedligeholdelse af julebelysningen.

   

  Hvis julebelysningen skal gennemføres i sæson 2020/2021 vil julebelysningsforeningen således aktuelt kunne tilbagebetale kr. 224.000 til Ringsted Kommune, hvorefter julebelysningsforeningen ikke vil have nogen egenkapital, og dermed vil foreningen ikke have midler til vedligeholdelse og uforudsete udgifter.

   

  Ringsted Kommunes administration kan umiddelbart pege på fire løsningsmodeller for håndteringen af mellemværendet på kr. 610.000 mellem kommunen og julebelysningsforeningen:

   

  1)      Julebelysningsforeningen betaler hele mellemværendet – 150.000 kr. nu resten og det resterende beløb kr. 460.000 fordelt over en årrække (fx via reduktion i det kommunale tilskud i 10 år)

  2)      Julebelysningsforeningen betaler en del af mellemværendet med Ringsted Kommune – 150.000 kr. – og får eftergivelse af resten af mellemværendet (at betragte som et ekstraordinært kommunalt driftstilskud)

  3)      Eftergivelse af hele mellemværendet (at betragte som et ekstraordinært kommunale driftstilskud)

  4)      At julebelysningsforeningen nedlægger sig selv efter foreningens vedtægter, hvorved aktiver og materiel tilfalder kommunen, der derefter skal tage stilling til fremtidig drift og økonomi omkring julebelysningen i Ringsted

   

  Julebelysningsforeningen har afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2020. Bestyrelsen har fremsendt referat fra sit møde (bilag 2), hvor bestyrelsen bl.a. fremfører, at

   

  ”Bestyrelsens overordnede tilgang til en løsning er, at den skal give foreningen en realistisk mulighed for at videreføre julebelysningen over en årrække. Det giver ikke nogen mening, hvis foreningen må kaste håndklædet i ringen efter julebelysnings sæson 2020/2021 grundet negativ egenkapital. I den forbindelse hæftede bestyrelsen sig specielt ved følgende

  • Med afsæt i de realiserede indtægter og udgifter for sæson 2019/2020 vil basis budgettet for sæson 2020/2021 give indtægter for kr. 419.000 og udgifter for kr. 424.000. Der er i dette budget Ikke indregnet penge til investeringer eller ekstraordinære udgifter (til eksempel reparation efter en storm) Tilsvarende er forventningen til bidrag fra butikker og liberale erhverv (samme niveau som sæson 2019/2020 kr. 164.000) formodentlig for høj, når corona effekten på butikkernes økonomi tages i betragtning.
  • Foreningen har i mange år forsøgt at skaffe ekstra midler fra virksomheder, private og fonde. Erfaringen er, at der ikke kan skaffes penge til ordinær drift. Mulighederne er dog langt bedre når det drejer sig om bidrag til investering i nyt materiel.”

   

  Bestyrelsen for julebelysningsforeningen anbefaler på denne baggrund løsningsmodel 3 (eftergivelse af hele mellemværendet) eller 4 (nedlæggelse af julebelysningsforeningen) angivet ovenfor.

   

  Administrationen gør opmærksom på, at julebelysningsforeningen bestiller og igangsætter opsætning af julebelysning medio oktober.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ringsted Kommunes tilskud til julebelysningen indgår som en del af bevillingen til kulturelle arrangementer og opgaver. Bevillingsmæssige konsekvenser af de fire løsningsmodeller udmøntes derfor i budgettet til kulturelle arrangementer og opgaver.

   

  Beløb i 1.000 kr.

   

  2020

  2021

  2022

  2023

  Model 1

  Kulturelle arrangementer og opgaver

  -150

  -46

  -46

  -46

  (afvikling over 10 år)

  Kassen

  150

  46

  46

  46

  Model 2

  Kulturelle arrangementer og opgaver

  -150

  0

  0

  0

   

  Kassen

  150

  0

  0

  0

  Model 3

  Kulturelle arrangementer og opgaver

  0

  0

  0

  0

   

  Kassen

  0

  0

  0

  0

  Model 4

  Afklares senere

   

   

   

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at julebelysningsforeningen har været i god tro i forhold til anvendelsen af de midler (kr. 393.000), som foreningen fik overført fra Ringsted Kommunes julebelysnings-bankkonto i 2019, og foreningen har bl.a. anvendt disse midler til nyt udstyr og vedligeholdelse af eksisterende udstyr.

