Du er her

Byrådet - 05-11-2019

Byrådet - 05-11-2019

Dato: Tirsdag den 5. november 2019 Tid: Kl. 20:00
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 122019.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 5. november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 05-11-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 2. behandling af budget 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/21489
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_generelle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_30092019.docx bilag_2_-_specielle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_30092019.docx bilag_3_-_skatter_og_takster_2020.pdf bilag_4_-_specifikationer_til_teknisk_budgetforslag_30092019.docx bilag_5_-_ringsted_befolkningsprognose_2019.pdf bilag_6_-_aendringsforslag_til_budget_2020.pdf bilag_7_-_hoeringssvar_vedr._forslag_til_budget_2020_oktober.pdf.pdf bilag_8_-_hoeringssvar_vedr._forslag_til_budget_2020_juni.pdf.pdf bilag_9_-_budgetaftale_2020_med_underskrifter.pdf bilag_10_-_notat_om_budgettering_af_skatter_og_tilskud.pdf bilag_11_-_forslag_til_udmoentning_af_lov-_og_cirkulaereprogram.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet havde 1. behandling af det tekniske budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 den 7. oktober 2019.

    

  Det tekniske budgetforslag fremlægges nu med henblik på Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2019, korrigeret med vedtagne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, tekniske ændringer som følge af økonomiaftale med regeringen, ny befolkningsprognose samt øvrige tekniske ændringer i budgettets forudsætninger. 

   

  Selve det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:
   

  1. Generelle bemærkninger (Bilag 1)
  2. Specielle bemærkninger (Bilag 2)
  3. Skatter og takster (Bilag 3)
  4. Specifikationer til budget (Bilag 4)
  5. Befolkningsprognose (Bilag 5)

   
  Herudover vedlægges som bilag:
   

  1. Ændringsforslag til budget 2020 - 2023 (Bilag 6)
  2. Høringssvar fra oktober vedr. forslag til budget 2020 (Bilag 7)
  3. Høringssvar fra juni vedr. forslag til budget 2020 (Bilag 8)
  4. Budgetaftale for 2020 (Bilag 9)
  5. Notat om budgettering af skatter og tilskud (Bilag 10)
  6. Forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram (Bilag 11)

   

  Der er indgået en budgetaftale mellem alle partier i Byrådet. Budgetaftalen vedlægges som bilag.

   

  Aftalen indeholder en lang række budgetønsker vedrørende drift og anlæg, samt investeringsforslag, hensigtserklæringer og øvrige aftaler.

   

  Administrationen har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge det statsgaranterede skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget.

   

  Det anbefales, at der vælges det udmeldte statsgaranterede skattegrundlag på 5.882,6 mio. kr., idet det vurderes, til at være det mest fordelagtige for kommunen jfr. vedlagte bilag 10. Der er i det tekniske budget forudsat statsgaranteret skattegrundlag. Provenuet af det statsgaranterede skattegrundlag udgør 1.570,6 mio. kr.

   

  For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at forhøje kirkeskatteprocenten med 0,02 % til 0,95 %. Det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95 % for 2020.

   

   

  Lov- og cirkulæreprogram

  Kommunens statstilskud bliver reguleret, som følge af ændringer i kommunernes opgaver. Ændringerne er beskrevet i det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, der er en del af udmøntningen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

   

  Som følge af folketingsvalget og den sene indgåelse af økonomiaftale for 2020, var det ikke tidsmæssigt muligt at udarbejde et forslag til udmøntning af de enkelte lovændringer på de berørte driftsområder i det tekniske budgetforslag.

   

  Der blev derfor reserveret en pulje i det tekniske budgetforslag svarende til den forventede udmøntning.

   

  Der er nu udarbejdet forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet på de berørte driftsområder jfr. bilag 11. Forslaget indstilles til Byrådets godkendelse.

   

  Aftalte rammer

  KL har i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning konstateret, at kommunerne samlet

  set vil komme til at overskride den aftalte anlægsramme i budget 2020. Til gengæld ser kommunernes budget til serviceudgifter ud til at holde sig under den aftalte ramme.

   

  På den baggrund er det vurderet, at budgetpuljer afsat i anlægsbudgettet, kan finansieres af

  driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet.

   

  Det foreslås derfor, at nedenstående projekter flyttes fra anlægsbudgettet til en investeringspulje

  under Økonomiudvalgets driftsbudget, hvilket vil medføre, at budgettet er mere i tråd

  med de aftalte rammer for kommunernes økonomi i 2020.