   

  Administrationen vurderer dog også, at der har været et merforbrug i foreningen i tidligere år (sæson 2018/2019) til drift og vedligeholdelse, som foreningen har kunnet finansiere via et mellemværende med Ringsted Kommune, og at dette bør afvikles. Administrationen vurderer desuden, at julebelysningsforeningen har brug for en mindre egenkapital ift. udsving i bidrag til foreningens virke samt uforudsete udgifter.

   

  Endeligt vurderer administrationen, at en nedlæggelse af julebelysningsforeningen og dermed fremtidig drift af julebelysningens i kommunalt regi vil betyde, at detailhandlens og erhvervslivets incitament til at bidrage økonomisk til julebelysningen vil falde, og dermed vil kommunen få flere udgifter til at opretholde driften af julebelysningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at model 2 vælges for håndtering af mellemværendet mellem Foreningen Ringsted Julebelysning og Ringsted Kommune
  2. at der gives en indtægtsbevilling til Kulturelle arrangementer og opgaver på kr. 150.000

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2020

  Model 2 anbefales godkendt.

   

  Det indstilles endvidere, at der optages dialog med Julebelysningsforeningen om muligheden for at tilbagebetale kr.150.000 over op til 3 år.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 11 Opgradering af køkken i Åkanden til produktionskøkken (BUU, PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12350
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Bestyrelsen i Åkanden ønsker at indføre madordning og udvalget skal tage stilling til finansiering af opgradering af køkkenet til et produktionskøkken.

  Beskrivelse af sagen

  For 10 år siden var det obligatorisk for kommunerne at tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid og i den forbindelse blev bl.a. køkkenet i Åkanden omdannet til køkken til delvis tilberedning. Lovgivningen blev siden ændret så bestyrelser i dagtilbuddene hver 2. år skal til- eller fravælge madordning.

  Historisk er Børnecentrets samlede driftsbudget øget med 3,2 mio. Beløbet skal dække de ekstra udgifter til fripladstilskud, idet forældre, som får hel- eller delvist fripladstilskud får tilsvarende fripladstilskud på madordningen og til opgradering af køkkener i dagtilbud. 

   

  Bestyrelsen i Åkanden har besluttet at indføre madordning i Åkanden og gerne allerede fra 1. januar 2021.

   

  I 2018 er der udarbejdet analyser af dagtilbuddenes køkkener, som bl.a. beskriver om det er muligt at opgradere køkkenerne til produktionskøkkener, og hvad der i så fald skal til. Åkandens køkken blev ombygget for 10 år siden til et køkken med delvis tilberedning, så præfabrikeret mad kunne leveres af ekstern leverandør og færdiggøres i køkkenet inden servering til børnene.

   

  Det foreslås, at det nuværende køkken i Åkanden ombygges til et produktionskøkken, så al maden til børnene kan tilberedes lokalt i institutionen. Etablering af et produktionskøkken i Åkanden kræver forbedringer af faciliteterne, bl.a. rengøringsvenlig belægning på gulv og vægge, udskiftning af bordplade med 2 vaske til forarbejdning af henholdsvis kød og grøntsager, etablering af et arbejdsbord med stål overflade og med indbygget opbevaringsplads, udskiftning af emhætte, indkøb af fryser, køkkenmaskiner, skabe til opbevaring m.m.

   

  Et estimeret overslag over udgifter til etablering af produktionskøkken i Åkanden beløber sig til ca. 500.000 kr., hvoraf de 97.500 kr. er internt honorar til VEC og uforudsete udgifter.

   

  Det foreslås, at ombygningen finansierers Børnecentrets driftsbudget på 3,2 mio. til fripladser til madordninger og opgradering af køkkener. I 2020 har der været et mindreforbrug til fripladser på grund af corona-situationen.        

   

  Forældrebetalingen for madordning i 2020 er 711 kr. pr. mdr. i 11 måneder. Jf. lovgivningen er madordningen fuldt forældrefinansieret, hvilket betyder, at forældrebetalingen skal dække udgifter til råvarer og køkkenpersonale.

  Udvalget har tidligere besluttet, at madordningen skal være fuld forplejning til børnene i løbet af dagen dvs. morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og eventuelle mellemmåltider.

  Inddragelse og høring

  Administrationen og Åkandens leder har gennemgået de nuværende køkkenfaciliteter og drøftet muligheder for hensigtsmæssig indretning af arbejdsplads i et produktionskøkken.

  Økonomi

  Det foreslås, at Børnecentrets driftsbudget på 3,2 mio. til fripladser til madordninger og opgradering af køkkener finansierer udgiften på ca. 500.000 kr. til etablering af produktionskøkken i Åkanden.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at bestyrelsens ønske om implementering af en madordning i Åkanden, hvor maden produceres lokalt i institutionen, skal imødekommes, og at køkkenfaciliteterne i Åkanden opgraderes til et produktionskøkken.

  Åkanden ønsker madordning fra 1. januar 2021. Det tilstræbes at produktionskøkkenet kan nå at blive færdigt til årsskiftet, men den relative korte tidshorisont for ombygningen kan betyde, at tidspunktet for etablering af madordningen må skubbes til ind i 2021.

   

  Bastionen er indtil videre den eneste daginstitution i Ringsted Kommune, der har indført madordning. Madordningen i Bastionen trådte i kraft pr. 1. januar 2017, og både bestyrelse og forældre til børn i Bastionen udtrykker tilfredshed med madordningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at bestyrelsens ønske om implementering af en madordning, hvor maden produceres lokalt i Åkanden, imødekommes
  2. at køkkenfaciliteterne i Åkanden opgraderes til produktionskøkken, så institutionen kan tilbyde madordning fra 1. januar 2021 eller snarest derefter
  3. at udgiften til ombygning af køkkenet i Åkanden på ca. 500.000 kr. finansieres af Børnecentrets driftsbudget til fripladser til madordninger og opgradering af køkkenfaciliteter i dagtilbud.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-09-2020

  Ad 1-3: Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 12 Ændring i styrelsesvedtægt vedr. Ungdomsskolen (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12474
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_styrelsesvedtaegt_for_ungdomsskolen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

   

   

  X

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges forslag til ændring i styrelsesvedtægten for ungdomsskolebestyrelsen hvad angår antallet af medlemmer i ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolen ønsker at have mulighed for at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen for bedst muligt at styrke arbejdet med hele bredden i målgruppen.

  Beskrivelse af sagen

  Efter loven skal der ved alle ungdomsskoler oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer. Der skal som minimum være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, medarbejdere ved ungdomsskolen samt elever ved ungdomsskolen.

  I § 7. Stk. fremgår det at medlemstallet og den nærmere sammensætning fastsættes af kommunalbestyrelsen jf jf. § 7, stk. 1 og 2 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler.

   

  Den gældende vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i Ringsted Kommune er vedtaget i Byrådet 9.11.09 og er trådt i kraft 01.01.10. I den fremgår det, at der er tre pladser til medlemmer fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. For nuværende er pladserne givet til arbejdsmarkedets parter, pt. kun en arbejdstager, da det endnu ikke er lykkes at finde en erstatning for en arbejdsgiver, som er stoppet, samt repræsentanter fra Midtsjællands Gymnasium og Zealand Business College.

   

  Siden vedtagelsen af gældende vedtægt er samarbejdet med det omkringliggende samfund udvidet i forhold til samarbejdet med organisationer, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, folkeskoleområdet og uddannelsesinstitutioner mv. for at styrke arbejdet med den brede målgruppe af brugere af ungdomsskolen, som dækker unge i alderen 13-18 år og dækker både undervisnings- og fritidsaktiviteter.

   

  Der ønskes derfor mulighed for at ændre antallet af medlemmer i bestyrelsen for repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet fra de nuværende 3 til i stedet at være 3-5, altså mulighed for inddragelse af flere interessenter. Dette kunne for eksempel være organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (op til 3 medlemmer), eksempelvis to fra uddannelsesinstitutionerne i Ringsted Kommune, fx Midtsjællands Gymnasium, Zealand Business College eller Erhvervsskolerne, en fra folkeskolen, og arbejdsmarkedets parter (2 medlemmer) (bilag 1)

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den ønskede ændring i Styrelsesvedtægten, hvad angår antallet af bestyrelsesmedlemmer, vil være med til at styrke UngRingsteds samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der tilsammen kan dække de aktuelle områder i ungdomsskolens arbejde og derigennem styrke ungdomsskolens arbejde med målgruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ændringen i styrelsesvedtægten, hvad angår antallet af medlemmer godkendes.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 13 Ungdomsskoleplan 2020 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12515
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_styringssaet_2018_-_2020_version_3.0.pdf.pdf bilag_2_ungdomsskoleplan_2020.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges Ungdomsskoleplan 2020 til godkendelse i Byrådet. Endvidere fremlægges forslag til formelt navneskifte for ungdomsskolen til UngRingsted.