   

   

  Kommunernes skattefastsættelse

   

  Der er udsigt til, at kommunerne samlet set vil komme til at vedtage skatteforhøjelser på 289 mio. kr. over det aftalte loft i økonomiaftalen for 2020. Såfremt dette sker, vil det udløse en sanktion i form af en reduktion af bloktilskuddet i alle kommuner.

   

  Hovedreglen er, at det første år vil 75 % af sanktionen blive pålagt de kommuner der har forhøjet skatten, mens resten fordeles på alle kommuner. Andet år ændres den andel af sanktionen der fordeles til de kommuner der har forhøjet skatten til 50 % og efterfølgende år bliver sanktionen fordelt fuldt ud på alle kommuner. Ministeren kan i særlige tilfælde undtage en kommune fra regulering af tilskud samt fastsætte nærmere regler om opgørelse og afregning.

   

  På nuværende tidspunkt er det usikkert, i hvilket omfang Ringsted Kommune vil blive ramt af en skattesanktion.

   

  Såfremt hovedreglen anvendes, vil Ringsted Kommunes andel af sanktionen udgøre 438.000 kr. i 2020, 876.000 kr. i 2021 og 1.752.000 kr. i efterfølgende år.

   

  Forhøjelse af anlægsbudgetter

  Forligspartierne har i budgetaftalen forhøjet anlægsbudgetterne i årene 2020-2023 med 26,7 mio. kr. i 2020, 21,8 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023. Forhøjelserne foreslås finansieret som vist i nedenstående tabel:

   

   

  1. Tilskud til etablering af sundhedshus er indgået og bevillingsmæssigt godkendt i 2019.
  2. Midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet er aflyst i 2019. Bevillingen bliver foreslået tilført kassen i forbindelse med Byrådets behandling af budgetrapporten for 3. kvartal 2019.
  3. Midtvejsregulering af pris- og lønskøn i 2019 er aflyst i 2019. Bevillingen bliver foreslået tilført kasse i forbindelse med Byrådets behandling af budgetrapporten for 3. kvartal 2019.
  4. I anlægsprojektet vedrørende Ringsted Kaserne er i 2019 afsat budget på 10 mio. kr. som ikke forventes anvendt. Budgettet foreslås tilbageført kassen.
  5. Der er indgået aftale om salg af grunde i kaserneudstykningen, der ikke har været budgetlagt. De budget- og bevillingsmæssige konsekvenser bliver indstillet til Byrådets godkendelse i forbindelse med forelæggelse af de konkrete salgssager.
  6. Tilskud til nedsættelse af dækningsafgift i 2020 foreslås indarbejdet i budget 2020-2023.

  Inddragelse og høring

  Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring sammen ændringsforslagene til budgettet.

   

  Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Der er indkommet i alt 43 høringssvar, der vedlægges som bilag.

   

  Herudover er vedlagt høringssvar fra offentlig høring af fagudvalgenes forslag til budgettet, som blev gennemført før sommerferien.

  Økonomi

  De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af vedlagte budgetmateriale.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,
   

  1. at budgetforslaget og modtagne ændringsforslag 2. behandles i Byrådet.
  2. at den indgåede budgetaftale for 2020 godkendes.
  3. at de kommunale takster godkendes som forelagt, dog bemyndiges administrationen til at korrigere takster i konsekvens af vedtagne ændringsforslag.
  4. at forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram udmøntes som foreslået i bilag 11.
  5. at budget til trafiksikkerhed på 4,0 mio. kr. og til genopretning af bygninger på 8,0 mio. kr. i 2020 overføres fra anlægsbudgettet til Økonomiudvalgets driftsbudget.
  6. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
  7. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰. Dækningsafgift for erhvervsejendommes forskelsværdi fastsættes til 0,00 ‰.
  8. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2020 på 5.882,6 mio. kr.     
  9. at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2020 udgør 26,7 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
  10. at anlægsbudget vedrørende udstykning af Ringsted Kaserne reduceres med 10 mio.kr. i 2019, som tilføres kassen.
  11. at tilskud til nedsættelse af dækningsafgift indarbejdes i budget 2020 med 2,7 mio. kr. i 2020, 1,8 mio.kr. i 2021 og 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 05-11-2019

  Godkendt med ændring i punkt 5, hvor budget på 4 mio. kr. til trafiksikkerhed flyttes til Klima- og Miljøudvalgets budget og 8 mio. kr. til genopretning af bygninger flyttes til Plan- og Boligudvalgets budget.