  Beskrivelse af sagen

  Ungdomsskoleplanen er en del af UngRingsteds styringssæt, der også indeholder vision, mission, værdier og indsatser ift. de skolepolitiske mål. Styringssættet er UngRingsteds samlede værktøj ift. det daglige og fremadrettede arbejde i UngRingsted.

  Styringssættet er blevet til gennem en proces, hvor UngRingsted har inddraget unge, medarbejdere og bestyrelse, som sammen er kommet frem til en samlet vision for hvordan UngRingsted kan være med til at skabe ”det gode ungeliv” for unge i Ringsted. Arbejdet mod visionen tager afsæt i værdierne: fællesskab, kompetencer, mod, demokrati og mangfoldighed. Styringssættet er udarbejdet og vedtaget i ungdomsskolebestyrelsen. (Se bilag 1: Styringssæt 2018-2020)

   

  I henhold til Lov om ungdomsskoler § 4. påhviler det Kommunalbestyrelsen, at udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

  Som bilag til Styrelsesvedtægten har ungdomsskolebestyrelsen udarbejdet Ungdomsskoleplan jvf kap 3 stk 2 i styrelsesvedtægten til godkendelse (Bilag 2). Ungdomsskoleplanen opdateres, hvis der er væsentlige ændringer i kommunens ungdomsskoleordning.

   

  Ungdomsskoleplan 2020

  Ungdomsskoleplanen er struktureret efter de spørgsmål, som Byrådet tager stilling til i relation til det kommunale ungdomsskolevæsen som helhed og i relation til ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskoleplanen indeholder følgende:(Den fulde tekst i bilag 2)

  1. Oversigt over ungdomsskolevirksomheden.

  2. Ringsted Kommunes ungdomsskoleordning.

  3. Befordring.

  4. Servicemedarbejdere.

  5. Andre kommunale ydelser

  6. Ungdomsskolevirksomhedens organisering og lokaler.

  7. Ungdomsskolens normering.

  8. Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer

  9. Ungdomsskolens målgruppe

  10. Delegationsregler.

  11. Ikrafttrædelsesbestemmelser

   

  Med ungdomsskoleplan 2020, har ungdomsskolebestyrelsen beskrevet UngRingsteds organisering mv. som den er i dag.

  Som det fremgår i ungdomsskoleplanen anvender ungdomsskolen navnet UngRingsted. Dette i såvel logo, brochure, dokumenter som i daglig omtale af brugerne. I takt med at opgaver og brugerfladen er udvidet, er navnet UngRingsted mere dækkende for organisationen. Der er dog stadig områder, blandt andet i de administrative systemer, hvor navnet ungdomsskolen bruges, hvorfor kommunikation om virksomheden ikke er ensartet. Derfor ønsker UngRingsted et formelt navneskifte.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at Ungdomsskoleplan 2020 omfatter det af loven fastsatte indhold og giver en grundig beskrivelse af UngRingsteds virksomhed. Det er endvidere administrations vurdering, at et navneskifte til UngRingsted er dækkende for hele ungdomsskolens virksomhed og målgruppe, og vil, såfremt det godkendes, kunne slå igennem også administrativt, så der er sammenhæng i al kommunikation om ungdomsskolen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ungdomsskoleplan 2020 godkendes
  2. at navneskifte til UngRingsted godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Ad.1. Anbefales godkendt

  Ad.2. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 14 Beslutning om anvendelse af ekstra midler til løft af folkeskolen i 2020 (BUU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/12625
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_aktstykke_nr._190._pulje_til_generelt_loeft_af_folkeskolen_i_2020.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Kommune har tilmeldt sig puljen ”Et generelt løft af folkeskolen” og fået tildelt kr. 1.601.000,00

   

  Med denne sag skal det tages stilling til anvendelsen af midlerne.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

   

  Partierne bag finanslovsaftalen har den 2. juni 2020 indgået en delaftale om, at udmøntningen af de afsatte 275 mio. kr. i 2020 sker via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning.

   

  Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har behandlet Ringsteds tilmelding og meddeler hermed, at det endelige tilskud til kommunen udgør: kr. 1.601.000,00 i 2020

   

  Beløbet er beregnet på baggrund af fordeling af midlerne i puljen til alle de kommuner, som har ønsket at modtage midlerne, fordelt efter den enkelte kommunes andel af folkeskoleelever i skoleåret 2018/2019. Økonomien rækker til ca. 3 lærerårsværk

   

  Krav til puljens anvendelse samt regnskabsaflæggelse (fuldt aktstykke findes som bilag til sagen)

   

  Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen, jf. folkeskoleloven. Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum.

   

  Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for tilskuddet bekræfte, at tilskuddet er lagt oveni det vedtagne budget for 2020.

   

  Niveauet af afledte udgifter skal fremgå af regnskabet. Eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

   

   

  Muligheder for anvendelse af midlerne i Ringsted Kommune

   

  Ringsted har en række indsatsområder, som knytter sig til de politiske mål og strategier for folkeskolen. Herunder er listet en række muligheder for anvendelsen af midlerne i Ringsted Kommune.

   

  Mulighed 1 – udvide den lokale pulje ”Styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen”

  Skolerne tildeles midler på baggrund af deres ansøgninger til den kommunale pulje ”Styrkelse af det faglige  niveau i folkeskolen”, som er de kr. 2. mio., som blev afsat årligt i

  forbindelse med budgetaftalen for 2019 til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolerne. Puljen har til formål at øge de faglige resultater på den enkelte skole inden for følgende fire

  hovedområder: 1) styrkelse af den almene undervisning, 2) samarbejde med foreninger og

  erhvervsliv, 3) turboforløb og 4) to-lærerordninger samt specifikke indsatser.

   

  Der blev indsendt ansøgninger for et samlet beløb på kr. 4.840.600 fra folkeskolerne. Det vil med midlerne fra ”Et generelt løft af Folkeskolen” være muligt at imødekomme flere af skolernes ansøgninger til puljen.

   

  Mulighed 2 – udvidelse af medfinansiering af mellemløsningsindsatser på folkeskolerne

   

  På byrådsmøde d. 8/6 blev det besluttet om tilbageførsel af 2 mill. kr. fra specialområdet til almenområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, skal anvendes til:

   

  1. Oprettelse af et pædagogisk taskforce som understøtter folkeskolerne med 1 mio. kr.

  2. Medfinansiering af lokale mellemløsninger 1 mio. kr.

   

  Midlerne i den centrale pulje til Lokale Mellemløsninger kan søges af folkeskoler, der oplever

  udfordringer, som kræver ekstra ressourcer i en tidsafgrænset periode. Puljen retter sig mod

  situationer, hvor enkeltelevers og eller grupper af elevers trivsel er truet, skolen risikerer at miste

  en eller flere elever på grund af omstændigheder i eller omkring grupper af elever

  Midlerne kan søges til elevrettede indsatser, eksempelvis:

   

  • Oprettelse af familieklasser
  • Tolærerordninger
  • Udvidet skole/hjemsamarbejde
  • Opsøgende aktiviteter uden for skoletid
  • Udvikling af lokale inkluderende læringsmiljøer

   

  Skolerne har gennem flere år søgt om indsatser til at skabe bedre inkluderende læringsmiljøer gennem 20.2 puljen til gavn for læringen hos både enkelte elever i vanskeligheder, men også for at kunne opretholde et differentieret læringsmiljø for alle elever i klassen. Specielt efterspørges tolærerordninger, for at kunne skabe mindre hold i undervisningen.

   

  Mulighed 3 – fordelingen af midlerne sker forholdsmæssigt til skolernes tildeling

   

  Ved denne mulighed sikres det at alle skoler får andel i puljen.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Driftsudgiften i denne sag foreslås finansieret ved en forøgelse af bevillingen ”Institutionsbevilling til fordeling”, hvorfra midlerne udmøntes til de enkelte skoler. Samme bevilling tilføres en tilsvarende indtægt.

  Vurdering

  Administrationen vurderer at anvendelsen af midlerne fra ”Et generelt løft af Folkeskolen” anvendes bedst i mulighed 1 idet puljen ”Styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen” formål flugter med ”Et generelt løft af Folkeskolen”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at de midlerne fra ”Et generelt løft af Folkeskolen” anvendes til udvidelse af puljen ”Styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen”
  2. at der gives en indtægtsbevilling til ”Institutionsbevilling til fordeling” på 1.601.000 kr.
  3. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter på i alt 1.601.000 kr. på det nævnte område.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Ad.1. Anbefales godkendt for budgetår 2020

  Ad.2. Anbefales godkendt

  Ad.3. Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 15 Social Investeringsfond - Projekt Ringstedmodellen (BUU, SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 20/8676
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_ansoegning_-_projekt_ringstedmodellen_revideret_030920.pdf bilag_2_kvalificeringskema_-_ringstedmodellen.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  § 17.4-udvalget vedrørende sociale investeringer besluttede den 31. august 2020, at anbefale at projektet Ringstedmodellen tildeles midler fra den sociale investeringsfond.

   

  På baggrund af anbefaling forelægges ansøgningen til politisk behandling med henblik på udmøntning af midler til drift af projektet samt afledte økonomiske gevinster.

  Beskrivelse af sagen

  Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning fra Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter om midler til Projekt Ringstedmodellen. (Bilag 1) 

   

  Forud for behandling i § 17-udvalget er ansøgningen kvalificeret i tværfaglig gruppe. (Bilag 2)

   

  Projektet, der løber over tre år, indeholder to indsatser med fokus på en forebyggende og tidlig indsats i arbejdet med udsatte børn og unge. Formålet er at barnet/den unge forbliver i en så normal situation som muligt, hvor løsningerne findes tæt på barnet/den unges naturlige nærmiljø og dermed undgå anbringelser. De to indsatser vedrører:
   

  1. Etablering af et børne- og ungehus i regi af Familiehuset. Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 5-17 år.
  2. En styrkelse af det tværfaglige koordinerende samarbejde i arbejdet med udsatte børn og

  unge og deres familier.


  Indsats 1: Etablering af et Børne- og Ungehus

   

  Der etableres et Børne- og Ungehus i tilknytning til Familiehuset i en projektperiode på 3 år. Tilbuddet med plads til op til syv børn og unge bemandes med tre pædagoger samt tilhørende vikarordning.

   

  Børne- og Ungehuset er et pædagogisk tilbud med et helhedsorienteret familiesyn, hvor der gennemføres kompenserende pædagogiske behandlingsforløb, således at barnet/den unge kan blive i eget hjem, hvor en anbringelse ellers vil være aktuel eller nært foreliggende.

   

  Familien visiteres via rådgiver i Børne- og Familierådgivningen eller Ungeenheden. Forud er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse og handleplan.

   

  Erfaringen fra lignende tilbud i anden kommune viser, at det visiterede barn/ung i gennemsnit er ca. 1,5 år i Børne- Ungehuset.

   

  Af ansøgningen fremgår at indsatsen vurderes at kunne reducere behovet for anbringelser med tre anbringelser i hele projektperioden.

   

  Indsats 2: Styrkelse af tværfagligt koordinerende samarbejde

   

  Indsatsen vedrører en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte børn og unge og deres familier. Formålet er blandt andet:
   

  • At give mulighed for en mere involverende indsats
  • Mere fokus på barnets/den unges beskyttelsesfaktorer
  • At fremme fagligheden i det tværprofessionelle samarbejde
  • Udfordre traditionel praksis

   

  Der tilføres i alt fire socialrådgivere med følgende fordeling:

   

  • Børne- og Familierådgivningen: To socialrådgivere
  • Ungeenheden: To socialrådgivere.

   

  De ekstra socialrådgiverressourcer skal bidrage til at skabe sikkerhed og trivsel for udsatte børn/unge, og dermed forebygge anbringelser uden for hjemmet, ved at skabe helhedsorientrede løsninger i et samarbejde med familien og det øvrige netværk. Målgruppen er udsatte børn og unge generelt, men også de børn og unge, der er tilknyttet Børne- og Ungehuset. Det vil blandt andet ske ved hyppigere og tættere opfølgning i disse familier, samt at rådgiverne har et tættere forpligtende samarbejde med Børne- og Ungehuset.

   

  Af ansøgningen fremgår at indsatsen vurderes at kunne reducere behovet for anbringelser med fire anbringelser i hele projektperioden.

   

  Indsatserne igangsættes 4. kvartal 2020.

   

  Bemærkninger fra § 17.4-udvalget
   

  § 17.4-udvalget, der er nedsat med henblik på at varetage en rådgivende funktion i relation til den sociale investeringsfond, anbefaler at ansøgningen godkendes. Ved behandlingen bemærkede udvalget følgende:

   

  • Koblingen mellem de to indsatser fremgår ikke tydeligt af ansøgningen og anbefales beskrevet nærmere.
  • Af ansøgningen fremgår fællesspisning, frugt og aftensmad, som del af aktiviteterne i Børne- og Ungehuset. Der fremgår dog ikke budget til dette i ansøgningen. Det skal sikres at udgiften til forplejning er indarbejdet. 

   

  Ansøger har efter behandling i § 17.4-udvalget revideret ansøgningen på baggrund af udvalgets bemærkninger.

  Inddragelse og høring

  I § 17.4-udvalget vedrørende sociale investeringer sidder fire repræsentanter fra sociale foreninger og virksomheder.

  Økonomi

  Såfremt ansøgningen godkendes tilføres projektet midler fra den sociale investeringsfond. De forventede driftsbesparelser i 2020 og frem tilføres den sociale investeringsfond og kan herefter anvendes på nye projekter.

   

  Driftsbesparelserne finansieres ved reduktion af bevillingen ”Børn og Unge - Anbringelser” under Børne- og Undervisningsudvalget og bevillingen ”Unge – Social under 18 år” under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Projektet forventes således at reducere behovet for anbringelser af børn og unge op til 18 år. Effekten af indsatsen i den 3-årige projektperiode udfases over fem år.

   

  De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Budgetændring

   

   

  Udvalg

  Bevilling jfr. vedtaget budget

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  ØK

  Social investeringsfond

  - udgift

   -4.035

  -3.960

  -3.960

   0

  0

  0

  0

  ØK

  Social Investeringsfond

  - tilbageført gevinst

  750

  2.850

  4.500

  3.450

  2.400

  1.350

  450

  BUU

  Familiehuset

  2.035

  1.960

  1.960

  0

  0

  0

  0

  ØK

  Børne- og Familierådgivningen

  1.000

  1.000

  1.000

  0

  0

  0

  0

  ØK

  Ungeenheden

  1.000

  1.000

  1.000

  0

  0

  0

  0

  BUU

  Børn og unge - Anbringelser

  -375

  -1.425

  -2.250

  -1.725

  -1.200

  -675

  -225

  SAMU

  Unge – Social under 18 år

  -375

  -1.425

  -2.250

  -1.725

  -1.200

  -675

  -225

  I alt

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at projektet lever op til den sociale investeringsfonds formål, idet indsatsen medfører positive menneskelige og økonomiske gevinster. Set over en periode på syv år forventes indsatserne at generere en samlet økonomisk netto gevinst på 3,8 mio. kr.

   

  Den beskrevne business case i den reviderede ansøgning vurderes at være realistisk. Herunder den forventede reduktion i antallet af anbringelser.

   

  Der er anvendt en beregningsmodel med udfasning af effekten jf. principper i SØM-modellen og der tages således højde for at indsatsen ophører i 2023 og at der kan ske tilbagefald og behov for andre indsatser.

   

  På baggrund af evaluering af projektet og effekterne af indsatsen kan der tages stilling til om indsatsen skal fortsætte som et permanent tilbud i driften fra 2023 og frem.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til Projekt Ringstedmodellen godkendes.
  2. at der gives en udgiftsbevilling på 2.035 t. kr. i 2020 og 1.960 t.kr. 2021 og 2022 til drift af tilbuddet i Familiehuset, som finansieres fra den sociale investeringsfond.
  3. at der gives en udgiftsbevilling på 1.000 t.kr. i 2020, 2021 og 2022 til Børne- og Familierådgivningen, som finansieres fra den sociale investeringsfond.
  4. at der gives en udgiftsbevilling på 1.000 t.kr. i 2020, 2021 og 2022 til Ungeenheden, som finansieres fra den sociale investeringsfond.
  5. at bevillingen ”Børn og Unge – Anbringelser” reduceres med 375 t.kr. i 2020, 1.425 t.kr. i 2021, 2.250 t.kr. i 2022, 1.725 i 2023, 1.200 t.kr. i 2024, 675 t.kr. i 2025 og 225 t.kr. i 2026, som tilføres den sociale investeringsfond.
  6. at bevillingen ”Unge – Social under 18 år” reduceres med 375 t.kr. i 2020, 1.425 t.kr. i 2021, 2.250 t.kr. i 2022, 1.725 i 2023, 1.200 t.kr. i 2024, 675 t.kr. i 2025 og 225 t.kr. i 2026, som tilføres den sociale investeringsfond.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-09-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-09-2020

  Anbefales godkendt med den bemærkning, at det skal sikres, at der er den fornødne plads til aktiviteterne i Børne- og Ungehuset.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2020

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

  Beslutning i Byrådet den 05-10-2020

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 16 Indsatser i vandplanen 2021-27 i Ringsted (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/20259
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_indsatsprogram.pdf bilag_2_-_idekatalog.pdf bilag_3_-_ringsted_indsatser_vp3.pdf bilag_4_-_2.5_smaalandsfarvandet.pdf bilag_5_-_oevrig_indsats.pdf bilag_6_-_orientering_af_vandraad.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  I denne sag skal der tages stilling til indsatser om forbedringer af vandløb i vandplanen for 3. periode (VP3), 2021-2027, for Ringsted Kommune kan vedtages.

   

  Der har været igangsat et arbejde i vandrådet, for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, og i Ringsted Lokale Vandråd.

  Beskrivelse af sagen

  Den 23. januar 2020 pkt. 13, blev Klima- og Miljøudvalget orienteret om, at vandrådsarbejdet blev igangsat. Ringsted Kommune har en andel i hovedvandoplandene 2.5 Smålandsfarvandet, 2.4 Køge Bugt, 2.1 Kalundborg og 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

   

  Idet hovedparten af Ringsted Kommune er beliggende i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet, er det primære arbejde foregået i dette opland. Prioriteringen begrundes med, at afstrømningen fra vandløb i Ringsted Kommune til de øvrige tre hovedvandoplande, er yderst begrænset.

   

  Administrationen har været i dialog med nabokommunerne, men har kun deltaget i vandrådsarbejdet for Smålandsfarvandet. Ligeledes har Ringsted Lokale Vandråd koncentreret sit arbejde om dette hovedvandopland.

   

  Opgaven er at finde forslag til supplerende vandløbsforanstaltninger, for indsatsprogrammets fysiske indsatser i vandløb, med risiko for manglende målopfyldelse inden 2027. Målet er at opnå god økologisk tilstand, senest i 2027, for alle målsatte vandløb.

   

  Vandrådet for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, rådgiver kommunerne inden for hovedvandoplandet, i forhold til de konkrete forslag til indsatser i indsatsprogrammet for vandområdeplanen 2021-2027.

   

  Vandløbene der er i spil, er defineret af staten og fremgår af Miljøportalen. Der er fastlagt en økonomisk ramme for hvert hovedvandopland. For 2.5 Smålandsfarvandet er der i alt afsat kr. 24.952.000,- og staten har bedt vandrådet om, at der indmeldes indsatser på 162 km vandløb ud af 535 mulige km i hovedvandoplandet, samt 11 spærringer ud af 130 mulige.

   

  Det ses dermed, at der i udgangspunktet ikke er afsat midler til hele det identificerede behov fra statens side.

   

  Ringsted Kommune har omkring 58 km vandløbsstrækning i risiko for, ikke at opnå målopfyldelse (kort 1), og økonomien tillader der til 3. planperiode sættes ind på ca. 18 km heraf. Ringsted Kommune har desuden 22 spærringer, som bør fjernes (kort 1), og økonomien tillader der til 3. planperiode sættes ind på 2 stk. Se evt. uddybning i bilag 1.

   

  Der skelnes i antallet af spærringer og ikke på, om spærringen er stor og dyr, som et styrt ved en tidligere mølle, eller om de er relativt billige, som ved en kort rørlagt strækning el. lign. I Ringsted Kommune er der fundet ca. 23 km vandløbsstrækning og 4 spærringer jf. bilag 3. Således er indsatsen en anelse større end ved forholdsregningen vist her og i bilag 1.